Package information leaflet

VENTOLINE DISKUS inhalationspulver, avdelad dos 200 mikrog/dos

Tilläggsinformation

Ventoline Diskus 200 mikrog/dos inhalationspulver, avdelad dos

salbutamolsulfat

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Ventoline Diskus är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Ventoline Diskus
 3. Hur du använder Ventoline Diskus
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Ventoline Diskus ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Det aktiva innehållsämnet i Ventoline Diskus, salbutamol, minskar muskelspänningen i luftrörens väggar samt vidgar dem, vilket gör att andningen underlättas.

Ventoline Diskus är avsett för behandling av akuta astmaanfall och andra luftvägssjukdomar samt för förebyggande av ansträngningsutlöst astma.

Ventoline Diskus är avsett för vuxna, ungdomar och barn över 4 år.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Ventoline Diskus

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Ventoline Diskus om du

 • har eller har haft hjärtsjukdom, arytmi eller bröstsmärta eller
 • konstaterats ha ökad sköldkörtelfunktion (hypertyreos) eller låga kaliumvärden i blodet.

Om dina astmabesvär tilltar eller effekten av Ventoline försämras, kontakta läkare utan dröjsmål.

Andra läkemedel och Ventoline Diskus

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Samtidig användning av vissa andra läkemedel kan påverka effekten av din behandling med Ventoline Diskus. Tala därför med läkare innan du tar något annat läkemedel samtidigt med Ventoline Diskus. Vissa blodtryckssänkande medel (betablockerare) kan försämra effekten av Ventoline Diskus.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Det är sannolikt att salbutamol går över i modersmjölk. Rådfråga därför läkare, innan du ammar ditt barn i samband med behandling med Ventoline Diskus.

Körförmåga och användning av maskiner

Ventoline Diskus inverkar varken på din prestationsförmåga i trafiken eller på din förmåga att använda maskiner.

Ventoline Diskus innehåller laktos

Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot laktosmonohydrat eller mot mjölkprotein som ingår i laktosmonohydrat. Däremot förorsakar den laktosmängd som ingår i Ventoline Diskus (högst 12,5 mg/dos) vanligen inte problem för personer som lider av vanlig laktosintolerans.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ventoline Diskus används vanligen som symtomatisk behandling och inte som kontinuerlig, daglig medicinering. En vanlig dosering för vuxna, ungdomar och barn över 4 år är då en inhalation vid behov högst fyra gånger om dagen. Din individuella dosering bestäms ändå av läkare, som avpassar den särskilt för dig. Följ alltid läkarens doseringsanvisningar.

Överskrid inte ordinerad dosering. Konsultera alltid läkare innan dosen eller doseringsfrekvensen ändras. Fråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker på vilken dos du ska ta.

Ventoline Diskus ska användas inte regelbundet utan vid behov.

Om din astma är aktiv (om du exempelvis ofta har astmaanfall eller symtom, t.ex. andfåddhet som gör det svårt att tala, äta eller sova, hosta, väsande andning, trånghet i bröstet eller begränsning av fysisk aktivitet), ska du omedelbart tala om det för din läkare, som kan sätta in eller öka dosen av exempelvis inhalerade kortikosterioder för att kontrollera din astma.

Tala om för din läkare så snart som möjligt om ditt läkemedel inte verkar fungera lika bra som förut (om du exempelvis behöver högre dos för att lindra andningsbesvär eller det inhalerade läkemedlet inte ger lindring i minst 3 timmar) eftersom din astma kan vara på väg att försämras och du kan behöva ett annat läkemedel. 

Om du använder Ventoline Diskus oftare än två gånger i veckan för att behandla astmasymtom, bortsett från förebyggande behandling före ansträngning, tyder det på dåligt kontrollerad astma, vilket kan öka risken för svåra astmaanfall (förvärrad astma) som kan ha allvarliga följder och kan vara livshotande eller t.o.m. dödliga. Du bör kontakta din läkare så snart som möjligt för översyn av din astmabehandling. 

Om du dagligen använder ett läkemedel mot inflammation i lungorna, t.ex. inhalerade kortikosteroider, är det viktigt att du fortsätter att använda det regelbundet, även om du mår bättre.

Detta läkemedel är avsett att användas endast som inhalation, och det dröjer bara en kort stund efter det att läkemedlet tagits tills att effekten kan ses. En korrekt inhalationsteknik är viktig för att bästa möjliga effekt skall kunna uppnås. Bruksanvisning för Ventoline Diskus inhalatorn finns nedan.

Om du upplever att effekten av Ventoline Diskus är för stark eller för svag, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Bruksanvisning för Diskus inhalatorn

Läs noggrant igenom denna bruksanvisning, innan du börjar använda Diskus inhalatorn. Följ alltid givna råd och anvisningar.

Diskus är stängd när du tar den från förpackningen. Diskus innehåller 60 individuellt skyddade doser av läkemedlet i pulverform.

image6.png

Dosräknaren anger hur många doser som finns kvar. Siffrorna 5 till 0 är markerade med RÖTT, för att varna när Diskus inhalatorn snart är tom.

1. Öppna Diskus

Fatta tag om Diskus som på bilden och för tumgreppet i pilens riktning så långt det går.

image7.png

2. Förbereda Diskus

Håll Diskus med munstycket vänt mot dig. För frammatningsspaken bort från dig, så långt det går – tills ett klick hörs. Diskus är nu klar att användas. Varje gång frammatningsspaken trycks in frigörs dosen för inandning. Detta visas på dosräknaren. Spela inte med frammatningsspaken, eftersom detta kommer att leda till att doserna slösas bort.

image8.png

3. Inhalera (andas in)

Läs noga igenom detta avsnitt innan du börjar andas in dosen.

image9.png

 • Håll Diskus bort från munnen och andas ut så mycket som känns bekvämt. Andas inte ut i Diskus.
 • Placera Diskus på dina läppar och slut läpparna om munstycket. Andas in jämnt och djupt genom Diskus, inte genom näsan.
 • Ta bort Diskus från munnen.
 • Håll andan 10 sekunder eller så länge som möjligt.
 • Andas långsamt ut.

4. Stäng Diskus

Du stänger Diskus genom att föra tumgreppet mot dig så långt det går. Ett klick hörs när Diskus stängs. Frammatningsspaken har nu automatiskt återgått till sitt ursprungsläge. Diskus är klar att användas på nytt. Om du tar två inandningar, stäng Diskus och upprepa steg 1-4.

image10.png

Kom ihåg

Förvara Diskus torrt.

Förvara Diskus stängd då du inte använder den.

Andas aldrig ut genom Diskus.

Rör endast frammatningsspaken, när du är redo att inhalera (andas in).

Diskus behöver ej rengöras.

Om du har tagit för stor mängd av Ventoline Diskus

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

I samband med normal användning framkallar Ventoline Diskus i allmänhet inga biverkningar.

Kontakta läkare omedelbart och sluta använda detta läkemedel, om du får följande symtom:

 • om din andning försvåras eller börjar väsa/pipa genast efter att du tagit läkemedlet (paradoxal bronkospasm). Om du har tillgång till ett annat snabbverkande läkemedel för astma ska du pröva det så fort som möjligt.
 • om du får överkänslighetsreaktioner såsom svullnad i ögonen, ansiktet, läpparna och svalget, hudutslag, sammandragningar i luftrören, lågt blodtryck och svimning.

Vanliga biverkningar (hos mer än 1 patient av hundra):

 • skakning, huvudvärk
 • ökad hjärtfrekvens.

Mindre vanliga biverkningar (hos färre än 1 patient av hundra):

 • hjärtklappning
 • irritation i munnen och halsen
 • muskelspasmer.

Sällsynta biverkningar (hos färre än 1 patient av tusen):

 • lågt kaliumvärde i blodet
 • utvidgning av perifera blodkärl.

Mycket sällsynta biverkningar (hos färre än 1 patient av tiotusen):

 • överkänslighetsreaktioner såsom svullnad i ögonen, ansiktet, läpparna och svalget, hudutslag, sammandragningar i luftrören, lågt blodtryck och svimning
 • hyperaktivitet
 • hjärtrytmstörningar
 • pipande andning efter intagandet av läkemedlet (paradoxal bronkospasm).

Okänd (upgifterna är tagna från biverkningsrapporter som givits under klinisk användning varför frekvensen inte kan beräknas)

 • bröstsmärta.

Tala om för läkare om du har dessa symtom när du tar salbutamol. Sluta ändå inte att ta läkemedlet utan att rådgöra med läkare.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras vid högst 30 °C. Ljuskänsligt. Får ej frysas.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är salbutamolsulfat. En dos innehåller en mängd som motsvarar 200 mikrogram salbutamol.
 • Övrigt innehållsämne är laktosmonohydrat (innehåller mjölkprotein).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

I förpackningen ingår en blå Diskus inhalator, som innehåller inhalationspulver i 60 färdigt avdelade doser.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline Oy

Porkalagatan 20 A

00180 Helsingfors

tfn. 010 303 030

Tillverkare

Glaxo Wellcome Production, Evreux, Frankrike

Denna bipacksedel ändrades senast 29.11.2023

Varumärken ägs av eller licensieras till GSK-koncernen. ©2023 GSK-koncernen eller dess licensgivare.

Texten ändrad

29.11.2023