Package information leaflet

VENTOLINE DISKUS inhalaatiojauhe, annosteltu 200 mikrog/annos

Ventoline Diskus 200 mikrog/annos inhalaatiojauhe, annosteltu

salbutamolisulfaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Ventoline Diskus on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Ventoline Diskusta
 3. Miten Ventoline Diskusta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Ventoline Diskuksen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Ventoline Diskuksen vaikuttava aine, salbutamoli, vähentää keuhkoputkien seinämien lihasjännitystä ja avartaa keuhkoputkia, jolloin hengitys helpottuu.

Ventoline Diskusta käytetään akuuttien astmakohtausten ja muiden hengityselinsairauksien hoitoon sekä rasitusastman ehkäisyyn.

Ventoline Diskus on tarkoitettu aikuisille, nuorille ja yli 4-vuotiaille lapsille.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Ventoline Diskusta

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Ventoline Diskusta, jos

 • sinulla on tai on ollut sydänsairaus, rytmihäiriöitä tai rintakipua tai
 • sinulla on todettu kilpirauhasen liikatoimintaa tai veresi kaliumarvot ovat alhaiset.

Jos astmaoireesi lisääntyvät tai Ventoline-hoidon teho heikkenee, ota heti yhteys lääkäriin.

Muut lääkevalmisteet ja Ventoline Diskus

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Eräiden muiden lääkeaineiden samanaikainen käyttö saattaa vaikuttaa Ventoline Diskus -hoidon tehoon. Keskustele sen vuoksi lääkärin kanssa, ennen kuin otat muita lääkkeitä yhtä aikaa Ventoline Diskuksen kanssa. Joillakin verenpainelääkkeillä (beetasalpaajat) saattaa olla Ventoline Diskuksen tehoa heikentävä vaikutus.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

On todennäköistä, että salbutamoli erittyy äidinmaitoon. Kysy sen vuoksi neuvoa lääkäriltä, ennen kuin imetät lastasi Ventoline Diskus -hoidon aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ventoline Diskus ei vaikuta suorituskykyysi liikenteessä eikä kykyysi käyttää koneita.

Ventoline Diskus sisältää laktoosia

Älä käytä tätä lääkettä, jos olet allerginen laktoosimonohydraatille tai laktoosimonohydraatin sisältämälle maitovalkuaiselle. Sen sijaan tavallisesta laktoosi-intoleranssista kärsiville Ventoline Diskuksen sisältämä laktoosimäärä (enintään 12,5 mg yhdestä annoksesta) ei yleensä aiheuta ongelmia.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Ventoline Diskusta käytetään yleensä oireenmukaisesti eikä jatkuvana, jokapäiväisenä hoitona.

Tavallinen annostus aikuisille, nuorille ja yli 4‑vuotiaille lapsille on tällöin yksi annos tarvittaessa korkeintaan neljä kertaa päivässä. Lääkäri määrää kuitenkin sinulle sopivan yksilöllisen annostuksen. Noudata aina lääkärin määräämiä annostusohjeita.

Älä ylitä sinulle tai lapsellesi määrättyä annostusta. Lääkkeen annoksen ja annostelutiheyden muuttamisesta on aina keskusteltava lääkärin kanssa. Tarkista annostus lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta, mikäli olet epävarma.

Ventoline Diskusta on käytettävä tarvittaessa eikä säännöllisesti.

Käänny välittömästi lääkärin puoleen, jos astmasi on aktiivinen (esim. jos seuraavanlaista oireilua tai pahenemisvaiheita esiintyy usein: hengenahdistus, joka vaikeuttaa puhumista, syömistä tai nukkumista, yskä, hengityksen vinkuminen, puristava tunne rintakehällä, fyysinen toimintarajoite). Lääkäri voi aloittaa tai lisätä hoitoon astman hallintaa parantavan lääkkeen, kuten inhaloitavan kortikosteroidin.

Kerro mahdollisimman pian lääkärille, jos sinusta tuntuu, että lääkkeen vaikutus on liian heikko (jos esim. tarvitset hengenahdistukseen tavallista suurempia annoksia tai inhalaation vaikutus kestää alle 3 tuntia), sillä astmasi saattaa olla pahenemassa ja saatat tarvita jonkin toisen lääkkeen.

Jos käytät Ventoline Diskusta useammin kuin kahdesti viikossa astmaoireiden hoitoon, lukuun ottamatta ennaltaehkäisevää käyttöä ennen rasitusta, tämä viittaa astman huonoon hoitotasapainoon, joka voi suurentaa vaikeiden astmakohtausten riskiä (astman paheneminen). Vaikeat astmakohtaukset voivat aiheuttaa vakavia komplikaatioita ja saattavat olla henkeä uhkaavia tai johtaa jopa kuolemaan. Käänny lääkärin puoleen mahdollisimman pian, jotta hän voi arvioida astmanhoitoasi. 

Jos käytät päivittäin keuhkojen tulehdusta hoitavaa lääkettä, kuten inhaloitavia kortikosteroideja, on tärkeää jatkaa käyttöä säännöllisesti voinnin paranemisesta huolimatta.

Lääke on tarkoitettu käytettäväksi vain sisäänhengitettynä eli inhaloituna, ja sen vaikutus alkaa nopeasti. Inhalaatiojauheen käytössä oikea inhalaatiotekniikka on tärkeä, jotta lääkkeestä saataisiin paras mahdollinen hyöty. Ventoline Diskus -laitteen käyttöohje on jäljempänä.

Jos sinusta tuntuu, että Ventoline Diskus -inhalaatiojauheen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Diskus-inhalaatiolaitteen käyttöohje

Lue käyttöohje läpi huolellisesti, ennen kuin käytät Diskus‑inhalaatiolaitetta. Noudata siinä annettuja neuvoja ja ohjeita.

Diskus on suljettuna, kun otat sen kotelosta. Diskus sisältää 60 yksilöllisesti suojattua lääkeannosta jauhemuodossa.

image1.png 

Annoslaskin ilmoittaa, kuinka monta annosta on jäljellä. Luvut 5–0 on merkitty PUNAISELLA varoitukseksi siitä, että Diskus tyhjenee pian.

1. Avaa Diskus

Pidä Diskusta kuvan osoittamalla tavalla ja työnnä peukalonsijaa nuolen suuntaan niin pitkälle kuin mahdollista.

image2.png

2. Saata Diskus käyttövalmiiksi

Pidä Diskusta siten, että suukappale on itseesi päin. Työnnä annosvipua itsestäsi poispäin niin pitkälle kuin mahdollista, kunnes kuulet naksahduksen (’klik’). Diskus on nyt valmis käytettäväksi. Joka kerta, kun annosvipua työnnetään, annos vapautuu inhaloitavaksi. Tämä näkyy annoslaskurilla. Älä leiki annosvivulla, sillä tällöin annokset menevät hukkaan.

image3.png

3. Inhaloi (hengitä sisään)

Lue tämä kohta huolellisesti ennen kuin aloitat annoksen inhaloimisen.

 • Pidä Diskus poissa suun edestä ja hengitä ulos niin pitkään kuin vaivatta pystyt. Älä hengitä Diskukseen.
 • Aseta Diskus huulillesi ja sulje huulet suukappaleen ympärille. Hengitä sisään tasaisesti ja syvään Diskuksen kautta, älä nenän kautta.
 • Ota Diskus pois suusta.
 • Pidätä hengitystä noin 10 sekuntia tai niin pitkään kuin mahdollista.
 • Hengitä hitaasti ulos.

image4.png

4. Sulje Diskus

Sulje Diskus työntämällä peukalonsijaa itseesi päin niin pitkälle kuin mahdollista. Kun kuulet naksahduksen, Diskus on suljettu. Annosvipu on nyt palannut alkuasentoonsa. Diskus on valmis käytettäväksi uudelleen. Jos otat kaksi inhalaatiota, sulje Diskus ja toista vaiheet 1-4.

image5.png

Muista

Pidä Diskus kuivana.

Pidä Diskus suljettuna silloin, kun et käytä sitä.

Älä koskaan hengitä ulos Diskuksen kautta.

Työnnä annosvipua ainoastaan silloin, kun olet valmis inhaloimaan (hengittämään sisään).

Diskusta ei tarvitse puhdistaa.

Jos otat enemmän Ventoline Diskusta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Tavanomaisessa käytössä Ventoline Diskus ei yleensä aiheuta haittavaikutuksia.

Ota heti yhteyttä lääkäriin ja lopeta tämän lääkkeen käyttö, jos sinulla ilmenee seuraavia oireita:

 • jos hengityksesi vaikeutuu tai alkaa vinkua heti lääkkeenoton jälkeen (paradoksinen bronkospasmi). Jos saatavillasi on toinen nopeavaikutteinen astmalääke, kokeile sitä mahdollisimman pian.
 • jos lääke aiheuttaa sinulle yliherkkyysreaktioita, kuten silmien, kasvojen, huulten ja suunielun turvotusta, ihottumaa, keuhkoputkien supistelua, matalaa verenpainetta tai pyörtymistä.

Yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla sadasta):

 • vapina, päänsärky
 • sydämen tiheälyöntisyys.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla sadasta):

 • sydämentykytys
 • suun ja kurkun ärsytys
 • lihaskouristelu.

Harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla tuhannesta):

 • veren pieni kaliumarvo
 • ääreisverisuonten laajeneminen.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla kymmenestätuhannesta):

 • yliherkkyysreaktioita, kuten silmien, kasvojen, huulten ja suunielun turvotus, ihottumaa, keuhkoputkien supistelu, matala verenpaine tai pyörtyminen
 • yliaktiivisuus
 • sydämen rytmihäiriöt
 • hengityksen vinkuna lääkkeen käytön jälkeen (paradoksinen bronkospasmi).

Tuntematon (tiedot saatu kliinisen käytön haittavaikutusraporteista, minkä vuoksi yleisyyttä ei tunneta)

 • rintakipu.

Kerro lääkärille, jos sinulla on tällaisia oireita käyttäessäsi salbutamolia. Älä kuitenkaan lopeta lääkkeen käyttöä kysymättä neuvoa lääkäriltä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 30 °C. Herkkä valolle. Ei saa jäätyä.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Ventoline Diskus sisältää

 • Vaikuttava aine on salbutamolisulfaatti. Sitä on yhdessä annoksessa määrä, joka vastaa 200 mikrogrammaa salbutamolia.
 • Muu aine on laktoosimonohydraatti (sisältää maitovalkuaista).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Pakkauksessa on sininen Diskus-inhalaatiolaite, joka sisältää 60 yksittäispakattua inhalaatiojauheannosta.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

GlaxoSmithKline Oy

Porkkalankatu 20 A

00180 Helsinki

puh. 010 303 030

Valmistaja

Glaxo Wellcome Production, Evreux, Ranska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 29.11.2023

GSK-konserni omistaa tavaramerkin, tai se on lisensoitu GSK-konsernille. ©2023 GSK-konserni tai sen lisenssinantaja.

Tekstin muuttamispäivämäärä

29.11.2023