Pakkausseloste

DOSTINEX tablett 0,5 mg

Tilläggsinformation

Dostinex 0,5 mg tablett

kabergolin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Dostinex är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Dostinex
 3. Hur du tar Dostinex
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Dostinex ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Dostinex förhindrar eller avbryter produktionen av modersmjölk genom att minska halterna av prolaktin, ett hormon som stimulerar bröstmjölksproduktionen i kroppen.

Dostinex används när produktionen av bröstmjölk behöver förhindras eller avbrytas av medicinska skäl. Dostinex kan även användas för att minska onormalt höga prolaktinhalter i blodet.

Kabergolin, som finns i Dostinex, kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Dostinex

 • om du är allergisk mot kabergolin eller substanser liknande kabergolin (ergotalkaloider, sk. dopaminagonister) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • om du kommer att långtidsbehandlas med Dostinex och om du har eller har haft fibrotiska reaktioner (ärrvävnad) i hjärtat, lungorna eller buken.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Dostinex, om du har

 • allvarlig leversvikt
 • hjärt-kärlsjukdom
 • mag- eller tolvfingertarmssår
 • blödning i matsmältningskanalen
 • tidigare allvarliga psykiska störningar (särskilt psykos)
 • sjukdom i andningsorganen
 • lågt blodtryck
 • preeklampsi
 • högt blodtryck efter förlossningen
 • Raynaud’s syndrom
 • samtidig medicinering med blodtryckssänkande läkemedel

Om du långtidsbehandlas med Dostinex, kommer din läkare att undersöka att hjärtat, lungorna och njurarna är i bra skick innan behandlingen påbörjas. Läkaren kommer också att göra ett ekokardiogram (en ultraljudsundersökning av hjärtat), innan behandlingen påbörjas och med jämna mellanrum under behandlingens gång. Om fibrotiska reaktioner uppstår, kommer behandlingen att avbrytas.

Var särskilt noga med att använda preventivmedel för att förhindra graviditet under behandlingen och minst under en månad efter avslutandet av behandlingen.

Om du nyss har fött barn kan du ha högre risk för vissa medicinska problem. Detta kan vara högt blodtryck, hjärtinfarkt, kramper, stroke eller psykiska problem. Därför måste din läkare kontrollera ditt blodtryck regelbundet under behandlingen. Kontakta omedelbart läkare om du får högt blodtryck, bröstsmärtor eller ovanligt svår eller ihållande huvudvärk (med eller utan synproblem).

Tala om för din läkare om du eller din familj/vårdare lägger märke till att du utvecklar en stark lust eller begär för att bete dig på sätt som är ovanliga för dig, eller om du inte kan motstå impulsen, driften eller frestelsen att utföra vissa aktiviteter som kan skada dig eller andra. Dessa beteenden kallas störd impulskontroll och kan omfatta spelberoende, tvångsmässigt ätande, tvångsmässigt köpande, en onormalt hög sexualdrift eller en ökning av sexuella tankar och känslor. Din läkare kan behöva justera din dos eller avbryta behandlingen.

Andra läkemedel och Dostinex

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Effekten av behandlingen med Dostinex kan påverkas om andra läkemedel tas samtidigt. Rådgör därför med läkare före samtidig användning av andra mediciner, t.ex.

 • andra ergotalkaloider
 • vissa psykosläkemedel
 • läkemedel som innehåller metoklopramid (mot illamående)
 • erytromycin (antibiotikum)
 • blodtrycksmediciner.

Dostinex med mat och dryck

För att lindra eventuella biverkningar, ta tabletterna med vätska i samband med måltid.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Erfarenheten gällande användningen av Dostinex under graviditet är liten. Därför borde du inte användadetta läkemedel under graviditeten. Om du planerar att bli gravid ska Dostinex-behandlingen avslutas en månad före den planerade befruktningen. Om du blir gravid under Dostinex-behandlingen, kontakta läkare omedelbart.

Det finns ingen information om utsöndringen av Dostinex i modersmjölken. Därför bör preparatet inte användas under amningstid. Rådgör med läkare innan du använder Dostinex under amningstid.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Kabergolin är förknippat med trötthet. Parkinsonpatienter som använder kabergolin kan även få plötsliga insomningsepisoder. Om du har haft sådana symptom, ska du inte köra bil eller hantera maskiner innan symptomen har försvunnit och rådgör med läkare: din läkemedelsdos kanske behöver minskas eller preparatet bytas till ett annat.

Dostinex innehåller laktos

Dostinex innehåller laktos (se avsnitt ”Innehållsdeklaration”). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkäre innan du tar denna medicin.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Läkaren anpassar doseringen individuellt för dig.

Ta tabletterna i samband med måltid för att minska biverkningar (såsom illamående, kräkningar och magont).

Förhindrande eller avbrytande av modersmjölksproduktionen

Vanlig dos är två tabletter inom ett dygn efter förlossningen eller aborten.

Förhöjda prolaktinhalter i blodet

Behandlingen inleds med en tablett i veckan som en dos eller fördelat på två doser. Efter detta ökar läkaren ofta dosen enligt patientens behov.

Om du har tagit för stor mängd av Dostinex

Om du fått i dig för stor läkemedelsdos eller om t.ex. ett barn av misstag tagit läkemedlet, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för att bedöma risken och för att få vidare instruktioner.

Vid överdosering kan symtom som illamående, kräkningar, magbesvär, blodtrycksfall, förvirring eller hallucinationer uppträda.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar som har rapporterats, i kliniska prövningar och efter marknadsföring, har listats nedan enligt hur ofta de kan förekomma.

Mycket vanliga (hos fler än 1 patient av tio)

Yrsel eller svimfärdig, huvudvärk, magont, matsmältningsstörningar, magkatarr, illamående, kraftlöshet, trötthet. Hjärtklaffpåverkan och därmed relaterade skador, t.ex. hjärtsäcksinflammation eller vätskeansamling i hjärtsäcken.

Tidiga symtom på detta kan vara något eller några av följande: andningssvårigheter, andfåddhet, bröst- eller ryggsmärtor och uppsvullna ben. Om du får något av dessa symtom måste du omedelbart kontakta läkare.

Vanliga (hos fler än 1 patient av hundra)

Blodtryckssänkning (också symptomfri), plötslig blodtrycksfall vid uppresning, depression, blodvallningar, förstoppning, kräkningar, smärta i brösten, sömnighet.

Mindre vanliga (hos färre än 1 patient av hundra)

Sammandragningar av fingrarnas och tårnas blodkärl, svimning, fotkramper, minskning av hemoglobinvärde, onormal känselförnimmelse, tillfälligt partiellt synfältsbortfall, hjärtklappning, näsblödning, andnöd, vätskeansamling i lungsäcken, bindvävsökning (fibros; också fibros i lungorna), håravfall, hudutslag, svullnad, överkänslighetsreaktion, ökat sexuellt intresse, uppsvullna ben och händer.

Sällsynta (hos färre än 1 patient av tusen)

Ont i övre delen av magen.

Mycket sällsynta (hos färre än 1 patient av tio tusen)

Bildning av fibrös vävnad i lungorna.

Okänd (ingen känd frekvens)

Bröstsmärta (angina), vanföreställningar, psykotiska störningar, aggression, hallucinationer, möjlight att plötsligt slumra in, skakningar, försämrad syn, sjukdomar i andningsvägarna, andnöd, lungsäcksinflammation, bröstsmärtor, onormal leverfunktion, onormala leverfunktionsvärden, förändringar i blodprover (förhöjt värde på kreatinfosfokinas).

Du kan uppleva följande biverkningar:

Oförmåga att motstå en impuls att utföra en handling som kan vara skadlig såsom:

 • En stark impuls till överdrivet spelande trots allvarliga konsekvenser för dig personligen eller för din familj
 • Förändrat eller ökat sexuellt intresse eller beteende som gör dig eller andra märkbart bekymrade, t.ex. en ökad sexualdrift
 • Okontrollerbart och överdrivet behov av att köpa saker och spendera pengar
 • Hetsätning (att äta stora mängder mat på kort tid) eller tvångsmässigt ätande (att äta mer mat än normalt och mer än vad som behövs för att mätta din hunger).

Tala om för din läkare om du upplever något av dessa beteenden för att diskutera sätt att hantera eller minska symtomen.

Rapportering av biverkningar

Om du får några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

FI-00034 Fimea

Hur produkten ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Används före utgångsdatum (EXP) som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är kabergolin 0,5 mg.
 • Övriga innehållsämnen är vattenfri laktos (75,9 mg), leucin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Beskrivning av tabletterna.

Vit, skårad, oval tablett. På den ena sidan bär tabletten märkningen “P” och “U” och på andra sidan “700”. En kort skåra mitt på tabletten.

Förpackningsstorlekar

2 eller 8 tabletter i glasburk eller i plastburk (HDPE) med barnsäker kork innehållande torkkapsel.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer Oy

Datagränden 4

00330 Helsingfors

Tillverkare

Pfizer Italia S.r.l.,

63046 Marino del Tronto

Ascoli Piceno

Italien

Denna bipacksedel ändrades senast 21.1.2020.

Texten ändrad

29.10.2020