Package information leaflet

ELOCON kräm 0,1 %, kutan lösning 0,1 %, salva 0,1 %

Tilläggsinformation

Elocon 0,1 % kräm, salva, kutan lösning

mometasonfuroat

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Elocon är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Elocon
 3. Hur du använder Elocon
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Elocon ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Preparatet som innehåller kortikosteroider, som används utvärtes, klassificeras enligt fyra styrkor: I Milda, II Medelstarka, III Starka och IV Extra starka. Elocon är ett starkt verkande kortikosteroidpreparat (grupp III) som lindrar inflammation och kliande.

Elocon används för lokal behandling av inflammatoriska och allergiska hudsjukdomar. Elocon salva rekommenderas för torra och fjällande hudförändringar, kutan lösning är främst avsedd för behandling av hårbotten och hårbeklädda delar av kroppen och kräm är lämpad för övriga tillstånd.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Elocon

 • om du är allergisk mot mometason eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).
 • om du har tidigare fått allergiska symptom vid användning av denna eller något annat kortikosteroidpreparat.
 • om du har någon bakterie-, virus- eller svampinfektion på huden.
 • om du har ansiktsros (acne rosacea) eller akne i ansiktet.
 • om du har reaktion efter vaccinering, vattkoppor, tuberkulos eller syfilis.
 • mot klåda i analöppningen eller könsorganen.
 • på sår eller sårig hud eller mot blöjeksem.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Elocon:

 • när du vårdar stora hudområden, hudveck eller när du använder ocklusionsförband.
 • om du använder produkten hos barn, eftersom långvarig kortikosteroidvård kan rubba längdtillväxten och utvecklingen hos barn.
 • om du använder produkten för vård av psoriasis.
 • undvik att få läkemedlet i ögonen eller på ögonlocken.

Biverkningar som kan uppträda vid oral användning eller injektion av kortikosteroider kan också förekomma när kortikosteroider används på huden, särskilt hos barn.
Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Graviditet, amning och fertilitet
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Elocon kutan lösning innehåller propylenglykol (E 1520)
Propylenglykol kan ge hudirritation.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Elocon påstryks tunt bara på eksemområdet och en gång om dagen. Om besvären inte har förbättrats efter några dagars behandling, eller har försämrats, bör läkare kontaktas.

Bassalva är bra att använda under och mellan behandlingarna.

Om läkaren inte har ordinerat annat, bör Elocon inte användas med ocklusion, för långvarigt (mer än 2-3 veckor), på stora kroppsytor, i ansiktet eller i hudveck. Dessa anvisningar gäller särskilt vid behandling av barn.

Läkemedlet bör användas endast på huden. Undvik att få Elocon i ögonen.

Om du har använt för stor mängd av Elocon
Om för stor dos har använts eller läkemedlet har hamnat i munnen eller svalts, kontakta läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har rapporterats för Elocon:

Mycket sällsynta (färre än 1 patient av 10 000)

 • Inflammation i hårsäckar, brännande känsla, klåda.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

 • Infektion, böld, känselförnimmelse, allergisk kontaktdermatit, utbredda eller lokala färgförändringar i huden, ökad behåring, hudstrimmor, eksem som påminner om akne, förtunning av huden, smärta eller reaktioner på applikationsstället, dimsyn.

Följande lokala biverkningar har i sällsynta fall rapporterats vid användning av lokala kortikosteroider: torr hud, hudirritation, eksem, utslag kring munnen, uppmjukning av huden (hudmaceration), infektioner, värmeutslag (miliaria) och utvidgning av kapillärer och små vener under huden (telangiektasi).

Långvarig användning av kortikosteroider kan rubba längdtillväxten och utvecklingen hos barn.

Svag sveda och hudirritation kan förekomma vid användning av Elocon kutan lösning.

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras vid högst 25 ºC.
Använd den öppnade Elocon 0,1 % krämförpackningen inom 3 månader efter att den först öppnades.
Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är mometasonfuroat. 1 gram Elocon preparat innehåller mometasonfuroat 1 mg.
Övriga innehållsämnen är:
Elocon 0,1 % kräm: Vit vaselin; hexylenglykol; aluminiumstärkelseoctenylsuccinat; vitt vax; fosfatidylkolin, hydrerad; titandioxid (E 171); fosforsyra och renat vatten. Genetiskt modifierad stärkelse kan ha använts vid produktion av aluminiumstärkelseoctenylsuccinat.
Elocon 0,1 % salva: Hexylenglykol, propylenglykolmonostearat (E 477), vitt vax, vit vaselin, fosforsyra och renat vatten. Detta läkemedel innehåller 20 mg propylenglykolstearat (E 477) per gram salva motsvarande 1,0 g propylenglykolstearat per förpackning (50 g tub) eller 2,0 g propylenglykolstearat (100 g tub).
Elocon 0,1 % kutan lösning: Isopropanol, propylenglykol (E 1520), hydroxypropylcellulosa, natriumdivätefosfatdihydrat, fosforsyra och renat vatten. Detta läkemedel innehåller 300,0 mg propylenglykol (E 1520) per milliliter kutan lösning motsvarande 15,0 g propylenglykol per förpackning (50 ml flaska) eller 30,0 g per förpackning (100 ml flaska).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Elocon 0, 1 % kräm: Vit och mjuk kräm,
50 g och 100 g aluminiumtub
Elocon 0,1 % salva: Vit och opak salva,
50 g och 100 g aluminiumtub
Elocon 0,1 % kutan lösning: Färglös eller gulaktig, jämn, tjock lösning,
50 ml och 100 ml plastflaska

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning
N.V. Organon
Kloosterstraat 6
5349 AB Oss Nederländerna

Tillverkare
Organon Heist bv
Industriepark 30
2220 Heist-op-den-Berg, Belgien

Denna bipacksedel ändrades senast 20.10.2022

Texten ändrad

20.10.2022