Package information leaflet

ZONNIC MINT pussi suuonteloon 2 mg

Zonnic Mint 2 mg pussi suuonteloon

nikotiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja ovat neuvoneet sinulle.

  • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
  • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
  • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
  • Käänny lääkärin puoleen, ellet kykene lopettamaan tupakointia 6 kuukauden Zonnic Mint ‑hoidon jälkeen.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Zonnic Mint on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Zonnic Mint ‑pussia

3. Miten Zonnic Mint ‑pussia käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Zonnic Mint ‑pussien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Zonnic Mint vähentää tupakoinnin lopettamisesta aiheutuvia vieroitusoireita ja nikotiininhimoa ja auttaa välttämään tupakoinnin aloittamisen uudelleen, jos tupakoija on motivoitunut lopettamaan tupakoinnin, tai auttaa vähentämään tupakointia, jos tupakoija ei kykene tai halua lopettaa tupakointia kokonaan.

Jos elimistön nikotiinin saanti loppuu äkillisesti, sinulle ilmaantuu erilaisia epämiellyttäviä tuntemuksia, joita kutsutaan vieroitusoireiksi. Zonnic Mint estää tai ainakin vähentää näitä epämiellyttäviä tuntemuksia vapauttamalla elimistöön lyhytkestoisesti pienen määrän nikotiinia.

Neuvot ja tuki parantavat onnistumisen mahdollisuuksia.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Zonnic Mint -pussia

- jos olet allerginen nikotiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

- jos sinulla on vaikea sydänsairaus (esim. huonossa hoitotasapainossa oleva angina pectoris tai vaikeita rytmihäiriöitä)

- jos sinulla on äskettäin (3 kuukauden kuluessa) ollut sydänkohtaus (sydäninfarkti) tai aivohalvaus.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Zonnic Mint ‑pussia, jos sinulla on

- jokin sydän- tai verisuonitauti

- hoitamaton korkea verenpaine

- vaikea maksasairaus

- vaikea munuaissairaus

- diabetes ja käytät insuliinia, ks. kohta Muut lääkevalmisteet ja Zonnic Mint

- mahahaava

- kilpirauhasen liikatoimintaa

- lisämunuaiskasvain (feokromosytooma).

Jos sinulla on jokin edellä mainituista sairauksista, Zonnic Mint ‑valmisteen käyttö ei ehkä ole turvallista.

Lapset ja nuoret

Alle 18-vuotiaat eivät saa käyttää Zonnic Mint ‑valmistetta, ellei lääkäri määrää sitä. Tupakoimattomat henkilöt eivät saa käyttää Zonnic Mint ‑valmistetta.

Aikuisille tarkoitettu annos saattaa aiheuttaa pikkulapsille vakavan myrkytyksen tai jopa kuoleman. Siksi on tärkeää pitää Zonnic Mint aina poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

Muut lääkevalmisteet ja Zonnic Mint

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät teofylliiniä, takriinia, klotsapiinia, ropinirolia, flekainidia, pentatsosiinia tai insuliinia sisältäviä lääkkeitä.

Zonnic Mint ruuan ja juoman kanssa

Älä syö äläkä juo samanaikaisesti, kun käytät Zonnic Mint ‑pussia, koska se saattaa heikentää Zonnic Mint ‑valmisteen vaikutusta.

Happamat juomat (esim. hedelmämehu) vaikuttavat nikotiinin imeytymiseen suuontelosta.

Sinun on vältettävä tällaisia juomia noin 15 minuutin ajan ennen Zonnic Mint ‑valmisteen käyttöä, jotta saisit siitä parhaan mahdollisen vaikutuksen.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tupakoinnin lopettaminen raskauden ajaksi on erittäin tärkeää, koska tupakointi saattaa haitata lapsen kasvua. Se saattaa aiheuttaa myös ennenaikaisen synnytyksen tai jopa lapsen syntymisen kuolleena. Mieluiten lopeta tupakointi ilman nikotiinia sisältävien valmisteiden käyttöä. Jos tämä ei onnistu, käytä Zonnic Mint ‑valmistetta vasta sen jälkeen, kun olet keskustellut asiasta raskauttasi seuraavan terveydenhuollon ammattilaisen, omalääkärin tai tupakoinnin lopettamiseen tukea tarjoavan keskuksen lääkärin kanssa.

Zonnic Mint ‑valmisteen käyttöä imetyksen aikana on vältettävä, koska nikotiini erittyy rintamaitoon ja saattaa vaikuttaa lapseen. Jos lääkäri on suositellut Zonnic Mint ‑valmisteen käyttöä imetyksen aikana, valmistetta käytetään heti imetyksen jälkeen eikä sitä saa käyttää kahteen tuntiin ennen imettämistä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Suositeltuina annoksina käytettynä Zonnic Mint ei vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Zonnic Mint sisältää aspartaamia

Tämä lääkevalmiste sisältää 0.06 mg aspartaamia per pussi. Aspartaami on fenyylialaniinin lähde. Voi olla haitallinen henkilöille, joilla on fenyyliketonuria (PKU), harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa fenyylialaniinia kertyy elimistöön, koska elimistö ei kykene poistamaan sitä riittävästi.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Aseta pussi ylähuulen alle ja anna sen olla paikoillaan noin 30 minuutin ajan. Liikuttele pussia ajoittain kielen avulla.

Hoidon alussa käytetään yksi pussi kerran tunnissa tai joka toinen tunti. 8–12 pussia päivässä on useimmissa tapauksissa riittävä annos. Vuorokaudessa saa käyttää enintään 24 pussia.

Tupakoinnin lopettaminen

Hoidon kesto on yksilöllinen, mutta se kestää tavallisesti vähintään 3 kuukautta. Nikotiiniannosta on sen jälkeen pienennettävä vähitellen. Hoito lopetetaan, kun annos on 1–2 pussia vuorokaudessa. Voit kuitenkin käyttää pussin, jos tunnet tarvetta polttaa savukkeen.

Älä käytä Zonnic Mint ‑valmistetta pidempään kuin 6 kuukauden ajan, ellet ole keskustellut asiasta lääkärin tai apteekkihenkilöstön kanssa.

Tupakoinnin vähentäminen

Zonnic Mint ‑valmistetta voidaan käyttää tupakointikertojen välisen ajan pidentämiseksi, jotta tupakointi vähenisi mahdollisimman paljon. Jos et ole kyennyt 6 viikon hoidon jälkeen vähentämään päivässä polttamiesi savukkeiden määrää, käänny terveydenhuollon ammattilaisen puoleen. Yritä tupakoinnin lopettamista heti, kun tunnet olevasi siihen valmis, mutta kuitenkin viimeistään 6 kuukauden kuluessa Zonnic Mint ‑valmisteen käytön aloittamisesta. Jos et pysty lopettamaan tupakointia 9 kuukauden kuluessa, käänny terveydenhoitohenkilöstön puoleen.

Älä käytä Zonnic Mint ‑valmistetta pidempään kuin 6 kuukauden ajan, ellet ole keskustellut asiasta lääkärin tai apteekkihenkilöstön kanssa.

Nikotiinin vaikutus ilmenee muutaman minuutin kuluttua. Siksi et voi odottaa yhtä nopeaa nikotiinitarpeen tyydyttymistä kuin tupakoinnin yhteydessä. Myrkytyksen vaara on vähäinen, jos vahingossa nielet pussin, koska nikotiini vapautuu tällöin hitaasti ja epätäydellisesti.

Jos käytät enemmän Zonnic Mint ‑valmistetta kuin sinun pitäisi

Nikotiiniyliannos on mahdollinen, jos tupakoit samanaikaisesti Zonnic Mint ‑valmisteen käytön aikana. Yliannoksen oireita ovat pahoinvointi, syljenerityksen lisääntyminen, vatsakipu, ripuli, hikoilu, päänsärky, huimaus, kuulohäiriöt ja huomattava voimattomuus (heikotuksen tunne). Suurten annosten yhteydessä näiden oireiden lisäksi saattaa esiintyä matalaa verenpainetta, sydämen sykkeen heikkenemistä ja epäsäännöllisyyttä, hengitysvaikeuksia, voimakasta väsymystä, verenkiertokollapsi ja kouristuskohtauksia.

Jos lapsi ottaa Zonnic Mint ‑valmistetta tai jos sinä otat liikaa nikotiinia, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi..

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Zonnic Mint -valmiste saattaa aiheuttaa samankaltaisia haittavaikutuksia kuin muussa muodossa oleva nikotiini. Haittavaikutukset ovat tavallisesti annosriippuvaisia. Ks. myös kohta Jos käytät enemmän Zonnic Mint -valmistetta kuin sinun pitäisi.

Yleisiä haittavaikutuksia (yli 1 käyttäjällä sadasta) ovat suun tai kurkun ärsytys ensimmäisten hoitoviikkojen aikana. Muita yleisiä haittavaikutuksia ovat huimaus, päänsärky, vatsavaivat, pahoinvointi, oksentelu ja nikotus.

Melko harvinaisia haittavaikutuksia (alle 1  käyttäjällä sadasta) ovat sydämentykytys (tunne nopeasta tai epäsäännöllisestä syketiheydestä) ja ihon punoitus tai ihottuma.

Harvinaisia haittavaikutuksia (alle 1 käyttäjällä tuhannesta) ovat muutokset sydämen sykkeessä (epäsäännöllinen sydämen syke) ja allergiset reaktiot, jotka saattavat olla vakavia.

Jos haittavaikutukset ovat häiritseviä tai eivät häviä, ota yhteyttä lääkäriin.

Osa oireista, kuten huimaus, päänsärky ja unihäiriöt, saattavat johtua tupakoinnin lopettamiseen liittyvistä vieroitusoireista ja liittyä vähentyneeseen nikotiinin saantiin.

Kun lopetat tupakoinnin, sinulle saattaa tulla suun haavaumia. Näiden yhteys nikotiinihoitoon on epäselvä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 ºC. Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Älä käytä Zonnic Mint ‑pusseja purkissa/alumiinipussissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Zonnic Mint sisältää

  • Vaikuttava aine on nikotiini. Jokainen pussi sisältää 2 mg nikotiinia.
  • Muut aineet ovat selluloosa (mikrokiteinen), minttuaromi, askorbyylipalmitaatti (E 304), trinatriumfosfaatti, asesulfaamikalium (E 950), aspartaami (E 951).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Zonnic Mint ‑pussi suuonteloon, on suorakaiteen muotoinen jauhetäytteinen pussi.

Pakkauskoot:

Tölkki, jossa on lapsiturvallinen kierrekorkki, pakattu alumiiniseen suojapussiin: 20 pussia.

Tölkki, jossa on lapsiturvallinen kierrekorkki : 20 pussia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Niconovum AB

Box 31008

SE-200 49 Malmö

Ruotsi

 

Valmistaja:

Viminco A/S

Lodshusvej 11

DK-4230 Skaelskor

Tanska

 

Apotek, Produktion & Laboratorier (APL)

Celsiusgatan 43

SE-212 14 Malmö

Ruotsi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 13.12.2021

 

Tekstin muuttamispäivämäärä

13.12.2021