Pakkausseloste

ZONNIC PEPPERMINT munhålespray, lösning 1 mg/spraydos

Tilläggsinformation

Zonnic Peppermint 1 mg/spray munhålespray

nikotin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver merinformation eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte kan sluta röka efter 1 års behandling med Zonnic Peppermint.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Zonnic Peppermint är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Zonnic Peppermint
 3. Hur du använder Zonnic Peppermint
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Zonnic Peppermint ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Zonnic Peppermint munhålespray används för att göra det lättare att sluta röka hos rökare som är motiverade till att sluta, eller för att underlätta rökreduktion hos rökare som inte kan eller är ovilliga att helt sluta röka. Behandling av denna typ kallas nikotinersättningsterapi. Zonnic Peppermint lindrar nikotinbegär och abstinensbesvär när du slutar röka eller vid rökreduktion.

När du plötsligt slutar tillföra kroppen nikotin via tobak drabbas du av olika former av obehag, s.k. abstinensbesvär. Med hjälp av Zonnic Peppermint kan du förhindra eller minska dessa obehag och nikotinbegär. Detta sker genom att du fortsätter tillföra kroppen en liten mängd nikotin under en övergångsperiod. Zonnic Peppermint innehåller inte tjära, kolmonoxid eller andra toxiner som finns i cigarettrök.

Råd och stöd ökar chansen att lyckas.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Zonnic Peppermint:

- om du är allergisk mot nikotin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar),

- om du aldrig använt tobak.

- om du är under 12 år.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Zonnic Peppermint om du har något av följande. Det är möjligt att du kan använda Zonnic Peppermint, men du måste först tala med läkare om du har:

- nyligen (inom 3 månader) har haft hjärtinfarkt eller stroke

- bröstsmärta (instabil angina) eller bröstsmärta i vila

- hjärtsjukdom som påverkar hjärtfrekvensen eller hjärtrytmen

- obehandlat högt blodtryck

- någon gång haft allergiska reaktioner i form av svullnad av läppar, ansikte och svalg (angioödem) eller kliande hudutslag (nässelutslag). Nikotinersättningsterapi kan ibland utlösa denna typ av reaktion.

- svår eller måttlig leversjukdom

- svår njursjukdom

- diabetes

- överaktiv sköldkörtel

- tumör i binjuren (feokromocytom)

- mag eller tolvfingertarmssår

- inflammation i matstrupen

Fördelarna med att sluta röka överväger alla risker förknippade med användning av Zonnic Peppermint.

Barn och ungdomar

Ungdomar i åldern 12–17 år bör inte använda Zonnic Peppermint munshålespray utan hälsovårdspersonalens rekommendation. Zonnic Peppermint munshålespray skall inte användas av personer under 12 år.

Andra läkemedel och Zonnic Peppermint

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta är särskilt viktigt om du använder läkemedel som innehåller teofyllin för att behandla astma, takrin för Alzheimers sjukdom, klozapin för schizofreni, ropinirol för att behandla Parkinsons sjukdom.

Zonnic Peppermint med mat och dryck

Du skall inte äta eller dricka när du tar munshålesprayen.

Graviditet och amning

Det är mycket viktigt att sluta röka under graviditet eftersom rökning kan leda till dålig fostertillväxt. Det kan också leda till för tidig förlossning eller missfall. Det bästa är om du slutar röka utan att använda läkemedel som innehåller nikotin. Om du inte klarar detta ska Zonnic Peppermint endast användas efter att du har rådgjort med den sjukvårdspersonal som har hand om din graviditet, din läkare eller en läkare som är specialiserad på rökavvänjning.

Zonnic Peppermint ska undvikas under amning eftersom nikotin går över i bröstmjölken och kan påverka ditt barn. Om sjukvårdspersonal har rekommenderat dig att använda Zonnic Peppermint under amning ska munhålesprayen tas direkt efter amning och inte under två timmar före amning.

Rökning ökar risken för infertilitet hos kvinnor och män. Effekterna av nikotin på fertilitet är okända.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner har observerats.

Zonnic Peppermint innehåller etanol (alkohol)

Zonnic Peppermint munhålespray innehåller små mängder etanol (alkohol). Mängden är mindre än 100 mg per sprayning (alkoholmängden mindre än i 1 ml vin).

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Rekommenderad dos är 1-2 sprayningar när du i vanliga fall skulle röka en cigarett eller får rökbegär. Ta först en sprayning och om dina rökbegär inte försvinner inom några minuter ta en andra sprayning. Om 2 sprayningar behövs, fortsätt ta 2 sprayningar vid varje tillfälle. För de flesta rökare innebär det 1–2 sprayningar med 30–60 minuters mellanrum. Ta högst 2 sprayningar per gång eller 4 sprayningar per timme under en period på 16 timmar. Maximal dygnsdos under vilken som helst 16 timmars period är 64 sprayningar.

Bruksanvisning

Spraya 1-2 gånger mellan kinden och tänderna:

 1. Vrid spraypipen till sidan
 2. Rikta spraypipen mellan kinden och tänderna
 3. Spraya 1-2 gånger, skifta mellan vänster och höger kind

Rökavvänjning

Behandlingstiden är individuell, men pågår vanligtvis i minst 3 månader. Därefter minskas gradvis nikotindosen. Behandlingen bör avslutas när dosen minskats till 1-2 spraydoser per dag. Du kan dock ta en spraydos vid tillfällen när du är frestad att röka.

Rökreduktion

Zonnic Peppermint används mellan rökperioder för att förlänga rökfria intervaller och med syftet att minska rökningen så mycket som möjligt. Om du efter 6 veckor inte kunnat minska antalet cigaretter per dag bör du söka professionell hjälp. Du bör försöka att sluta röka så snart du känner dig beredd, dock inte senare än 6 månader efter du börjat använda Zonnic Peppermint. Om du inte lyckats göra ett allvarligt försök att sluta röka inom 9 månader bör du söka professionell hjälp.

Använd inte Zonnic Peppermint i mer än 1 år utan att rådgöra med din läkare eller med apotekspersonal.

Nikotineffekterna inträder 1 minut efter given spraydos.

Om du använt för stor mängd av Zonnic Peppermint

Överdosering med nikotin kan förekomma om man röker samtidigt som man använder Zonnic Peppermint munhålespray. Om ett barn har tagit Zonnic Peppermint eller om du har tagit en för stor mängd munhålespray kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel: 09-471 977) för bedömning av risken samt rådgivning. En normal dos för vuxna kan orsaka allvarlig förgiftning och även leda till dödsfall hos barn.

Symtom på överdosering är illamående, kräkningar, ökad salivutsöndring, magsmärtor, diarré, svettning, huvudvärk, yrsel, hörselförändring och stark svaghetskänsla. Vid höga doser kan dessa symtom följas av lågt blodtryck, svag oregelbunden puls, andningssvårigheter, extrem trötthet, cirkulatorisk kollaps och kramper.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Zonnic Peppermint munhålespray kan orsaka samma biverkningar som andra former av nikotin. Biverkningarna är i regel dosberoende.

Biverkningar som beror på rökstopp (abstinensbesvär)

Vissa av de biverkningar som du upplever när du slutar röka kan vara abstinensbesvär som uppkommer på grund av minskat nikotinintag:

Sådana biverkningar är:

 • irritation, aggression, otålighet eller frustration
 • ångest, rastlöshet eller nedsatt koncentrationsförmåga
 • uppvaknande på nätterna eller sömnsvårigheter
 • ökad aptit eller viktökning
 • nedstämdhet
 • röksug (nikotinbegär)
 • sänkt hjärtfrekvens
 • blödningar i tandköttet eller sår i munnen
 • yrsel, svaghetskänsla
 • hosta, halsont, nästäppa, rinnande näsa
 • förstoppning

Sluta använda Zonnic Peppermint munhålespray och kontakta omedelbart läkare om följande allvarliga sällsynta biverkningar förekommer (symptom på angioödem):

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg
 • svårigheter att svälja
 • nässelutslag och andningssvårigheter

Andra biverkningar

Mycket vanliga (hos fler än 1 användare av 10):

 • hicka (särskilt vanligt)
 • huvudvärk, illamående
 • irritation i halsen

Vanliga (hos färre än 1 användare av 10):

 • lokala effekter såsom brännande känsla, inflammation i munnen, förändrad smakupplevelse
 • muntorrhet, ökad salivutsöndring
 • matsmältningsbesvär
 • smärta eller obehag i magen
 • kräkningar, väderspänning, diarré
 • trötthet
 • överkänslighet (allergi)
 • stickning

Mindre vanliga (hos färre än 1 användare av 100):

 • näsbesvär såsom nästäppa, nysningar
 • pipande andning (bronkospasm), andningssvårigheter (dyspné), trånghetskänsla i halsen
 • rodnad, ökad svettning
 • besvär i munnen såsom stickningar i munnen, inflammation i tungan, sår i munnen, skador på slemhinnorna i munnen, förändrad röst, smärta i munnen eller halsen, rapningar
 • hjärtklappning (en avvikande upplevelse av dina hjärtslag), snabb puls, högt blodtryck
 • hudutslag och/eller klåda (pruritus, nässelutslag)
 • onormala drömmar
 • smärta eller obehag i bröstet
 • matthet, sjukdomskänsla
 • onormal hjärtrytm
 • blödande tandkött
 • rinnande näsa

Sällsynta (hos färre än 1 användare av 1 000):

 • svårt att svälja, nedsatt känsel i munnen
 • kväljningar

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • dimsyn, ökad tårproduktion (lakrimation)
 • svalgtorrhet, besvär i magtarmkanalen, smärta på läpparna
 • rodnad i huden
 • allergisk reaktion (allergisk chock)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är nikotin. En sprayning innehåller 1 mg nikotin.

Övriga innehållsämnen i Zonnic Peppermint munhålespray är: sukralos, mintsmakämne, etanol, glycerol, kaliumdivätefosfat, natriumhydroxid, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Klar lösning med en svag doft av pepparmint.

Förpackningsstorlekar:

Glas eller plastflaska med spraypump. En flaska innehåller 3 ml (40 sprayningar) eller 15 ml (200 sprayningar).

40 sprayningar

200 sprayningar

400 (2 x 200) sprayningar

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Niconovum AB

Box 31008

SE-20049 Malmö

Sverige

 

Tillverkare

Apotek Produktion & Laboratorier

Celsiusgatan 43

SE-212 14 Malmö

Sverige

Denna bipacksedel ändrades senast den 15.10.2021

Texten ändrad

15.10.2021