Pakkausseloste

VOLTAREN FORTE gel 23,2 mg/g

Tilläggsinformation

Voltaren Forte 23,2 mg/g gel

diklofenakdietylamin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till läkaren eller apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Voltaren Forte gel är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Voltaren Forte gel
 3. Hur du använder Voltaren Forte gel
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Voltaren Forte gel ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Den aktiva substansen diklofenak i Voltaren Forte hör till en grupp läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska (NSAID) värkmediciner. Voltaren Forte har utvecklats speciellt för att masseras in i huden.

Voltaren Forte används för att lindra smärta och att minska inflammation och svullnad vid många värktillstånd i lederna och musklerna.

Vuxna och ungdomar som fyllt 14 år:

Voltaren Forte gel kan användas vid lokal behandling av muskel- och ledvärk förorsakade av stukningar, försträckningar, idrottsskador eller av överansträngning.

Vuxna (personer över 18 år):

Voltaren Forte gel lämpar sig också för kortvarig lokal behandling av smärta till följd av artros i knän och fingrar hos patienter där läkare säkerställt diagnosen.

Kan även ordineras av läkare för annat användningsområde.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Voltaren Forte gel

 • om du är allergisk mot aktiv substans (diklofenak) eller mot andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel som används för behandling av värk, feber eller inflammation, så som ibuprofen eller acetylsalicylsyra (läkemedel som används också för att förhindra koagulering av blodet) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar). Om du är osäker, fråga läkare eller apotekspersonal.
  Symtom av en allergisk reaktion kan vara: vinande andning, andnöd (astma), utslag med blåsor, nässelutslag, svullnad av ansiktet eller tungan och snuvighet.
 • om du är gravid i den sista tredjedelen av graviditeten.
 • om du är yngre än 14 år.

Använd inte Voltaren Forte, om någon av detta gäller dig.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Voltaren Forte.

 • Använd inte Voltaren Forte gel på skär- eller öppna sår eller på hud med utslag.
 • Avsluta behandlingen om hudutslag uppkommer efter applikation av preparatet.
 • Använd inte mer gel än rekommenderat eller under längre tid än rekommenderas, såvida inte läkaren ordinerat detta.
 • Voltaren Forte gel är avsedd endast för användning på huden. Sätt den inte i munnen och svälj den inte.
 • Undvik att få Voltaren Forte gel i ögonen. Om du får gel i ögonen, skölj ögonen noggrant med rent vatten. Kontakta läkare eller apotekspersonal, om besväret i ögonen fortsätter.
 • Stödförband eller andra skydd som används vid skador förknippade med försträckningar kan användas med Voltaren Forte men använd inte Voltaren Forte under lufttäta (plast) förband.

Om du har några frågor, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du använder Voltaren Forte.

Barn och ungdomar under 14 år

Information gällande säkerhet och effekt hos barn och ungdomar under 14 år är begränsad (se avsnitt Använd inte Voltaren Forte).

Om en ungdom som fyllt 14 år behöver Voltaren Forte för behandling av smärta i mer än 7 dagars tid, eller om symtomen förvärras, bör läkare kontaktas.

Andra läkemedel och Voltaren Forte

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Voltaren Forte gel får inte användas under de tre sista graviditetsmånaderna, eftersom det kan skada ditt ofödda barn eller orsaka problem under förlossningen. Voltaren Forte gel får användas endast på läkarordination under de sex första graviditetsmånaderna och dosen ska vara så låg som möjligt och behandlingen så kort som möjligt.

Voltaren Forte gel får användas endast på läkarordination under amning, eftersom diklofenak går över i bröstmjölken i små mängder. Voltaren Forte gel ska dock inte appliceras på brösten hos ammande kvinnor eller på större hudområden och ska inte heller användas under längre tider.

Körförmåga och användning av maskiner

Voltaren Forte gel, som används på huden påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Voltaren Forte innehåller propylenglykol och butylhydroxitoluen

 • propylenglykol kan ge hudirritation.
 • butylhydroxitoluen kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller irritation i ögon och på slemhinnor.

Voltaren Forte innehåller parfym

Voltaren gel innehåller doftämnen med bensylalkohol, citronellol, kumarin, limonen, eugenol, geraniol, linalol, vilka kan orsaka allergiska reaktioner.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur mycket Voltaren Forte ska man använda?

Vuxna samt ungdomar som fyllt 14 år:

Voltaren Forte gelen masseras försiktigt in i området där det gör ont 2 gånger per dag med 12 timmars mellanrum (helst på morgonen och på kvällen).

Hur ska Voltaren Forte gel appliceras

 

Voltaren Forte ska endast användas på huden.

Efter applicering:

 • Händerna ska torkas med t.ex. absorberande pappershandduk och sedan tvättas om inte händerna är det område som behandlas. Pappershandduken ska kastas i papperskorgen efter användning.
 • Vänta tills Voltaren Forte gel har torkat innan du badar eller duschar.

Hur länge ska Voltaren Forte användas

Vuxna och ungdomar som fyllt 14 år:

 • Använd inte Voltaren Forte längre än 2 veckor vid behandling av muskel- och ledvärk förorsakade av stukningar, sträckningar, idrottsskador eller av överansträngning.

Vuxna (personer över 18 år):

 • Använd inte Voltaren Forte längre än i 3 veckors tid vid behandling av smärta till följd av artros.

En läkare kan eventuellt rekommendera en längre behandlingstid.

Om inte smärtan och svullnaden har lindrats eller om de har blivit värre under en vecka efter påbörjad behandling, kontakta läkare.

Om du har använt för stor mängd av Voltaren Forte

Om du av misstag tryckt en större mängd gelen ur tuben än du borde, stryk bort extra gelen med absorberande pappershandduk innan du masserar den in i huden.

Om du eller ett barn har av misstag svalt Voltaren Forte, alltid kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Voltaren Forte

Om du har glömt att använda Voltaren Forte vid den tidpunkt du borde, applicera den på hudområdet så snart som möjligt och fortsätt sedan att använda den som vanligt. Använd inte dubbel mängd för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vissa sällsynta eller mycket sällsynta biverkningar kan vara allvarliga.

Om du drabbas av någon av följande allergiska symtom, AVBRYT användningen av Voltaren Forte och kontakta läkare eller apotekspersonal:

 • Hudutslag med blåsor; nässelutslag (kan förekomma hos 1–10 av 10 000 användare).
 • Vinande andning, andnöd eller tryckande känsla i bröstet (astma) (kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 användare).
 • Svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg (kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 användare).

Andra möjliga biverkningar är i allmänhet lindriga och övergående (om du är orolig över någon biverkning, kontakta läkare eller apotekspersonal).

Vanliga biverkningar

(kan förekomma hos 1–10 av 100 användare)

 • Utslag, klåda, rodnad och sveda på huden.

Mycket sällsynta biverkningar

(kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 användare)

 • Huden kan bli känsligare för solljus. Möjliga symtom är kliande, solbränd hud, svullnad och blåsor.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets‐ och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet (t.ex. via toaletten eller lavoaren). Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är diklofenakdietylamin. Ett gram gel innehåller 23,2 mg diklofenakdietylamin, som motsvarar 20 mg diklofenaknatrium.
 • Hjälpämnen: ett gram gel innehåller 50 mg propylenglykol och 0,2 mg butylhydroxitoluen.
 • Övriga innehållsämnen är dietylamin, isopropylalkohol, karbomer (akrylsyrapolymer), kokoylkaprylokaprat, makrogolcetostearyleter, flytande paraffin, oleylalkohol, parfym (Perfume eucalyptus sting) och renat vatten. För ytterligare information, se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används av denna bipacksedel.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende

En vit eller nästan vit, mjuk, homogen, icke-fet, krämliknande gel som känns svalkande på huden och som inte lämnar fläckar.

Förpackningsstorlekar

Plasttuber:

Utan recept: 30 g, 50 g, 60 g, 100 g,120 g eller 150g.

Receptbelagt: 180 g.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS

Postboks 61, 2610 Rødovre, Danmark

Tillverkare

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS

Postboks 61, 2610 Rødovre, Danmark

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Tel: 0800 77 40 80

E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com

Denna bipacksedel ändrades senast 17.05.2022

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Säkerhets‐ och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas webbplats www.fimea.fi .

Varumärken ägs av eller licensieras till GSK-koncernen. ©2022 GSK-koncernen eller dess licensgivare.

Texten ändrad

17.05.2022