Package information leaflet

PARACOX-8 VET suspensio oraalisuspensiota varten

ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Paracox-8 vet., suspensio oraalisuspensiota varten kanalle

VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

Yksi annos (0,004 ml) rokotetta sisältää:

Vaikuttavat aineet:

Eläviä, sporuloituneita ookystia kahdeksasta varhaiskypsästä heikennetystä kokkidikannasta:

E. acervulina HP 500* per annos

E. brunetti NP 100* per annos

E. maxima CP 200* per annos

E. maxima MFP 100* per annos

E. mitis HP 1000* per annos

E. necatrix HP 500* per annos

E. praecox HP 100* per annos

E. tenella HP 500* per annos

*Valmistajan tekemän in vitro -määrityksen mukaan erän valmistus- ja vapauttamishetkellä.

Suspensio: Sekoituksen jälkeen maitomainen suspensio.

Liuotin sumutteena antoa varten: puolittain läpikuultava, punainen, viskoosi liuos.

KÄYTTÖAIHEET

Juomavedessä:

5–9 päivän ikäisten kananpoikien aktiivinen immunisointi kokkidioosia vastaan, jonka aiheuttajina ovat Eimeria acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis, E. necatrix, E. praecox, ja E. tenella.

Immuniteetin kehittyminen: 10 vuorokauden kuluessa rokotuksesta

Immuniteetin kesto: vähintään 36 viikkoa, kun kanoja pidetään olosuhteissa, jotka mahdollistavat ookystien kierron.

Sumutteena:

Kananpoikien aktiivinen immunisointi kokkidioosia vastaan, jonka aiheuttajina ovat Eimeria acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis, E. necatrix, E. praecox, ja E. tenella

  • vähentämään infektiota (ookystien eritystä) muille kannoille, paitsi E. mitis -kannalle.
  • vähentämään painon menetystä muille kannoille, paitsi E. maxima -kannalle.

Immuniteetin kehittyminen: 3 viikkoa rokotuksesta

Immuniteetin kesto: 10 viikkoa.

VASTA-AIHEET

Ei ole.

HAITTAVAIKUTUKSET

Kananpoika:

Yleinen

(1–10 eläintä 100 hoidetusta eläimestä):

Suoliston leesiot1.

1 Lieviä suoliston leesioita, esimerkiksi E. acervulina:n ja E.tenella:n aiheuttamia (leesiopisteet +1 tai +2 Johnsonin ja Reidin numeerisen luokittelujärjestelmän mukaan, 1970) on laboratoriotutkimuksissa löydetty 3-4 viikkoa rokottamisen jälkeen. Tämän vaikeusasteen leesiot eivät vaikuta kanojen suorituskykyyn.

Haittatapahtumista ilmoittaminen on tärkeää. Se mahdollistaa eläinlääkkeen turvallisuuden jatkuvan seurannan. Jos havaitset haittavaikutuksia, myös sellaisia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai olet sitä mieltä, että lääke ei ole tehonnut, ilmoita ensisijaisesti asiasta eläinlääkärillesi. Voit ilmoittaa kaikista haittavaikutuksista myös myyntiluvan haltijalle käyttämällä tämän pakkausselosteen lopussa olevia yhteystietoja tai kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, www-sivusto: https://fimea.fi/elainlaakkeet

KOHDE-ELÄINLAJI

Kananpoika.

ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Suun kautta annettuna, joko sumutteena yhden päivän iästä lähtien, tai juomaveden mukana 5–9 päivän ikäisenä. Kerta-annos 0,004 ml rokotetta annetaan joko liuotettuna veteen (juomavedessä) tai liuottimeen (sumutteena).

Ravista rokotepulloa voimakkaasti 30 sekunnin ajan ennen käyttöä homogeenisen ookystasuspension varmistamiseksi.

ANNOSTUSOHJEET

A) Annetaan juomavedessä

0,004 ml kananpoikaa kohti kerta-annoksena juomaveteen liuotettuna. Rokottamisen on tapahduttava 5:n ja 9:n elinpäivän välisenä aikana.

Rokote voidaan antaa kananpojille juomalinjaston kautta 5 päivän iästä lähtien edellyttäen, että vesi jakautuu linjastossa tasaisesti lintujen kesken ja ookystien sakkautuminen linjaston pohjalle voidaan välttää.

Esimerkki juomalinjastoannostelusta:

Rokote sekoitetaan veteen suhteessa 1 annos rokotetta (0,004 ml) 2 millilitraan kylmää vesijohtovettä. Huuhtele lopuksi rokotepullo sekoittamiseen käytetyllä vedellä, jotta kaikki rokote saadaan pullosta ulos. Sekoita rokotevesiseosta hyvin ennen käyttöönottoa. Laske juomalinjastossa tarvittava veden kokonaismäärä, lintujen keskimääräinen lukumäärä juomalinjaa kohti, juomalinjojen määrä ja vesirokoteseoksen kokonaismäärä, jotta jokainen lintu saa tarpeeksi lääkevettä. Kiinteitä juomalinjastoja käytettäessä lintuja tulisi estää juomasta 1–2 tuntia ennen rokottamista.

Jokainen juomalinja tulee tyhjentää ja tämän jälkeen täyttää paineella rokotevesiseoksella ennen kuin linnut päästetään juomaan. Indikaattoria (esim. 1 litra maitoa) voidaan käyttää näyttämään, koska rokotevesiseos on kulkenut linjan päähän ja veden tulo voidaan sulkea rokotetta hukkaamatta. Avaa linjaston vedentulo, kun rokotevesiseos on kokonaan juotu.

On suositeltavaa, että rokotteen sekoittaminen tapahtuisi väliaikaisessa, vesikiertojärjestelmään sisälletyssä säilöastiassa niille juomalinjastoille, jotka on rokottamisen ajaksi väliaikaisesti kytketty vesikiertojärjestelmään. Näin voidaan varmistua siitä, että rokotevesiseos säilyy hyvin sekoitettuna koko ajan. Jotta ookystat pysyisivät tasaisesti sekoittuneena, rokotevesiseoksen tulisi kiertää linjastolla ennen kuin lintujen annetaan juoda.

Vaihtoehtoisesti rokote voidaan antaa täydentävillä juomalaitteistoilla. Nämä voivat olla kaukalo-vesikuppi tai bell-drinker -tyyppisiä juomalaitteita, jotka tulevat esiin automaattisesti juomalinjastolta. Jos laitteet tulevat esiin sarjana yhden nipan kautta, on mahdollista, että niihin muodostuu rokotteen tasaista jakautumista estävä ilmalukko, koska linjasto on ollut suljettuna 1–2 tuntiin ennen rokottamista (lintujen ei ole annettu juoda). Tässä tapauksessa voi olla hyvä sekoittaa rokote veteen erillisessä astiassa esim. kastelukannussa ja kaataa se suoraan jokaiseen juomalaitteeseen, kuten tehdään kaukalo/kuppityyppisissä juomalaitteissa.

TÄRKEÄÄ

Rokotetta ei pidä annostella vesijärjestelmän pääsäiliöön. Rokote laimenee liikaa ja ookystat eivät pysy suspensiossa.

B) Annetaan sumutteena

Rokote annostellaan karkeana sumutteena 0,21 ml liuotettua rokotetta lintua kohti. Määritä sumutinlaitteen annostilavuus 100 lintua kohti. Kerro tämä määrä 50:llä, jotta saat kokonaismäärän liuotettua rokotetta 5000 annosta kohti (tai kerro kymmenellä 1000 annosta kohti).

Esimerkkinä 5000 annosta kohti tarvitaan yhteensä 0,21 x 5000 = 1050 ml liuotettua rokotetta. Määrä jaetaan rokotteen, liuottimen ja veden kesken näin:

  1. 20 ml Paracox-8 vet. rokotetta (1 injektiopullo)
  2. 500 ml liuotinta (1 pullo)
  3. Vettä sen verran, että kokonaistilavuudeksi saadaan 1050 ml

Esimerkkinä 1000 annosta kohti tarvitaan yhteensä 0,21 x 1000 = 210 ml liuotettua rokotetta. Määrä jaetaan rokotteen, liuottimen ja veden kesken näin:

  1. 4 ml Paracox-8 vet. rokotetta (1 injektiopullo)
  2. 100 ml liuotinta (1 pullo)
  3. Vettä sen verran, että kokonaistilavuudeksi saadaan 210 ml

Liuotin sisältää punaista väriainetta ja ksantaanikumia käytön helpottamiseksi.

Rokotteen liuottamiseen käytettävän veden pitää olla raikasta, puhdasta ja viileää. Käytä puhdasta astiaa rokotteen sekoittamista varten. Ravista 5000 tai 1000 annoksen injektiopulloa voimakkaasti 30 sekunnin ajan, jotta ookystat sekoittuvat tasaisesti. Tyhjennä injektiopullon sisältö huolellisesti huuhtelemalla se pienellä määrällä rokotteen liuottamiseen tarkoitettua vettä. Tyhjennä liuotinpullon sisältö kokonaan ja huuhtele pullo lopulla liuottamiseen tarkoitetulla vedellä ja sekoita vesi sekä liuotin keskenään. Lisää liuotettu rokote liuotin-vesi -seokseen ja sekoita huolellisesti. Kaada liuotettu rokote sumutinlaitteen säiliöön ja sumuta tasaisesti lintujen yläpuolella karkeana sumutteena. Varmista, että rokote leviää tasaisesti kaikkien lintujen päälle. Anna lintujen olla laatikossa hyvin valaistulla alueella vähintään 30 minuuttia, jotta ne voivat sukia rauhassa.

VAROAIKA

Nolla vrk.

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

Paracox-8 vet.:

Säilytä ja kuljeta kylmässä (2 °C – 8 °C).

Ei saa jäätyä.

Säilytä valolta suojassa.

Ohjeiden mukaan käyttökuntoon saatetun eläinlääkkeen kestoaika: 4 tuntia

Juomaveteen sekoitettu rokote on käytettävä 30 minuutin kuluessa.

Liuotin sumutetta varten:

Säilytä välillä 2 °C–25 °C.

Älä käytä tätä eläinlääkettä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen, joka on ilmoitettu etiketissä merkinnän Exp. jälkeen. Viimeisellä käyttöpäivämäärällä tarkoitetaan kuukauden viimeistä päivää.

ERITYISVAROITUKSET

Erityisvaroitukset:

Rokota vain terveitä eläimiä.

Erityiset varotoimet, jotka liittyvät turvalliseen käyttöön kohde-eläinlajilla:

Ainoastaan terveitä, lattialla pahnoilla kasvatettavia kananpoikia saa rokottaa. Ei saa annostella kuiviin juomalaitteistoihin. Pahnat on poistettava ja tila on puhdistettava ja desinfioitava kasvatuserien välissä. Tämä vähentää sairautta aiheuttavan kokkidioosi-infektion ilmaantumisriskiä ennen kuin parvelle on kehittynyt hyvä rokotesuoja.

Erityisesti tulee huolehtia siitä, että kaikki linnut juovat vettä rokotettaessa päivän ikäisiä kananpoikia juomalinjaston avulla.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkettä eläimille antavan henkilön on noudatettava:

Kun rokote annetaan sumutteena, se on sekoitettava sumutekäyttöön tarkoitettuun liuottimeen.

Pese kädet heti rokotteen annon jälkeen.

Käytä hengityssuojainta ja suojalaseja rokotetta sumutettaessa.

Erityiset varotoimet, jotka liittyvät ympäristön suojeluun:

Ei oleellinen.

Munivat linnut:

Ei saa käyttää munivilla linnuilla.

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset:

Kananpojille ei saa missään vaiheessa ennen rokottamista tai sen jälkeen antaa rehua tai vettä, jotka sisältävät kokkidiostaatteja tai aineita (mukaan lukien sulfonamidit ja antibakteeriset aineet), joilla on kokkidiostaattinen teho, koska rokote ei silloin tehoa. Koska rokotesuoja Paracox-8 vet annon jälkeen vahvistuu luonnollisesti esiintyvistä kokkideista, saattaa kokkidiostaattien antaminen, jopa pitkän ajan kuluttua rokottamishetkestä, vähentää tehokkaan suojan kestoa. Tämä on erityisen tärkeää neljän viikon ajan rokotuksen jälkeen.

Rokotteen turvallisuudesta ja tehosta yhteiskäytössä muiden eläinlääkkeiden kanssa ei ole tietoa. Tästä syystä päätös rokotteen käytöstä ennen tai jälkeen muiden eläinlääkkeiden antoa on tehtävä tapauskohtaisesti.

Yliannostus:

Vakava yliannostus (x 5 tai enemmän) voi johtaa päivittäisen elopainon nousun tilapäiseen vähenemiseen.

Merkittävät yhteensopimattomuudet:

Ei saa sekoittaa muiden eläinlääkkeiden kanssa, lukuun ottamatta eläinlääkkeen kanssa käytettäväksi toimitettavaa liuotinta.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Lääkkeitä ei saa kaataa viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana.

Eläinlääkkeiden tai niiden käytöstä syntyvien jätemateriaalien hävittämisessä käytetään paikallisia palauttamisjärjestelyjä sekä kyseessä olevaan eläinlääkkeeseen sovellettavia kansallisia keräysjärjestelmiä. Näiden toimenpiteiden avulla voidaan suojella ympäristöä.

Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä eläinlääkäriltäsi tai apteekista.

PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

10.4.2024

Tätä eläinlääkettä koskevaa yksityiskohtaista tietoa on saatavilla unionin valmistetietokannassa ( https://medicines.health.europa.eu/veterinary ).

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Alankomaat

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:

Rokote ja liuotin sumutetta varten

Merck Sharp & Dohme Animal Health S.L.

Poligono Industrial El Montalvo I

C/Zeppelin 6, Parcela 38,

37008 Carbajosa de La Sagrada (Salamanca)

Espanja

Paikalliset edustajat ja yhteystiedot epäillyistä haittatapahtumista ilmoittamista varten:

MSD Animal Health Oy

Puh: 010 2310 750

Lisätietoja tästä eläinlääkkeestä saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta.