Pakkausseloste

NITROSID RETARD depotkapsel, hård 20 mg

Tilläggsinformation

Nitrosid retard 20 mg depotkapslar, hårda

isosorbiddinitrat

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Nitrosid retard är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Nitrosid retard
 3. Hur du tar Nitrosid retard
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Nitrosid retard ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Nitrosid retard används vid behandling av kranskärlssjukdom och hjärtinsufficiens.

Effekten av Nitrosid retard vid kranskärlssjukdom och hjärtinsufficiens baseras på dess förmåga att utvidga blodkärl. Nitrosid retard minskar hjärtats syrebehov och minskar hjärtats arbetsbelastning.

Isosorbiddinitrat som finns i Nitrosid retard kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Nitrosid retard

 • om du är allergisk mot isosorbiddinitrat, mot andra organiska nitratpreparat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • om du har lågt blodtryck
 • om du har vissa sjukdomar i hjärtklaffarna eller i hjärtmuskeln
 • om du har hjärttamponad
 • om du har kardiogen chock
 • om du har akuta störningar i blodcirkulationen
 • om du har svår obehandlad anemi
 • om du har intrakraniell hypertoni
 • om du använder eller har nyligen använt potensläkemedel såsom sildenafil, vardenafil eller tadalafil. Potensläkemedel kan livsfarligt förstärka den blodtrycksänkande effekten av Nitrosid retard.
 • om du tar riociguat (läkemedel som används vid pulmonell hypertension).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Nitrosid retard, om du har:

 • akut hjärtinfarkt
 • nedsatt hjärtfunktion
 • lungsjukdom eller ischemisk hjärtsvikt som orsakar för låg syrgashalt i blodet (hypoxemi) och obalans i ventilation/perfusion.

Berätta för läkaren också om du har andra sjukdomar eller allergier.

Nitrosid retard kan öka effekten av andra läkemedel som nedsätter blodtrycket. Samtidig användning av alkohol kan också sänka blodtrycket och orsaka kärlutvidgning. Nitrosid retard kan också höja hjärntrycket och hos glaukompatienter ögontrycket.

Barn

Effekt och säkerhet av Nitrosid retard hos barn har inte förevisats.

Andra läkemedel och Nitrosid retard

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Ta inte:

- potensläkemedel, såsom sildenafil, vardenafil eller tadalafil.

Effekten av vissa läkemedel eller av Nitrosid retard kan förändras eller du kan få biverkningar, om de används samtidigt. Till dessa läkemedel hör till exempel:

 • andra blodtryckssänkande läkemedel eller läkemedel som vidgar blodkärlen (kalsiumantagonister, betablockerare, diuretika, ACE-hämmare, MAO-hämmare, tricykliska depressionsläkemedel, läkemedel som används vid behandling av psykoser)
 • inflammationshämmande värkmediciner
 • dihydroergotamin (migränmedicin)
 • läkemedel för behandling av ovanligt hög fenylalaninnivå i blodet (hyperfenylalaninemi HPA eller fenylketonuri PKU), sapropterin
 • riociguat (till behandling av pulmonell hypertension).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Nitrosid retard användas under graviditet eller amning endast om läkaren anser det nödvändigt.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Nitrosid retard innehåller laktos och sackaros

Nitrosid retard depotkapsel innehåller laktosmonohydrat 30 mg.Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Doseringen är individuell och bör alltid diskuteras med behandlande läkare.

Kranskärlssjukdom:

1–4 depotkapslar 1–2 gånger per dygn.

Hjärtsvikt:

2–4 depotkapslar 1–2 gånger per dygn.Även större doser kan användas enligt läkares anvisning.

Ifall du tar Nitrosid retard två gånger i dygnet, ta den första på morgonen och den andra efter 6 timmar.

Kapseln ska sväljas hela, inte tuggas. Vid behov kan en kapsel tömmas och innehållet intas som sådant tillsammans med mat eller vätska.

Om du har tagit för stor mängd av Nitrosid retard

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom på överdosering kan vara att blodtrycket sjunker kraftigt, hjärtklappning, huvudvärk, blekhet, svettning, svag puls, förvirrighet, svaghet, svindel, diarré, illamående och kräkning.

Ta läkemedelsförpackningen med, om du uppsöker läkare eller sjukhus.

Om du har glömt att ta Nitrosid retard

Ta den bortglömda dosen så snart som möjligt. Om det snart är dags för nästa dos, ska du inte ta den bortglömda dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Nitrosid retard

Behandlingen ska inte avbrytas på eget initiativ. Om behandlingen avbryts plötsligt, kan symtomen på angina pectoris förvärras. Läkaren ger anvisningar om det blir nödvändigt att avsluta behandlingen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • huvudvärk.

Vanliga (kan förekomma hos upp till1 av 10 användare):

 • dåsighet
 • svindel, sömnighet
 • ökad hjärtfrekvens
 • lågt blodtryck
 • svaghetskänsla.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • försämrad kärlkramp (angina pectoris)
 • ansiktsrodnad, störningar i blodcirkulationen
 • illamående, kräkning
 • allergiska hudreaktioner.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • rastlöshet
 • svimning
 • långsam hjärtfrekvens, övergående överledningsrubbningar
 • methemoglobinemi.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • halsbränna
 • allvarliga hudreaktioner.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 Fimea

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i rumstemperatur (15–25 ºC).

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är isosorbiddinitrat, varav det finns 20 mg i en depotkapsel.
 • Övriga innehållsämnen i kapselinnehållet är laktosmonohydrat, sockersfärer, etylcellulosa, schellack och talk. Innehållsämnen i kapselhöljen är gelatin, titandioxid (E 171) samt gul och röd järnoxid (E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ljusröd/vit, ogenomskinlig hård kapsel, inuti vita eller nästan vita pellets.

Förpackningsstorlek: 100 depotkapslar.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation Orionvägen 1 FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Pharma Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Orion Pharma Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 16.11.2020

Texten ändrad

16.11.2020