Package information leaflet

MERCILON tablett 150/20 mikrog

Tilläggsinformation

Mercilon tabletter

desogestrel/etinylöstradiol

Viktig information om kombinerade hormonella preventivmedel:

 • De är en av de mest pålitliga preventivmetoder som finns om de används korrekt
 • Risken för en blodpropp i vener eller artärer ökar något, speciellt under det första året eller när kombinerade hormonella preventivmedel börjar användas igen efter ett uppehåll på 4 veckor eller längre
 • Var uppmärksam och kontakta läkare om du tror att du har symtom på en blodpropp (se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används ”Blodproppar”).

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Mercilon är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Mercilon

 • Använd inte Mercilon
 • Varningar och försiktighet
  • P-piller och blodproppar
  • P-piller och cancer
 • Barn och ungdomar
 • Andra läkemedel och Mercilon
 • Graviditet och amning
 • Körförmåga och användning av maskiner
 • Mercilon innehåller laktos
 • När skall läkare kontaktas

3. Hur du använder Mercilon

 • När och hur skall tabletterna tas
 • Att börja med den första förpackningen
 • Om du använt för stor mängd av Mercilon
 • Om du har glömt att ta Mercilon
 • Om du har störningar i matsmältningsorganen (t.ex. kräkningar, svår diarré)
 • Om du vill att menstruationen skall börja på en annan dag
 • Om du har oregelbundna blödningar
 • Om menstruationen uteblir
 • Om du vill sluta använda Mercilon

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Mercilon ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

 • Innehållsdeklaration
 • Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
 • Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
 

Vad produkten är och vad den används för

Sammansättning och tablettyp

Mercilon är ett preventivmedel i form av ett kombinationspreparat (p-piller av kombinationstyp). Varje tablett innehåller en liten mängd av två olika kvinnliga könshormon, desogestrel (progestin, dvs. gulkroppshormon) och etinylöstradiol (östrogen). Mercilon är ett s.k. lågdospreparat med endast små mängder hormon. Då alla tabletter i förpackningen innehåller samma mängd samma hormoner kallas Mercilon för en enfasig preventivtablett (p-piller).

För vilket ändamål används Mercilon tabletter?

Mercilon tabletter används för att förebygga graviditet.

När p-pillren används korrekt (man minns att ta alla tabletterna) är sannolikheten för graviditet mycket liten.

Vad du behöver veta innan produkten används

Allmänt
Innan du börjar använda Mercilon ska du läsa informationen om blodproppar i avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används. Det är särskilt viktigt att du läser symtomen om blodpropp – se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används, ”Blodproppar”.

I denna bipacksedel beskrivs ett flertal tillstånd då användning av p-piller bör upphöra eller då tillförlitligheten kan försämras. Vid dessa tillstånd bör man antingen avhålla sig från samlag eller använda någon icke-hormonell preventivmetod, såsom kondom eller någon annan s.k. barriärmetod. Lita inte på rytmmetoden eller på mätning av basaltemperaturen. Dessa metoder är inte säkra eftersom p-piller påverkar de naturliga förändringarna i kroppstemperaturen och i sekretet från livmoderhalsen som normalt förekommer under en menstruationscykel.

I likhet med andra p-piller skyddar Mercilon inte mot HIV-smitta (AIDS) eller mot andra sexuellt överförbara sjukdomar.

Mercilon har ordinerats personligen åt dig. Ge inte dina piller till någon annan.

Preparatet är inte avsett för att uppskjuta menstruationen. Om du i undantagsfall vill uppskjuta din menstruation, kontakta läkare.

Använd inte Mercilon
Använd inte Mercilon om du har något av de tillstånd som anges nedan.

Om du har något av dessa tillstånd måste du tala om det för läkaren. Läkaren kommer att diskutera vilken annan typ av preventivmedel som kan vara mer lämpligt. Se även sektion 2. ”Varningar och försiktighet”.

 • om du har (eller har haft) en blodpropp i ett blodkärl i benen (djup ventrombos, DVT), i lungorna (lungemboli) eller något annat organ
 • om du vet att du har en sjukdom som påverkar blodkoaguleringen – t.ex. protein C-brist, protein S-brist, antitrombin-III-brist, Faktor V Leiden eller antifosfolipidantikroppar
 • om du behöver genomgå en operation eller om du sängliggande en längre period (se avsnittet ”Blodproppar” )
 • om du har (eller har haft) en hjärtinfarkt eller en stroke (slaganfall)
 • om du har (eller har haft) kärlkramp (ett tillstånd som orsakar svår bröstsmärta och kan vara ett första tecken på en hjärtinfarkt) eller transitorisk ischemisk attack (TIA attack, övergående strokesymtom)
 • om du har någon av följande sjukdomar som kan öka risken för en blodpropp i artärerna:
  • svår diabetes med skadade blodkärl
  • mycket hög blodtryck
  • en mycket hög nivå av fett i blodet (kolesterol eller triglycerider)
  • ett tillstånd som kallas hyperhomocysteinemi
 • om du har (eller har haft) en typ av migrän som kallas ”migrän med aura”
 • om du har eller har haft bukspottskörtelinflammation med höga blodfettvärden.
 • om du har gulsot eller har (har haft) någon allvarlig leversjukdom och din lever fungerar inte ännu normalt.
 • om du har eller har haft cancer av en typ som påverkas av könshormoner (t.ex. bröstcancer eller cancer i könsorganen).
 • om du har eller har haft någon levertumör.
 • om du får blödningar från slidan av okänd orsak.
 • om du har endometriell hyperplasi (onormal tillväxt av livmoderslemhinnan).
 • om du är gravid eller misstänker en graviditet.
 • om du är allergisk mot etinylöstradiol, desogestrel eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).

Om någon av ovannämnda sjukdomar eller tillstånd uppkommer (för första gången) medan du använder tabletterna skall du omedelbart upphöra med användningen och kontakta din läkare. Under mellantiden skall du tillämpa en icke hormonell preventivmetod. Se även punkt Allmänt ovan.

Använd inte Mercilon om du har hepatit C och tar läkemedel som innehåller ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och dasabuvir eller glekaprevir/pibrentasvir (se också avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används Andra läkemedel och Mercilon).

Varningar och försiktighet

När ska du kontakta läkare?

Sök omedelbart läkare

 • om du märker möjliga tecken på en blodpropp som kan betyda att du har en blodpropp i benet (dvs. djup ventrombos), en blodpropp i lungan (dvs. lungemboli), en hjärtinfarkt eller en stroke (se avsnitt ”Blodproppar” nedan).

För en beskrivning av symtomen vid dessa allvarliga biverkningar gå till ”Så här känner du igen en blodpropp”.

 

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Mercilon.

Tala om för läkare om något av följande gäller dig.

Om tillståndet uppstår eller försämras när du använder Mercilon, ska du också kontakta läkare.

 • om du är rökare
 • om du är diabetiker
 • om du har övervikt
 • om du har högt blodtryck
 • om du har ett klaffel eller rytmrubbning i hjärtat
 • om du har en inflammation i venerna under huden (ytlig tromboflebit)
 • om du har åderbråck
 • om en nära släkting till dig har haft trombos, hjärtinfarkt eller slaganfall
 • om du har migrän
 • om du har epilepsi
 • om du har ökade blodfetter (hypertriglyceridemi) eller en ärftlighet för detta tillstånd. Hypertriglyceridemi har förknippats med en ökad risk att utveckla pankreatit (bukspottkörtelinflammation)
 • om du behöver genomgå en operation eller blir sängliggande en längre period (se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används ”Blodproppar”)
 • om du nyss har fött barn löper du ökad risk att få blodproppar. Fråga läkaren hur snart efter förlossningen du kan börja använda Mercilon
 • om en nära släkting till dig har haft bröstcancer
 • om du har någon sjukdom i levern eller gallblåsan
 • om du har Crohns sjukdom eller ulcerös kolit (kronisk inflammatorisk tarmsjukdom)
 • om du har en systemisk lupus erythematosus (SLE – en sjukdom som påverkar ditt naturliga immunsystem)
 • om du har ett hemolytiskt-uremiskt syndrom (HUS – en störning av blodkoaguleringen som leder till njursvikt)
 • om du har sicklecellanemi (en ärftlig sjukdom i de röda blodkropparna)
 • om du har något tillstånd som uppkom för första gången eller som förvärrades under graviditeten eller då du senast använde könshormoner (t.ex. nedsatt hörsel, ämnesomsättningssjukdomen porfyri, hudsjukdomen herpes gestationis eller den neurologiska sjukdomen Sydenhams korea)
 • om du får symtom på angioödem såsom svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalget och/eller får svårt att svälja eller nässelutslag med eventuella andningssvårigheter, kontakta omedelbart läkare. Läkemedel innehållande östrogener kan orsaka eller förvärra symtom på ärftligt eller förvärvat angioödem.
 • om du har eller har haft leverfläckar (gulbruna pigmenterade hudfläckar framför allt i ansiktet). Undvik i så fall överdriven exponering för solljus och ultraviolett ljus.

Kontakta din läkare om något av ovannämnda tillstånd uppkommer för första gången, återkommer eller förvärras medan du tar tabletterna.

P-piller och blodproppar
BLODPROPPAR

Om du använder kombinerade hormonella preventivmedel som Mercilon ökar risken för blodpropp jämfört med om du inte använder dessa preparat. I sällsynta fall kan en blodpropp blockera blodkärlen och orsaka allvarliga problem.
Blodproppar kan bildas

 • i vener (kallas venös trombos, venös tromboembolism eller VTE)
 • i artärer (kallas arteriell trombos, arteriell tromboembolism eller ATE)

Det går inte alltid att återhämta sig helt efter blodproppar. I sällsynta fall kan de ha allvarliga kvarstående effekter och, i mycket sällsynta fall, vara dödliga.

Det är viktigt att komma ihåg att den totala risken för en farlig blodpropp på grund av Mercilon är liten.

SÅ HÄR KÄNNER DU IGEN EN BLODPROPP
Sök omedelbart läkare om du märker något av följande tecken eller symtom.

Upplever du något av dessa tecken?

Vad kan du eventuellt lida av?

 • svullnad av ett ben eller längs en ven i benet eller foten, framför allt om du också får:
  • smärta eller ömhet i benet som bara känns när du står eller går
  • ökad värme i det drabbade benet
  • färgförändring av huden på benet, t.ex. blekt, rött eller blått

Djup ventrombos

 • plötslig oförklarlig andfåddhet eller snabb andning
 • plötslig hosta utan tydlig orsak som eventuellt kan leda till att du hostar blod
 • kraftig bröstsmärta som kan öka vid djupa andetag
 • kraftig ostadighetskänsla eller yrsel
 • snabba eller oregelbundna hjärtslag
 • svår smärta i magen

Om du är osäker, kontakta läkare eftersom vissa av dessa symtom, t.ex. hosta och andfåddhet, av misstag kan tolkas som ett lättare tillstånd som luftvägsinfektion (t.ex. en vanlig förkylning).

Lungemboli

Symtom som vanligtvis förekommer i ett öga:

 • omedelbar synförlust eller
 • dimsyn utan smärta som kan leda till synförlust

Retinal ventrombos (blodpropp i ögat)

 • bröstsmärta, obehag, tryck, tyngdkänsla
 • tryck eller fyllnadskänsla i bröstet, armen eller nedanför bröstbenet
 • mättnadskänsla, matsmältningsbesvär eller känsla av kvävning
 • obehag i överkroppen som strålar mot ryggen, käken, halsen, armen och magen
 • svettning, illamående, kräkningar eller yrsel
 • extrem svaghet, ångest eller andfåddhet
 • snabba eller oregelbundna hjärtslag

Hjärtinfarkt

 • plötslig svaghet eller domning i ansikte, armar eller ben, speciellt på en sida av kroppen
 • plötslig förvirring, svårigheter att tala eller förstå
 • plötsliga synproblem i ett eller båda ögonen
 • plötsliga problem med att gå, yrsel, förlorad balans eller koordination
 • plötslig, allvarlig eller långvarig huvudvärk utan känd orsak
 • medvetslöshet eller svimning med eller utan anfall

Ibland kan symtomen på stroke vara kortvariga med nästan omedelbar eller fullständig återhämtning, men du ska ändå omedelbart söka läkare eftersom du löper risk att drabbas av en ny stroke.

Stroke

 • svullnad och lätt blåmissfärgning av en arm eller ett ben
 • svår smärta i magen (akut buk)

Blodproppar som blockerar andra blodkärl

 

BLODPROPPAR I EN VEN

Vad kan hända om en blodpropp bildas i en ven?

 • Användningen av kombinerade hormonella preventivmedel har förknippats med en ökning av risken för blodproppar i venen (venös trombos). Dessa biverkningar är dock sällsynta. De inträffar oftast under det första årets användning av ett kombinerat hormonellt preventivmedel.
 • Om en blodpropp bildas i en ven i benet eller foten kan det leda till en djup ventrombos (DVT).
 • Om en blodpropp förflyttar sig från benet och stannar i lungan kan det leda till en lungemboli.
 • I mycket sällsynta fall kan en blodpropp bildas i en ven i ett annat organ så som ögat (retinal ventrombos).

När är risken att utveckla en blodpropp i en ven störst?

Risken för att utveckla en blodpropp i en ven är störst under det första året som du för första gången använder kombinerade hormonella preventivmedel. Risken kan också vara högre om du börjar om med ett kombinerat hormonellt preventivmedel (samma produkt eller en annan produkt) efter ett uppehåll på 4 veckor eller längre.

Efter det första året minskar risken, men den är alltid något högre än om du inte använde ett kombinerat hormonellt preventivmedel.

När du slutar använda Mercilon återgår risken för en blodpropp till det normala inom några veckor.

Hur stor är risken för att utveckla en blodpropp?

Risken beror på din naturliga risk för VTE och vilken typ av kombinerat hormonellt preventivmedel du tar.

Den totala risken för en blodpropp i benet eller lungorna med Mercilon är liten.

 • Av 10 000 kvinnor som inte använder ett kombinerat hormonellt preventivmedel och inte är gravida, utvecklar cirka 2 en blodpropp under ett år.
 • Av 10 000 kvinnor som använder ett kombinerat hormonellt preventivmedel som innehåller levonorgestrel eller noretisteron eller norgestimat utvecklar cirka 5-7 en blodpropp under ett år.
 • Av 10 000 kvinnor som använder ett kombinerat hormonellt preventivmedel som innehåller desogestrel så som Mercilon, utvecklar cirka 9-12 en blodpropp under ett år.
 • Risken för blodpropp varierar beroende på din sjukdomshistoria (se ”Faktorer som kan öka risken för en blodpropp” nedan).
 

Risk för att utveckla en blodpropp under ett år

Kvinnor som inte använder kombinerat p‑piller/plåster/ring och som inte är gravida

Cirka 2 av 10 000 kvinnor

Kvinnor som använder ett kombinerat hormonell preventivmedel som innehåller levonorgestrel, noretisteron eller norgestimat

Cirka 5‑7 av 10 000 kvinnor

Kvinnor som använder Mercilon

Cirka 9‑12 av 10 000 kvinnor

 

Faktorer som kan öka risken för en blodpropp i en ven
Risken för en blodpropp med Mercilon är liten men vissa tillstånd ökar risken. Risken är högre:

 • om du är överviktig (kroppsmasseindex eller BMI över 30 kg/m2)
 • om någon i din släkt har haft en blodpropp i ben, lungor eller annat organ vid ung ålder (t.ex. under cirka 50 år). I det här fallet kan du ha en ärftlig blodkoaguleringssjukdom
 • om du behöver genomgå en operation, eller blir sängliggande under en längre period på grund av skada eller sjukdom, eller om benet gipsas. Användningen av Mercilon kan behöva avbrytas i flera veckor innan en operation eller medan du är mindre rörlig. Om du måste sluta ta Mercilon, fråga läkaren när du kan börja ta det igen
 • med stigande ålder (särskilt om du är över cirka 35 år)
 • om du har fött barn för några veckor sedan

Risken för att utveckla en blodpropp ökar ju fler tillstånd du har.

Flygresor (>4 timmar) kan tillfälligt öka risken för en blodpropp, särskild om du har någon av de andra faktorer som listas här.

Det är viktigt att du talar om för läkaren om något av dessa tillstånd gäller dig, även om du är osäker. Läkaren kan beslut att du måste sluta ta Mercilon.

Om något av ovanstående tillstånd ändras när du använder Mercilon, t.ex. en nära släkting drabbas av en blodpropp med okänd orsak, eller du går upp mycket i vikt, tala med din läkare.

BLODPROPPAR I EN ARTÄR
Vad kan hända om en blodpropp bildas i en artär?

På samma som en blodpropp i en ven kan en propp i en artär leda till allvarliga problem. Det kan t.ex. orsaka hjärtinfarkt eller stroke.

Faktorer som kan öka risken för en blodpropp i en artär

Det är viktigt att du vet att risken för en hjärtinfarkt eller stroke till följd av användning av Mercilon är mycket liten men kan öka:

 • med stigande ålder (efter cirka 35 års ålder)
 • om du röker. När du använder kombinerade hormonella preventivmedel Mercilon bör du sluta röka. Om du inte kan sluta röka och är över 35 år kan läkaren råda dig att använda en annan typ av preventivmedel
 • om du är överviktig
 • om du har högt blodtryck
 • om någon nära anhörig har haft en hjärtinfarkt eller en stroke i unga år (yngre än 50 år). I det här fallet kan du också löpa större risk för en hjärtinfarkt eller en stroke
 • om du eller någon nära släkting har höga blodfetter (kolesterol eller triglycerider)
 • om du får migrän, speciellt migrän med en aura
 • om du har problem med hjärtat (klaffsjukdom, en hjärtrytmstörning som kallas förmaksflimmer)
 • om du har diabetes.

Om du har mer än ett av dessa tillstånd eller om något av dem är särskilt allvarligt kan risken för att utveckla en blodpropp vara ännu större.

Om något av ovanstående tillstånd ändras när du använder Mercilon, t.ex. om du börjar röka, en nära släkting drabbas en trombos av okänd orsak, eller du går upp mycket i vikt, tala med din läkare.

P-piller och cancer

Hos kvinnor som använder p-piller har bröstcancer konstaterats i något större omfattning än hos kvinnor i samma ålder som inte använder p-piller. Denna lilla frekvensökning gällande bröstcancerdiagnoser jämnas ut efter hand inom loppet av tio år efter det att tablettintaget upphört. Det är inte känt om skillnaden beror på användandet av p-piller. Det är möjligt att kvinnor som använder p-piller är föremål för mer omsorgsfull uppföljning och att bröstcancer därför konstateras tidigare.

I sällsynta fall har godartade och, ännu mer sällan, elakartade levertumörer konstaterats hos kvinnor som använder p-piller. Tumörerna kan framkalla inre blödning. Tag omedelbart kontakt med din läkare om du får svåra magplågor.

Papillomvirusinfektion (HPV) är den mest betydande riskfaktorn för cancer i livmoderhalsen. Hos kvinnor som länge har använt p-piller kan risken för cancer i livmoderhalsen vara en aning förhöjd. Det är inte känt om detta beror på p-pillren, det sexuella beteendet eller på andra omständigheter (såsom tätare papa-kontroller).

Psykiska störningar
Vissa kvinnor som använder hormonella preventivmedel, inräknat Mercilon, har rapporterat depression eller nedstämdhet. Depressioner kan vara allvarliga och ibland leda till självmordstankar. Om du upplever humörförändringar och symtom på depression ska du snarast möjligt kontakta läkare för rådgivning.

Barn och ungdomar
Säkerhet och effekt har inte studerats hos ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Mercilon
Tala alltid om för läkaren vilka andra läkemedel eller naturläkemedel som du redan använder. Tala även om för andra läkare eller tandläkare som förskriver dig läkemedel (eller apotekspersonal) att du använder Mercilon. De kan då tala om för dig ifall du behöver använda ytterligare preventivmetoder (till exempel kondom) och i så fall hur länge eller om användningen av något annat läkemedel som du behöver måste ändras.

Vissa läkemedel

 • kan ha en inverkan på blodnivåerna av Mercilon
 • kan göra det mindre effektivt i att förhindra graviditet
 • kan orsaka oväntade blödningar.

Det gäller läkemedel som används vid behandling av:

 • epilepsi (t.ex. primidon, fenytoin, fenobarbital, karbamazepin, oxkarbazepin, topiramat, felbamat)
 • tuberkulos (t.ex. rifampicin, rifabutin)
 • HIV-infektion (t.ex. ritonavir, nelfinavir, nevirapin, efavirenz)
 • hepatit C-virusinfektion (t.ex. boceprevir, telaprevir)
 • andra infektionssjukdomar (t.ex. griseofulvin)
 • högt blodtryck i blodkärlen i lungorna (bosentan)
 • nedstämdhet (naturläkemedel som innehåller johannesört).

Om du använder läkemedel eller naturläkemedel som kan göra Mercilon mindre effektiv ska även en barriärmetod användas. Eftersom effekten av ett annat läkemedel på Mercilon kan finnas kvar i upp till 28 dagar efter avslutad behandling med läkemedlet, är det nödvändigt att använda en barriärmetod under hela denna tid.

Mercilon kan påverka effekten av andra läkemedel, t.ex.

 • läkemedel som innehåller ciklosporin
 • epilepsiläkemedlet lamotrigin (detta kan leda till en ökad anfallsfrekvens).

Använd inte Mercilon om du har hepatit C och tar läkemedel som innehåller ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och dasabuvir eller glekaprevir/pibrentasvir eftersom det kan orsaka förhöjda leverfunktionsvärden (förhöjning av leverenzymet ALAT).
Läkaren ordinerar dig en annan typ av preventivmedel innan du börjar behandlingen med dessa läkemedel.
Användningen av Mercilon kan påbörjas igen ungefär 2 veckor efter att denna behandling har avslutats (se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används Använd inte Mercilon).

Laboratorieprov
Om du kommer att tas blod- eller urinprov, tala om för hälsovårdspersonalen att du använder
Mercilon, eftersom Mercilon kan påverka resultatet av vissa laboratorieprov.

Graviditet och amning

Graviditet

Mercilon får inte användas under graviditet eller vid misstanke om graviditet. Om du misstänker att du är gravid och använder Mercilon skall du kontakta läkare så fort som möjligt.

Amning

Mercilon rekommenderas vanligen inte under amningen. Rådgör med läkare om du vill använda p-piller under amningen.

Körförmåga och användning av maskiner

P-piller har inte konstaterats inverka på körförmågan eller förmågan att använda maskiner.

Mercilon innehåller laktos

Mercilon innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.

När skall läkare kontaktas

Regelbundna läkarkontroller
Den som använder p-piller skall gå på regelbundna kontroller hos läkare. Vanligen görs en läkarundersökning en gång om året.

Kontakta din läkare snarast möjligt i följande fall:

 • om du märker möjliga tecken på en blodpropp, då du kan ha en blodpropp i en ven (djup ventrombos), i lungorna (lungemboli), en hjärtinfarkt eller en stroke ( se ”BLODPROPPAR” ovan). Beskrivning av dessa alvarliga biverkningar hittas på sektion ”SÅ HÄR KÄNNER DU IGEN EN BLODPROPP”
 • om du observerar förändringar i ditt hälsotillstånd, i synnerhet om de hänger samman med omständigheter som nämns i denna bipacksedel (se även punkt Vad du behöver veta innan produkten används speciellt ”Använd inte Mercilon”). Tänk även på vad som sagts om sjukdomar hos nära släktingar.
 • om du känner en knuta i bröstet.
 • om du får symtom på angioödem såsom svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalget och/eller får svårt att svälja eller nässelutslag med eventuella andningssvårigheter (se också avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används ”Varningar och försiktighet”).
 • om du börjar använda andra mediciner (se även punkt Vad du behöver veta innan produkten används ”Andra läkemedel och Mercilon”).
 • om du blir sängliggande patient eller skall opereras (konsultera din läkare senast fyra veckor före planerad operation).
 • om du får oväntade, rikliga blödningar från slidan.
 • om du glömde att ta tabletter under den första veckan du använde p-piller och hade samlag under de föregående sju dagarna.
 • om du har kraftig diarré.
 • om menstruationen uteblir två gånger i följd och vid misstanke på graviditet (börja inte på nästa tablettkarta innan din läkare ger sin tillåtelse).

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

När och hur skall tabletterna tas
Varje tablettkarta innehåller 21 tabletter. Vid varje tablett är antecknad den veckodag, då tabletten skall intas.

Tag alltid tabletten vid ungefär samma tidpunkt varje dag, vid behov tillsammans med vätska. Fortsätt att ta tabletterna i pilarnas riktning tills du tagit alla 21 tabletterna. Under de därpå följande 7 dagarna skall du inte ta några tabletter. Menstruationen (bortfallsblödning) inträffar under dessa 7 dagar, vanligen 2−3 dagar efter den sista Mercilon tabletten. Inled nästa tablettkarta på dag 8, oavsett om menstruationen fortsätter. Veckodagen då du börjar på en ny förpackning är alltså alltid densamma och bortfallsblödningen infaller vid ungefär samma tid varje månad.

Att börja med den första förpackningen

 • Om du inte har använt hormonella preventivmedel under den föregående månaden:

Börja med Mercilon tabletterna på menstruationscykelns första dag, dvs. på den första blödningsdagen. Mercilon tabletterna börjar verka genast och du behöver inget kompletterande preventivmedel.

Du kan även börja ta tabletterna på dag 2-5 i menstruationscykeln men i så fall bör du komplettera med ett annat preventivmedel (en barriärmetod) under den första cykelns 7 första tablettdagar.

 • Om du byter från ett annat hormonellt kombinationspreventivmedel (kombinations-p-piller, vaginalring eller p-plåster) till Mercilon:

Du kan börja ta Mercilon tabletterna dagen efter att du har tagit den sista tabletten av det p-pillerpreparat du tidigare använt (du skall alltså inte göra något uppehåll mellan preparaten). Om din nuvarande förpackning med p-piller även innehåller tabletter utan något verksamt ämne kan du börja ta Mercilon tabletter dagen efter att du har tagit den sista tabletten som innehåller verksam substans (om du inte vet vilken tablett som avses kan du fråga din läkare eller på apoteket).

Du kan också börja ta Mercilon tabletterna senare, men i så fall senast dagen efter att du haft ett uppehåll med ditt gamla preparat (eller dagen efter att du tagit den sista, gamla tabletten utan aktivt innehållsämne). Om du använder vaginalring eller p-plåster skall du helst börja med Mercilon tabletterna samma dag som du avlägsnar ringen eller plåstret men senast då följande ring eller plåster skulle ha tagits i bruk.

Om du har använt p-piller, p-plåster eller p-ring konsekvent och korrekt, och om du är säker på att du inte är gravid, kan du sluta med p-piller, ta ut ringen eller avlägsna plåstret vilken dag som helst och börja använda Mercilon direkt.

Då du följer dessa anvisningar behöver du inga kompletterande preventivmedel.

 • Om du byter från ett preparat med enbart progestin (minipiller) till Mercilon

Du kan upphöra med dina minipiller när som helst och börja ta Mercilon tabletterna vid ordinarie tid nästa dag. Tänk på att vid samlag använda ett kompletterande preventivmedel (en barriärmetod) under den första cykelns 7 första tablettdagarna.

 • Om du byter från antikonceptionell injektionsbehandling, preventivkapslar eller ett progestinutsöndrande intrauterint (placerat i livmodern) preventivmedel (IUD) till Mercilon

Börja med Mercilon när du skulle ha fått nästa spruta, alternativt den dag kapseln eller det intrauterina preventivmedlet skall avlägsnas. Under samlag behövs ett kompletterande preventivmedel (en barriärmetod) under den första cykelns 7 första tablettdagarna.

 • Efter förlossning:

Om du nyligen har fött barn kanske din läkare rekommenderar dig att invänta den första normala menstruationen innan du börjar använda Mercilon tabletterna. I vissa fall kan man börja ta tabletterna även tidigare. Din läkare ger dig närmare anvisningar. Om du vill använda Mercilon tabletterna medan du ammar skall du rådgöra med din läkare.

 • Efter missfall eller abort:

Rådgör med din läkare.

Om du använt för stor mängd av Mercilon
Inga allvarliga biverkningar har rapporterats i samband med överdosering av Mercilon tabletter. Samtidigt intag av många tabletter kan framkalla illamående, kräkningar och blödningar från slidan.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Mercilon

 • Om mindre än 12 timmar förflutit sedan du glömde ta tabletten kvarstår preparatets preventiva effekt. Tag tabletten så snart du upptäcker glömskan och ta resten av tabletterna vid ordinarie tid.
 • Om mer än 12 timmar förflutit sedan du glömde ta tabletten finns det risk för att preparatets antikonceptionella effekt försämras. Ju fler tabletter du glömmer att ta i en serie, desto större är risken för att skyddseffekten försämras. Risken för att du blir gravid är särskilt stor om du glömmer att ta de tabletter som ligger i början eller slutet av förpackningen. Därför skall du följa anvisningarna nedan (se även schemat senare i bipacksedeln).

Du har glömt att ta mer än en tablett ur en förpackning
Rådgör med din läkare.

Du har glömt en tablett under vecka 1

Tag den glömda tabletten så snart du upptäcker glömskan (även om du blir tvungen att ta två tabletter på samma gång) och ta följande tabletter vid ordinarie tid. Använd ett kompletterande preventivmedel (en barriärmetod) under därpå följande 7 dagar.

Om du hade samlag under veckan innan du glömde tabletten, finns det risk för graviditet. Informera din läkare utan dröjsmål.

Du har glömt en tablett under vecka 2

Tag den glömda tabletten så snart du upptäcker glömskan (även om du blir tvungen att ta två tabletter på samma gång) och ta följande tabletter vid ordinarie tid. Tabletternas antikonceptionella effekt kvarstår och inget kompletterande preventivmedel behövs.

Du har glömt en tablett under vecka 3

Du kan välja mellan följande alternativ. Inget kompletterande preventivmedel behövs.

 1. Tag den glömda tabletten så snart du upptäcker glömskan (även om du blir tvungen att ta två tabletter på samma gång) och ta följande tabletter vid ordinarie tid. Börja på en ny tablettkarta så snart den gamla är slut och gör inget uppehåll mellan tabletterna. Bortfallsblödningen kanske inte kommer innan följande förpackning är slut, men medan du äter tabletterna kan småblödningar eller genombrottsblödning förekomma.
 2. Alternativt kan du sluta ta tabletterna i den karta du håller på med, göra ett uppehåll på högst 7 dagar (räkna in även dagen med glömd tablett) och därefter fortsätta på en ny karta. Du kan därmed påbörja den nya kartan samma veckodag som normalt.
 • Om du har glömt att ta tabletter och inte får någon menstruation under det första, ordinarie uppehållet, kan du vara gravid. Konsultera din läkare innan du börjar på nästa tablettkarta.

 

 

Om du har störningar i matsmältningsorganen (t.ex. kräkningar, svår diarré)
Om du kräks eller har svår diarré kan det hända att Mercilon tabletternas aktiva innehållsämnen inte riktigt hinner sugas upp ordentligt. Om du kräks inom 3-4 timmar efter att du tagit din tablett är inverkan densamma som om du glömt att ta den. Följ därför anvisningarna som givits för glömda tabletter. Om du har svår diarré skall du kontakta din läkare.

Om du vill att menstruationen skall börja på en annan dag
Om du tar tabletterna enligt givna anvisningar kommer varje menstruationsblödning vid ungefär samma tid med 4 veckors intervaller. Om du vill ändra på detta skall du förkorta (aldrig förlänga) uppehållet mellan följande två förpackningarna. Om din menstruation exempelvis vanligen börjar på fredag och du vill att den i fortsättningen skall börja på en tisdag (3 dagar tidigare) skall du börja på nästa förpackning 3 dagar tidigare än vanligt. Om du gör ett mycket kort medicineringsuppehåll (3 dagar eller mindre) kan det hända att blödningen uteblir under de tablettfria dagarna. Medan du använder nästa förpackning kan genombrottsblödning eller småblödningar förekomma.

Om du har oregelbundna blödningar
I samband med p-piller är det inte ovanligt med oregelbundna blödningar från slidan (småblödningar eller genombrottsblödning) mellan menstruationerna under de första månaderna. Du kan behöva menstruationsskydd men du skall fortsätta att ta tabletterna som vanligt. De oregelbundna blödningarna brukar upphöra när kroppen har vant sig vid p-piller (vanligen efter ca tre medicineringsomgångar). Om de oregelbundna blödningarna fortsätter, blir rikliga eller återkommer skall du informera din läkare.

Om menstruationen uteblir
Om du har tagit alla tabletter på utsatt tid, inte har haft kräkningar, svår diarré eller tagit några andra mediciner är det mycket osannolikt att du är gravid. Fortsätt med Mercilon tabletterna som vanligt.

Om menstruationen uteblir två gånger i följd kan du vara gravid. Informera omedelbart din läkare. Börja inte på nästa Mercilon förpackning förrän din läkare konstaterat att du inte är gravid.

Om du vill sluta använda Mercilon
Du kan sluta ta Mercilon tabletter när som helst. Om du inte vill bli gravid skall du konsultera din läkare beträffande andra preventivmetoder.

Om du upphör med tabletterna på grund av att du vill bli gravid rekommenderas i allmänhet att du inväntar din första naturliga menstruation innan du försöker bli gravid. Detta gör det lättare att räkna ut en ungefärlig tidpunkt för förlossningen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Om du får någon biverkning, framför allt om den är allvarlig eller ihållande, eller om din hälsa förändras och du tror att det kan bero på Mercilon, prata med läkaren.

En ökad risk för blodproppar i venerna (venös tromboembolism, VTE) eller blodproppar i artärerna (arteriell trombos, ATE) finns för alla kvinnor som tar hormonella kombinerade preventivmedel. Mer information om de olika riskerna vid användning av kombinerade hormonella preventivmedel finns i avsnitt Vad du behöver veta innan produkten användsVad du behöver veta innan du använder Mercilon”. Övriga allvarliga biverkningar vid användning av kombinerade hormonella preventivmedel beskrivs i avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används”Varningar och försiktighet”.

Kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom på angioödem: svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalget och/eller svårigheter att svälja eller nässelutslag med eventuella andningssvårigheter (se också avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används ”Vad du behöver veta innan du använder Mercilon”).

Vanliga (hos flere än 1 användare av 100):

 • nedstämdhet, humörväxlingar
 • huvudvärk
 • illamående, magplågor
 • smärta och ömhet i brösten
 • viktökning

Mindre vanliga (hos 1-10 användare av 1 000):

 • vätskeansamlingar i kroppen
 • minskad sexuell lust
 • migrän
 • kräkningar, diarré
 • hudutslag, nässelutslag
 • förstoring av brösten

Sällsynta (hos färre än 1 användare av 1 000):

 • farliga blodproppar i en ven eller en artär, t.ex.:
  • i ett ben eller en fot (dvs. DVT)
  • i lungorna
  • hjärtinfarkt
  • stroke
  • mini-stroke eller övergående strokeliknande symtom, som kallas transitorisk ischemisk attack (TIA)
  • blodproppar i levern, magen/tarmarna, njurarna eller ögonen.

Risken för att drabbas av en blodpropp kan vara högre om du har andra tillstånd som ökar den här risken (se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används för mer information om de tillstånd som ökar risken för blodproppar och symtomen på en blodpropp).

 • allergiska reaktioner
 • ökad sexuell lust
 • intolerans mot kontaktlinser
 • erythema nodosum, erythema multiforme (hudreaktioner)
 • sekretutsöndring från brösten eller slidan
 • viktminskning

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum (EXP) som anges på kartongen och blister.

Förvaras vid högst 25 oC.
Ljuskänsligt.
Fuktkänsligt.
Förvaras i originalförpackningen.

Använd inte detta läkemedel om du observerar t.ex. färgförändringar i tabletterna, om de tenderar att smulas sönder eller för övrigt har synliga tecken på försämrad kvalitet.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Aktiva substanserna: etinylöstradiol 20 mikrogram (0,020 mg) och desogestrel 150 mikrogram (0,150 mg)

Övriga innehållsämnen:
vattenfri kolloidal kiseldioxid
laktosmonohydrat
potatisstärkelse
povidon
stearinsyra
all-rac-alfa-tokoferol

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Mercilon tabletterna är förpackade i blisterkartor med 21 tabletter i varje. Varje pappkartong innehåller 1, 3 eller 6 blisterkartor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Tabletterna är runda och bikonvexa med en diameter på 6 mm. Den ena sidan av tabletten är märkt med bokstäverna TR och med siffran 4 under det. Den andra sidan är märkt med Organon*.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Nederländerna

Tillverkare

N.V. Organon, Oss, Nederländerna

Denna bipacksedel ändrades senast den 6.9.2022.

Texten ändrad

06.09.2022