Package information leaflet

PANADOL EXTEND tablett med modifierad frisättning 665 mg

Tilläggsinformation

Panadol Extend 665 mg tablett med modifierad frisättning

paracetamol

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Panadol Extend är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Panadol Extend

3. Hur du använder Panadol Extend

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Panadol Extend ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Panadol Extend är ett läkemedel mot feber och värk med smärtstillande och febernedsättande effekt.

Tabletten är en unik två-skikts tablett som innehåller en snabbt och en långsamt frisatt mängd paracetamol. Panadol Extend är speciellt avsedd för behandling av långvarig smärta, då tabletten verkar upp till 8 timmar.

Panadol Extend tabletter med modifierad frisättning används enligt läkarens föreskrift som febernedsättande och smärtstillande medel vid tillfällig feber och värk. Preparatet är speciellt avsett till värk som förorsakas av artros. Enligt läkarens föreskrift kan preparatet användas även för behandling av andra smärttillstånd såsom muskelvärk, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, feber och smärtor vid förkylning.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Panadol Extend

 • Om du är allergisk mot paracetamol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).
 • Om du har hjärtsvikt, en njur- eller leversjukdom eller alkoholproblem ska du inte använda Panadol Extend utan läkares föreskrift.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Panadol Extend.

 • Försiktighet bör iakttas om du använder Panadol Extend långvarigt, och särskilt, om du har lever eller njursjukdomar.
 • Innehåller paracetamol. Om man tar för mycket paracetamol kan det orsaka allvarlig leverskada.
 • Ta inte detta läkemedel om du tar några andra receptbelagda eller receptfria läkemedel som innehåller paracetamol för att behandla smärta, feber, symtom på förkylning eller influensa.
 • Om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb och ansträngd andning; illamående, kräkningar, aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.
 • Inga andra smärtstillande medel får användas samtidigt utan läkarordination.

Rådfråga alltid din läkare innan användning av Panadol Extend om du

 • har lever- eller njurproblem
 • är underviktig eller undernärd
 • regelbundet dricker alkohol.

Du kan behöva undvika att använda produkten helt och hållet eller begränsa mängden paracetamol som du tar.

Andra läkemedel och Panadol Extend

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Om du använder metoklopramid, kolestyramin eller probenecid innehållande preparat, antikoagulantia (t ex warfarin) eller antiepileptika rådgör med läkare om samtidig medicinering med Panadol Extend.

Andra läkemedel som innehåller paracetamol får inte användas samtidigt.

Panadol Extend med mat och dryck

Du kan inta Panadol Extend tablett på fastande mage eller till maten.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Om så är nödvändigt kan Panadol Extend användas under graviditet. Du ska dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda läkemedlet under kortast möjliga tid. Kontakta läkare om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.

Du kan använda detta läkemedel vid amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Panadol Extend påverkar varken förmågan att köra bil eller att använda maskiner.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

För vuxna och barn över 12 år (40 kg): 1—2 tabletter högst 3 gånger i dygnet.

Högst 6 tabletter i dygnet. Ta inte en tablett oftare än med 6 timmars mellanrum.

Överskrid inte doseringsanvisningen. Använd alltid lägsta effektiva dos och använd den under kortast möjliga tid för att lindra dina symtom. För kontinuerlig användning endast enligt läkares anvisningar.

Du ska svälja tabletter hela. Sug eller tugga inte denna tablett. Tabletten kan tas på tom mage eller med mat.

Användning för barn

Rekommenderas inte för barn under 12 år.

Bruksanvisning

Så här öppnas tablettburken:

Locket på burken kan öppnas till exempel med hjälp av en blyertspenna, som läggs i lockets kryss och därefter vrids motsols.

Om du har använt för stor mängd av Panadol Extend

Överdosering av paracetamol kan leda till livshotande leverskada.

Om du fått i dig för stor mängd av läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Panadol Extend

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

SLUTA att ta denna medicin och kontakta omedelbart läkare:

 • om du upplever allergiska reaktioner inklusive hudutslag och klåda, andningssvårigheter eller svullnad i läppar, tunga, hals eller ansikte.
 • om du upplever hudflagor eller hudutslag eller blåsor.
 • om du upplever sår i munnen.
 • om du har upplevt tidigare andningsproblem vid användning av acetylsalicylsyra eller andra antiinflammatoriska värkmediciner och du upplever liknande reaktion vid användning av denna produkt.
 • om du har förändringar i blodet, inklusive oväntad blödning eller blåmärken.

Ovannämnda biverkningar är mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer).

I anslutning till omfattande alkoholkonsumtion kan paracetamolpreparat ha skadlig effekt på levern.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets‐ och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras under 30 °C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte detta läkemedel om tablettburkens sigill eller genomtrycksförpackningens folie är trasig vid inköpstillfället.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är paracetamol. En tablett innehåller 665 mg paracetamol.
 • Övriga innehållsämnen är hypromellos, pregelatiniserad stärkelse, povidon, magnesiumstearat, pregelatiniserad majsstärkelse, kroskarmellosnatrium och stearinsyra. Filmöverdraget innehåller hypromellos, glyceroltriacetat och karnaubavax.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit till benvit, kapselformad, filmdragerad tablett, präglad med ”8” på ena sidan och omärkt på den andra sidan.

I kartongen finns det 12, 24, 48 eller 96 tabletter i genomtrycksförpackningen.

100 tabletter i plastburken.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

 

Innehavare av godkännande för försäljning

Haleon Denmark ApS 
Delta Park 37 
2665 Vallensbæk Strand

Danmark

Tillverkare

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd

Knockbrack

Dungarvan

Co. Waterford

Irland

eller

Glaxo Wellcome S.A.

Avenida de Extremadura

Aranda de Duero

Burgos

Spanien

eller

Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG

Benzstrasse 25

71083 Herrenberg

Tyskland

 

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Tel: 0800 77 40 80

E-mail: mystory.nd@haleon.com 

Denna bipacksedel ändrades senast 14.04.2023

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Fimeas webbplats http://www.fimea.fi

 

Texten ändrad

14.04.2023