Package information leaflet

BUVENTOL EASYHALER inhalationspulver 100 mikrog/dos, 200 mikrog/dos

Tilläggsinformation

URL: www.oeh.fi/sfi

Scanna QR-koden eller gå till www.oeh.fi/sfi för att se instruktioner om hur Easyhaler används.

Buventol Easyhaler 100 mikrog/dos inhalationspulver

Buventol Easyhaler 200 mikrog/dos inhalationspulver

salbutamol

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Buventol Easyhaler är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Buventol Easyhaler
 3. Hur du använder Buventol Easyhaler
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Buventol Easyhaler ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Buventol Easyhaler är ett kortverkande läkemedel för astma som vidgar luftrören. Läkemedlet har snabb effekt. Den aktiva substansen är salbutamol. Salbutamol vidgar luftrören, varvid luftpassagen underlättas. Läkemedlet hjälper till att minska den besvärande hostan och pipande andningen samt lindrar andnöden som förekommer vid astma.

Buventol Easyhaler används av vuxna och barn över 6 år

 • symptomenlig vård vid astma-attacker och astmans försämrade faser
 • förebyggande av ansträngningsastma
 • förebyggande av astma-attack före exponering för känd orsakare till allergi, om exponering inte kan undgås.

Buventol Easyhaler används av vuxna

 • symtomatisk behandling av astma och andra obstruktiva lungsjukdomar.

Salbutamolpulvret är förpackat i en inhalator med namnet Easyhaler. Pulvret andas in i lungorna genom inhalatorns munstycke.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Buventol Easyhaler

Kontakta läkaren, så att ditt läkemedel kan bytas ut till ett annat.

Varningar och försiktighet

Diskutera med läkaren innan du börjar använda läkemedlet om du har

 • någon hjärt- eller kärlsjukdom
 • ökad sköldkörtelfunktion
 • diabetes, särskilt om du samtidigt använder kortikosteroider
 • låg kaliumhalt i blodet.

 Andra läkemedel och Buventol Easyhaler

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Det är speciellt viktigt att du berättar för läkaren om du använder något av följande läkemedel:

 • digoxin (hjärtmedicin)
 • teofyllin (medicin för behandling av lungsjukdom)
 • kortikosteroider (läkemedel som används för behandling av t.ex. astma eller olika infektionssjukdomar)
 • beta-blockerare så som propranolol t.ex. för behandling av blodtryckssjukdom
 • vätskedrivande medel (diuretika)
 • mediciner mot depression (MAO-hämmare eller tricykliska depressionsmediciner).

 Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

 Körförmåga och användning av maskiner

Buventol Easyhaler har inte vid normal dosering skadliga effekter på körförmågan eller förmågan att använda maskiner.

Buventol Easyhaler innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktos (mindre än 10 mg/dos). De personer som lider av laktosintolerans får knappast några symtom av den. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du använder denna medicin.

Hur produkten används

Använd detta läkemedel exakt enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Doseringen vid behandling med detta läkemedel är individuell. Läkare har ordinerat den läkemedelsstyrka och den behandlingsdos som är lämplig för dig. Följ noggrant de anvisningar som läkaren har gett. Om läkaren har ordinerat ett vårdande läkemedel för astma till dig så ska du fortsätta att använda det som normalt.

Buventol Easyhaler ska användas inte regelbundet utan vid behov.

Rekommenderad dos hos vuxna är 1–2 doser (100–400 mikrogram) vid behov för behandling av astmaanfall eller före ansträngning. Vanligen högst 4 gånger per dygn.

Om din astma är aktiv (om du exempelvis ofta har astmaanfall eller symtom, t.ex. andfåddhet som gör det svårt att tala, äta eller sova, hosta, väsande andning, trånghet i bröstet eller begränsning av fysisk aktivitet), ska du omedelbart tala om det för din läkare, som kan sätta in eller öka dosen av exempelvis inhalerade kortikosterioder för att kontrollera din astma.

Tala om för din läkare så snart som möjligt om ditt läkemedel inte verkar fungera lika bra som förut (om du exempelvis behöver högre dos för att lindra andningsbesvär eller det inhalerade läkemedlet inte ger lindring i minst 3 timmar) eftersom din astma kan vara på väg att försämras och du kan behöva ett annat läkemedel.

Om du använder Buventol Easyhaler oftare än två gånger i veckan för att behandla astmasymtom, bortsett från förebyggande behandling före ansträngning, tyder det på dåligt kontrollerad astma, vilket kan öka risken för svåra astmaanfall (förvärrad astma) som kan ha allvarliga följder och kan vara livshotande eller t.o.m. dödliga. Du bör kontakta din läkare så snart som möjligt för översyn av din astmabehandling.

Om du dagligen använder ett läkemedel mot inflammation i lungorna, t.ex. inhalerade kortikosteroider, är det viktigt att du fortsätter att använda det regelbundet, även om du mår bättre.

Användning för barn och ungdomar

Barn över 6 år: Rekommenderad dos vid långvarig och förebyggande vård är 1–2 doser (100–200 mikrogram) 1–4 gånger per dygn.

Barn borde använda inhalatorn endast under vuxentillsyn.

Om du har använt för stor mängd av Buventol Easyhaler

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Överdosering kan orsaka t.ex. rastlöshet, darrningar och hjärtklappning.

Instruktioner för hur du använder inhalatorn finns i slutet av bipacksedeln.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. En del av biverkningarna kan bero på för stora doser av läkemedlet. Läkare kan vid behov göra en ny bedömning av vilken läkemedelsdos som är lämplig för dig.

Speciellt då man börjar använda läkemedlet, kan det hos en del personer förorsaka rastlöshet samt darrningar och hjärtklappning. Dessa symtom går i allmänhet över då medicineringen fortgår.

Allvarliga allergiska reaktioner

Om det inom en kort stund efter att du har tagit av läkemedlet uppstår klåda, hudutslag, rodnad på huden, svullnad i ögonlocken, läpparna, ansiktet eller svalget, blodtrycksfall eller medvetslöshet, ska du handla på följande sätt:

 • sluta att använda Buventol Easyhaler
 • kontakta omedelbart läkare.

Andnöd omedelbart efter läkemedelsintaget

Läkemedel som ska andas in i lungorna kan i sällsynta fall öka den pipande andningen och andnöden omedelbart efter läkemedelsintaget. Om detta inträffar:

 • sluta använda Buventol Easyhaler
 • kontakta omedelbart läkare.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • något förhöjd puls, hjärtklappning
 • darrningar.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • huvudvärk
 • allergiska reaktioner (lokal svullnad i huden som uppträder anfallsvis – angioödem, nässelutslag, blodtrycket sjunker för lågt, svimning).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • höjning eller sänkning av blodtrycket, rytmstörningar, bröstsmärta vid ansträngning, syrebrist i hjärtmuskeln
 • illamående
 • sammandragning i luftrören
 • hosta, irritation i mun och svalg. Du kan förebygga dessa symtom genom att skölja munnen och svalget med vatten efter varje läkemedelsintag. Svälj inte vattnet, utan spotta ut det.
 • för låg kaliumhalt i blodet, för högt blodsocker
 • muskelkramper
 • överaktivitet, nervositet, rastlöshet, svindel.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedlets hållbarhetstid är 6 månader efter att foliepåsen öppnats.

Förvaras i rumstemperatur (15 °C–25 °C).

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastas läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är salbutamol, varav det ingår 100 mikrogram/dos eller 200 mikrogram/dos.
 • Övrigt innehållsämne är laktosmonohydrat (innehåller mjölkprotein).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vitt eller nästan vitt pulver.

100 mikrog/dos:

 • 200 doser

200 mikrog/dos:

 • 60 doser
 • 200 doser

I startförpackningen finns ett skyddsfodral.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 19.12.2023

Detaljerad och uppdaterad information om hur du använder denna produkt finns tillgänglig genom att skanna den här QR-koden (finns även på ytterkartongen och etiketten på inhalatorn) med en smartphone. Samma uppgifter finns även på följande URL: www.oeh.fi/sfi

QR Code to URL: www.oeh.fi/sfi

Bruksanvisning för användning av Easyhaler

Om din Easyhaler

Buventol Easyhaler kan skilja sig från inhalatorer som du använt tidigare. Därför är det väldigt viktigt att du använder den på rätt sätt eftersom felaktig användning kan leda till att du inte får rätt mängd medicin. Det kan göra att du mår sämre eller kan leda till att din astma och KOL inte behandlas som de borde.

Läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal kommer visa dig hur du ska använda din inhalator på rätt sätt. Se till att du förstår hur inhalatorn ska användas. Om du är osäker kontakta din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Som med andra inhalatorer bör vårdgivare se till att barn som ordinerats Buventol Easyhaler använder rätt inandningsteknik, som beskrivs nedan. Du kan även använda instruktionsvideon som finns på www.oeh.fi/sfi

När du får din Easyhaler

Easyhaler levereras i en foliepåse. Öppna inte påsen förrän du är redo att börja använda medicinen eftersom påsen hjälper till att hålla pulvret i inhalatorn torrt.

När du är redo att börja använda medicinen, öppna foliepåsen och notera dagen då påsen öppnades i t.ex. din kalender.

Använd inhalatorn inom 6 månader från det att foliepåsen öppnades.

image10.jpeg

KORREKT ANVÄNDNING AV INHALATORN

Steg 1: SKAKA

• Ta bort skyddet.

• Håll inhalatorn upprätt och skaka den 3 till 5 gånger.

SKAKA x 3-5

image3.jpeg

Viktigt att komma ihåg

• Det är viktigt att hålla inhalatorn i upprätt läge.

• Om du av misstag klickar på Easyhaler när du skakar inhalatorn, töm ut pulvret ur munstycket enligt instruktionerna nedan.

Steg 2: KLICKA

• Håll Easyhaler upprätt mellan pekfingret och tummen.

• Tryck en gång tills du hör ett klick och låt den klicka tillbaka. Detta laddar en dos.

Tryck endast en gång.

KLICKA x 1

image4.jpeg

Viktigt att komma ihåg

• Inhalatorn kommer inte klicka om skyddet fortfarande är på.

• Klicka bara en gång.

• Om du av misstag klickar på inhalatorn mer än en gång, töm ut pulvret ur munstycket enligt instruktionerna nedan.

• Klicka för att mata dosen innan du inhalerar, inte samtidigt.

• Fortsätt hålla inhalatorn upprätt när du klickar och när du inhalerar dosen. Om du lutar den kan pulvret falla ut innan du hinner inhalera det.

Steg 3: INHALERA

• Fortsätt hålla inhalatorn upprätt.

• Andas ut normalt.

• Placera munstycket i munnen mellan tänderna och

slut läpparna tätt runt munstycket.

• Gör en kraftig och djup inandning.

• Ta bort inhalatorn från munnen, och håll andan i minst 5 sekunder och andas därefter ut normalt.

INHALERA

image5.jpeg

Viktigt att komma ihåg

• Se till att hela munstycket är väl inuti munnen så att medicinen kommer in i dina lungor.

• Se till att dina läppar sluter helt tätt runt munstycket.

• Andas inte ut i inhalatorn. Det är viktigt eftersom det kan täppa till den. Om du andades ut i inhalatorn, töm ut pulvret ur munstycket enligt instruktionerna nedan.

Om du behöver ta en andra dos, upprepa steg 1-3 Skaka-Klicka-Inhalera.

När du har använt inhalatorn:

• Sätt tillbaka skyddet på munstycket för att förhindra dosering av misstag.

Hur du tömmer munstycket på pulver

Om du av misstag klickar på inhalatorn, eller om du har klickat mer än en gång, eller om du andas ut i den, ska du tömma munstycket.

• Knacka på munstycket för att tömma ut pulvret på bordet eller i handflatan.

• Börja därefter igen med stegen Skaka- Klicka- Inhalera.

image6.jpeg

Rengöring av Easyhaler

Håll din inhalator torr och ren. Vid behov kan du torka inhalatorns munstycke med en torr trasa eller servett. Använd inte vatten: pulvret i Easyhaler är känsligt för fukt.

Att använda Easyhaler med skyddsfodral

Du kan använda ett skyddsfodral till din inhalator. Detta hjälper till att förbättra produktens hållbarhet. Skyddet för munstycket ska sitta på när du sätter in inhalatorn i skyddsfodralet. Detta förhindrar att inhalatorn doserar av misstag. Du kan använda inhalatorn utan att ta ut den från skyddsfodralet.

Följ samma instruktioner som ovan, 1. Skaka – 2. Klicka – 3. Inhalera

Kom ihåg att:

 • Hålla inhalatorn i upprätt läge när du klickar på den.
 • Sätta tillbaka skyddsfodralet på munstycket efter att du tagit dosen för att förhindra dosering av misstag.
image7.jpeg

När ska man byta till en ny Easyhaler

Inhalatorn har ett räkneverk som visar hur många doser det finns kvar. Räkneverket räknar ner vid var 5:e dos. Räkneverket blir rött när det finns 20 doser kvar.

Om du inte redan har en ny Easyhaler, kontakta läkaren för ett nytt recept. Byt till ny Easyhaler när räkneverket visar 0 (noll).

Om du använder ett skyddsfodral kan du spara det och sätta i den nya inhalatorn i det.

image11.jpeg

Kom ihåg

 • 1. Skaka – 2. Klicka – 3. Inhalera.
 • Låt inte inhalatorn bli blöt, skydda den mot fukt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Texten ändrad

19.12.2023