Package information leaflet

BUVENTOL EASYHALER inhalaatiojauhe 100 mikrog/annos, 200 mikrog/annos

www.oeh.fi/sfi

Easyhalerin käyttöohjeet löytyvät skannaamalla QR-koodi tai osoitteesta www.oeh.fi/sfi

Buventol Easyhaler 100 mikrog/annos inhalaatiojauhe

Buventol Easyhaler 200 mikrog/annos inhalaatiojauhe

salbutamoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Buventol Easyhaler on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Buventol Easyhaler ‑valmistetta
 3. Miten Buventol Easyhaler ‑valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Buventol Easyhaler ‑valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Buventol Easyhaler on lyhytvaikutteinen keuhkoputkia avaava astmalääke, jonka vaikutus alkaa nopeasti. Vaikuttava aine on salbutamoli. Salbutamoli laajentaa keuhkoputkia, jolloin ilma kulkee niissä vapaammin. Lääkkeen avulla astmaan kuuluva kiusallinen yskiminen ja hengityksen vinkuminen vähenevät ja hengenahdistus lievittyy.

Buventol Easyhaler ‑valmistetta käytetään aikuisten ja yli 6‑vuotiaiden lasten

 • astmakohtausten ja astman pahenemisvaiheiden oireenmukaiseen hoitoon
 • rasitusastman ehkäisyyn
 • astmakohtauksen ennaltaehkäisyyn ennen altistumista tunnetulle allergian aiheuttajalle, jos altistusta ei voi välttää.

Buventol Easyhaler ‑valmistetta käytetään aikuisten

 • astman ja muiden ahtauttavien keuhkosairauksien oireenmukaiseen hoitoon.

Salbutamolijauhe on pakattu Easyhaler‑nimiseen antolaitteeseen. Jauhe hengitetään keuhkoihin antolaitteen suukappaleen kautta.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Buventol Easyhaler ‑valmistetta
 • jos olet allerginen salbutamolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa) eli laktoosille (joka sisältää pieniä määriä maitoproteiineja).

Ota yhteys lääkäriin, jotta lääkkeesi voidaan vaihtaa toiseen.

Varoitukset ja varotoimet

Neuvottele lääkärin kanssa ennen lääkkeen käyttöä, jos sinulla on

 • jokin sydän- tai verisuonisairaus
 • kilpirauhasen liikatoiminta
 • diabetes, etenkin jos saat myös kortikosteroidihoitoa
 • alhainen veren kaliumpitoisuus.
Muut lääkevalmisteet ja Buventol Easyhaler

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Erityisen tärkeää on kertoa lääkärille, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä

 • digoksiinia (sydänlääke)
 • teofylliiniä (keuhkosairauksien lääke)
 • kortikosteroideja (esim. astman tai erilaisten tulehdussairauksien hoitoon käytettäviä lääkkeitä)
 • beetasalpaajia, kuten propranololia esim. verenpaineen hoitoon
 • nesteenpoistolääkkeitä (diureetteja)
 • masennuslääkkeitä (MAO:n estäjiä tai trisyklisiä masennuslääkkeitä).
Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Buventol Easyhaler ‑valmisteella ei normaaliannoksina ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Buventol Easyhaler sisältää laktoosia

Tämä lääke sisältää laktoosia (alle 10 mg/annos). Laktoosi-intoleranssista kärsivät eivät todennäköisesti saa siitä oireita. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen käyttämistä.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkkeen annostus on yksilöllinen. Lääkäri on määrännyt sinulle sopivan lääkevahvuuden ja hoitoannoksen. Noudata huolellisesti lääkärin antamia ohjeita. Jos sinulle on määrätty hoitava astmalääke, jatka sen käyttöä normaalisti.

Buventol Easyhaler -valmistetta on käytettävä tarvittaessa eikä säännöllisesti.

Suositeltu annos on aikuisille 1–2 annosta (100–400 mikrogrammaa) tarvittaessa astmakohtauksen hoitoon tai ennen rasitusta. Yleensä enintään 4 kertaa vuorokaudessa.

Käänny välittömästi lääkärin puoleen, jos astmasi on aktiivinen (esim. jos seuraavanlaista oireilua tai pahenemisvaiheita esiintyy usein: hengenahdistus, joka vaikeuttaa puhumista, syömistä tai nukkumista, yskä, hengityksen vinkuminen, puristava tunne rintakehällä, fyysinen toimintarajoite). Lääkäri voi aloittaa tai lisätä hoitoon astman hallintaa parantavan lääkkeen, kuten inhaloitavan kortikosteroidin.

Kerro mahdollisimman pian lääkärille, jos sinusta tuntuu, että lääkkeen vaikutus on liian heikko (jos esim. tarvitset hengenahdistukseen tavallista suurempia annoksia tai inhalaation vaikutus kestää alle 3 tuntia), sillä astmasi saattaa olla pahenemassa ja saatat tarvita jonkin toisen lääkkeen.

Jos käytät Buventol Easyhaler -valmistetta useammin kuin kahdesti viikossa astmaoireiden hoitoon, lukuun ottamatta ennaltaehkäisevää käyttöä ennen rasitusta, tämä viittaa astman huonoon hoitotasapainoon, joka voi suurentaa vaikeiden astmakohtausten riskiä (astman paheneminen). Vaikeat astmakohtaukset voivat aiheuttaa vakavia komplikaatioita ja saattavat olla henkeä uhkaavia tai johtaa jopa kuolemaan. Käänny lääkärin puoleen mahdollisimman pian, jotta hän voi arvioida astmanhoitoasi.

Jos käytät päivittäin keuhkojen tulehdusta hoitavaa lääkettä, kuten inhaloitavia kortikosteroideja, on tärkeää jatkaa käyttöä säännöllisesti voinnin paranemisesta huolimatta.

Käyttö lapsille ja nuorille

Yli 6‑vuotiaat lapset: Suositeltava annos ylläpito- tai ehkäisyhoidossa on 1–2 annosta (100–200 mikrogrammaa) 1–4 kertaa vuorokaudessa.

Lasten tulisi käyttää laitetta vain aikuisten valvonnassa.

Jos käytät enemmän Buventol Easyhaler ‑valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannostus voi aiheuttaa esim. levottomuutta, vapinaa ja sydämen tykytystä.

Inhalaattorin käyttöohjeet ovat pakkausselosteen lopussa.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Osa oireista voi johtua liian suuresta lääkeannoksesta. Lääkäri voi tarvittaessa arvioida hoitoannoksesi uudelleen.

Etenkin käytön alkuvaiheessa lääke saattaa aiheuttaa joillekin käyttäjille levotonta oloa sekä vapinaa ja sydämen tykytystä. Nämä oireet menevät yleensä ohi lääkityksen jatkuessa.

Vakava allerginen reaktio

Jos sinulle ilmaantuu pian annoksen ottamisen jälkeen kutinaa, ihottumaa, ihon punoitusta, silmäluomien, huulten, kasvojen tai nielun turvotusta, verenpaineen laskua tai tajunnan menetystä toimi seuraavasti:

 • lopeta Buventol Easyhaler ‑valmisteen käyttö
 • hakeudu välittömästi lääkäriin.

Hengenahdistus välittömästi lääkkeen oton jälkeen

Keuhkoihin hengitettävät lääkkeet voivat harvoin lisätä hengityksen vinkumista ja hengenahdistusta välittömästi lääkkeen oton jälkeen. Jos näin käy:

 • lopeta Buventol Easyhaler ‑valmisteen käyttö
 • hakeudu välittömästi lääkäriin.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • lievä sydämen sykkeen nousu, sydämen tykytys
 • vapina.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • päänsärky
 • yliherkkyysreaktiot (kohtauksittain esiintyvä ihon paikallinen turvotus – angioedeema, nokkosrokko, verenpaineen liiallinen lasku, pyörtyminen).

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • verenpaineen nousu tai lasku, sydämen rytmihäiriöt, rasitusrintakipu, sydänlihaksen hapenpuute
 • pahoinvointi
 • keuhkoputkien supistelu
 • yskä, suun ja nielun ärsytys. Voit ennaltaehkäistä näitä haittavaikutuksia huuhtelemalla suusi ja nielusi vedellä jokaisen lääkkeenottokerran jälkeen. Älä niele huuhteluvettä, sylje se pois.
 • liian alhainen veren kaliumpitoisuus, liian korkea veren sokeripitoisuus
 • lihaskrampit
 • yliaktiivisuus, hermostuneisuus, levottomuus, huimaus.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytettävä huoneenlämmössä (15 °C–25 °C).

Lääkkeen kestoaika on 6 kuukautta foliopussin avaamisen jälkeen.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Buventol Easyhaler sisältää

 • Vaikuttava aine on salbutamoli, jota on 100 mikrogrammaa/annos tai 200 mikrogrammaa/annos.
 • Muu aine on laktoosimonohydraatti (sisältää maitoproteiinia).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen tai melkein valkoinen jauhe.

100 mikrog/annos:

 • 200 annosta

200 mikrog/annos:

 • 60 annosta
 • 200 annosta

Aloituspakkauksessa mukana suojakotelo.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 19.12.2023

Yksityiskohtaista ja päivitettyä tietoa tuotteen käytöstä saa skannaamalla QR-koodin (joka on myös ulkopakkauksessa ja inhalaattorin etiketissä) älypuhelimella. Samat tiedot ovat saatavilla myös seuraavassa osoitteessa: www.oeh.fi/sfi

QR Code to URL: www.oeh.fi/sfi

Easyhaler-inhalaattorin käyttö

Tietoa Easyhaler-inhalaattorista

Buventol Easyhaler voi olla erilainen kuin aiemmin käyttämäsi inhalaattorit. Tästä syystä on erittäin tärkeää käyttää inhalaattoria oikein, sillä inhalaattorista ei välttämättä saa oikeaa lääkeannosta, jos sitä käytetään virheellisesti. Jos näin käy, vointisi saattaa heikentyä huomattavasti tai astman tai keuhkoahtaumataudin hoitoa ei välttämättä saada riittävälle tasolle.

Lääkäri, sairaanhoitaja tai apteekkihenkilökunta näyttää, miten inhalaattoria käytetään oikein. Varmista, että ymmärrät, miten inhalaattoria kuuluu käyttää. Jos olet epävarma, käänny lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Kuten muidenkin inhalaattorien kohdalla, huoltajien on varmistettava, että Buventol Easyhaleria käyttävät lapset noudattavat oikeaa, jäljempänä kuvattua inhalaatiotekniikkaa. Voit myös katsoa opastusvideon osoitteessa www.oeh.fi/sfi

Easyhalerin käyttöönotto

Easyhaler on pakattu foliopussiin. Älä avaa foliopussia ennen kuin otat lääkkeen käyttöön, jotta inhalaattorissa oleva jauhe pysyy kuivana.

Kun olet valmis aloittamaan hoidon, avaa pussi ja merkitse päivämäärä esim. kalenteriin.

Inhalaattori on käytettävä 6 kuukauden kuluessa foliopussin avaamisesta.

image2.jpeg

NÄIN KÄYTÄT INHALAATTORIA OIKEIN

Vaihe 1: RAVISTA

• Poista suukappaleen suojus.

• Ravista inhalaattoria 3‑5 kertaa pystyasennossa.

RAVISTA x 3–5

image3.jpeg

Tärkeää

• On tärkeää pitää inhalaattori pystyasennossa.

• Jos lataat inhalaattorin vahingossa ravistaessasi sitä, poista jauhe suukappaleesta jäljempänä kuvatulla tavalla.

Vaihe 2: LATAA

• Pidä inhalaattori edelleen pystyasennossa etusormen ja peukalon välissä.

• Paina, kunnes kuulet naksahduksen, ja anna inhalaattorin palautua alkuperäiseen asentoon. Tämä lataa annoksen.

Lataa inhalaattori vain kerran.

LATAA x 1

image4.jpeg

Tärkeää

• Inhalaattori ei lataudu, jos suukappaleen suojus on paikoillaan.

• Lataa inhalaattori vain kerran.

• Jos lataat inhalaattorin vahingossa useamman kerran, poista jauhe suukappaleesta jäljempänä kuvatulla tavalla.

• Lataa annos naksauttamalla ennen kuin hengität sisään, älä samanaikaisesti.

• Pidä inhalaattori pystyasennossa, kun lataat inhalaattorin ja hengität annoksen keuhkoihin. Jos kallistat inhalaattoria, jauhe voi valua ulos ennen kuin ehdit inhaloida sen.

Vaihe 3: HENGITÄ SISÄÄN

• Pidä inhalaattori edelleen pystyasennossa.

• Hengitä ulos normaalisti.

• Aseta suukappale suuhun hampaiden väliin ja paina huulet tiukasti sen ympärille.

• Hengitä sisään voimakkaasti ja syvään.

• Ota inhalaattori pois suusta, pidätä hengitystä vähintään 5 sekuntia ja hengitä sitten ulos normaalisti.

HENGITÄ SISÄÄN

image5.jpeg

Tärkeää

• Varmista, että suukappale on tarpeeksi syvällä suussa, jotta lääke kulkeutuu keuhkoihin.

• Varmista, että huulesi ovat tiukasti suukappaleen ympärillä.

• Älä hengitä inhalaattoriin. Tämä on tärkeää muistaa, sillä inhalaattori voi tukkeutua. Jos olet hengittänyt inhalaattoriin, poista jauhe suukappaleesta jäljempänä kuvatulla tavalla.

Jos tarvitset toisen annoksen, toista kohdat yksi-kolme Ravista-Lataa-Hengitä sisään.

Inhalaattorin käytön jälkeen:

• Aseta suojus takaisin suukappaleen päälle. Se estää inhalaattorin lataamisen vahingossa.

Jauheen poistaminen suukappaleesta

Jos lataat inhalaattorin vahingossa tai useammin kuin kerran tai jos hengität inhalaattoriin, tyhjennä suukappale.

• Poista jauhe kopauttamalla suukappaletta pöytää tai kämmentä vasten.

• Toista sen jälkeen ravistamis-, lataus- ja sisäänhengitysvaiheet.

image6.jpeg

Easyhalerin puhdistaminen

Pidä inhalaattori kuivana ja puhtaana. Voit pyyhkiä inhalaattorin suukappaleen tarvittaessa kuivalla kankaalla tai paperipyyhkeellä. Älä käytä puhdistukseen vettä, sillä Easyhalerin jauhe on herkkä kosteudelle.

Easyhalerin käyttö suojakotelon kanssa

Voit käyttää inhalaattoria suojakotelon kanssa. Tämä parantaa tuotteen kestävyyttä. Kun asetat inhalaattorin suojakoteloon ensimmäistä kertaa, varmista, että inhalaattorin suukappaletta peittää suojus, sillä se estää inhalaattorin lataamisen vahingossa. Voit käyttää inhalaattoria ottamatta sitä pois suojakotelosta.

Noudata edellä annettuja ohjeita: 1. Ravista – 2. Lataa – 3. Hengitä sisään.

Muista:

 • Pidä inhalaattori pystyasennossa lataamisen aikana.
 • Aseta suukappaleen suojus takaisin paikoilleen annoksen ottamisen jälkeen, sillä se estää inhalaattorin lataamisen vahingossa.
image7.jpeg

Milloin Easyhaler on vaihdettava uuteen

Annoslaskurista näkyy, montako annosta on jäljellä. Laskuri liikahtaa joka viidennen lataamisen jälkeen. Annoslaskuri alkaa muuttua punaiseksi, kun jäljellä on 20 annosta.

Jos sinulla ei vielä ole uutta Easyhaleria, ota yhteys lääkäriin uuden reseptin saamiseksi. Kun laskurissa näkyy 0 (nolla), Easyhaler on vaihdettava uuteen.

Jos käytät suojakoteloa, voit säilyttää sen ja asettaa siihen uuden inhalaattorin.

image8.jpeg

Muista

 • 1. Ravista – 2. Lataa – 3. Hengitä sisään.
 • Älä kastele inhalaattoria. Suojaa inhalaattori kosteudelta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän valmisteen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tekstin muuttamispäivämäärä

19.12.2023