Pakkausseloste

VOLTAREN RETARD depottablett 75 mg, 100 mg

Tilläggsinformation

Voltaren Retard 75 mg och 100 mg depottabletter

diklofenaknatrium

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1.  Vad Voltaren är och vad det används för
 2.  Vad du behöver veta innan du använder Voltaren
 3.  Hur du använder Voltaren
 4.  Eventuella biverkningar
 5.  Hur Voltaren ska förvaras
 6.  Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Vad är Voltaren?

Den aktiva substansen i Voltaren Retard depottabletter är diklofenaknatrium. Voltaren Retard tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska smärtstillande medel (d.v.s. NSAID-läkemedel), vilka är läkemedel som används för behandling av smärta och inflammation.

När används Voltaren? Voltaren Retard depottabletter ordineras för behandling av reumatiska sjukdomar, tillstånd av smärta och inflammation i samband med kirurgiska ingrepp och olika skador samt för behandling av smärtsamma menstruationer.

Hur inverkar Voltaren? Voltaren lindrar smärta, minskar eventuell svullnad som uppkommit till följd av någon inflammation och sänker feber. Läkemedlet stoppar kroppens syntes (d.v.s. uppkomsten) av vissa ämnen (s.k. prostaglandiner) som orsakar inflammationsreaktioner, smärta och feber. Voltaren har däremot ingen inverkan på de bakomliggande orsakerna till inflammationstillståndet eller febern.

Om du har frågor gällande Voltaren Retards verkningsmekanism eller varför du ordinerats detta läkemedel, vänd dig till läkaren.

Uppföljning av behandlingen

Om du har kongestiv hjärtsvikt (NYHA klass I) eller markanta risker för hjärtsjukdomar, kommer läkaren att regelbundet omvärdera ditt behov av att fortsätta behandlingen med Voltaren.

Om din njur- eller leverfunktion är nedsatt eller om du har någon störning som gäller blodets sammansättning, kommer läkaren att be dig gå på regelbundna kontroller av dina blodvärden medan du tar Voltaren. Blodproven gör att läkaren kan följa upp din lever- (transaminasvärden) och njurfunktion (kreatininvärde) samt mängden blodkroppar (röda och vita blodkroppar samt blodplättar) i ditt blod. På basen av dessa prov avgör läkaren om din dos behöver justeras eller om du måste sluta ta Voltaren helt och hållet.

Vad du behöver veta innan produkten används

Följ alltid de anvisningar läkaren gett dig. Dessa anvisningar kan avvika från den allmänna information som presenteras i denna bipacksedel.

Använd inte Voltaren Retard depottabletter

 • Om du har en känd hjärtsjukdom och/eller sjukdom i hjärnans blodkärl, t.ex. hjärtattack, stroke, ”mini-stroke” (transitorisk ischemisk attack, TIA). Du kan även ha haft förträngningar i blodkärlen till hjärtat eller hjärnan, eller har opererats för sådana förträngningar genom rensning av kärlen eller via en bypass-operation
 • Om du har eller har haft problem med blodcirkulationen (perifer kärlsjukdom)
 • Om du är allergisk mot diklofenak eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedelanges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).
 • Om du någon gång har fått en allergisk reaktion då du tagit läkemedel mot inflammation eller smärta (t.ex. acetylsalicylsyra, diklofenak eller ibuprofen). Sådana reaktioner kan t.ex. vara förvärrad astma, bröstsmärta, snuva, hudutslag eller svullnad i ansikte, läppar, tunga, svalg och/eller extremiteter. Om du misstänker att du kanske kan vara allergisk, ska du rådfråga läkare.
 • Om du har eller har haft upprepade magsår eller sår i tolvfingertarmen, eller om något s.k. antiinflammatoriskt smärtstillande medel tidigare orsakat dig magsår.
 • Om du har någon blödning eller perforation i mag-tarmkanalen med symtom som t.ex. blod i avföringen eller svarta avföringar.
 • Om du har någon svår njur- eller leversjukdom.
 • Om du har svår hjärtsvikt.
 • Om du är gravid i sista trimestern.

Om något av dessa gäller för dig, ska du tala om detta för läkaren och inte ta Voltaren Retard depottabletter. Om du misstänker att du kan vara allergisk, vänd dig till läkare för närmare råd.

Informera din läkare om du nyligen opererats eller ska opereras i magen eller tarmkanalen innan du använder Voltaren, eftersom Voltaren ibland kan försämra sårläkningen i tarmarna efter operation.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Voltaren:

 • Om du röker.
 • Om du har diabetes, högt blodtryck eller höga kolesterol- eller triglyceridvärden (blodfetter).
 • Om du tar Voltaren Retard samtidigt med andra antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel (såsom acetylsalicylsyra eller ibuprofen), med kortisonpreparat som tas via munnen, med ”blodförtunnande läkemedel” eller tillsammans med selektiva serotoninåterupptagshämmare (s.k. SSRI-läkemedel) för behandling av depression (se ”Användning av andra läkemedel”).
 • Om du har astma eller hösnuva (säsongsbetonad allergisk snuva).
 • Om du tidigare har haft besvär i mag-tarmkanalen, såsom magsår, blödningar eller svart avföring, eller om du har upplevt magbesvär eller fått halsbränna efter att du tagit andra antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel.
 • Om du har någon inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit eller Crohns sjukdom).
 • Om du har eller har haft någon hjärtsjukdom eller högt blodtryck.
 • Om du har någon lever- eller njursjukdom.
 • Om du misstänker att din kropp kan vara uttorkad (t.ex. p.g.a. sjukdom eller diarré, eller före eller efter någon större operation).
 • Om du har svullna fötter eller andnöd.
 • Om du har en ökad tendens till blödningar, någon annan typ av störningar som berör blodets levring (hemofili, von Willebrands sjukdom), eller brist på blodplättar (trombocytopeni)
 • Om du har en sällsynt leversjukdom som kallas porfyri.

Innan du får diklofenak, tala om för din läkare

 • Om du har kärlkramp, blodproppar eller deras symtom, ska du genast kontakta läkare.
 • Voltaren Retard kan dölja de symtom en infektionssjukdom normalt orsakar (t.ex. huvudvärk, hög feber), och det kan därför vara svårt att konstatera infektionen och sätta in en adekvat behandling. Om du känner att du inte mår bra och måste uppsöka läkare, glöm då inte att tala om att du använder Voltaren Retard.
 • I mycket sällsynta fall kan Voltaren Retard i likhet med andra antiinflammatoriska läkemedel förorsaka allvarliga allergiska hudreaktioner (t.ex. hudutslag).

Om något av dessa händer dig, ska du genast kontakta läkare. Biverkningar kan minimeras genom att man behandlar med lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid.

Bruk av mediciner som Voltaren Retard kan vara förknippat med en lätt förhöjd risk för hjärtinfarkt eller slaganfall (stroke). Den ökade risken är dock mer sannolik i samband med bruk av stora doser eller vid ett långvarigt bruk. Du ska därför inte överskrida den rekommenderade doseringen eller behandlingstidens längd.

Om du har hjärtproblem, har haft ett slaganfall eller misstänker att du har en ökad risk för dessa sjukdomar (t.ex. om ditt blodtryck är förhöjt, du har diabetes, kolesterolhalten i ditt blod är förhöjd eller om du röker) ska du diskutera dessa med läkare eller apotekspersonal.

Barn och ungdomar

På grund av mängden aktiv substans ska Voltaren Retard 75 mg och 100 mg depottabletter inte ges till barn eller ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Voltaren

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Det är särskilt viktigt att läkaren känner till om du behandlas med något av följande läkemedel:

 • Litium eller selektiva serotoninåterupptagshämmare (s.k. SSRI-läkemedel, vilka används för behandling av psykiska besvär och depression).
 • Digoxin (hjärtmedicin).
 • Diuretika (d.v.s. vätskedrivande läkemedel som ökar mängden urin som utsöndras).
 • ACE-hämmare, angiotensin II-receptorblockerande medel eller betablockerare (mediciner som används vid behandling av förhöjt blodtryck och hjärtsvikt).
 • Andra antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel (såsom acetylsalicylsyra eller ibuprofen).
 • Kortinsonpreparat som tas via munnen (används för behandling av olika inflammatoriska sjukdomar).
 • ”Blodförtunnande läkemedel” (läkemedel som hindrar blodets förmåga att levras, som t.ex. warfarin).
 • Diabetesmediciner som tas via munnen (t.ex. metformin).
 • Metotrexat (medicin som används vid behandling av vissa typer av cancer eller ledinflammationer).
 • Ciklosporin, takrolimus (används huvudsakligen hos patienter som har genomgått någon organtransplantation).
 • Trimetoprim (för behandling av, och som förebyggande mot, urinvägsinfektioner).
 • Antibiotika av s.k. kinolontyp (som exempelvis ciprofloxacin och levofloxacin).
 • Kolestyramin eller kolestipol (kolesterolsänkande medel).
 • Sulfinpyrazon (används vid behandling av gikt).
 • Vorikonazol (används vid behandling av svampinfektioner).
 • Rifampicin (antibiotikum).
 • Fenytoin (används vid behandling av epilepsi).

Voltaren Retard med mat och dryck

Voltaren Retard depottabletterna ska sväljas hela med en tillräcklig mängd vätska (t.ex. ett glas vatten). Voltaren Retard depottabletterna ska helst tas i samband med måltid. Halvera eller krossa inte tabletterna, och tugga inte heller på dem.

Äldre personer

Äldre personer kan vara mer känsliga för Voltaren Retards effekter och biverkningar än andra vuxna. Därför ska de följa läkarens anvisningar speciellt noga. Det är särskilt viktigt att äldre utan dröjsmål informerar sin läkare om det förekommer några biverkningar.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du bör inte ta Voltaren Retard depottabletter under en pågående graviditet om det inte är alldeles nödvändigt.

Ta inte Voltaren Retard depottabletter eller andra antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel under graviditetens tre sista månader, eftersom detta kan skada fostret eller förorsaka problem vid förlossningen.

Amma inte om du tar Voltaren Retard depottabletter, eftersom detta kan vara skadligt för barnet.

Läkaren kan tala om för dig vilka eventuella risker som kan vara förknippade med ett bruk av Voltaren under en pågående graviditet eller i samband med amning.

Kvinnor som planerar en eventuell graviditet

Voltaren kan göra det svårare att bli gravid. Om du planerar en graviditet eller har problem med att bli gravid ska du inte ta Voltaren Retard depottabletter om det inte är alldeles nödvändigt.

Körförmåga och användning av maskiner

Voltaren Retard kan ibland framkalla biverkningar som synstörningar, en känsla av svindel eller dåsighet (se avsnitt Eventuella biverkningar). Om du får dessa biverkningar ska du inte köra bil, använda maskiner eller utföra andra uppgifter där skärpt uppmärksamhet krävs. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. Beskrivning av läkemedlets effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Voltaren Retard 75 mg och 100 mg depottabletter innehåller sackaros, d.v.s. socker

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Voltaren Retard 75 mg och 100 mg depottabletter innehåller natriumstärkelseglykolat

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dosenhet, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur mycket Voltaren Retard ska man ta

Överskrid inte den rekommenderade dosen. Det är viktigt att du använder den minsta möjliga dos som håller din smärta eller feber under kontroll, och att du inte tar Voltaren Retard depottabletter under en längre tid än vad som är nödvändigt.

Läkaren ordinerar en dos som är lämplig just för dig. Dosen du ordineras kan vara större eller mindre beroende på hur läkemedlet inverkar på dig.

Vuxna

En vanlig dygnsdos i början av behandlingen är 100−150 mg. En lämplig dosering är en depottablett à 100 mg en gång dagligen eller en depottablett à 75 mg två gånger dagligen.

Vid fall av lindriga symtom och i samband med långtidsbehandling brukar 75−100 mg i dygnet vara lagom. Överskrid inte 150 mg per dygn.

Hur ska Voltaren Retard tas

Om symtomen är som kraftigast på natten eller på morgonen, ska Voltaren Retard depottabletterna helst tas på kvällen.

Voltaren Retard depottabletterna ska sväljas hela tillsammans med en tillräcklig mängd vätska (t.ex. ett glas vatten). Tabletterna ska helst tas i samband med en måltid. Halvera eller krossa inte tabletterna, och tugga inte heller på dem.

Hur länge ska Voltaren Retard tas

Följ alltid noggrant de anvisningar läkaren gett dig.

Om du tar Voltaren under en längre tid, ska du regelbundet uppsöka läkare. Detta för att försäkra att du inte får några biverkningar av behandlingen.

Om du är osäker på hur länge du ska fortsätta ta Voltaren, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Om du har tagit för stor mängd av Voltaren Retard

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning. Du kan vara i behov av läkarvård.

Om du har glömt att ta Voltaren Retard

Om du glömmer en dos ska du ta den så fort du minns det. Om det snart är dags för nästa dos, ska du däremot avstå från den bortglömda dosen och ta nästa dos vid vanlig tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Sluta använda denna medicin och tala genast om för din läkare om du märker av följande:

Allvarliga sällsynta eller mycket sällsynta biverkningar

Dessa biverkningar förekommer sannolikt hos färre än 1 av 1 000 patienter

 • Ovanliga blödningar (t.ex. näsblod) eller en ökad tendens till blåmärken (till följd av ett minskat antal blodplättar)
 • Hög feber, återkommande infektioner eller ihållande halsont (till följd av ett sänkt antal vita blodkroppar)
 • Andnings- eller sväljsvårigheter, hudutslag, klåda, nässelutslag, svindel (tecken på överkänslighet eller en anafylaktisk/anafylaktoid reaktion)
 • Svullnad speciellt i ansikte eller svalg (tecken på s.k. angioödem)
 • Irriterande tankar eller humörsvängningar (tecken på en psykotisk reaktion)
 • Minnesrubbningar (symtom på försämrat minne)
 • Kramper (krampanfall)
 • Ångest
 • Nackstelhet, feber, illamående, kräkningar, huvudvärk (tecken på hjärnhinneinflammation)
 • Plötsligt uppkommen och kraftig huvudvärk, illamående, svindel, domningar, oförmåga eller svårigheter att tala, förlamning eller muskelsvaghet i extremiteter eller ansikte (symtom på TIA, d.v.s. en övergående syrebrist i hjärnan, eller hjärnslag, d.v.s. stroke)
 • Hörselproblem (tecken på nedsatt hörsel)
 • Andfåddhet, andningssvårigheter i liggande ställning, svullna fötter eller ben (tecken på hjärtsvikt)
 • Plötsliga, åtstramande smärtor i bröstet (symtom på hjärtinfarkt)
 • Huvudvärk, svindel (tecken på högt blodtryck)
 • Hudutslag, lilaröda fläckar i huden, feber, klåda (symtom på blodkärlsinflammation)
 • Plötsligt uppkomna andningssvårigheter och en trång känsla i bröstet i kombination med väsande andningsljud eller hosta (tecken på astma eller, vid fall av samtidig feber, lunginflammation)
 • Blodiga kräkningar och/eller svart eller blodig avföring (symtom på blödningar i matsmältningskanalen)
 • Magsmärtor, illamående (eventuella tecken på sår i matsmältningskanalen)
 • Diarré, magsmärtor, feber, illamående, kräkningar (symtom på tjocktarmsinflammation eller förvärrad ulcerös kolit eller Crohns sjukdom)
 • Svåra smärtor i bukens övre del (tecken på bukspottkörtelinflammation)
 • Gulskiftande hud och ögonvitor (s.k. gulsot), illamående, aptitlöshet, mörkfärgad urin (symtom på leverinflammation/leversvikt)
 • Influensaliknande symtom, trötthet, muskelsmärtor, förhöjda leverenzymvärden i blodet (tecken på störningar i leverns funktion, som t.ex. fulminant hepatit, levernekros, leversvikt)
 • Hudutslag med blåsor
 • Röd eller purpurskiftande hud (möjliga symtom på en blodkärlsinflammation), hudutslag med blåsor (eller blåsor på läppar, i ögon eller mun), hudinflammation med flagande eller fjällande hud (tecken på erythema multiforme; eller, vid fall av samtidig feber, på Stevens-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys)
 • Hudutslag med fjällande eller flagande hud (tecken på s.k. exfoliativ dermatit)
 • Ökad känslighet för solljus (ljuskänslighetsreaktioner i huden)
 • Lilaröda fläckar i huden (tecken på purpura eller Henoch-Schönleins purpura om reaktionen orsakats av allergi)
 • Svullnad, svaghetskänsla eller avvikelser som rör urineringen (tecken på akut njurskada)
 • Äggvita i urinen (symtom på proteinuri)
 • Svullnad i ansiktet eller kring buken, förhöjt blodtryck (symtom på nefrotiskt syndrom)
 • Ökad eller minskad urinmängd, dåsighet, förvirring, illamående (tecken på s.k. tubulointerstitiell njurinflammation)
 • Betydligt minskad urinmängd (symtom på njurpapillnekros)
 • Allmän svullnad (s.k. ödem)
 • Bröstsmärta, som kan vara ett tecken på en potentiellt allvarlig allergisk reaktion som kallas Kounis syndrom
 • Lätt kramp och ömhet i magen, som börjar kort efter behandlingsstarten med Voltaren och följs av ändtarmsblödning eller blodig diarré, vanligtvis inom 24 timmar efter att magsmärtor uppstår (har rapporterats, förekommer hos ett okänt antal användare).

Om du observerar någon av dessa biverkningar ska du omedelbart kontakta läkare.

Övriga möjliga biverkningar

Vanliga biverkningar:

Dessa förekommer sannolikt hos 1–10 patienter av 100

Huvudvärk, svindel, yrsel, illamående, kräkningar, diarré, matsmältningsbesvär, magsmärtor, gasbesvär, försämrad aptit, förändringar i de laboratorieprov som beskriver leverns funktion (t.ex. förhöjda transaminasvärden, d.v.s. ASAT eller ALAT), hudutslag.

Mindre vanliga biverkningar:

Dessa förekommer sannolikt hos 1–10 patienter av 1 000

Hjärtinfarkt, hjärtsvikt, hjärtklappning, bröstsmärtor.

Sällsynta biverkningar:

Dessa förekommer sannolikt hos 1–10 patienter av 10 000

Dåsighet, magsmärtor (tecken på maginflammation), leverstörningar, hudutslag med klåda (tecken på nässelutslag).

Mycket sällsynta biverkningar:

Dessa förekommer sannolikt hos färre än 1 patient av 10 000

Lågt antal röda blodkroppar (anemi), lågt antal vita blodkroppar (leukopeni), förvirring, depression, sömnsvårigheter, mardrömmar, retlighet, stickande eller domnande känsla i händer och fötter (s.k. känselvillor), darrningar, smakförändringar, synrubbningar (försämrad syn, dimsyn, dubbelseende), öronsus (tinnitus), förstoppning, sårnader i munnen (tecken på muninflammation), svullen, röd och öm tunga (symtom på tunginflammation), störningar som rör matstrupen, kramper i bukens övre del speciellt efter måltider (tecken på tarmstriktur), rött hudutslag med klåda och brännande känsla (eksem), hudrodnad (erytem), håravfall (skallighet), klåda, blod i urinen.

Kontakta läkare om någon av dessa biverkningar är störande eller mycket svåra.

Bruk av mediciner som Voltaren Retard kan vara förknippat med en förhöjd risk för hjärtinfarkt eller slaganfall (stroke).

Om du tar Voltaren i mer än några få veckors tid, ska du regelbundet uppsöka läkare. Detta för att försäkra att du inte får några biverkningar av behandlingen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets‐ och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 °C. Fuktkänsligt. Förvaras i originalförpackningen.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är diklofenaknatrium.
 • Övriga innehållsämnen är hypromellos, magnesiumstearat, makrogol 8000, polysorbat 80, povidon, röd järnoxid (E 172), sackaros, cetylalkohol, talk, titandioxid (E 171), vattenfri kolloidal kiseldioxid.

Ditt läkemedel heter Voltaren Retard och dess läkemedelsform kallas för depottablett.

Varje tablett innehåller 75 mg eller 100 mg diklofenaknatrium som aktiv substans.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

75 mg depottabl.: Triangelformad, höjd 8,5 mm, tjocklek 3,9 mm, svagt ljusröd, bikonvex, snedkant tablett med märkning ID, CG. 30 och 100 depottabletter.

100 mg depottabl.: Rund, Ø 9 mm, ljusröd, bikonvex, snedkant tablett med märkning CGC, CG. 30 och 100 depottabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Finland Oy, Skogsjungfrugränden 10, FI-02130 Esbo.

Tillverkare

Novartis Farma S.p.A., Via Provinciale Schito, 131, 80058 Torre Annunziata (NA), Italien

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25 und Obere Turnstrasse 8-10, Nuernberg, Bayern, 90429, Tyskland

Novartis Farmaceutica, S.A., Gran Via de les Corts Catalanes 764, Barcelona,

08013 Barcelona, Spanien

Novartis Finland Oy, Skogsjungfrugränden 10, FI-02130 Esbo

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Denna bipacksedel ändrades senast 15.7.2021

Texten ändrad

15.07.2021