Pakkausseloste

SPIRIVA RESPIMAT inhalationsvätska, lösning 2,5 mikrog

Tilläggsinformation

Spiriva Respimat 2,5 mikrogram, inhalationsvätska, lösning

tiotropium

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Spiriva Respimat är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Spiriva Respimat
 3. Hur du använder Spiriva Respimat
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Spiriva Respimat ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Spiriva Respimat hjälper personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller astma att andas lättare. KOL är en långvarig lungsjukdom som kan orsaka andfåddhet och hosta. Diagnosen KOL har också samband med långvarig luftrörskatarr (kronisk bronkit) och förstorade lungblåsor (emfysem). Astma är en långvarig sjukdom där inflammation i luftvägarna och trånga luftvägar är typiskt för sjukdomen. Eftersom KOL och astma är långvariga sjukdomar ska du använda Spiriva Respimat varje dag, inte enbart när du har andningsproblem eller andra symtom. Om du använder Spiriva Respimat för att behandla astma, ska du använda den tillsammans med en så kallad inhalerad kortikosteroid och en långverkande beta-2-agonist.

Spiriva Respimat är ett långverkande bronkvidgande läkemedel som hjälper till att öppna dina luftvägar och gör det lättare att få in och ut luft ur lungorna. Regelbunden användning av Spiriva Respimat kan också underlätta när du får en period av andfåddhet pga din sjukdom, och hjälper dig att minska sjukdomens påverkan på ditt dagliga liv. Daglig användning av Spiriva Respimat kommer också att hjälpa till att förebygga plötsliga, kortvariga försämringstillstånd i KOL-symtom, som kan pågå under flera dagar.

För korrekt dosering av Spiriva Respimat, se avsnitt Hur produkten används, Hur du använder Spiriva Respimat

samt bruksanvisningen senare i denna bipacksedel.

 

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Spiriva Respimat

 • om du är allergisk (överkänslig) mot tiotropium eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).
 • om du är allergisk (överkänslig) mot atropin eller liknande substanser t ex ipratropium eller oxitropium

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du använder Spiriva Respimat.

Tala med din läkare om du har grön starr med trång kammarvinkel, prostatabesvär eller svårt att tömma urinblåsan.

Rådfråga din läkare om du har njurbesvär.

När du använder Spiriva Respimat ska du vara försiktig så att inhalationsvätskan inte kommer i ögonen. Detta kan medföra smärta eller obehag i ögonen, dimsyn, synfenomen i samband med röda ögon (dvs trångvinkelglaukom). Symtom från ögonen kan åtföljas av huvudvärk, illamående eller kräkningar. Rengör ögonen i ljummet vatten och sluta använda tiotropiumbromid och kontakta omedelbart din läkare för rådgivning.

Om andningen försämras eller du råkar ut för hudutslag, svullnad eller klåda direkt efter inhalation ska du sluta använda Spiriva Respimat och omedelbart kontakta läkare.

Muntorrhet, som har observerats vid behandling med antikolinerga läkemedel, kan leda till karies i tänderna vid långtidsbehandling. Var därför noggrann med munhygienen.

Spiriva Respimat är avsett för underhållsbehandling av din KOL-sjukdom eller din astma. Använd inte detta läkemedel för att behandla plötsliga attacker av andfåddhet eller pipande eller väsande andning. Din läkare bör ha gett dig ett annat inhalationsläkemedel (”akutmedicin”) för att häva akuta besvär. Följ de instruktioner som din läkare har gett dig.

Om du har fått Spiriva Respimat förskrivet för din astma ska du använda den tillsammans med en inhalerad kortikosteroid och långverkande beta-2-agonist. Fortsätt att använda den inhalerade kortikosteroiden som din läkare har förskrivit, även om du känner dig bättre.

Om du har haft en hjärtinfarkt under de senaste 6 månaderna, eller drabbats av instabila eller livshotande rubbningar av hjärtrytmen eller svår hjärtsvikt under det senaste året, informera din läkare. Det är viktigt för att avgöra om Spiriva Respimat är det rätta läkemedlet för dig.

Använd inte Spiriva Respimat oftare än en gång per dygn.

Om andningen försämras ska du kontakta läkare.

Berätta för din läkare om du har cystisk fibros eftersom Spiriva Respimat kan försämra dina symtom på cystisk fibros.

Barn och ungdomar
Spiriva Respimat rekommenderas inte för barn under 6 år.

Andra läkemedel och Spiriva Respimat
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana.

Berätta för läkare eller apotekspersonal om du använder/har använt liknande antikolinerga läkemedel mot din lungsjukdom t ex ipratropium eller oxitropium.

Inga specifika biverkningar har rapporterats när Spiriva Respimat har använts tillsammans med andra läkemedel som används vid behandling av KOL, såsom luftrörsvidgande läkemedel för inhalation

(t ex salbutamol), metylxantiner (t ex teofyllin), antihistaminer, slemlösande medel (t ex ambroxol), leukotrienreceptorantagonister (t ex montelukast), kromoner, anti-IgE-behandling (t ex omalizumab) och/eller inhalerade eller orala steroider (t ex budesonid, prednisolon).

Graviditet och amning
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Du bör bara använda detta läkemedel om din läkare särskilt har rekommenderat det.

Körförmåga och användning av maskiner
Inga studier har genomförts beträffande påverkan på bilkörning och hantering av maskiner. Om yrsel eller dimsyn uppträder kan det påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Spiriva Respimat innehåller bensalkoniumklorid
Detta läkemedel innehåller 0,0011 mg bensalkoniumklorid per puff. Bensalkoniumklorid kan orsaka väsande andning och andningssvårigheter (kramp i luftrören), särskilt om du har astma.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Spiriva Respimat är endast avsett för inhalation.

Den rekommenderade dosen för patienter från 6 år och äldre är:

Spiriva Respimat är effektivt under 24 timmar och behöver därför endast användas EN GÅNG PER DYGN, om möjligt vid samma tidpunkt. Vid varje användning tar du TVÅ PUFFAR.

Eftersom KOL och astma är långvariga sjukdomar ska Spiriva Respimat användas varje dag och inte enbart vid andningsproblem. Använd inte mer än den rekommenderade dosen.

Spiriva Respimat rekommenderas inte till barn under 6 års ålder eftersom data saknas beträffande effekt och säkerhet.

Se till att du vet hur man använder Spiriva Respimat inhalatorn på rätt sätt. Bruksanvisningen för Spiriva Respimat finns senare i denna bipacksedel.

Om du använt för stor mängd av Spiriva Respimat
Om du använder mer än 2 puffar Spiriva Respimat under en dag, ska du kontakta din läkare omedelbart. Du kan löpa högre risk att få biverkningar som muntorrhet, förstoppning, svårigheter att tömma urinblåsan, ökad hjärtklappning och dimsyn.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige, 09 471 977 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Spiriva Respimat
Om du glömmer att ta en dos (TVÅ PUFFAR EN GÅNG OM DAGEN), ta dosen så snart du kommer ihåg, men ta inte två doser samtidigt eller under samma dygn. Ta nästa dos som vanligt.

Om du slutar att använda Spiriva Respimat
Innan du slutar använda Spiriva Respimat, ska du tala med din läkare eller apotekspersonal. Om du slutar använda Spiriva Respimat kan symtomen på KOL eller astma försämras.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningarna utvärderas baserat på följande frekvenser:

Vanliga:

kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

Mindre vanliga:

kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

Sällsynta:

kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

Har rapporterats:

förekommer hos ett okänt antal användare

 

Biverkningarna som beskrivs nedan har rapporterats av människor som använder läkemedlet och de listas enligt frekvens som antingen vanliga, mindre vanliga, sällsynta eller har rapporterats.

Biverkan

Frekvens vid användning mot KOL

Frekvens vid användning mot astma

Muntorrhet

Vanliga

Mindre vanliga

Heshet (dysfoni) Mindre vanliga Mindre vanliga
Hosta Mindre vanliga Mindre vanliga
Huvudvärk Mindre vanliga Mindre vanliga
Inflammation i svalget (faryngit) Mindre vanliga Mindre vanliga
Smärta vid tömning av urinblåsan (dysuri) Mindre vanliga Har rapporterats

Yrsel

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Svampinfektion i munnen och svalget
(orofaryngeal candidainfektion)

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Svårigheter att tömma urinblåsan (urinretention) Mindre vanliga Har rapporterats
Förstoppning Mindre vanliga Sällsynta
Hudutslag Mindre vanliga Mindre vanliga
Klåda (pruritus) Mindre vanliga Sällsynta
Ökat uppmätt tryck i ögat (intraokulärt tryck) Sällsynta Har rapporterats
Svåra allergiska reaktioner som medför svullnad i
ansikte och svalg (angioneurotiskt ödem)
Sällsynta Sällsynta

Sömnlöshet

Sällsynta

Mindre vanliga

Oregelbundna hjärtslag (förmaksflimmer,
supraventrikulär takykardi)

Sällsynta

Har rapporterats

Hjärtslag som känns (palpitationer)

Sällsynta

Mindre vanliga

Näsblod (epistaxis) Sällsynta Sällsynta
Inflammation i tungan Sällsynta Har rapporterats

Snabbare hjärtslag (takykardi)

Sällsynta

Har rapporterats

Tryck över bröstet, i samband med hosta, pipande
eller rosslande andning eller andfåddhet
omedelbart efter inhalationen (bronkospasm)

Sällsynta

Mindre vanliga

Svårigheter att svälja (dysfagi)

Sällsynta

Har rapporterats

Synfenomen som ringar av ljus eller färgade
bilder i samband med röda ögon (glaukom)

Sällsynta

Har rapporterats

Dimsyn

Sällsynta

Har rapporterats

Inflammation i struphuvudet (laryngit)

Sällsynta

Har rapporterats

Karies i tänderna Sällsynta Har rapporterats

Inflammation i tandköttet

Sällsynta

Sällsynta

Nässelutslag (urtikaria)

Sällsynta

Sällsynta

Infektioner eller sår i huden Sällsynta Har rapporterats
Torr hud Sällsynta Har rapporterats
Infektioner i urinvägarna Sällsynta Sällsynta
Halsbränna (gastroesofagal reflux) Sällsynta Har rapporterats
Överkänslighet, inklusive omedelbara reaktioner Har rapporterats Sällsynta
Inflammation i munslemhinnan Har rapporterats Sällsynta
Förlust av kroppsvätska (dehydrering) Har rapporterats Har rapporterats
Inflammation i bihålorna Har rapporterats Har rapporterats

Stopp i tarmarna eller uteblivna tarmrörelser
(tarmobstruktion inkl. tarmvred)

Har rapporterats

Har rapporterats

Illamående

Har rapporterats

Har rapporterats

Allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)

Har rapporterats

Har rapporterats

Svullna leder

Har rapporterats

Har rapporterats

 

Omedelbara överkänslighetsreaktioner som hudutslag, nässelutslag (urtikaria), svullnad i mun och ansikte eller plötslig svårighet med andningen (angioneurotiskt ödem) eller andra överkänslighetsreaktioner (som plötsligt blodtrycksfall eller yrsel) kan förekomma som enda reaktion eller som en del av en allvarlig allergisk reaktion (anafylatisk reaktion) efter tillförsel av Spiriva Respimat.

I likhet med andra inhalationsläkemedel kan dessutom vissa patienter uppleva ett oväntat tryck över bröstet, hosta, pipande och väsande andning eller andfåddhet omedelbart efter inhalation.

Om något av detta inträffar, ska du omedelbart kontakta din läkare.

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

 

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. 

Får ej frysas.

Hållbarhet efter öppnande:
byt ut läkemedelsbehållaren senast tre månader efter insättande.

Använd inte Respimat inhalator för flergångsbruk i längre än ett år.
Rekommenderad användning: 6 läkemedelsbehållare per inhalator.

Notera: Funktionstester av Respimat inhalator för flergångsbruk har demonstrerats med 540 testpuffar (motsvarar 9 läkemedelsbehållare).

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

 

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är tiotropium. Den levererade dosen är 2,5 mikrogram tiotropium per puff (2 puffar ger en läkemedelsdos) och motsvarar 3,124 mikrogram tiotropiumbromidmonohydrat. Den levererade dosen är den dos som är tillgänglig för patienten efter passage genom munstycket.

Övriga innehållsämnen är:

bensalkoniumklorid, dinatriumedetat, renat vatten, 3,6% saltsyra (för pH-justering).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Spiriva Respimat 2,5 mikrogram består av en läkemedelsbehållare med inhalationslösning och en Respimat inhalator. Behållaren ska sättas in i inhalatorn före första användningen.

1-pack: 1 Respimat inhalator för flergångsbruk och 1 läkemedelsbehållare, som innehåller 60 puffar (30 läkemedelsdoser)

3-pack: 1 Respimat inhalator för flergångsbruk och 3 läkemedelsbehållare, som innehåller 60 puffar (30 läkemedelsdoser) vardera

1-pack refill: 1 läkemedelsbehållare, som innehåller 60 puffar (30 läkemedelsdoser)

3-pack refill: 3 läkemedelsbehållare, som innehåller 60 puffar (30 läkemedelsdoser) vardera

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Tyskland

Tillverkare:
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Tyskland

Information lämnas av:

Boehringer Ingelheim Finland Ky
Märaholmsgatan 5
00180 Helsingfors
tel. 010 3102 800

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Spiriva Respimat

Denna bipacksedel ändrades senast 11.03.2020

Direktiv för användaren

Spiriva Respimat

Inledning

Läs igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda Spiriva Respimat för flergångsbruk.

Respimat inhalatorn bildar en läkemedels dimma för inhalering.

Barn bör använda Spiriva Respimat under överinsyn av en vuxen.

Du kommer att behöva använda den här inhalatorn EN GÅNG VARJE DAG. Varje gång ska du ta TVÅ PUFFAR.

 • Om inhalatorn inte har använts under mer än sju dagar ska du först rikta inhalatorn nedåt och bort från dig och sedan frigöra en puff.
 • Om inhalatorn inte har använts under mer än 21 dagar ska du upprepa steg 4-6 under “Förbered för användning” tills en dimma syns. Upprepa sedan steg 4-6 ytterligare tre gånger.

Hur du ska ta hand om din   Spiriva Respimat  för flergångsbruk

Rengör munstycket och metalldelen inuti munstycket med en fuktig trasa eller pappersnäsduk minst en gång varje vecka.

Eventuell missfärgning av munstycket påverkar inte funktionen av din Spiriva Respimat inhalator för flergångsbruk.

Vid behov kan du torka av utsidan av Spiriva Respimat inhalator inhalator för flergångsbruk med en fuktig trasa.

När du behöver byta ut inhalatorn

När du har använt inhalatorn med 6 läkemedelsbehållare behöver du skaffa en ny förpackning Spiriva Respimat för flergångsbruk, som innehåller en inhalator.

Förbered för användning

1. Ta bort den genomskinliga nederdelen

 • Behåll locket på.
 • Tryck in säkerhetsspärren samtidigt som du drar bort den genomskinliga nederdelen med andra handen

2. Sätt in läkemedelsbehållaren

 • Tryck in läkemedelsbehållaren i inhalator.
 • Placera inhalatorn på ett stadigt underlag och pressa bestämt nedåt tills den klickar på plats.

3. Markera att ny behållare satts in

 • Markera i den runda ringen för att hålla reda på antal behållare som använts.

 • Sätt tillbaka den genomskinliga nederdelen till rätt länge (det hörs ett klick).

4. Vrid

 • Behåll locket på.
 • Vrid den genomskinliga nederdelen i pilarnas riktning tills det klickar (ett halvt varv).

5. Öppna

 • Öppna locket helt

6. Tryck

 • Håll inhalatorn riktad nedåt.
 • Tryck på knappen som frigör puffar.
 • Stäng locket.
 • Upprepa steg 4-6 tills en dimma är synlig när du trycker på knappen.
 • När du ser att det kommer dimma, ska du upprepa steg 4-6 ytterligare tre gånger.
  Din inhalator är nu klar för användning och kommer att leverera 60 puffar (30 doser).

Daglig användning

VRID

 • Behåll locket på.
 • VRID den genomskinliga nederdelen i pilarnas riktning tills det klickar (ett halvt varv).

ÖPPNA

 • ÖPPNA locket helt.

TRYCK

 • Andas ut lugnt och fullständigt.
 • Slut läpparna runt munstycket utan att täcka för hålen för luftintag. Rikta inhalatorn mot bakre delen av svalget.
 • Under tiden du tar ett långsamt och djupt andetag genom munnen, TRYCK på knappen för att frigöra en puff och fortsätt att andas in långsamt så länge det känns bekvämt.
 • Håll andan i 10 sekunder eller så länge det känns bekvämt.
 • Upprepa VRID-ÖPPNA-TRYCK för att få totalt 2 puffar.
 • Stäng locket tills du använder din inhalator igen.

När du behöver byta ut Spiriva Respimat läkemedelsbehållare

Dosräknaren visar hur många puffar som återstår i läkemedelsbehållaren.

En vit pil på en röd bakgrund: din läkemedelsbehållare är färdiganvänd. Vrid den genomskinliga nederdelen för att lossa den. Din inhalator är nu i ett låst läge. Ta loss läkemededelsbehållaren från inhalatorn. Sätt i en ny läkemedelsbehållare (fortsätt med steg 2).

Svar på vanliga frågor

Det är svårt att trycka in läkemedelsbehållaren tillräckligt djupt.

Har du av misstag vridit den genomskinliga nederdelen innan du förde in läkemedelsbehållaren? Öppna locket, tryck på knappen för att frigöra en puff och försök sedan föra in läkemedelsbehållaren.

Byter du ut läkemedelsbehållaren? Den nya läkemedelsbehållaren kommer att sticka ut mer än den allra första läkemedelsbehållaren. Skjut in den nya läkemedelsbehållaren tills det klickar och sätt därefter tillbaka den genomskinliga nederdelen.

Jag kan inte trycka in knappen för att frigöra en puff.

Har du vridit den genomskinliga nederdelen? Om inte, vrid den genomskinliga nederdelen i en ihållande rörelse tills den klickar (ett halvt varv).

Visar dosräknaren på din läkemedelsbehållare en vit pil på en röd bakgrund? Din läkemedelsbehållare är färdiganvänd. Sätt in en ny läkemedelsbehållare.

Det är svårt att ta loss läkemedelsbehållaren när den är färdiganvänd.

Dra och vrid loss läkemedelsbehållaren samtidigt.

Jag kan inte vrida eller sätta tillbaka den genomskinliga nederdelen.

Kan du ha vridit på den genomskinliga nederdelen redan? Om den genomskinliga nederdelen redan vridits, följ stegen ”ÖPPNA” och ”TRYCK” under avsnittet ”Daglig användning” för att få ut fler doser

Har den genomskinliga nederdelen lossnat och visar dosräknaren på din läkemedelsbehållare en vit pil på en röd bakgrund? Din läkemedelsbehållare är slut. Sätt in en ny läkemedelsbehållare.

Respimat för flergångsbruk har tagit slut för fort

Har du använt Respimat för flergångsbruk som rekommenderat (två puffar/en gång dagligen)? Respimat räcker 30 dagar om du tar två puffar en gång varje dag.

Har du ofta kontrollerat att din Respimat för flergångsbruk fungerar genom att spraya ut i luften? När du väl har förberett Respimat för användning och använder den dagligen behöver du inte kontrollera funktionen.

Det kommer ingen spraydimma från Respimat för flergångsbruk.

Har du satt i läkemedelsbehållaren? Om inte, sätt i läkemedelsbehållaren. När du har satt ihop din Respimat för flergångsbruk, ta inte bort den genomskinliga nederdelen eller läkemedelsbehållaren förrän läkemedelsbehållaren är färdiganvänd.

Upprepade du VRID, ÖPPNA, TRYCK färre än tre gånger efter att du satt i läkemedelsbehållaren? VRID, ÖPPNA, TRYCK ska upprepas tre gånger efter att läkemedelsbehållaren satts in, som du kan se i steg 4-6 under avsnitt ”Förbered för användning”.

Visar dosräknaren på din läkemedelsbehållare en vit pil på en röd bakgrund? Din läkemedelsbehållare är färdiganvänd. Sätt in en ny läkemedelsbehållare.

Respimat för flergångsbruk sprayar av sig själv.

Var locket öppet när du vred den genomskinliga nederdelen? Stäng locket och vrid därefter den genomskinliga nederdelen.

Tryckte du på knappen för att frigöra en puff när du vred den genomskinliga nederdelen? Stäng locket så att knappen för att frigöra en puff är täckt och vrid därefter den genomskinliga nederdelen.

Avstannade du vridningen av den genomskinliga nederdelen innan det hördes ett klick?

Vrid den genomskinliga nederdelen i en ihållande rörelse tills det hörs ett klick (ett halvt varv).

Var locket öppet när du bytte ut läkemedelsbehållaren? Stäng locket och byt därefter ut läkemedelsbehållaren.

Ytterligare information

Spiriva Respimat inhalator
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
D - 55216 Ingelheim
Tyskland

image1.png 0123

Texten ändrad

11.03.2020