Pakkausseloste

TROSYD medicinskt nagellack 283 mg/ml

Tilläggsinformation

Trosyd 283 mg/ml medicinskt nagellack

tiokonazol

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktigt för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Trosyd är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta, innan du använder Trosyd
 3. Hur du använder Trosyd
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Trosyd ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Det aktiva ämnet i Trosyd, tiokonazol, tillhör en läkemedelsklass som kallas imidazoler. Tiokonazol är verksamt mot de flesta hudsvamparna.

Trosyd används vid lokalbehandling av svampinfektioner förorsakade av hyfsvampar, jästsvampar eller andra svampar. Trosyd medicinskt nagellack används vid behandling av svamp i naglar.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Trosyd

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Trosyd.

Undvik att få Trosyd i ögonen.

Andra läkemedel och Trosyd

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Man vet inte om Trosyd går över i modersmjölk, men som en försiktighetsåtgärd borde amningen avbrytas under behandlingstiden.

Hur produkten används

Behandlingslängd

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Behandlingen av nagelinfektioner tar från 6 till 12 månader.

Användning för barn

Dosering och behandlingslängd är de samma för barn och fullvuxna.

Dosering

Applicera nagellacket på den angripna nageln med hjälp av penseln i korken två gånger per dygn.

Om du har använt för stor mängd av Trosyd

Om du har använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har använt/ fått i sig nagellacken av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Trosyd är vanligtvis vältolererad. I början av behandlingen kan förekomma lindriga, övergående lokala symptom på irritation (inklusive lokala allergiska reaktioner). Om en överkänslighetsreaktion förekommer, avbryt behandlingen och kontakta läkare.

Andra biverkningar:

Vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter:

 • perifert ödem

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter:

 • hudinflammation, eksem

Okänd (frekvensen kan inte beräknas från tillgänglig data):

 • allergisk reaktion
 • parestesi
 • blåsbildning, kontaktdermatit, torr hud, nagelförändringar (t. ex. missfärgning, nagelvallsinflammation och smärta i nageln), klåda, irritation av huden, flagande hud, nässelutslag
 • smärta

Reaktioner som påminner om anafylaktiska reaktioner har rapporterats hos patienter, som har behandlats med andra än dermatologiska läkemedelsformer.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 Fimea

Hur produkten ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid rumstemperatur (15–25 ºC).

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är 283 mg/ml tiokonazol.
 • Övriga innehållsämnen är undecylensyra, etylacetat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

Mycket ljusgul eller gul, klar vätska med en specifik lukt. Förpackad i en glasflaska med en pensel i korken för att underlätta applicering av läkemedlet.

12 ml, glasflaska.

Innehavare av godkännande till försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande till försäljning

Pfizer Oy

Datagränden 4

00330 Helsingfors

tel. 09-430 040

Tillverkare

Haupt Pharma Latina S.r.l.

Latina (LT)

Borgo San Michele

Italien

eller

Farmasierra Manufacturing, S.L.

San Sebastian de los Reyes, Spanien

Denna bipacksedel ändrades senast: 1.6.2015

Texten ändrad

01.06.2015