Pakkausseloste

HIRUDOID FORTE kräm 4,45 mg/g

Tilläggsinformation

Hirudoid® forte 4,45 mg/g kräm

mukopolysackaridpolysulfat

 

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Hirudoid forte kräm är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Hirudoid forte kräm

3. Hur du använder Hirudoid forte kräm

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Hirudoid forte kräm ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

 

Vad produkten är och vad den används för

Den verksamma komponenten i Hirudoid forte kräm tränger snabbt genom huden till de ytliga vävnaderna, där den har en jämn och långvarig effekt. Krämen motverkar uppkomsten av ytliga blodproppar och påskyndar deras upplösning, dämpar inflammation och minskar svullnad genom att förbättra den lokala cirkulationen. Hirudoid forte kräm befrämjar också återuppbyggnaden av bindvävsstrukturer.

Hirudoid forte krämen används vid behandling av ytliga tromboflebiter samt i förebyggande syfte och behandling av infusions- och injektionsflebiter (veninflammationer), vid behandling av trycksår med intakt hud och vid behandling av blodutgjutningar under huden dvs. blåmärken och kontusioner.

Mukopolysackaridpolysulfat som finns i Hirudoid forte kräm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdpersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Hirudoid forte kräm:

- om du är allergisk mot mukopolysackaridpolysulfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Hirudoid forte kräm.

Andra läkemedel och Hirudoid forte kräm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Inga kända interaktioner.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Inga begränsningar föreligger för användning av preparatet under graviditet och amning.

 

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Om inte läkaren föreskriver annat, appliceras 3 - 5 cm kräm (vid behov och i början av behandlingen även mera) på området som ska behandlas en eller flera gånger om dagen. Krämen masseras lätt in i huden. I särskilt smärtsamma tillstånd appliceras krämen på det sjuka hudområdet och dess omgivning och täcks över t.ex. med en kompress. Hirudoid forte kräm kan också användas under tryck- och permanenta förband. Krämen kan väl användas också under ocklusionsförband. Då uppsugs läkemedlet betydligt bättre än utan förband.

Anvisning för användning av ocklusionsförband

                              

Applicera emulsionskräm på handleden.                         Linda ett varv plastfolie runt handleden så att krämen täcks.

                              

Bind in handleden med ett elastiskt förband                   Vira förbandet längs armen, upp över

först i riktning mot handflatan. Linda förbandet             handleden och fäst det. Byt förbandet två gånger om dagen,

runt tummen och sedan över handflatan                         om inte läkaren föreskriver annat.

och klipp ett hål i förbandet för tummen på 

följande varv.

 

Om du använt för stor mängd av Hirudoid forte kräm Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar är sällsynta. I enstaka fall kan irritation av huden eller överkänslighet förekomma.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Finland:

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

 

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i rumstemperatur (15 - 25 °C).

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 

 

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  1. Den aktiva substansen är mukopolysackaridpolysulfat. Ett gram kräm innehåller 4,45 mg mukopolysackaridpolysulfat motsvarande 400 U*.
  2. Övriga innehållsämnen är glycerolmonostearat, medellångkedjiga mättade triglycerider, myristylalkohol, isopropylmyristat, bentonit, isopropylalkohol, imidurea, fenoxietanol, rosmarinolja, renat vatten.

* Enheter bestämda med aktiverad partiell tromboplastin tid (APTT).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit eller ljusbeige homogen kräm.

Aluminiumtub med skruvhatt.

Förpackningsstorlekar: 30 g, 40 g 50 g och 100 g.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Tillverkare

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

och

Mobilat Produktions GmbH

Luitpoldstrasse 1

85276 Pfaffenhofen

Tyskland

Lokal företrädare:

STADA Nordic ApS, filial i Finland

PB 1310

00101 Helsingfors

Denna bipacksedel ändrades senast 17.10.2018.

Ytterligare information till användaren:

image6.png

 

Öppning av tuben:

Då du öppnar tuben för första gången, perforera den skyddande filmen på tubens öppning fullständigt med spetsen som finns på korken. Tryck korken kraftigt mot öppningen och vrid. Se till att folien är helt genomborrad.

Varje tub kontrolleras för rätt vikt. Under fyllningsprocessen, i syfte att säkerställa korrekt förslutning av tuben, krävs det av tekniska skäl ett visst fritt utrymme inuti tuben. Detta tomrum har dock ingen påverkan på tubens fyllningsvikt.

Texten ändrad

17.10.2018