Pakkausseloste

HEMLIBRA injektionsvätska, lösning 150 mg/ml

Tilläggsinformation

Hemlibra 150 mg/1 ml injektionsvätska, lösning

emicizumab

Utökad övervakning

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Eventuella biverkningar.

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Hemlibra är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Hemlibra

3. Hur du använder Hemlibra

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Hemlibra ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

7. Användarinstruktioner

Vad produkten är och vad den används för

Vad Hemlibra är

Hemlibra innehåller den aktiva substansen emicizumab. Den tillhör en grupp läkemedel som kallas monoklonala antikroppar. Monoklonala antikroppar är en typ av protein som känner igen och binder till ett mål i kroppen.

Vad Hemlibra används för

Hemlibra är ett läkemedel som används för att behandla patienter i alla åldrar med:

 • antingen hemofili A som har utvecklat inhiberande antikroppar mot faktor VIII 
 • eller svår hemofili A som inte har utvecklat inhiberande antikroppar mot faktor VIII  (blodnivåerna av faktorVIII är mindre än 1%). 

Hemofil A är en ärftlig sjukdom som orsakas av brist på faktor VIII, som är en nödvändig substans som krävs för att blodet ska levra sig (koagulera) och stoppa alla sorters blödningar.

Läkemedlet förhindrar blödning eller minskar blödningsepisoder hos patienter med denna sjukdom.

Vissa patienter med hemofili A kan utveckla inhibitorer mot faktor VIII (antikroppar mot faktor VIII) som förhindrar att ersättningsfaktor VIII fungerar.

Hur Hemlibra fungerar

Hemlibra återställer funktionen av saknat aktiverat faktor VIII som behövs för effektiv koagulation (levring) av blodet. Hemlibras struktur skiljer sig från faktor VIII och därför påverkas Hemlibra inte av faktor VIII-inhibitorerna.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Hemlibra:

 • om du är allergisk mot emicizumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar). Om du är osäker, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Hemlibra.

Varningar och försiktighet

Innan du börjar använda Hemlibra är det mycket viktigt att tala med din läkare om användning av läkemedel som har faktor VIII inhibitor bypassing aktivitet, s.k. ”bypass-preparat” (läkemedel som hjälper blodet att levra sig men fungerar på ett annat sätt än faktor VIII). Detta beror på att behandlingen med sådana läkemedel kan behöva ändras medan du får Hemlibra. Exempel på sådana läkemedel inkluderar aktiverat protrombinkomplex-koncentrat (aPCC) och rekombinant FVIIa (rFVIIa). Allvarliga och potentiellt livshotande biverkningar kan inträffa när aPCC används hos patienter som också får Hemlibra:

Allvarliga biverkningar av att använda aPCC under behandling med Hemlibra.

 • Nedbrytning av röda blodkroppar (trombotisk mikroangiopati)
  • Detta är ett allvarligt tillstånd som kan vara livshotande.
  • När människor har detta tillstånd kan insidan av blodkärlen skadas och blodproppar kan utvecklas i små blodkärl. I vissa fall kan detta orsaka skador på njurarna och andra organ.
  • Var försiktig om du har hög risk för att drabbas av detta tillstånd (har haft detta tillstånd tidigare eller har en släkting som har haft det), eller om du tar läkemedel som kan öka risken för att utveckla detta tillstånd såsom ciklosporin, kinin eller takrolimus.
  • Det är viktigt att känna igen symtomen på trombotisk mikroangiopati om du skulle utveckla detta tillstånd (se avsnitt Eventuella biverkningar ”Eventuella biverkningar” för en lista på symtom).

Sluta använda Hemlibra och aPCC och tala omedelbart med en läkare om du eller din vårdgivare märker några symtom på trombotisk mikroangiopati.

 • Blodproppar (tromboembolism)
  • I sällsynta fall kan en blodpropp bildas inuti blodkärl och blockera dem vilket kan vara livshotande.

Det är viktigt att känna igen symtomen på sådana blodproppar ifall de utvecklas (se avsnitt Eventuella biverkningar ”Eventuella biverkningar” för en lista på symtom).

Sluta använda Hemlibra och aPCC och tala omedelbart med en läkare om du eller din vårdgivare märker några symtom på blodproppar i blodkärl.

Annan viktig information gällande Hemlibra

 • Antikroppsbildning (immunogenictet)
  • Du kan märka att blödningar inte kan kontrolleras med din ordinerade dos av detta läkemedel. Det kan bero på utvecklingen av antikroppar mot detta läkemedel.

Tala omedelbart med din läkare om du eller din vårdgivare noterar en ökning av blödningar. Din läkare kan besluta att ändra din behandling om detta läkemedel inte längre fungerar för dig.

Barn yngre än ett år

Hos barn som är yngre än ett år är blodsystemet fortfarande under utveckling. Om barnet är yngre än ett år kan din läkare enbart förskriva Hemlibra efter att noggrant ha vägt de förväntade fördelarna mot riskerna med att använda det här läkemedlet.

Andra läkemedel och Hemlibra

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

 • Användning av bypass-preparat samtidigt som du får Hemlibra
  • Tala med din läkare innan du börjar använda Hemlibra och följ noggrant deras instruktioner för när bypass-preparat ska användas samt vilken dos och vilket schema du ska använda. Hemlibra ökar förmågan hos ditt blod att levra sig. Därför kan dosen av bypass-preparat som krävs vara lägre än den dos du använde innan du startade Hemlibra.
  • Använd enbart aPCC om inte några andra behandlingsalternativ kan användas. Om aPCC ändå krävs, tala med din läkare om du känner att du behöver mer än totalt 50 enheter/kg av aPCC. För mer information om användningen av aPCC medan du får Hemlibra se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används: ” Allvarliga biverkningar av att använda aPCC under behandling med Hemlibra”.
  • Trots begränsad erfarenhet av samtidig användning av antifibrinolytika (läkemedel som får blodet att koagulera) med aPCC eller rFVVa hos patienter som behandlas med Hemlibra bör du känna till att det finns risk för blodproppssjukdomar när antifibrinolytika ges intravenöst i kombination med aPCC eller rFVIIa.

Laboratorietester

Tala om för din läkare om du använder Hemlibra innan du ska ta prover för att mäta hur väl ditt blod levrar sig. Detta beror på att Hemlibra i blodet kan störa några laboratorietester, vilket leder till felaktiga resultat.

Graviditet och amning

 • Du ska använda en effektiv preventivmetod under behandling med Hemlibra och under 6 månader efter din sista injektion med Hemlibra.
 • Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Din läkare kommer att överväga fördelarna för dig med att du tar Hemlibra mot riskerna för ditt barn.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att detta läkemedel påverkar din förmåga att köra bil eller använda några verktyg eller maskiner.

Hur produkten används

Hemlibra tillhandahålls i injektionsflaskor för engångsbruk i form av en lösning som är färdig att använda utan att först behöva spädas. En läkare kvalificerad att ta hand om patienter med hemofili kommer att starta din behandling med Hemlibra. Använd alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare om du är osäker.

Föra anteckningar

Anteckna namn och tillverkningssatsnummer på läkemedlet varje gång du använder Hemlibra.

Hur mycket Hemlibra du ska använda

Dosen av Hemlibra beror på din vikt och din läkare kommer att räkna ut mängden (i mg) och motsvarande volym av Hemlibra (i ml) som ska injiceras, enligt följande:

 • Dosering av laddningsdos: Vecka 1 till 4: Dosen är 3 milligram för varje kilo du väger och injiceras en gång varje vecka.
 • Dosering av underhållsdos: Från vecka 5 och framåt: Dosen är antingen 1,5 milligram för varje kg du väger, injicerat en gång per vecka, 3 milligram för varje kg du väger, injicerat varannan vecka, eller 6 milligram för varje kg du väger, injicerat var fjärde vecka.

Beslutet att använda antingen 1,5 mg/kg en gång per vecka, 3 mg/kg varannan vecka eller 6 mg/kg var fjärde vecka som underhållsdos ska fattas i samråd med din läkare och din vårdgivare, om sådan finns.

Olika Hemlibrakoncentrationer (30 mg/ml och 150 mg/ml) ska inte kombineras i samma injektion när den totala volymen ska injiceras.

Mängden Hemlibralösning som ges vid varje injektion får inte vara större än 2 ml.

Hur Hemlibra ges

Om du själv injicerar Hemlibra eller om din vårdgivare ger injektionen måste du eller din vårdgivare noggrant läsa och följa instruktionerna i avsnitt 7, ”Användarinstruktioner”.

 • Hemlibra ges som en injektion under huden (subkutant).
 • Din läkare eller sjuksköterska kommer att visa dig hur Hemlibra ska injiceras.
 • När du har blivit tränad ska du själv, eller med hjälp av din vårdgivare, kunna injicera detta läkemedel hemma.
 • För att föra in nålen korrekt under huden, nyp tag om ett veck av lös hud vid det rengjorda injektionsstället med din fria hand. Att nypa tag om huden är viktigt för att säkerställa att du injicerar under huden (in i fettvävnaden) men inte djupare (in i en muskel). Att injicera in i en muskel kan orsaka obehag.
 • Förbered och ge injektionen under rena och bakteriefria förhållanden med aseptisk teknik. Du kommer få mer information om detta av din läkare eller sjuksköterska.

Var Hemlibra ska injiceras

 • Din läkare kommer att visa dig vilka områden av kroppen som är lämpliga för injektion av Hemlibra.
 • De rekommenderade ställena att ge en injektion är: framsidan av midjan (nedre delen av buken), överarmens utsida eller framsidan av låren. Använd enbart de rekommenderade injektionsställena.
 • För varje ny injektion, använd ett annat område på kroppen än det du använde tidigare.
 • Ge inte injektioner där huden är röd, har blåmärken, är öm, hård eller i områden där det finns födelsemärken eller ärr.
 • När du använder Hemlibra ska eventuella andra läkemedel som injiceras under huden ges i ett annat område.

Använda sprutor och nålar

 • En spruta, en överföringsnål med ett filter på 5 mikrometer och en injektionsnål används för att dra upp Hemlibralösning från injektionsflaskan och injicera det under huden.
 • Sprutor, överföringsnålar med filter, adapter och injektionsnålar kommer inte med i denna förpackning. För ytterligare information se avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar ”Vad som behövs vid användning av Hemlibra och inte finns med i förpackningen”.
 • Se till att du använder en ny injektionsål till varje injektion och kassera den efter en användning.
 • En 1 ml spruta ska användas för injektioner upp till 1 ml av Hemlibralösning.
 • En 2 till 3 ml spruta ska användas för injektioner med mer än 1 ml och upp till 2 ml av Hemlibralösning.

Användning för barn och ungdomar

Hemlibra kan användas hos ungdomar och barn i alla åldrar.

 • Ett barn kan själv injicera detta läkemedel förutsatt att barnets sjukvårdsgivare och förälder eller vårdgivare är överens om det. Självinjektion för barn under 7 års ålder rekommenderas inte.

Om du använt för stor mängd av Hemlibra

Om du använder mer Hemlibra än du borde, tala omedelbart om det för din läkare. Detta eftersom du riskerar att utveckla biverkningar såsom blodproppar. Använd alltid Hemlibra exakt som din läkare har sagt och kontrollera med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Om du har glömt att använda Hemlibra

 • Om du glömmer att ta din schemalagda injektion, injicera den glömda dosen så snart som möjligt före dagen för din nästa schemalagda dos. Fortsätt sedan att injicera läkemedlet enligt schemat. Injicera inte två doser under samma dag för att kompensera för glömd dos.
 • Om du är osäker på hur du ska göra, fråga din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du slutar att använda Hemlibra

Sluta inte använda Hemlibra utan att först tala med din läkare. Om du slutar att använda Hemlibra kanske du inte längre är skyddad mot blödningar.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga biverkningar av att använda aPCC under behandling med Hemlibra

Sluta använda Hemlibra och aPCC och kontakta omedelbart läkare om du eller din vårdgivare märker någon av följande biverkningar:

 • Nedbrytning av röda blodkroppar (trombotisk mikroangiopati):
  • förvirring, svaghet, svullnad av armar och ben, gulfärgning av hud eller ögon, diffus smärta i mage eller rygg, illamående, kräkning eller mindre mängd urin – dessa symtom kan vara tecken på trombotisk mikroangiopati.
 • Blodproppar (tromboembolism):
  • svullnad, värme, smärta eller rodnad – dessa symtom kan vara tecken på en blodpropp i en ven nära hudytan.
  • huvudvärk, domningar i ansiktet, ögonsmärta eller svullnad eller problem med din syn - dessa symtom kan vara tecken på en blodpropp i en ven bakom ditt öga.
  • svärtning av huden – detta symtom kan vara ett tecken på allvarlig skada av hudvävnaden.

Andra biverkningar vid användning av Hemlibra

Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

 • reaktion i området där injektionen ges (rodnad, klåda, smärta)
 • huvudvärk
 • ledsmärta

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

 • feber
 • muskelvärk
 • diarré
 • kliande utslag eller nässelfeber
 • hudutslag

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

 • nedbrytning av röda blodkroppar (trombotisk mikroangiopati)
 • blodpropp i en ven bakom ditt öga (kavernös sinustrombos)
 • allvarlig skada av hudvävnaden (hudnekros)
 • blodpropp i en ven nära hudytan (ytlig tromboflebit)
 • svullet ansikte, tunga och/eller hals och/eller svårigheter att svälja, eller nässelutslag, tillsammans med svårigheter att andas, vilket tyder på ett angioödem
 • utebliven effekt eller minskad effekt av behandlingen

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Finland

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Sverige

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskans etikett efter ”Utg.dat.” eller ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2°C till 8°C). Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Oöppnade injektionsflaskor som har tagits ut ur kylskåp kan förvaras i rumstemperatur (vid högst 30 °C) i upp till 7 dagar. Efter förvaring i rumstemperatur kan oöppnade injektionsflaskor ställas tillbaka i kylskåpet. Den totala förvaringstiden vid rumstemperatur ska inte vara längre än 7 dagar.

Injektionsflaskor som har förvarats vid rumstemperatur i mer än 7 dagar eller som exponerats för temperaturer över 30 °C ska kasseras.

När Hemlibra har förts över från injektionsflaskan till sprutan ska det användas omedelbart. Förvara inte sprutan med lösningen i kylskåp.

Innan du använder detta läkemedel, kontrollera att lösningen inte innehåller några partiklar eller missfärgningar. Lösningen ska vara färglös till svagt gul. Använd inte detta läkemedel om du märker att det är grumligt, missfärgat eller innehåller synliga partiklar.

Kassera eventuell oanvänd lösning på lämpligt sätt. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är emicizumab. Varje injektionsflaska med Hemlibra innehåller 60 mg (0,4 ml med en koncentration av 150 mg/ml), 105 mg (0,7 ml med en koncentration av 150 mg/ml) eller 150 mg (1 ml med en koncentration av 150 mg/ml) emicizumab.
 • Övriga innehållsämnen är L-arginin, L-histidin, L-asparaginsyra, poloxamer 188 och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Hemlibra är en injektionsvätska, lösning Den har en färglös till svagt gul vätska.

Varje förpackning med Hemlibra innehåller 1 injektionsflaska av glas.

Vad som behövs vid användning av Hemlibra och inte finns med i förpackningen

En spruta, en överföringsnål och en injektionsnål behövs för att dra upp Hemlibralösning från injektionsflaskan till sprutan och injicera det under huden (se avsnitt 7, ”Användarinstruktioner”).

Sprutor

 • 1 ml spruta: genomskinlig polypropen- eller polykarbonatspruta med Luer-lock-spets, 0,01 ml gradering eller
 • 2 till 3 ml spruta: genomskinlig polypropen- eller polykarbonatspruta med Luer-lock-spets, 0,1 ml gradering.

Nålar

 • Överföringsnål med filter: Rostfritt stål med Luer-lock-anslutning, gauge 18 G, längd 35 mm (1½″), med ett filter på 5 mikrometer och företrädesvis med halvtrubbig spets och
 • Injektionsnål: Rostfritt stål med Luer-lock-anslutning, gauge 26 G (acceptabelt intervall: 25-27 gauge), längd företrädesvis 9 mm (3/8″) eller maximalt 13 mm (½″), företrädesvis med nålsäkerhetsanordning.

Innehavare av godkännande för försäljning

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland

Tillverkare

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Strasse 1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland

Roche Austria GmbH

Engelhorngasse 3

A-1211 Wien

Österrike

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799

България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 1 279 4500

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta

(See Ireland)

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

Frankrike

Roche

Tél: +33  (0)1 47 61 40 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

Roche d.o.o.

Tel: + 385 1 47 22 333

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Irland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 - 6 7039831

United Kingdom (Northern Ireland)

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000

Denna bipacksedel ändrades senast mars 2022

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu , och på Läkemedelsverkets webbplats http:// www.lakemedelsverket.se.

 

Direktiv för användaren

7. Användarinstruktioner

Användarinstruktioner

Hemlibra

Injektion

En-dos injektionsflaska

Du måste läsa, förstå och följa användarinstruktionerna innan du injicerar Hemlibra. Din vårdgivare ska visa dig hur du förbereder, mäter och injicerar Hemlibra på ett korrekt sätt innan du använder det för första gången. Fråga din vårdgivare om du har några frågor.

Viktig information:

● Injicera inte dig själv eller någon annan om du inte först har visats hur du gör detta av din vårdgivare.

● Säkerställ att namnet Hemlibra finns på kartongen och injektionsflaskans etikett.

● Innan du öppnar injektionsflaskan, läs på etiketten och säkerställ att du har den/de korrekta läkemedelsstyrkorna för att ge den förskrivna dosen. Du kan behöva använda fler än 1 injektionsflaska för att ge dig själv den korrekta dosen.

● Kontrollera utgångsdatum på kartongen och injektionsflaskans etikett. Använd inte om utgångsdatumet har passerat.

Använd enbart injektionsflaskan en gång. Efter att du har injicerat din dos, kassera eventuellt oanvänt Hemlibra som finns kvar i injektionsflaskan. Spara inte oanvänt läkemedel i injektionsflaskan för senare användning.

Använd enbart de sprutor, överföringsnålar och injektionsnålar som din vårdgivare förskriver.

Använd enbart sprutorna, överföringsnålarna och injektionsnålarna en gång. Kassera använda sprutor och nålar.

● Om din förskrivna dos är högre än 2 ml kommer du behöva mer än en subkutan injektion av Hemlibra; kontakta din vårdgivare för injektionsinstruktioner.

● Du får enbart injicera Hemlibra under huden.

Förvaring av Hemlibra injektionsflaskor, nålar och sprutor:

● Förvara injektionsflaskan i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

● Förvara injektionsflaskorna, nålarna och sprutorna utom syn- och räckhåll för barn. Förvara injektionsflaskan i kylskåp.

● Får ej frysas.

● Skaka inte injektionsflaskan.

● Ta ut injektionsflaskan ur kylskåpet 15 minuter före användning för att uppnå rumstemperatur (högst 30 °C) innan en injektion förbereds.

● Oöppnade injektionsflaskor som har tagits ut ur kylskåp kan förvaras i rumstemperatur i upp till 7 dagar. Efter förvaring i rumstemperatur kan oöppnade injektionsflaskor ställas tillbaka i kylskåpet. Den totala förvaringstiden (total tid utanför kylskåp) vid rumstemperatur ska inte vara längre än 7 dagar.

● Kassera injektionsflaskor som har förvarats vid rumstemperatur i mer än 7 dagar eller som har varit i temperaturer över 30 °C.

● Förvara överföringsnålen, injektionsnålen och sprutan på ett torrt ställe.

Inspektera läkemedlet och dina hjälpmedel

● Samla ihop alla hjälpmedel angivna nedan för att förbereda och ge injektionen.

Kontrollera utgångsdatum på kartongen, injektionsflaskans etikett och på hjälpmedlen angivna nedan. Använd inte om utgångsdatumet har passerat.

● Använd inte injektionsflaskan om:

 • Läkemedlet är grumligt, simmigt eller färgat.
 • Läkemedlet innehåller partiklar.
 • Locket som täcker proppen saknas.

● Inspektera hjälpmedlen för skador. Använd inte om de verkar vara skadade eller har tappats.

● Placera hjälpmedlen på en ren, väl upplyst och plan arbetsyta.

Texten ändrad

10.03.2022