Pakkausseloste

DAKTACORT kräm 20/10 mg/g

Tilläggsinformation

Daktacort kräm

mikonazolnitrat, hydrokortison

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Daktacort är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Daktacort
 3. Hur du använder Daktacort
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Daktacort skall förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

 

Vad produkten är och vad den används för

Daktacort innehåller som verksamma substanser mikonazolnitrat 20 mg/g som är verksamt mot svampinfektioner, och hydrokortison (kortikosteroid) 10 mg/g som lindrar klåda, rodnad och svullnad som ofta förekommer vid svampinfektioner.

Daktacort kräm används för behandling av jäst- och andra svampinfektioner i huden speciellt om betydande rodnad och klåda (t.ex. kliande fotsvamp och ljumsksvamp) förekommer i samband med infektionen. Preparatet lämpar sig även för behandling av sekundära bakterieeksem på områden där svampeksem förekommer.

Läkemedel som innehåller kortikosteroider till utvärtes bruk indelas i fyra grupper enligt styrka: I Milda, II Medelstarka, III Starka och IV Extra starka. Daktacort kräm hör till Grupp I Milda.

 

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Daktacort om

 • du är allergisk mot aktiva substanser, mot andra liknande svampdödande läkemedel eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • hudinfektionen orsakats av virus (herpes, vattenkoppor, även vaccinering mot vattenkoppor) eller bakterie som ger upphov till hudtuberkulos.

Varningar och försiktighet

 • Undvik kontakt med ögonen.
 • Tvätta alltid händerna noggrant efter applicering av Daktacort, utom i de fall då det gäller behandling av huden på händerna. För att hindra att svampinfektionen sprider sig till andra hudområden eller andra människor, använd alltid en egen handduk och byt ofta kläder som kommer i kontakt med de infekterade hudområdena.
 • Daktacort kan förorsaka allvarliga allergiska reaktioner. Observera tecken på allergisk reaktion när du använder Daktacort. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.
 • Daktacort kan skada vissa syntetiska material. Därför rekommenderas att under- och andra kläder (t.ex. strumpor) som kommer i kontakt med de infekterade hudpartierna, är av bomull.

Barn

Det är skäl att använda preparatet mycket försiktigt om hudområdet som behandlas är omfattande eller täcks av en blöja eller något annat baddande klädesplagg eller förband: detta kan leda till att för stora mängder av preparatet absorberas genom huden. Speciell försiktighet bör iakttas om Daktacort används i ansiktet på barnet. Långvarigt bruk i mer än två veckor hos barn är inte önskvärt.

Äldre människor

Läkemedel som Daktacort kan förorsaka förtunning av huden i långvarigt kontinuerligt bruk. Eftersom huden ändå blir tunnare vid åldrandet, borde äldre människor använda endast ett tunt lager av Daktacort och högst under ett par veckor. Daktacort borde användas under så kort tid som möjligt. Följ eventuella anvisningar av läkare.

Andra läkemedel och Daktacort

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel såsom

 • blodförtunnande läkemedel (antikoagulantia) som tas genom munnen, t.ex. warfarin
 • diabetesmedicin som tas genom munnen
 • fenytoin för epilepsi.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Undvik att behandla stora hudområden eller att applicera krämen under baddande förband eller kläder under graviditet och amning.

Daktacort innehåller

 • 2 mg bensoesyra per gram som kan orsaka lokal irritation och öka risken för gulsot (gulaktig hud och ögon) hos nyfödda (upp till 4 veckors ålder).
 • butylhydroxianisol som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.

 

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Daktacort kräm appliceras tunt på huden 1−2 gånger per dygn.

Tvätta och torka de infekterade hudpartierna omsorgsfullt. Applicera krämen på de infekterade och omgivande områdena. Massera försiktigt in krämen tills den gått in helt i huden. Tvätta händerna omsorgsfullt efter användningen (detta gäller inte handinfektioner) för att hindra att infektionen sprider sig till andra hudområden eller andra människor.

Fortsätt behandlingen tills alla symptom försvunnit helt (vanligen cirka 2−5 veckor). Du kan även övergå till att använda Daktarin kräm när symptomen på infektion (rodnad, klåda) upphört.

Om du använt för stor mängd av Daktacort

Om Daktacort används oftare eller längre än vad som nämnts i anvisningarna, kan detta leda till rodnad, svullnad eller hettande känsla på huden, eventuellt sensibilisering. I sådana fall skall behandlingen avbrytas och en läkare uppsökas.

Daktacort innehåller milda kortikosteroider; upprepade överdoser kan leda till skadliga kortikosteroidbiverkningar, såsom akneutslag, tunnare och skärare hud. Om sådana symptom förekommer är det skäl att uppsöka en läkare.

I allmänhet är det inte farligt om man i misstag sväljer Daktacort. För säkerhets skull är det dock skäl att kontakta en läkare.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Daktacort

Fortsätt att använda krämen enligt anvisningarna så fort som möjligt. Öka varken på mängden kräm eller på antalet gånger som du använder den.

 

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Daktacort kräm tolereras vanligen väl. I sällsynta fall kan irritation eller svag känsla av hetta på det behandlade hudområdet förekomma. I dessa fall räcker det vanligen med att hoppa över en eller några behandlingsgånger.

Sluta använda Daktacort och kontakta omedelbart läkare om följande tecken på allvarlig allergisk reaktion förekommer:

 • svullnad av ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg
 • svårigheter att svälja eller andningssvårigheter
 • kliande utslag (nässelutslag).

Biverkningar

Mindre vanliga (hos färre än 1 patient av 100):

 • hudirritation, brännande känsla i huden, nässelutslag, klåda
 • irritation vid administreringsstället.

Mycket sällsynta (hos färre än 1 patient av 10 000):

 • anafylaktiska reaktioner
 • kontakteksem, hudrodnad, hudutslag.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • överkänslighet
 • angioödem, hudinflammation, minskad pigmentering i huden, reaktion på applikationsstället
 • dimsyn.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea,

Biverkningsregistret

PB 55,

00034 FIMEA

 

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras väl tillslutet i kylskåp (2−8 °C).

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

 

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är mikonazolnitrat 20 mg/g och hydrokortison 10 mg/g.
 • Övriga innehållsämnen är polyetylenglykol- och glykolstearat, oleoylmakrogolglycerider, flytande paraffin, bensoesyra, dinatriumedetat, butylhydroxianisol och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit kräm.

Förpackingsstorlek: 30 g.

Innehavare av godkännande för försäljning

McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy, Vaisalavägen 2, 02130 Esbo.

Tillverkare

Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgien.

Denna bipacksedel ändrades senast 14.8.2020

Texten ändrad

14.08.2020