Package information leaflet

PARACOX-8 VET suspensio oraalisuspensiota varten

ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Paracox-8 vet., suspensio oraalisuspensiota varten kanoille

VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

1 annos (0,004 ml) rokotetta sisältää seuraavat määrät sporuloituja ookystoja* varhaiskypsistä (heikennetyistä) kokkidikannoista.

Vaikuttavat aineet

E. acervulina HP 500

E. brunetti NP 100

E. maxima CP 200

E. maxima MFP 100

E. mitis HP 1000

E. necatrix HP 500

E. praecox HP 100

E. tenella HP 500

*Valmistajan in vitro testin mukaan erän valmistus- ja vapautusvaiheessa.

Liuotin sumutetta varten

Apuaineet:

Karmiinihappo (punainen väriaine, E120)

Ksantaanikumi (E415)

KÄYTTÖAIHEET

Juomavedessä:

5–9 päivän ikäisten kananpoikien aktiivinen immunisointi kokkidioosia vastaan, jonka aiheuttajina ovat Eimeria acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis, E. necatrix, E. praecox, ja E. tenella.

Immuniteetin muodostuminen: 10 vuorokauden kuluessa rokotuksesta

Immuniteetin kesto: vähintään 36 viikkoa, kun kanoja pidetään olosuhteissa, jotka mahdollistavat ookystien kierron.

Sumutteena:

Kananpoikien aktiivinen immunisointi kokkidioosia vastaan, jonka aiheuttajina ovat Eimeria acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis, E. necatrix, E. praecox, ja E. tenella; -          vähentämään infektiota (ookystien eritystä) muille kannoille, paitsi E. mitis -kannalle.

-          vähentämään painon menetystä muille kannoille, paitsi E. maxima -kannalle.

Immuniteetin muodostuminen: 21 vuorokautta rokotuksesta

Immuniteetin kesto: 10 viikkoa

VASTA-AIHEET

Kokkidiostaattisesti vaikuttavia rehun lisäaineita tai lääkkeitä ei tule käyttää lattiakasvatuskauden aikana, koska ne vaikuttavat haitallisesti immuniteetin muodostumiseen.

HAITTAVAIKUTUKSET

Lieviä leesioita, esimerkiksi E. acervulina:n ja E. tenella:n aiheuttamia (leesiopisteet +1 tai +2 Johnsonin ja Reidin numeerisen luokittelujärjestelmän mukaan, 1970), on yleisesti löydetty linnuilta laboratoriotutkimuksissa 3–4 viikkoa rokottamisen jälkeen. Lievät leesiot eivät ole haitallisia immuuneille kananpojille.

Haittavaikutusten esiintyvyys määritellään seuraavasti:

- hyvin yleinen (useampi kuin 1/10 hoidettua eläintä saa haittavaikutuksen)

- yleinen (useampi kuin 1 mutta alle 10 /100 hoidettua eläintä)

- melko harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 1000 hoidettua eläintä)

- harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 10.000 hoidettua eläintä)

- hyvin harvinainen (alle 1 / 10.000 hoidettua eläintä, mukaan lukien yksittäiset ilmoitukset).

KOHDE-ELÄINLAJI

Kananpoika.

ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Suun kautta annettuna, joko sumutteena yhden päivän iästä lähtien, tai juomaveden mukana 5–9 päivän ikäisenä. Kerta-annos 0,004 ml rokotetta annetaan joko liuotettuna veteen (juomavedessa) tai liuottimeen (sumutteena).

Ravista rokotepulloa voimakkaasti 30 sekunnin ajan ennen käyttöä homogeenisen ookystasuspension varmistamiseksi.

A) Annetaan juomavedessä

0,004 ml kananpoikaa kohti kerta-annoksena juomaveteen liuotettuna. Rokottamisen on tapahduttava 5:n ja 9:n elinpäivän välisenä aikana.

Rokote voidaan antaa kananpojille juomalinjaston kautta 5 päivän iästä lähtien edellyttäen, että vesi jakautuu linjastossa tasaisesti lintujen kesken ja ookystien sakkautuminen linjaston pohjalle voidaan välttää.

Esimerkki juomalinjastoannostelusta:

Rokote sekoitetaan veteen suhteessa 1 annos rokotetta (0,004 ml) 2 millilitraan kylmää vesijohtovettä. Huuhtele lopuksi rokotepullo sekoittamiseen käytetyllä vedellä, jotta kaikki rokote saadaan pullosta ulos. Sekoita rokotevesiseosta hyvin ennen käyttöönottoa. Laske juomalinjastossa tarvittava veden kokonaismäärä, lintujen keskimääräinen lukumäärä juomalinjaa kohti, juomalinjojen määrä ja vesirokoteseoksen kokonaismäärä, jotta jokainen lintu saa tarpeeksi lääkevettä. Kiinteitä juomalinjastoja käytettäessä lintuja tulisi estää juomasta 1-2 tuntia ennen rokottamista.

Jokainen juomalinja tulee tyhjentää ja tämän jälkeen täyttää paineella rokotevesiseoksella ennen kuin linnut päästetään juomaan. Indikaattoria (esim. 1 litra maitoa) voidaan käyttää näyttämään, koska rokotevesiseos on kulkenut linjan päähän ja veden tulo voidaan sulkea rokotetta hukkaamatta. Avaa linjaston vedentulo, kun rokotevesiseos on kokonaan juotu.

On suositeltavaa, että rokotteen sekoittaminen tapahtuisi väliaikaisessa, vesikiertojärjestelmään sisälletyssä säilöastiassa niille juomalinjastoille, jotka on rokottamisen ajaksi väliaikaisesti kytketty vesikiertojärjestelmään. Näin voidaan varmistua siitä, että rokotevesiseos säilyy hyvin sekoitettuna koko ajan. Jotta ookystat pysyisivät tasaisesti sekoittuneena, rokotevesiseoksen tulisi kiertää linjastolla ennen kuin lintujen annetaan juoda.

Vaihtoehtoisesti rokote voidaan antaa täydentävillä juomalaitteistolla. Nämä voivat olla kaukalo-vesikuppi tai bell-drinker -tyyppisiä juomalaitteita, jotka tulevat esiin automaattisesti juomalinjastolta. Jos laitteet tulevat esiin sarjana yhden nipan kautta, on mahdollista, että niihin muodostuu rokotteen tasaista jakautumista estävä ilmalukko, koska linjasto on ollut suljettuna 1-2 tuntiin ennen rokottamista (lintujen ei ole annettu juoda). Tässä tapauksessa voi olla hyvä sekoittaa rokote veteen erillisessä astiassa esim. kastelukannussa ja kaataa se suoraan jokaiseen juomalaitteeseen, kuten tehdään kaukalo/kuppityyppisissä juomalaitteissa.

TÄRKEÄÄ

Rokotetta ei pidä annostella vesijärjestelmän pääsäiliöön. Rokote laimenee liikaa ja ookystat eivät pysy suspensiossa.

B) Annetaan sumutteena

Rokote annostellaan karkeana sumutteena 0,21 ml liuotettua rokotetta lintua kohti. Määritä sumutinlaitteen annostilavuus 100 lintua kohti. Kerro tämä määrä 50:llä, jotta saat kokonaismäärän liuotettua rokotetta 5000 annosta kohti (tai kerro kymmenellä 1000 annosta kohti).

Esimerkkinä 5000 annosta kohti tarvitaan yhteensä 0,21 x 5000 = 1050 ml liuotettua rokotetta. Määrä jaetaan rokotteen, liuottimen ja veden kesken näin:

  1. 20 ml Paracox-8 vet. rokotetta (1 injektiopullo)
  2. 500 ml liuotinta (1 pullo)
  3. Vettä sen verran, että kokonaistilavuudeksi saadaan 1050 ml

Esimerkkinä 1000 annosta kohti tarvitaan yhteensä 0,21 x 1000 = 210 ml liuotettua rokotetta. Määrä jaetaan rokotteen, liuottimen ja veden kesken näin:

  1. 4 ml Paracox-8 vet. rokotetta (1 injektiopullo)
  2. 100 ml liuotinta (1 pullo)
  3. Vettä sen verran, että kokonaistilavuudeksi saadaan 210 ml

Liuotin sisältää punaista väriainetta ja ksantaanikumia käytön helpottamiseksi.

Rokotteen liuottamiseen käytettävän veden pitää olla raikasta, puhdasta ja viileää. Käytä puhdasta astiaa rokotteen sekoittamista varten. Ravista 5000 tai 1000 annoksen injektiopulloa voimakkaasti 30 sekunnin ajan, jotta ookystat sekoittuvat tasaisesti. Tyhjennä injektiopullon sisältö huolellisesti huuhtelemalla se pienellä määrällä rokotteen liuottamiseen tarkoitettua vettä. Tyhjennä liuotinpullon sisältö kokonaan ja huuhtele pullo lopulla liuottamiseen tarkoitetulla vedellä ja sekoita vesi sekä liuotin keskenään. Lisää liuotettu rokote liotin-vesi -seokseen ja sekoita huolellisesti. Kaada liuotettu rokote sumutinlaitteen säiliöön ja sumuta tasaisesti lintujen yläpuolella karkeana sumutteena. Varmista, että rokote leviää tasaisesti kaikkien lintujen päälle. Anna lintujen olla laatikossa hyvin valaistulla alueella vähintään 30 minuuttia, jotta ne voivat sukia rauhassa.

ANNOSTUSOHJEET

Ks. yllä.

VAROAIKA

Teurastus: Nolla vrk.

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

Paracox-8 vet.

Säilytä ja kuljeta kylmässä (2 °C – 8 °C).

Ei saa jäätyä. Säilytä valolta suojassa.

Avattu pakkaus on käytettävä kerralla.

Älä käytä tätä eläinlääkevalmistetta viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen, joka on ilmoitettu etiketissä EXP jälkeen.

Juomaveteen sekoitettu rokote on käytettävä 30 minuutin kuluessa.

Liuotin sumutetta varten

Säilytä 2–25 °C lämpötilassa.

ERITYISVAROITUKSET

Ainoastaan terveitä, lattialla pahnoilla kasvatettavia kananpoikia saa rokottaa. Pahnat on poistettava ja tila on puhdistettava ja desinfioitava kasvatuserien välissä. Tämä vähentää sairautta aiheuttavan kokkidioosi-infektion ilmaantumisriskiä ennen kuin parvelle on kehittynyt hyvä rokotesuoja.

Kananpojille ei saa missään vaiheessa ennen rokottamista tai sen jälkeen antaa rehua tai vettä, jotka sisältävät kokkidiostaatteja tai aineita (mukaan lukien sulfonamidit ja antibakteeriset aineet), joilla on kokkidiostaattinen teho, koska rokote ei silloin tehoa. Koska rokotesuoja Paracox-8 vet annon jälkeen vahvistuu luonnollisesti esiintyvistä kokkideista, saattaa kokkidiostaattien antaminen, jopa pitkän ajan kuluttua rokottamishetkestä, vähentää tehokkaan suojan kestoa.

Kun rokote annetaan sumutteena, se on sekoitettava sumutekäyttöön tarkoitettuun liuottimeen.

Erityisesti tulee huolehtia siitä, että kaikki linnut juovat vettä rokotettaessa päivän ikäisiä kananpoikia juomalinjaston avulla.

Ei saa annostella kuiviin juomalaitteistoihin.

Pese kädet heti rokotteen annon jälkeen.

Käytä hengityssuojainta ja suojalaseja rokotetta sumutettaessa.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Käyttämättömät eläinlääkevalmisteet tai niistä peräisin olevat jätemateriaalit on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

22.11.2021

MUUT TIEDOT

Paracox-8 vet. rokote

Pahvipakkaus, jossa yksi injektiopullo sisältäen 4 ml (1000 annosta) rokotetta.

Pahvipakkaus, jossa yksi injektiopullo sisältäen 20 ml (5000 annosta) rokotetta.

Liuotin sumutetta varten

Sumuttamalla annostelua varten rokotteen mukana toimitetaan liuotin kutakin annosmäärän varten:

100 ml liuotinpullo 1000 annokselle

500 ml liuotinpullo 5000 annokselle

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Lisätietoja tästä eläinlääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta.

MSD Animal Health Oy

Puh: 010 2310 750

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Alankomaat

Paikallisten yhtiöiden edustamana

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:

Rokote ja liuotin sumutetta varten

Merck Sharp & Dohme Animal Health S.L.

Poligono Industrial El Montalvo I

C/Zeppelin 6, Parcela 38,

37008 Carbajosa de La Sagrada (Salamanca)

Espanja