Pakkausseloste

ESOMEPRAZOL KRKA enterokapsel, hård 20 mg, 40 mg

Tilläggsinformation

Esomeprazol Krka 20 mg hårda enterokapslar

Esomeprazol Krka 40 mg hårda enterokapslar

esomeprazol

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Esomeprazol Krka är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Esomeprazol Krka

3. Hur du tar Esomeprazol Krka

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Esomeprazol Krka ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Esomeprazol Krka innehåller en läkemedelssubstans som heter esomeprazol. Den tillhör en grupp av läkemedel som kallas protonpumpshämmare. Dessa verkar genom att reducera mängden syra som produceras i magen.

Esomeprazol Krka används att behandla följande tillstånd:

Vuxna

 • Gastroesofageal reflux-sjukdom (GERD). Det är när syra från magen läcker in i matstrupen (förbindelsen mellan munnen och magen) och orsakar smärta, inflammation och halsbränna. Detta läkemedel ges för att:
  • behandla matstrupsbesvär som är förknippade med vävnadsskada
  • förhindra återfall av dessa tillstånd
  • lindra oönskade symtom som ofta uppkommer i samband med dessa tillstånd
 • Sår i magen eller övre delen av tarmen som är infekterade av en bakterie som kallas ”Helicobacter pylori”. Om du har sådana sår kan läkaren även förskriva vissa antibiotika för behandling av infektionen och för:
  • behandling av sår på tolvfingertarmen orsakade av bakterien Helicobacter pylori
  • för att förebygga återfall av sårnader som beror på denna bakterie
 • Magsår som orsakas av så kallade NSAID-läkemedel (Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel). Detta läkemedel kan användas för att:
  • behandla magsår orsakade av NSAID-läkemedel
  • behandla uppkomst av magsår när du tar NSAID-läkemedel
 • Fortsatt behandling för att förebygga ny blödning från sår efter behandling med intravenöst Esomeprazol Krka.
 • För mycket syra i magen orsakad av en tumör i bukspottkörteln (Zollinger-Ellisons syndrom).

Ungdomar från 12 år

 • Gastroesofageal reflux-sjukdom (GERD). Det är när syra från magen läcker in i matstrupen (förbindelsen mellan munnen och magen) och orsakar smärta, inflammation och halsbränna
 • Sår i magen eller övre delen av tarmen som är infekterade av en bakterie som kallas ”Helicobacter pylori”. Om du har sådana sår kan läkaren även förskriva antibiotika för behandling av infektionen och för att möjliggöra sårläkning

Esomeprazol som finns i Esomeprazol Krka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Esomeprazol Krka

 • om du är allergisk mot esomeprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).
 • om du är allergisk mot andra protonpumpshämmare (t.ex. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, omeprazol)
 • om du tar ett läkemedel som innehåller nelfinavir (används för behandling av HIV-infektion)

Ta inte Esomeprazol Krka om något av ovanstående gäller för dig. Om du är osäker, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar Esomeprazol Krka.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Esomeprazol Krka.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar Esomeprazol Krka:

 • om du har allvarlig leversjukdom
 • om du har allvarlig njursjukdom
 • om du har brist på vitamin B12
 • om du någonsin har fått en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel liknande Esomeprazol Krka som minskar magsyran
 • om du ska genomgå en specifik blodprovstagning (kromogranin A).

Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Esomeprazol Krka. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.

Esomeprazol Krka kan dölja symtom på andra sjukdomar. Därför, om något av följande inträffar innan du börjar ta Esomeprazol Krka eller under tiden du tar dem, ska du omedelbart kontakta läkare:

 • du minskar mycket i vikt utan orsak och har problem att svälja
 • du får magsmärtor eller matsmältningsbesvär
 • du börjar kräkas föda eller blod
 • du får svart (blodblandad) avföring

Om du har fått Esomeprazol Krka förskrivet för att ta ”vid behov”, ska du kontakta läkare om dina symptom är ihållande eller ändrar karaktär.

Intag av protonpumpshämmare såsom Esomeprazol Krka, speciellt under perioder längre än ett år, kan öka risken en aning för höft-, handleds- och ryggfrakturer. Berätta för din läkare om du har osteoporos (benskörhet) eller om du använder kortikosteroider (vilket kan öka risken för osteoporos).

Andra läkemedel och Esomeprazol Krka

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta eftersom Esomeprazol Krka kan påverka hur andra läkemedel fungerar och andra läkemedel kan påverka effekten av Esomeprazol Krka.

Ta inte Esomeprazol Krka om du samtidigt tar följande läkemedel:

 • nelfinavir (för behandling av HIV-infektion)

Tala om för läkaren eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

 • atazanavir (för behandling av HIV-infektion)
 • ketokonazol, itrakonazol eller vorikonazol (används för behandling av svampinfektioner)
 • digoxin (används för att behandla hjärtbesvär)
 • erlotinib (används vid behandling av cancer)
 • citalopram, imipramin eller klomipramin (används för behandling av depression)
 • diazepam (används för behandling av ångest, för muskelavslappning eller vid epilepsi)
 • fenytoin (används vid epilepsi). Om du tar fenytoin, behöver läkaren övervaka när du börjar eller slutar ta Esomeprazol Krka.
 • läkemedel som används för blodförtunning, t.ex. warfarin. Läkaren kan behöva övervaka när du börjar eller slutar ta Esomeprazol Krka kapslar.
 • cilostazol (används för behandling av fönstertittarsjuka – smärta i benen vid gång som beror på otillräcklig blodförsörjning till benen)
 • cisaprid (använt vid matsmältningsproblem eller halsbränna)
 • metotrexat (ett kemoterapeutiskt läkemedel som används i höga doser för att behandla cancer) – om du tar höga doser av metotrexat kan din läkare göra ett tillfälligt uppehåll i din behandling med Esomeprazol Krka
 • klopidogrel (används för att förebygga blodproppar (trombos))
 • takrolimus (för att förebygga avstötning av organtransplantat)
 • rifampicin (används mot tuberkulos)
 • Johannesört (Hypericum perforatum) (används för att behandla depression)

Om läkaren har ordinerat antibiotika, amoxicillin och klaritromycin, i kombination med Esomeprazol Krka för behandling av magsår orsakade av Helicobacter pylori-infektion, är det mycket viktigt att du talar om för läkaren om du även tar andra läkemedel.

Esomeprazol Krka med mat och dryck

Du kan ta dina kapslar i samband med måltid eller på tom mage.

Graviditet och amning

Tala om för läkaren om du är gravid eller försöker bli gravid innan du börjar ta Esomeprazol Krka. Rådfråga läkaren eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Läkaren avgör om du kan ta Esomeprazol Krka under den tiden.

Det är inte känt om Esomeprazol Krka passerar över i modersmjölk. Därför bör du inte ta Esomeprazol Krka om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att Esomeprazol Krka påverkar din förmåga att framföra fordon eller att hantera verktyg eller maskiner. Biverkningar såsom yrsel och synstörningar kan dock förekomma i mindre vanliga fall (se avsnitt Eventuella biverkningar). Om du påverkas, ska du inte köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Esomeprazol Krka innehåller sackaros och natrium

Om du har fått veta av läkare att du är intolerant mot vissa sockerarter bör du rådgöra med läkaren innan du tar detta läkemedel.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 • Om du använder Esomeprazol Krka kapslar under lång tid, kommer läkaren att vilja följa upp behandlingen (särskilt om du tar läkemedlet under mer än ett år).
 • Om läkaren har uppmanat dig att ta detta läkemedel vid behov ska du tala om för läkaren om dina symtom förändras.

Hur mycket du ska ta

 • Din läkare talar om för dig hur många kapslar du ska ta och hur länge du ska ta dem. Behandlingslängden beror på ditt tillstånd, hur gammal du är och på hur väl din lever fungerar.
 • De rekommenderade doserna anges nedan.

Vuxna från 18 år

För behandling av halsbränna orsakad av gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)

 • Om läkaren har konstaterat att din matstrupe är lätt skadad är den rekommenderade dosen en Esomeprazol Krka 40 mg enterokapsel en gång dagligen under 4 veckor. Läkaren kan rekommendera att du ska ta samma dos i ytterligare 4 veckor om skadorna i matstrupen inte är läkt. Normal dos efter att matstrupen är läkt är en Esomeprazol Krka 20 mg kapsel en gång dagligen.
 • Rekommenderad dos efter att matstrupen är läkt är en Esomeprazol Krka 20 mg enterokapsel en gång dagligen.
 • Om din matstrupe inte är skadad är den rekommenderade dosen en Esomeprazol Krka 20 mg enterokapsel en gång dagligen. När ditt tillstånd är under kontroll kan läkaren rekommendera att du tar läkemedlet vid behov upp till maximalt en Esomeprazol Krka 20 mg enterokapsel en gång dagligen.
 • Om du har kraftigt nedsatt leverfunktion kan läkaren rekommendera en lägre dos.

För behandling av sår orsakade av Helicobacter pylori-infektion och för att förhindra att sår uppstår på nytt:

 • Den rekommenderade dosen är en Esomeprazol Krka 20 mg enterokapsel två gånger dagligen i en vecka.
 • Läkaren ordinerar också vanligen två antibiotika t.ex. amoxicillin och klaritromycin.

För behandling av magsår förknippad med användning av anti-inflammatoriska analgetika (NSAID):

 • Den rekommenderade dosen är en Esomeprazol Krka 20 mg enterokapsel en gång dagligen i 4 till 8 veckor.

För att förebygga magsår om du tar anti-inflammatoriska analgetika (NSAID):

 • Den rekommenderade dosen är en Esomeprazol Krka 20 mg enterokapsel en gång dagligen.

För fortsatt behandling efter förbyggande av ny blödning från sår efter behandling med intravenöst Esomeprazol Krka

 • Den rekommenderade dosen är en Esomeprazol Krka 40 mg enterokapsel en gång dagligen under 4 veckor.

För behandling av överskott av syra i magen orsakad av tumör i bukspottskörteln (Zollinger-Ellisons syndrom):

 • Den rekommenderade dosen är en Esomeprazol Krka 40 mg enterokapsel två gånger dagligen.
 • Läkaren kommer att justera dosen efter ditt behov och kommer också att besluta hur länge du ska ta läkemedlet. Den maximala dosen är 80 mg två gånger dagligen.

Ungdomar från 12 år

För behandling av halsbränna orsakad av gastroesofageal reflux-sjukdom (GERD):

 • Om läkaren har funnit att din matstrupe är lätt skadad är den rekommenderade dosen en Esomeprazol Krka 40 mg enterokapsel en gång dagligen under 4 veckor. Läkaren kan rekommendera att du ska ta samma dos i ytterligare 4 veckor om skadorna i matstrupen inte är läkta.
 • Den rekommenderade dosen efter att matstrupen är läkt är en Esomeprazol Krka 20 mg enterokapsel en gång dagligen.
 • Om din matstrupe inte är skadad är den rekommenderade dosen en Esomeprazol Krka 20 mg enterokapsel en gång dagligen.
 • Om du har kraftigt nedsatt leverfunktion kan läkaren rekommendera en lägre dos

För behandling av sår orsakade av Helicobacter pylori-infektion och för att förhindra att sår uppstår på nytt:

 • Den rekommenderade dosen är en Esomeprazol Krka 20 mg enterokapsel två gånger dagligen i en vecka.

Läkaren kommer dessutom att rekommendera att du tar antibiotika till exempel amoxicillin och klaritromycin.

Intag av läkemedlet

 • Du kan ta kapslarna vid vilken tid som helst på dygnet.
 • Du kan ta kapslarna i samband med måltid eller på tom mage.
 • Kapslarna skall sväljas hela med vatten. Tugga eller krossa inte kapslarna. Detta beror på att kapslarna innehåller täckta granulatkorn som förhindrar att läkemedlet bryts ner av syra i magen. Det är viktigt att inte skada granulatkornen.

Vad du kan göra om du har svårt att svälja kapslarna

 • Om du har problem att svälja kapslarna:
  • Öppna kapseln och töm ut granulatkornen i ett halvt glas (ej kolsyrat) vatten. Använd inga andra vätskor.
  • Drick blandningen omedelbart eller inom 30 minuter. Rör alltid om blandningen precis innan du dricker den.
  • För att vara säker på att du har fått i dig allt läkemedel, skölj glaset noggrant med ytterligare ett halvt glas vatten och drick upp det. De fasta partiklarna innehåller läkemedlet – tugga eller krossa dem inte.
 • Om du inte kan svälja alls, kan granulatkornen blandas med lite vatten och placeras i en spruta. Blandningen kan då ges direkt i magen via en magsond.

Barn under 12 år

Esomeprazol Krka enterokapslar rekommenderas inte för barn under 12 år.

Äldre

Dosjustering är inte nödvändig hos äldre patienter.

Om du har tagit för mycket Esomeprazol Krka kapslar

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av

misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du glömmer att ta Esomeprazol Krka kapslar

 • Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg den. Om det nästan har blivit dags att ta nästa dos, ta då inte den bortglömda dosen.
 • Ta inte dubbel dos för att ersätta en bortglömd dos.

Om du har några ytterligare frågor rörande användandet av detta läkemedel vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta Esomeprazol Krka och kontakta läkare omedelbart, om du observerar någon av följande allvarliga biverkningar:

 • Plötslig väsande andning, svullnad av läppar, tunga och svalg eller kropp, hudutslag, svimningskänsla eller svårigheter att svälja (allvarlig allergisk reaktion).
 • Rodnad av huden med blåsbildning eller fjällning. Svår blåsbildning och blödning på läppar, ögon, mun, näsa och könsorganen kan också förekomma. Detta kan vara Stevens-Johnson syndrom eller toxisk epidermal nekrolys.
 • Gulnad hud, mörk urin och trötthet, vilket kan vara symtom på leverproblem.

Dessa biverkningar är sällsynta och kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer.

Andra biverkningar omfattar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

 • huvudvärk
 • påverkan på mage eller tarm: diarré, magsmärta, förstoppning, väderspänningar
 • illamående eller kräkningar
 • godartade polyper i magsäcken

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

 • svullnad i fötter och anklar
 • sömnstörningar (sömnlöshet)
 • yrsel, stickningar, dåsighet
 • svindel (vertigo)
 • muntorrhet
 • förändringar levervärden i blodet
 • hudutslag, nässelfeber och klåda
 • höft-, handleds- och ryggfrakturer (om Esomeprazol Krka används i höga doser och under en längre tid).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

 • förändrad blodbild så som reducerat antal vita blodkroppar (leukopeni) eller blodplättar (trombocytopeni). Detta kan orsaka svaghet, blåmärken eller infektionskänslighet.
 • låga nivåer av natrium i blodet. Detta kan orsaka svaghet, kräkningar och kramper.
 • känsla av upprördhet, förvirring eller depression
 • smakförändringar
 • synproblem, t.ex. dimsyn
 • plötslig väsande andning eller andnöd (bronkospasm)
 • inflammation i munhålan
 • en svampinfektion i munnen, i svalget och ibland i matstrupen som kallas torsk som ger vit beläggning
 • leverproblem inklusive gulsot, vilket kan ge gulnad hud, mörk urin och trötthet
 • håravfall (alopeci)
 • soleksem
 • ledsmärtor (artralgi) eller muskelsmärta (myalgi)
 • allmän olustkänsla och orkeslöshet
 • ökad svettning

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer)

 • förändringar i blodbilden inklusive agranulocytos (brist på vita blodkroppar) samt minskat antal röda och vita blodkroppar och blodplättar (pancytopeni)
 • aggressivitet
 • hallucinationer (se, känna eller höra obefintliga saker)
 • svåra leverproblem som leder till leversvikt och hjärninflammation
 • plötslig uppkomst av svåra hudutslag, blåsbildning eller flagnande hud. Detta kan vara förenat med hög feber och ledsmärtor (erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys).
 • muskelsvaghet
 • svåra njurproblem
 • förstoring av bröstkörtlar hos män.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

 • om du använder Esomeprazol Krka under mer än tre månader är det möjligt att magnesiumnivåerna i ditt blod kan sjunka. Låga magnesiumnivåer kan uttryckas som trötthet, ofrivilliga muskelryckningar, desorientering, kramper, yrsel och ökad hjärtrytm. Om du får något eller några av dessa symtom, meddela din läkare snarast. Låga magnesiumnivåer kan också leda till minskade nivåer av natrium och kalcium i blodet. Din läkare kan vilja ta regelbundna blodprover för att kontrollera dina magnesiumnivåer.
 • inflammation i tarmen (orsakar diarré).
 • hudutslag, eventuellt med smärta i lederna.

Esomeprazol Krka kan i mycket sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att immunförsvaret blir nedsatt. Om du får en infektion med symtom såsom feber och kraftigt nedsatt allmäntillstånd eller feber med symtom på lokal infektion såsom smärtor i halsen, svalget eller munnen eller svårigheter att urinera, måste du kontakta läkare snarast möjligt så att eventuell brist på vita blodkroppar (agranulocytos) kan uteslutas genom ett blodprov. Det är viktigt att du då informerar läkaren om din medicinering.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 Fimea

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Blisterförpackning bestående av OPA/Alu/PE + DES-film/Alu + PE-folie

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Blisterförpackning bestående av OPA/Alu/PVC/Alu-folie

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

HDPE plastburk

Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.

Efter första öppnandet av burken ska innehållet förbrukas inom 6 månader.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är esomeprazol. Varje hård enterokapsel innehåller 20 mg eller 40 mg esomeprazol (i form av magnesiumdihydrat).

- Övriga innehållsämnen är sackaros, majsstärkelse, povidon K30, natriumlaurilsulfat, poly(vinylalkohol), titandioxid (E171), makrogol 3000, makrogol 6000, talk, magnesiumsubkarbonat, tungt, metakrylsyra-etylakrylatsampolymer (1:1) och polysorbat 80 i granulatkorn i kapselkärnan och gelatin, titandioxid (E171), röd järnoxid (E171) i kapselhöljet. Se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används ”Esomeprazol Krka innehåller sackaros och natrium”.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

20 mg hård enterokapsel: kapselhatt och kapselkropp är svagt rosa. Kapslarna innehåller vita till nästan vita granulatkorn.

40 mg hård enterokapsel: kapselhatt och kapselkropp är rosa. Kapslarna innehåller vita till nästan vita granulatkorn.

Kapslarna finns tillgängliga i förpackningsstorlekarna 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 och 100 kapslar i blisterförpackning och 98 kapslar i plastburk. Ät inte torkmedelkapseln som finns i burken.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

Tillverkare:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

Denna bipacksedel ändrades senast 23.3.2021

 

Direktiv för experterna inom hälsovården

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Administrering via ventrikelsond (storlek ≥ 16 Ch)

 1. Öppna kapseln och töm granulatkornen i en lämplig spruta och dra upp cirka 25 ml vatten och cirka 5 ml luft. För vissa sonder krävs 50 ml vatten för att förhindra att kornen klumpar ihop sig.
 2. Skaka omedelbart sprutan så att granulatkornen distribueras jämnt.
 3. Håll sprutan med spetsen uppåtriktad och kontrollera att inte spetsen täppts till.
 4. Koppla sprutan med spetsen uppåtriktad till sonden.
 5. Skaka sprutan och rikta den med spetsen nedåt. Injicera omedelbart 5-10 ml genom sonden och vänd sprutan uppåt igen samt skaka (sprutan måste hållas med spetsen uppåtriktad för att undvika tilltäppning).
 6. Vänd sprutan med spetsen nedåt och injicera ytterligare 5-10 ml genom sonden. Upprepa proceduren tills sprutan har tömts.
 7. Dra upp 25 ml vatten och 5 ml luft och upprepa steg 5 för att skölja ner eventuella sediment. För vissa sonder behövs det 50 ml vatten.

Texten ändrad

23.03.2021