Pakkausseloste

LAMOTRIGIN ORION dispergerbar tablett 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg

Tilläggsinformation

Lamotrigin Orion 25 mg dispergerbara tabletter

Lamotrigin Orion 50 mg dispergerbara tabletter

Lamotrigin Orion 100 mg dispergerbara tabletter

Lamotrigin Orion 200 mg dispergerbara tabletter

lamotrigin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Lamotrigin Orion är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Lamotrigin Orion

3. Hur du tar Lamotrigin Orion

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Lamotrigin Orion ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Lamotrigin Orion hör till en läkemedelsgrupp som kallas antiepileptika. Det används för att behandla två tillstånd – epilepsi och bipolär sjukdom.

Lamotrigin Orion behandlar epilepsi genom att blockera de signaler i hjärnan som utlöser epileptiska anfall (attacker).

 • För vuxna och barn från 13 år och uppåt kan Lamotrigin Orion användas ensamt eller tillsammans med andra läkemedel för att behandla epilepsi. Lamotrigin Orion kan också användas med andra läkemedel för att behandla de anfall som förekommer vid ett tillstånd som kallas för Lennox-Gastaut syndrom.
 • För barn i åldrarna mellan 2 och 12 år kan Lamotrigin Orion användas tillsammans med andra mediciner för att behandla dessa tillstånd. Det kan användas som enda behandling för att behandla en typ av epilepsi som kallas för typiska absenser.

Lamotrigin Orion behandlar också bipolär sjukdom

Personer med bipolär sjukdom (kallas ibland för manisk depression) får mycket kraftiga humörsvängningar med perioder av mani (upphetsning eller lyckorus) omväxlande med depressionsperioder (djup sorgsenhet eller förtvivlan). För vuxna från 18 år och uppåt kan Lamotrigin Orion användas ensamt eller tillsammans med andra läkemedel för att förhindra de depressionsperioder som förekommer vid bipolär sjukdom. Det är ännu inte känt hur Lamotrigin Orion fungerar i hjärnan för att ha denna effekt.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Lamotrigin Orion:

Om detta gäller dig:

→ Tala om det för läkaren och ta inte Lamotrigin Orion.

Varningar och försiktighet

Var särskilt försiktig med Lamotrigin Orion

Tala med läkäre eller apotekspersonal innan du tar Lamotrigin Orion:

 • om du har problem med njurarna
 • om du någon gång har utvecklat hudutslag när du har tagit lamotrigin eller andra läkemedel mot bipolär sjukdom eller epilepsi, eller om du får hudutslag eller blir bränd när du tagit lamotrigin och har vistats i solen eller konstgjort ljus (t.ex. solarium). Läkaren kommer att kontrollera din behandling och rekommenderar dig kanske att undvika solljus eller att skydda huden mot solstrålarna (t.ex. med solskyddsmedel och/eller skyddande klädsel).
 • om du någon gång har utvecklat hjärnhinneinflammation (meningitis) när du har tagit lamotrigin (läs om symtomen under avsnitt Eventuella biverkningar av denna bipacksedel: Sällsynta biverkningar)
 • om du redan tar medicin som innehåller lamotrigin
 • om du har ett tillstånd som kallas Brugadas syndrom eller andra hjärtproblem. Brugadas syndrom är en genetisk sjukdom som leder till onormal elektrisk aktivitet i hjärtat. EKG-avvikelser som kan leda till arytmier (onormal hjärtrytm) kan utlösas av lamotrigin.

Om något av detta gäller dig:

→ Tala om det för läkaren som kan bestämma att dosen behöver sänkas eller att Lamotrigin Orion inte är lämpligt för dig.

Viktig information om eventuellt livshotande reaktioner

Ett litet antal personer som tar Lamotrigin Orion får en allergisk reaktion eller hudreaktion, som kan vara livshotande och utväcklas till allvarligare problem, om de inte behandlas. Detta kan inkludera Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys samt läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom. Du behöver känna till de symtom som du skall vara uppmärksam på under tiden du tar Lamotrigin Orion.

→ Läs beskrivningen av dessa symtom under avsnitt Eventuella biverkningar i denna bipacksedel under ”Eventuellt livshotande hudreaktion: kontakta omedelbart läkare”.

Hemofagocyterande syndrom (HLH)

Rapporter har inkommit om en sällsynt men mycket allvarlig reaktion i immunsystemet hos patienter som tar lamotrigin.

→ Kontakta omedelbart läkare eller apotekspersonal om du får något av följande symptom: feber, utslag, neurologiska symptom (t.ex. skakningar eller tremor, förvirrat tillstånd, störningar i hjärnans funktion).

Tankar på att skada dig själv eller på självmord

Läkemedel mot epilepsi används för att behandla olika tillstånd, inklusive epilepsi och bipolär sjukdom. Personer med bipolär sjukdom kan ibland ha tankar på att skada sig själva eller att begå självmord. Om du har bipolär sjukdom är det mer troligt att du har sådana tankar:

 • när du påbörjar behandlingen
 • om du tidigare haft tankar på att skada dig själv eller på självmord
 • om du är under 25 år.

Om du har oroande tankar eller erfarenheter eller om du märker att du mår sämre eller utvecklar nya symtom medan du tar Lamotrigin Orion:

→ Kontakta läkare snarast eller uppsök närmaste sjukhus för hjälp.

Det kan vara av hjälp att berätta för en familjemedlem, vårdgivare eller nära vän att du kan bli deprimerad eller få märkbara förändringar i ditt humör, och be dem att läsa denna bipacksedel. Du kan be dem att tala om för dig om de är oroade kring din depression eller andra förändringar i ditt beteende.

Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi som t. ex Lamotrigin Orion har också haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar, kontakta omedelbart din läkare.

Om du tar Lamotrigin Orion mot epilepsi

Anfall vid vissa typer av epilepsier kan ibland bli värre eller inträffa oftare medan du tar Lamotrigin Orion. En del patienter kan uppleva svåra anfall som kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Om dina anfall inträffar oftare eller om du upplever ett svårt anfall när du tar Lamotrigin Orion:

→ Kontakta läkare snarast.

Barn och ungdomar

Lamotrigin Orion ska inte ges till personer under 18 års ålder för behandling av bipolär sjukdom. Läkemedel för behandling av depression och andra mentala hälsoproblem ökar risken för självmordstankar och självmordsbeteende hos barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Lamotrigin Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även naturläkemedel eller receptfria läkemedel.

Läkaren behöver veta om du tar några andra läkemedel för att behandla epilepsi eller mentala hälsoproblem. Detta är för att säkerställa att du tar rätt dos Lamotrigin Orion. Dessa läkemedel omfattar:

 • oxkarbazepin, felbamat, gabapentin, levetiracetam, pregabalin, topiramat eller zonisamid som används för att behandla epilepsi
 • litium, olanzapin eller aripiprazol som används för att behandla mentala hälsoproblem
 • bupropion som används för att behandla mentala hälsoproblem eller för att sluta röka
 • paracetamol som används för att behandla smärta och feber.

→ Berätta för din läkare om du tar något av dessa.

Vissa läkemedel påverkar Lamotrigin Orion eller gör det mer sannolikt att man får biverkningar. Dessa omfattar:

 • valproat som används för att behandla epilepsi och mentala hälsoproblem
 • karbamazepin som används för att behandla epilepsi och mentala hälsoproblem
 • fenytoin, primidon eller fenobarbital som används för att behandla epilepsi
 • risperidon som används för att behandla mentala hälsoproblem
 • rifampicin som är ett antibiotikum
 • läkemedel som används för att behandla HIV (en kombination av lopinavir och ritonavir eller atazanavir och ritonavir)
 • hormonella preventivmedel som till exempel p-piller (se nedan).

→ Berätta för din läkare om du tar eller om du börjar eller slutar ta något av dessa.

Hormonella preventivmedel (till exempel p-piller) kan påverka det sätt på vilket Lamotrigin Orion fungerar

Läkaren kan rekommendera att du använder en speciell typ av hormonellt preventivmedel eller en annan preventivmetod som till exempel kondom, pessar eller spiral. Om du använder ett hormonellt preventivmedel som p-piller kan läkaren eventuellt ta blodprov för att kontrollera lamotriginnivån. Om du använder eller planerar att börja använda hormonellt preventivmedel:

→ Berätta det för din läkare som diskuterar lämpliga preventivmetoder med dig.

Lamotrigin Orion kan också påverka det sätt som hormonella preventivmedel fungerar på, även om det är osannolikt att de blir mindre effektiva. Om du använder ett hormonellt preventivmedel och märker någon förändring i din menscykel som till exempel en mensliknande blödning eller småblödningar mellan menstruationerna:

→ Berätta det för din läkare. Det kan vara tecken på att Lamotrigin Orion påverkar det sätt som ditt preventivmedel fungerar på.

Graviditet och amning

→ Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

 • Sluta inte behandlingen utan att tala om det med läkaren. Det är speciellt viktigt om du har epilepsi.
 • Graviditeten kan ändra effektiviteten av Lamotrigin Orion, du kan därför behöva ta blodprover och din dos av Lamotrigin Orion kan behöva ändras.
 • Det kan finnas en liten ökad risk för missbildning hos foster, inklusive läpp- eller gomspalt, om Lamotrigin Orion tas under de första tre månaderna av graviditeten.
 • Läkaren kan ge dig rådet att ta extra folsyra om du planerar att bli gravid och under tiden du är gravid.

→ Om du ammar eller planerar att amma, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Den aktiva substansen i Lamotrigin Orion utsöndras i bröstmjölk och kan påverka barnet. Din läkare kommer att diskutera risker och fördelar med amning under behandling med lamotrigin. Om du väljer att amma kommer läkaren att kontrollera barnet då och då för att se om barnet uppvisar dåsighet, utslag eller dålig viktuppgång. Informera läkaren om du upptäcker något av dessa symptom hos ditt barn.

Körförmåga och användning av maskiner

Lamotrigin kan orsaka yrsel och dubbelseende.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Om du har epilepsi ska du tala med din läkare om att köra fordon och använda maskiner.

Lamotrigin Orion innehåller aspartam

Detta läkemedel innehåller aspartam 1,88 mg (25 mg tablett), 3,75 mg (50 mg tablett), 7,5 mg (100 mg tablett) ja 15 mg (200 mg tablett). Aspartam är en fenylalaninkälla. Det kan vara skadligt om du har fenylketonuri (PKU), en sällsynt, ärftlig sjukdom som leder till ansamling av höga halter av fenylalanin i kroppen.

Övriga innehållsämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur mycket Lamotrigin Orion du ska ta

Det kan ta ett tag att finna den Lamotrigin Orion dos som är bäst för dig. Dosen du tar beror på:

 • din ålder
 • om du tar Lamotrigin Orion tillsammans med andra läkemedel eller inte
 • om du har problem med njurarna eller levern.

Din läkare börjar med att ge dig en låg dos och ökar dosen gradvis under några veckor tills du når en dos som fungerar för dig (kallas den effektiva dosen). Ta aldrig mer Lamotrigin Orion än din läkare har sagt.

Den vanliga effektiva dosen av Lamotrigin Orion för vuxna och barn från 13 års ålder är mellan 100 mg och 400 mg dagligen.

För barn mellan 2 och 12 års ålder beror den effektiva dosen på kroppsvikten – vanligtvis är den mellan 1 mg och 15 mg för varje kilo av barnets vikt upp till högst 200 mg dagligen som underhållsdos.

Lamotrigin Orion rekommenderas inte åt barn under två år.

Hur du tar din dos Lamotrigin Orion

Ta din dos Lamotrigin Orion en eller två gånger dagligen enligt läkarens anvisningar. Du kan ta den med eller utan mat.

 • Ta alltid hela den dos som läkaren har ordinerat. Ta aldrig bara en del av en tablett.

Din läkare kan också tala om för dig att du ska börja eller sluta ta andra läkemedel, beroende på vilket tillstånd du behandlas för och hur du reagerar på behandlingen.

Lamotrigin Orion dispergerbara tabletter kan antingen sväljas hela med vatten, tuggas eller blandas med vatten till en flytande medicin. Ta aldrig bara en del av lösningen.

Om du tuggar tabletten:

Du behöver kanske dricka lite vatten samtidigt så att tabletten löses upp i munnen. Drick sedan lite mer vatten så att du säkert sväljer all medicin.

Så här gör du en flytande medicin:

 • Lägg tabletten i ett glas med minst så mycket vatten att hela tabletten täcks.
 • Rör om så att tabletten löses upp eller vänta tills tabletten är helt upplöst.
 • Drick all vätska.
 • Tillsätt lite mer vatten i glaset och drick det för att säkerställa att inget läkemedel är kvar i glaset.

Om du har tagit för stor mängd av Lamotrigin Orion tabletter

→ Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning. Visa dem Lamotrigin Orion förpackningen om möjligt.

Om du tar för mycket Lamotrigin Orion är risken större att du får allvarliga biverkningar vilka kan vara livshotande.

En person som tagit för mycket Lamotrigin Orion kan få något av dessa symtom:

 • snabba, okontrollerade ögonrörelser (nystagmus)
 • klumpighet och bristande koordinationsförmåga som påverkar balansen (ataxi)
 • förändringar i hjärtrytmen (upptäcks vanligen på EKG)
 • förlust av medvetandet, krampanfall (konvulsioner) eller koma.

Om du har glömt att ta en dos Lamotrigin Orion tabletter

→ Ta inte extra tabletter för att kompensera för en glömd dos. Ta helt enkelt din nästa dos på den vanliga tiden.

Om du har glömt att ta flera doser Lamotrigin Orion

→ Fråga din läkare hur du ska börja ta medicinen igen. Det är viktigt att du frågar om detta.

Om du slutar att ta Lamotrigin Orion

Sluta inte ta Lamotrigin Orion utan att ha rådgjort med läkare.

Lamotrigin Orion tas så länge läkaren rekommenderar det. Sluta inte utan att läkaren talar om för dig att du ska göra det.

Om du tar Lamotrigin Orion för epilepsi

För att sluta ta Lamotrigin Orion är det viktigt att dosen minskas gradvis under omkring 2 veckor. Om du plötsligt slutar att ta Lamotrigin Orion kan din epilepsi komma tillbaka eller förvärras.

Om du tar Lamotrigin Orion mot bipolär sjukdom

Det kan ta tid innan Lamotrigin Orion verkar och därför kommer du troligtvis inte att må bättre på en gång. Om du slutar ta Lamotrigin Orion behöver dosen inte minskas gradvis. Men du bör ändå prata med din läkare först, om du vill sluta ta Lamotrigin Orion.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Eventuellt livshotande hudreaktion: kontakta omedelbart läkare

Ett litet antal personer som tar Lamotrigin Orion får en allergisk reaktion eller hudreaktion som kan vara livshotande och utvecklas till allvarligare problem om den inte behandlas.

Det är troligast att du får dessa symtom under de första månadernas behandling med Lamotrigin Orion, speciellt om du börjar på en för hög dos eller om dosen ökas för snabbt eller om du tar Lamotrigin Orion tillsammans med en annan medicin som innehåller valproat. Vissa symtom är vanligare hos barn så föräldrar ska vara extra uppmärksamma.

Symtom på sådana reaktioner är bland annat:

 • hudutslag eller rodnad, vilket kan utvecklas till en livshotande hudreaktion som inkluderar utbrett hudutslag med blåsor och flagnande hud, framför allt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom) omfattande flagning av huden (mer än 30 % av kroppsytan – toxisk epidermal nekrolys), eller omfattande hudutslag med påverkan på lever, blodet och andra kroppsorgan (läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom, som också kallas för DRESS-överkänslighetssyndrom.
 • sår i munnen, halsen, näsan eller genitalier
 • ont i munnen eller röda eller svullna ögonen (konjunktivitis)
 • feber, influensaliknande symtom eller sömnighet
 • svullnad runt ansiktet eller svullna körtlar i hals, armhåla eller ljumske
 • oväntad blödning eller blåmärke eller att fingrarna blir blå
 • ont i halsen eller fler infektioner (till exempel förkylningar) än vanligt
 • förhöjda leverenzymvärden i blodtester
 • en ökning av en sorts vita blodkroppar (eosinofiler)
 • förstorade lymfkörtlar
 • påverkan på kroppsorgan, omfattande lever och njurar.

I många fall är dessa symtom tecken på mindre allvarliga biverkningar. Men du måste vara medveten om att de kan vara livshotande och leda till allvarligare problem, såsom organsvikt, om de inte behandlas. Om du upptäcker något av dessa symtom:

→ Kontakta omedelbart läkare. Din läkare kan bestämma att prover ska tas på din lever, dina njurar eller ditt blod och kan säga att du ska sluta ta Lamotrigin Orion. Om du har fått Stevens-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys, kommer din läkare att berätta dig att du inte någonsin skall använda lamotrigin igen.

Hemofagocyterande syndrom (HLH) (se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används: Vad du behöver veta innan du tar Lamotrigin Orion)

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • huvudvärk
 • hudutslag.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • aggressivitet eller irritabilitet
 • sömnighet eller dåsighet
 • yrsel
 • skakningar eller tremor
 • sömnsvårigheter
 • att känna sig agiterad
 • diarré
 • torr mun
 • illamående eller kräkningar
 • trötthet
 • värk i rygg eller leder eller någon annanstans.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

klumpighet och bristande koordinationsförmåga

 • dubbelseende eller dimsyn
 • onormalt håravfall eller förtunning
 • hudutslag eller solskador efter exponering för sol eller konstgjort ljus (fotosensitivitet).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • en livshotande hudreaktion (Stevens-Johnsons syndrom); se även informationen i början av avsnitt Eventuella biverkningar
 • en grupp av symtom som inkluderar:
 • feber, illamående, kräkning, huvudvärk, nackstelhet och extrem känslighet för starkt ljus.
 • Detta kan bero på en inflammation i membranen som skyddar hjärnan och ryggraden (meningit). Dessa symtom försvinner vanligtvis när man slutar behandlingen. Om symtomen skulle fortsätta eller bli värre, kontakta läkare.
 • snabba, okontrollerade ögonrörelser (nystagmus)
 • klåda i ögonen med utsöndringar och skorpor på ögonlocken (konjunktivit).

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • en livshotande hudreaktion (toxisk epidermal nekrolys), se även informationen i början av avsnitt Eventuella biverkningar
 • läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom, se även informationen i början av avsnitt Eventuella biverkningar
 • feber, se även informationen i början av avsnitt Eventuella biverkningar
 • svullnad runt ansiktet (ödem) eller svullna körtlar i hals, armhåla eller ljumske (lymfadenopati), se även informationen i början av avsnitt Eventuella biverkningar
 • förändringar i leverfunktionen, vilket visar sig i blodprover, eller leversvikt, se även informationen i början av avsnitt Eventuella biverkningar
 • en allvarlig störning i blodkoaguleringen som kan orsaka oväntad blödning eller blåmärke (disseminerad intravaskulär koagulation), se även informationen i början av avsnitt Eventuella biverkningar
 • hemofagocyterande syndrom (HLH) (se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används ”Vad du behöver veta innan du tar Lamotrigin Orion”)
 • förändringar som kan visa sig i blodprover – bland annat minskat antal röda blodkroppar (anemi), minskat antal vita blodkroppar (leukopeni, neutropeni, agranulocytos), minskat antal blodplättar (trombocytopeni), minskat antal av alla dessa blodkroppstyper (pancytopeni) och en sjukdom i benmärgen som kallas aplastisk anemi
 • hallucinationer (att ”se” eller ”höra” saker som egentligen inte finns)
 • förvirring
 • känsla av att ”vingla” eller vara ostadig när du rör dig
 • okontrollerbara kroppsrörelser (tics), okontrollerbara muskelspasmer som påverkar ögonen, huvudet och bålen (koreoatetos) eller andra ovanliga kroppsrörelser som ryckningar, skakningar eller stelhet
 • oftare förekommande anfall hos dem som redan har epilepsi
 • förvärrade symtom hos dem som redan har Parkinsons sjukdom
 • ”lupus-liknande” reaktion (symtom kan inkludera: ryggvärk eller ledvärk vilket ibland medföljs av feber och/eller allmän sjukdomskänsla).

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • det har kommit rapporter om bensjukdomar t.ex. minskad bentäthet i skelettet, benskörhet och benbrott. Kontakta läkare eller apotekspersonal om du behandlas med epilepsimedicin under lång tid, om du vet att du har benskörhet eller om du medicinerar med steroider.
 • njurinflammation (tubulointerstitiell nefrit), vilket kan förekomma med inflammation I ögat (uveit)
 • mardrömmar
 • sämre immunförsvar till följd av lägre nivåer av immunoglobuliner, en sorts blodkroppar som hjälper till att skydda mot infektioner.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är lamotrigin. En dispergerbar tablett innehåller 25 mg, 50 mg, 100 mg eller 200 mg lamotrigin.
 • Övriga innehållsämnen är krospovidon, povidon K-30, mannitol (E421), silikonerad mikrokristallin cellulosa, aspartam (E951), kroskarmellosnatrium, svartvinbärsarom och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lamotrigin Orion 25 mg dispergerbara tabletter är vita eller nästan vita, runda, jämna, har sneda kanter och är omärkta på båda sidor, diameter ca. 5,5 mm.

Lamotrigin Orion 50 mg dispergerbara tabletter är vita eller nästan vita, runda, jämna, har sneda kanter och är omärkta på båda sidor, diameter ca. 7 mm.

Lamotrigin Orion 100 mg dispergerbara tabletter är vita eller nästan vita, runda, jämna, har sneda kanter och är omärkta på båda sidor, diameter ca. 8,5 mm.

Lamotrigin Orion 200 mg dispergerbara tabletter är vita eller nästan vita, runda, jämna, har sneda kanter och är omärkta på båda sidor, diameter ca. 12 mm.

Lamotrigin Orion 25 mg och 50 mg: 30 eller 50 tabletter/förpackning.

Lamotrigin Orion 100 mg: 30, 50 eller 100 tabletter/förpackning.

Lamotrigin Orion 200 mg: 50 eller 100 tabletter/förpackning.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 16.6.2022

Texten ändrad

16.06.2022