Pakkausseloste

SYNULOX VET tablett 40/10 mg, 200 mg/50 mg, 400 mg/100 mg

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

SYNULOX vet 40 mg/10 mg tablett till hund och katt

SYNULOX vet 200 mg/50 mg tablett till hund och katt

SYNULOX vet 400 mg/100 mg tablett till hund

amoxicillin och klavulansyra

DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Verksamma ämnen:

Synulox vet 40 mg/ 10 mg

Synulox vet 200 mg/ 50 mg

Synulox vet 400 mg/ 100 mg

Amoxicillintrihydrat motsvarande amoxicillin

40 mg

200 mg

400 mg

Kaliumklavulanat motsvarande klavulansyra

10 mg

50 mg

100 mg

Hjälpämnen: Magnesiumstearat, natriumstärkelseglycolat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, torrjäst, erytrosin (E127), mikrokristallin cellulosa.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Infektioner orsakade av bakterier känsliga för amoxicillin och klavulansyra, såsom infektioner i hud och bindvävnad, andningsvägar, urinvägar och matsmältningskanalen

KONTRAINDIKATIONER

Penicillinöverkänslighet.

BIVERKNINGAR

I mycket sällsynta fall kan det förekomma överkänslighetssymptom (anafylaktiska reaktioner, nässelutslag) och symptom från matsmältningskanalen. Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

DJURSLAG

40 mg/10 mg och 200 mg/50 mg tablett: Hund och katt.

400 mg/100 mg tablett: Hund.

DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄGAR

Via munnen.

10 - 20 mg/kg två gånger dagligen med avseende som amoxicillinet.

Er veterinär kan ha ordinerat medicinen med en annan dosering. Följ alltid veterinärens ordination.

ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Tabletterna kan ges skilt eller i samband med utfodring. Tabletternas smak har förbättrats genom aromämnen.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

SÄRSKILDA VARNINGAR

Betalaktamer (penicilliner, cefalosporiner) kan förorsaka överkänslighetsreaktioner givna som injektion, inhalerade, ätna eller genom hudkontakt. Reaktionerna kan vara livshotande. Om ni är överkänslig mot betalaktamer, handskas inte med produkten. Om ni får utslag, svullnad i ansikte, läppar, struphuvudet eller andningssvårigheter, kontakta läkare.

Ej lämplig för kanin, marsvin, hamster eller övriga smågnagare.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

4.12.2013

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Zoetis Finland Oy, Datagränden 4, 00330 Helsingfors

Tillverkare:

Haupt Pharma Latina S.r.l Strada Statale 156 Km. 47,6

04010 Borgo San Michele (Latina)

Italien