Pakkausseloste

NIMOTOP filmdragerad tablett 30 mg

Tilläggsinformation

Nimotop 30 mg tablett, filmdragerad

nimodipin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Nimotop är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Nimotop
 3. Hur du tar Nimotop
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Nimotop ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Nimodipin är en kalciumantagonist (ett medel som minskar inflödet av kalciumjoner till vissa celler och därigenom förhindrar sammandragningar av blodkärlens glatta muskulatur). I synnerhet i hjärnan motverkar nimodipin sammandragning av blodkärl och därmed syrebrist i vävnader.

Nimotop tabletter används för att förebygga och behandla bortfallssymtom i nervsystemet relaterade till blödning under spindelvävshinnan, vilket framkallar sammandragning av blodkärl (i hjärnan) och därmed syrebrist i hjärnceller.

Nimodipin som finns i Nimotop kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Nimotop
 • om du är allergisk mot nimodopin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • samtidigt med rifampicin eller följande medel mot epilepsi: fenobarbital, fenytoin, karbamazepin.
Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Nimotop.

Att tänka på innan och när läkemedlet används

 • Om du har nedsatt leverfunktion eller har onormalt lågt blodtryck, bör du tala om detta för din läkare innan behandlingen påbörjas.
 • Om du har svullnad eller ökat tryck i hjärnan.
 • Om du har en viss sorts kärlkramp (instabil angina pectoris) eller har haft hjärtinfarkt under de senaste 4 veckorna.
 • Vissa antibiotika, virus- och svampmediciner, depressionsmediciner, magsårsmediciner och epilepsimediciner kan påverka halten av Nimotop i blodet. Tala om för din läkare innan behandlingen inleds om du använder något av dessa läkemedel.
Andra läkemedel och Nimotop

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Nimotop tabletter om de tas samtidigt.

Halten av nimodipin (den verksamma substansen i Nimotop tabletter) i blodet kan påverkas om du samtidigt använder följande mediciner:

 • vissa antibiotika (t.ex. erytromycin, klaritromycin, telitromycin, kinupristin/dalfopristin),
 • virus- och svampmediciner (t.ex. ritonavir, ketokonazol, itrakonazol)
 • nefazodon, fluoxetin eller nortriptylin (medel mot depression)
 • cimetidin (medel mot magsår)
 • valproinsyra, fenobarbital, fenytoin eller karbamazepin (epilepsimediciner)
 • rifampicin (medel mot tuberkulos).

Rådgör med den vårdande läkaren innan du samtidigt med Nimotop intar dessa läkemedel. Se även avsnitten “Ta inte Nimotop” och “Varningar och försiktighet”.

Nimotop tabletter kan förstärka effekten av blodtrycksmediciner som används samtidigt. Därför bör användning av Nimotop tillsammans med dessa blodtrycksmediciner undvikas:

 • diureter
 • btablockerare
 • ACE-hämmare
 • angiotensinreceptor-hämmare (AT1)
 • andra kalciumhämmare
 • alfahämmare
 • alfametyldopa
 • även med PDE5-hämmare som används till behandling av erektionssvårigheter och lunghypertoni.

Samtidig intravenös administration av betablockerare kan leda till alltför kraftig blodtryckssänkning och försämring av hjärtmuskelns kontraktionsförmåga.

Mängden av tsidovudin (HIV medicin) i blodet kan öka anmärkningsvärt då det ges samtidigt med nimodipin.

Samtidigt intag av grapejuice och Nimotop tabletter kan leda till förhöjda koncentrationer av läkemedlet i blodet. Efter intag av grapejuice kan effekten bestå i åtminstone fyra dagar. Grapefrukt och grapejuice skall därför inte intas under behandlingen med nimodipin.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Nimotop tabletter får användas under graviditet endast förutsatt att detta är absolut nödvändigt. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Nimotop tabletter under graviditet.

Amning rekommenderas inte under medicinering med Nimotop tabletter. Använd därför inte Nimotop tabletter under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Med hnsyn till risken för yrsel kan förmågan att köra bil och hantera maskiner i princip försämras under behandling med Nimotop.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig. Den rekommenderade dygnsdosen för vuxna är 2 Nimotop tabletter 6 gånger dagligen.

Tabletterna bör sväljas hela tillsammans med vätska och kan tas oberoende av måltider. Dosintervallen bör vara minst 4 timmar.

Behandling med Nimotop inleds alltid på sjukhus som vätskeinfusion under upp till 14 dagar. Därefter ges tabletter under cirka 7 dagar enligt läkarordination.

Säkerheten och effekten av Nimotop tabletter hos patienter under 18 år har ännu inte undersökts. Därför rekommenderas inte Nimotop tabletter att användas för behandling av barn och ungdomar.

Hos patienter med svårt nedsatt leverfunktion, i synnerhet levercirros, bör dosen vid behov minskas och blodtrycksvärdena följas. Vid behov bör man överväga om behandlingen måste avbrytas helt och hållet.

Om du har tagit för stor mängd av Nimotop

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Nimotop

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Under behandling med Nimotop har följande mindre vanliga biverkningar (hos 1-10 patienter av tusen) rapporterats:

 • illamående
 • blodtrycksfall, kärlutvidgning
 • hjärtklappning
 • huvudvärk
 • allergiska reaktioner, utslag
 • minskat antal blodplättar (trombocytopeni).

Som sällsynta biverkningar (hos 1-10 patienter av tiotusen) har följande rapporterats:

 • övergående förhöjning av leverenzymvärden
 • tarmhinder
 • långsam hjärtrytm.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets‐ och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras vid högst 25 ºC.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration
 • Den aktiva substansen är nimodipin.
 • Övriga innehållsämnen är povidon 25, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, krospovidon, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 4000, titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172).
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Beskrivning av preparatet: Gula, runda, filmdragerade tabletter, som är märkta med SK och Bayerkors.

Förpackningsstorlek: 100 tabletter

Innehavare av godkännande för försäljning:

Bayer AG, 51368 Leverkusen, Tyskland.

Tillverkare

Bayer AG, 51368 Leverkusen, Tyskland.

Denna bipacksedel ändrades senast den 22.10.2019

Ytterligare information lämnas av:

Bayer Oy. Telefon 020 785 21.

Texten ändrad

22.10.2019