Pakkausseloste

ZELDOX kapseli, kova 40 mg, 60 mg, 80 mg

Zeldox 20 mg, 40 mg, 60 mg ja 80 mg kapseli, kova

tsiprasidoni

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Zeldox on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Zeldox-valmistetta

3. Miten Zeldox-valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Zeldox-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Zeldox on psykoosilääkkeiden ryhmään kuuluva lääkevalmiste.

Zeldox-valmisteella hoidetaan aikuisten skitsofreniaa. Skitsofrenia on mielenterveyden häiriö, jolle on ominaista aistiharhat, harhaluulot, epätavallinen epäluuloisuus, syrjäänvetäytyminen, vaikeudet sosiaalisten suhteiden luomisessa, hermostuneisuus, masentuneisuus ja ahdistuneisuus.

Zeldox-valmisteella hoidetaan myös aikuisten sekä 10–17-vuotiaiden lasten ja nuorten kaksisuuntaisen mielialahäiriön keskivaikeita maanisia tai sekamuotoisia jaksoja. Tälle mielenterveyden häiriölle on ominaista maanisten jaksojen ja masennusjaksojen vaihtelu. Maniajaksoille on tyypillistä kohonnut mieliala, liioiteltu itsetunto, lisääntynyt energisyys, vähentynyt unen tarve, keskittymiskyvyn puute tai yliaktiivisuus ja toistuva riskikäyttäytyminen.

Tsiprasidonia, jota Zeldox sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Zeldox-valmistetta

 • jos olet allerginen tsiprasidonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa). Allergiareaktion merkkejä ovat muun muassa ihottuma, kutina, kasvojen tai huulten turpoaminen ja hengitysvaikeudet.
 • jos sinulla on tai on ollut sydänvaivoja tai sinulla on ollut hiljattain sydänkohtaus.
 • jos käytät rytmihäiriölääkettä tai lääkettä, joka voi vaikuttaa sydämen rytmiin.

Ks. myös alla kohta "Muut lääkevalmisteet ja Zeldox".

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Zeldox-valmistetta

 • jos sinulla tai jollakin suvussasi on ollut veritulppia, sillä tämän kaltaisten lääkkeiden käytön yhteydessä voi tulla veritulppia
 • jos sinulla on maksasairaus
 • jos sinulla on tai on ollut kouristuskohtaus tai epilepsiaa
 • jos olet iäkäs (yli 65-vuotias) ja sinulla on dementia ja sinulla on riski sairastua aivohalvaukseen
 • jos sinulla on hidas leposyke ja/tai tiedät, että sinulla voi olla pitkittyneen vakavan ripulin, oksentamisen tai nesteenpoistolääkkeiden käytön aiheuttama suolavajaus
 • jos sinulla on nopea tai epäsäännöllinen sydämensyke, heikotusta, pyörtymiskohtaus tai huimausta ylösnoustessa, mikä saattaa johtua poikkeavasta sydämenrytmistä.

Ota yhteyttä lääkäriin välittömästi, jos havaitset mitä tahansa seuraavista:

 • Vakavia ihoreaktioita, kuten rakkulaista ihottumaa, johon voi liittyä haavaumia suussa, ihon kuoriutumista, kuumetta ja sisäkkäisiä renkaita sisältäviä laikkuja iholla. Nämä voivat olla oireita Stevens-Johnsonin oireyhtymästä. Tällaiset ihoreaktiot voivat olla henkeä uhkaavia.
 • Zeldox-kapselit voivat aiheuttaa uneliaisuutta, verenpaineen laskua ylös noustessa, heitehuimausta ja kävelyhäiriöitä, jotka voivat johtaa kaatumisiin. Varovaisuutta on noudatettava, etenkin jos olet iäkäs potilas tai jos kuntosi on jonkin verran heikentynyt.

Kerro lääkärillesi käyttäväsi Zeldox-valmistetta ennen laboratoriotutkimuksia (kuten veri-, virtsa-, maksantoiminta- ja sydäntutkimukset), koska se voi muuttaa tutkimusten tuloksia.

Lapset ja nuoret

Tsiprasidonin turvallisuutta ja tehoa lasten ja nuorten skitsofrenian hoidossa ei ole varmistettu.

Muut lääkevalmisteet ja Zeldox

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Älä käytä Zeldox-valmistetta, jos käytät rytmihäiriölääkettä tai lääkettä, joka voi vaikuttaa sydämen rytmiin, esimerkiksi:

 • Ryhmien IA ja III rytmihäiriölääkkeet, arseenitrioksidi, halofantriini, levometadyyliasetaatti, mesoridatsiini, tioridatsiini, pimotsidi, sparfloksasiini, gatifloksasiini, moksifloksasiini, dolasetronimesilaatti, meflokiini, sertindoli ja sisapridi. Nämä lääkeaineet vaikuttavat sydämen rytmiin pidentämällä QT-aikaa. Kysy lääkäriltäsi tarvittaessa lisätietoa.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Zeldox-valmistetta.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät tai olet hiljattain käyttänyt lääkettä

 • bakteeri-infektioihin (antibioottia), esim. makrolidiantibioottia tai rifampisiinia
 • mielialanmuutoksiin (masennuksesta euforiaan), levottomuuteen tai ärtyneisyyteen (mielialaa tasaavat lääkkeet, esimerkiksi litium, karbamatsepiini, valproaatti)
 • masennukseen (mukaan lukien tietyt serotoniinin pitoisuuteen vaikuttavat lääkkeet, esimerkiksi SSRI-lääkkeet kuten fluoksetiini, paroksetiini, sertraliini, tai mäkikuismaa sisältävät rohdosvalmisteet tai luontaistuotteet)
 • epilepsiaan (esimerkiksi fenytoiini, fenobarbitaali, karbamatsepiini, etosuksimidi)
 • Parkinsonin tautiin (esimerkiksi levodopa, bromokriptiini, ropiniroli, pramipeksoli)
 • jos käytät tai olet äskettäin käyttänyt seuraavia lääkkeitä: verapamiili, kinidiini, itrakonatsoli tai ritonaviiri.

Ks. myös edellä kohta "Älä käytä Zeldox-valmistetta".

Zeldox ruoan ja juoman kanssa

Zeldox pitää ottaa ISOMMAN ATERIAN YHTEYDESSÄ. Älä käytä alkoholia Zeldox-hoidon aikana, koska se lisää haittavaikutusten riskiä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus Älä käytä Zeldox-valmistetta raskauden aikana, ellei lääkärisi ole määrännyt toisin, koska tämä lääke saattaa vahingoittaa lasta.

Jos äiti on käyttänyt Zeldox-valmistetta raskauden kolmen viimeisen kuukauden aikana, vastasyntyneellä saattaa esiintyä oireina esim. vapinaa, lihasten jäykkyyttä ja/tai heikkoutta, uneliaisuutta, levottomuutta, hengitysvaikeuksia tai syömisvaikeuksia. Jos vauvallasi esiintyy näitä oireita, ota yhteys lääkäriin.

Imetys

Älä imetä Zeldox-hoidon aikana, koska pieniä määriä lääkeainetta voi erittyä äidinmaitoon.

Raskaudenehkäisy

Jos voit tulla raskaaksi, sinun on käytettävä sopivaa raskaudenehkäisymenetelmää tämän lääkevalmisteen käytön ajan.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Zeldox voi aiheuttaa uneliaisuutta. Jos tätä ilmenee, älä aja tai käytä koneita tai laitteita ennen kuin uneliaisuus häviää.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Zeldox sisältää laktoosia

Zeldox-kapselit sisältävät laktoosia. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Zeldox sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kapseli eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kapselit otetaan ruuan kanssa ja niellään kokonaisina, eikä niitä saa purra, murskata tai avata etukäteen. On tärkeää, että kapseleita ei pureskella, murskata tai avata, koska se voi vaikuttaa suolesta imeytyvän lääkeaineen määrään.

Zeldox-kapselit otetaan kaksi kertaa vuorokaudessa: yksi kapseli aamulla tukevan aamiaisen yhteydessä ja yksi kapseli ilta-aterian yhteydessä. Lääke tulisi ottaa samaan aikaan joka päivä.

AikuisetSuositeltu annos on 40–80 mg kaksi kertaa vuorokaudessa aterioiden yhteydessä. Pitkäaikaiskäytössä lääkärisi saattaa muuttaa annosta. Enimmäisannosta 160 mg vuorokaudessa ei saa ylittää.

Lapset ja nuoret, joilla on kaksisuuntaisen mielialahäiriön maniajaksoTavanomainen aloitusannos on 20 mg aterian yhteydessä, minkä jälkeen lääkärisi sovittaa annoksen sopivaksi. Enintään 45 kg painavilla lapsilla enimmäisannos on 80 mg vuorokaudessa ja yli 45 kg painavilla lapsilla 160 mg vuorokaudessa; enimmäisannosta ei saa ylittää.

Zeldox-valmisteen turvallisuutta ja tehoa lasten ja nuorten skitsofrenian hoidossa ei ole selvitetty.

Iäkkäät potilaat (yli 65-vuotiaat)Lääkärisi määrää sinulle sopivan annoksen. Yli 65-vuotiaiden vuorokausiannos on joskus pienempi kuin nuoremmilla. Lääkärisi neuvoo sinua oikean annoksen suhteen.

Potilaat, joilla on maksasairaus Jos sinulla on maksasairaus, sinun täytyy mahdollisesti käyttää pienempää annosta Zeldox-valmistetta. Lääkärisi harkitsee sinulle sopivan annoksen.

Jos otat enemmän Zeldox-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Ota Zeldox-pakkaus mukaasi. Jos olet ottanut liikaa Zeldox-valmistetta, sinulla voi ilmetä uneliaisuutta, tärinää tai pään tai kaulan virheasentoja ja ei-tahdonalaisia liikkeitä.

Jos unohdat ottaa Zeldox-valmistetta

On tärkeää, että otat Zeldox-valmistetta säännöllisesti joka päivä samaan aikaan vuorokaudesta. Jos unohdat ottaa lääkkeen, ota se heti kun muistat, ellei ole jo aika ottaa seuraava annos, jolloin ota vain seuraava annos. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Zeldox-valmisteen käytön

Lääkärisi kertoo sinulle, kuinka kauan Zeldox-valmistetta käytetään. Älä lopeta Zeldox-valmisteen käyttöä, ellei lääkärisi käske tekemään niin.

On tärkeää, että jatkat lääkkeen käyttöä, vaikka vointisi kohenisi. Jos keskeytät hoidon liian aikaisin, oireet voivat palata.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Useimmat haittavaikutukset ovat ohimeneviä. On usein vaikea erottaa lääkkeen haittavaikutuksia sairauden aiheuttamista oireista. LOPETA Zeldox-kapseleiden käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi, jos sinulla ilmenee jotain seuraavista haittavaikutuksista:

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 10:stä)

 • Ei-tahdonalaiset/epätavalliset liikkeet, erityisesti kasvoissa tai kielessä.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 100:sta)

 • Nopea tai epäsäännöllinen sydämensyke, huimaus ylös noustessa, mikä voi viitata sydämen epänormaaliin toimintaan. Nämä oireet voivat liittyä posturaalisen hypotension tilaan.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 1 000:sta)

 • Kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turpoaminen, nielemis- tai hengitysvaikeudet, nokkosihottuma. Nämä oireet voivat liittyä vakavaan allergiseen reaktioon kuten angioedeemaan.
 • Kuume, tihentynyt hengitysrytmi, hikoilu, lihasjäykkyys, tärinä, nielemisvaikeudet ja heikentynyt tajunnan tila. Nämä oireet voivat liittyä maligniin neuroleptioireyhtymään.
 • Ihoreaktiot, erityisesti ihottuma, kuume ja turvonneet imusolmukkeet, jotka voivat olla yleisoireisen eosinofiilisen oireyhtymän (DRESS) oireita. Nämä reaktiot voivat mahdollisesti olla henkeä uhkaavia.
 • Sekavuus, kiihtyneisyys, korkea lämpötila, hikoilu, lihaskoordinaation puute, lihasten nykiminen. Nämä oireet voivat liittyä serotoniinisyndroomaan.
 • Nopea, epäsäännöllinen sydämensyke, pyörtyminen voivat olla oireita, jotka liittyvät hengenvaaralliseen kääntyvien kärkien takykardia -tilaan.
 • Pitkään jatkuva epänormaali ja kivulias peniksen erektio.

Sinulla voi esiintyä mitä tahansa alla olevista haittavaikutuksista. Mahdolliset haittavaikutukset ovat yleensä lieviä tai kohtalaisia ja ne menevät ohi itsestään. Jos haittavaikutus on kuitenkin vakava tai se jatkuu pitkään, ota yhteyttä lääkäriin.

Hyvin yleiset (voi esiintyä useammalla kuin 1 potilaalla 10:stä)

 • Nukkumisvaikeudet
 • Uneliaisuus tai voimakas päiväväsymys
 • Päänsärky

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 10:stä)

 • Vuotava nenä
 • Voimakas energisyys, oudot ajatukset ja hyperaktiivisuus, kiihtyneisyys tai ahdistuneisuus
 • Levottomuus
 • Liikkeiden epänormaalius, muun muassa ei-tahdonalaiset liikkeet, lihasjäykkyys, liikkeiden hitaus
 • Heitehuimaus
 • Raukeus
 • Näön hämärtyminen tai heikkeneminen
 • Korkea verenpaine
 • Ummetus, ripuli, pahoinvointi, oksentaminen ja ruoansulatushäiriöt, kuiva suu, lisääntynyt syljeneritys
 • Ihottuma
 • Miehen seksuaaliset ongelmat
 • Kuume
 • Kipu
 • Painonlasku tai ‑nousu
 • Uupumus
 • Yleinen huonovointisuus

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 100:sta)

 • Veren suuri prolaktiinipitoisuus
 • Ruokahalun lisääntyminen
 • Paniikkikohtaus
 • Hermostuneisuus tai masentuneisuus
 • Sukupuolinen haluttomuus
 • Tajunnanmenetys
 • Vaikeus liikkeiden hallinnassa / pakkoliikkeet
 • Levottomat jalat
 • Puristava tunne kurkussa, painajaiset
 • Kouristuskohtaukset, ei-tahdonalaiset silmänliikkeet tiettyyn asentoon, kömpelyys, puhehäiriö, puutuminen, pistävä tunne, keskittymisvaikeus, kuolaaminen
 • Sydämentykytys, hengästyneisyys
 • Valoherkkyys, kuivat silmät, korvien soiminen, korvakipu
 • Kurkkukipu, ilmavaivat, vatsakipu
 • Kutiseva ihottuma, akne
 • Lihaskramppi, jäykät tai turvonneet nivelet
 • Jano, rintakipu, epätavallinen kävely
 • Hapon nouseminen ruokatorveen, mahakipu
 • Hiustenlähtö
 • Pään poikkeava asento
 • Virtsanpidätyskyvyttömyys, kipu tai vaikeuksia virtsatessa
 • Poikkeava rintamaidonmuodostus
 • Rintojen kasvu miehillä
 • Kuukautisten poisjääminen
 • Sydän- tai verikokeen poikkeavat tulokset
 • Maksan toimintatestin poikkeavat tulokset
 • Huimaus
 • Yleinen heikotus ja väsymys

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 1 000:sta)

 • Veren alentunut kalsiumpitoisuus
 • Hidastunut ajattelu, tunteiden puute
 • Kasvojen roikkuminen
 • Halvaantuminen
 • Näön häviäminen yhdestä silmästä osittain tai kokonaan, kutina silmässä
 • Vaikeus puhua, hikka
 • Löysät ulosteet
 • Ihoärsytys
 • Kyvyttömyys avata suuta
 • Vaikeus tyhjentää virtsarakko
 • Vastasyntyneen lääkeainevieroitusoireyhtymä
 • Heikentynyt orgasmi
 • Kuumotus
 • Vähentynyt tai lisääntynyt valkosolujen määrä (verikokeessa)
 • Kohonneen ja tulehtuneen punaisen ihon läiskät, joiden päällä valkoinen kalvo (psoriasis)

Esiintymistiheydeltään tuntemattomat (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

 • Antipsykooteilla hoidettavilla, iäkkäillä dementiaa sairastavilla henkilöillä on raportoitu hieman enemmän kuolemantapauksia kuin sellaisilla potilailla, jotka eivät käyttäneet antipsykootteja
 • Veritulppa, erityisesti jalkojen laskimoissa (oireita ovat turvotus, kipu ja punoitus jaloissa), saattaa kulkeutua verisuonia pitkin keuhkoihin, joissa se aiheuttaa rintakipua ja hengitysvaikeuksia. Jos huomaat näitä oireita, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 30 °C.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Zeldox sisältää

 • Vaikuttava aine: Yksi kova kapseli sisältää tsiprasidonihydrokloridimonohydraattia, joka vastaa 20 mg, 40 mg, 60 mg tai 80 mg tsiprasidonia.
 • Muut aineet ovat: Kapselin sisältö: laktoosimonohydraatti (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Zeldox sisältää laktoosia”), esigelatinoitu maissitärkkelys, magnesiumstearaatti. Kapselikuori: liivate, titaanidioksidi (E171), natriumlauryylisulfaatti (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Zeldox sisältää natriumia”), indigotiini (E132) (20 mg, 40 mg ja 80 mg kapselit). Painoväri: sellakka, propyleeniglykoli (E1520), ammoniumhydroksidi (E527), kaliumhydroksidi (E525) ja musta rautaoksidi (E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Zeldox-kapselit ovat kovia liivatekapseleita.

20 mg: sininen/valkoinen kapseli, jossa merkinnät ’Pfizer’ ja ZDX 20

40 mg: sininen kapseli, jossa merkinnät ’Pfizer’ ja ZDX 40

60 mg: valkoinen kapseli, jossa merkinnät ’Pfizer’ ja ZDX 60

80 mg: sininen/valkoinen kapseli, jossa merkinnät ’Pfizer’ ja ZDX 80

Pakkauskoot

Alumiiniset PVC/PVA-läpipainopakkaukset: 14, 20, 30, 50, 56, 60 ja 100 kapselia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Upjohn EESV

Rivium Westlaan 142

2909 LD Capelle aan den IJssel

Alankomaat

Paikallinen edustaja

Pfizer Oy

Puh: (09) 4300 40

Valmistaja

R-Pharm Germany GmbH

Heinrich-Mack-Str. 35, 89257 Illertissen, Saksa

tai

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstätte Freiburg, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg, Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 23.8.2021

Tekstin muuttamispäivämäärä

23.08.2021