Pakkausseloste

COPRENESSA tablett 4/1,25 mg

Tilläggsinformation

Coprenessa 4 mg/1,25 mg tabletter

perindopril tert-butylamin/indapamid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Coprenessa 4 mg/1,25 mg är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Coprenessa 4 mg/1,25 mg
 3. Hur du tar Coprenessa 4 mg/1,25 mg
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Coprenessa 4 mg/1,25 mg ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Detta läkemedel är avsett för behandling av högt blodtryck om behandling med enbart perindopril inte har varit effektiv.

Coprenessa 4 mg/1,25 mg tabletterna innehåller två aktiva substanser: perindopril och indapamid.

Perindopril hör till en grupp av läkemedel som hämmar angiotensinkonverterande enzym (s.k. ACE-hämmare). Indapamid är ett diuretiskt ämne, dvs. ett läkemedel som ökar mängden urin som njurarna producerar.

Perindopril och indapamid som finns i Coprenessa kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Coprenessa 4 mg/1,25 mg

 • om du är allergisk mot perindopril eller mot någon annan ACE-hämmare
 • om du är allergisk mot indapamid eller andra sulfonamider
 • om du är allergisk något annat innehållmne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
 • om du har haft symtom, såsom vinande andning, svullnad av ansikte eller tunga, kraftig klåda eller svåra hudutslag i samband med tidigare behandling med ACE-hämmare eller om du eller någon i din släkt vid något tillfälle haft dessa symtom (tillstånd som kallas angioödem)
 • om du har allvarlig leversjukdom eller om du lider av en sjukdom som kallas hepatisk encefalopati (nedbrytande hjärnsjukdom)
 • om du har allvarlig njursvikt eller får dialysbehandling
 • om kaliumkoncentrationen i ditt blod är för låg eller för hög
 • om man misstänker att du lider av obehandlad inkompenserad hjärtsvikt (symtomen kan innefatta kraftig ansamling av vätska i kroppen och andningssvårigheter)
 • om du är mer än 3 månader gravid (det är också bäst att undvika Coprenessa under de första månaderna av graviditeten – se avsnitt Graviditet)
 • om du ammar
 • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren
 • om du har tagit eller tar sakubitril/valsartan, ett läkemedel som används för att behandla en sorts långvarig (kronisk) hjärtsvikt hos vuxna, eftersom det ökar risken för angioödem (snabb svullnad under huden i ett område som t.ex. strupen).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Coprenessa 4 mg/1,25 mg:

 • om du har förträngning av aorta (förträngning i den huvudsakliga blodådern som leder bort från hjärtat) eller hypertrofisk kardiomyopati (hjärtmuskelsjukdom) eller förträngning av njurartären (förträngning av den artär som leder blod till njuren)
 • om du har hjärtsvikt eller andra hjärtbesvär
 • om du har njurbesvär eller om du får dialysbehandling
 • om du har onormalt höga nivåer av ett hormon som kallas aldosteron i blodet (primär aldosteronism)
 • om du har leversjukdom
 • om du har någon bindvävssjukdom (hudsjukdom), såsom SLE (systemisk lupus erythematosus) eller skleroderma
 • om du lider av ateroskleros (åderförkalkning)
 • om du lider av hyperparatyreos (överaktivitet av bisköldkörteln)
 • om du lider av gikt
 • om du lider av diabetes
 • om du följer en saltfattig kost eller om du använder saltersättning som innehåller kalium
 • om du använder litium
 • om du använder kaliumsparande diuretika (spironolakton, triamteren), eftersom en kombination av dessa med Coprenessa bör undvikas (se avsnitt ”Användning av andra läkemedel”)
 • om du är äldre
 • om du har haft ljusöverkänslighetsreaktioner
 • om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:
 • en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) (kallas även för sartaner – till exempel valsartan, telmisartan, irbesartan), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.
 • aliskiren

Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

Se även informationen under rubriken ”Ta inte Coprenessa 4 mg/1,25 mg”.

 • om du är av svart ursprung eftersom risken för angioödem kan vara större och den blodtryckssänkande effekten av detta läkemedel kan vara mindre än hos icke-svarta patienter
 • om du genomgår hemodialys med vissa dialysmembran (membran med hög flödeshastighet)
 • om du tar något av följande läkemedel, är risken för angioödem (snabbt uppkommen svullnad t.ex. i området kring halsen) förhöjd:
  • racekadotril (används för att behandla diarré)
  • sirolimus, everolimus, temsirolimus och andra läkemedel som hör till gruppen så kallade mTOR -hämmare (används för att förhindra avstötning av transplanterade organ och mot cancer)
  • vildagliptin, ett läkemedel som används för att behandla diabetes.

Angioödem

Angioödem (en svår allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals, vilket kan ge svårigheter att svälja eller andas) har rapporterats hos patienter som behandlats med ACE-hämmare, inklusive Coprenessa. Detta kan inträffa närsomhelst under behandlingen. Om du upplever ovannämnda symtom, ska du sluta ta Coprenessa och omedelbart söka läkare. Se även avsnitt Eventuella biverkningar.

Tala om för läkaren om du misstänker att du är gravid eller kan bli gravid. Coprenessa rekommenderas inte att användas i början av graviditeten och ska inte användas om du har varit gravid i över 3 månader, eftersom det kan orsaka allvarlig skada till ditt barn om det används i detta skede (se avsnitt Graviditet).

Om du använder Coprenessa bör du tala om det för din läkare eller vårdpersonalen:

 • om du ska nedsövas och/eller genomgå en operation
 • om du nyligen har haft diarré eller kräkning eller om du lider av vätskeförlust
 • om du ska genomgå hemodialys eller aferesbehandling av LDL-kolesterol (kolesterol avlägsnas från din kropp med hjälp av maskiner)
 • om du ska få desensibiliseringsbehandling för att lindra allergi mot geting- eller bistick
 • om du ska genomgå undersökningar som förutsätter att du får en injektion med ett kontrastämne som innehåller jod (ämne med hjälp av vilket de inre organen, t.ex. njurar eller magsäck, syns på röntgenbilden)
 • om du får nedsatt syn eller ögonsmärta. Detta kan vara symtom på vätskeansamling i ögat (mellan åderhinnan och senhinnan) eller en ökning av trycket i ögat och kan ske inom timmar till veckor efter att du tagit Coprenessa. Detta kan leda till permanent synförlust, om det inte behandlas. Om du tidigare har haft en penicillin- eller sulfonamidallergi kan du löpa större risk att utveckla detta. Sluta ta Coprenessa och uppsök läkare.

Idrottare bör observera att den aktiva substansen i Coprenessa-tabletter (indapamid) kan ge ett positivt resultat i dopingtest.

Barn

Coprenessa-tabletter får inte ges till barn.

Andra läkemedel och Coprenessa 4 mg/1,25 mg

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Du bör undvika att använda Coprenessa-tabletter samtidigt med:

 • litium (depressionsmedicin)
 • aliskiren (för behandling av högt blodtryck) om du inte har diabetes eller njurbesvär
 • kaliumsparande diuretika (t.ex. triamteren, amilorid), kaliumsalter, andra läkemedel som kan öka mängden kalium i kroppen (såsom heparin och cotrimoxazol, kallas även trimetoprim/ sulfametoxazol)
 • estramustin (för behandling av cancer)
 • andra läkemedel för behandling av högt blodtryck: ACE-hämmare och angiotensinreceptorblockerare.

 

Andra läkemedel kan inverka på behandlingen med Coprenessa. Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel:

 • andra läkemedel för behandling av förhöjt blodtryck inklusive en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna "Ta inte Coprenessa" och "Varningar och försiktighet") eller diuretika (läkemedel som ökar urinproduktionen i njurarna)
 • kaliumsparande läkemedel som används för behandling av hjärtsvikt: eplerenon och spironolakton vid doser mellan 12,5 mg och 50 mg per dag
 • kombinationsläkemedel som innehåller sakubitril och valsartan (används för att behandla långvarig hjärtsvikt). Se avsnitt ”Ta inte Coprenessa” och ”Varningar och försiktighet”.
 • prokainamid (för behandling av oregelbunden hjärtrytm)
 • allopurinol (mot gikt)
 • terfenadin, astemizol eller mizolastin (antihistaminer mot hösnuva och allergier)
 • kortikosteroider för behandling av olika sjukdomstillstånd som svår astma eller ledgångsreumatism
 • immunosuppressiva läkemedel för behandling av någon autoimmunsjukdom eller för att förhindra bortstötning av transplanterat organ (t.ex. cyklosporin)
 • cancermediciner
 • erytromycin (antibiotika) som injektion
 • halofantrin (för behandling av en viss typ av malaria)
 • cisaprid eller difemanil (för behandling av mag-tarmkanalens sjukdomar)
 • sparfloxacin eller moxifloxacin (antibiotika för behandling av infektioner)
 • metadon
 • pentamidin (för behandling av lunginflammation)
 • vinkamin (för behandling av symtom på kognitiva störningar hos äldre personer inklusive minnesförlust)
 • bepridil (för behandling av angina pectoris)
 • mediciner mot rytmstörningar i hjärtat (t.ex. kinidin, hydrokinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid eller bretyl)
 • digoxin eller andra hjärtglykosider (mot hjärtproblem)
 • baklofen (för behandling av muskelstelhet i samband med sjukdomar som t.ex. MS)
 • läkemedel för behandling av diabetes (t.ex. insulin eller metformin) eller vildagliptin
 • kalcium och kalciumtillskott
 • laxativa medel som stimulerar tarmfunktionen (t.ex. senna)
 • inflammationshämmande smärtstillande medel (så kallade NSAID-läkemedel, t.ex. ibuprofen) eller stora salicylatdoser (t.ex. acetylsalisylsyra)
 • amfotericin B som injektion (för behandling av svampinfektioner)
 • neurologiska läkemedel, såsom läkemedel för behandling av depression, ångest eller schizofreni inklusive tricykliska antidepressiva medel och neuroleptika (t.ex. amisulprid, suprid, sultoprid, tiaprid, haloperidol, droperidol)
 • tetrakosaktid (för behandling av Crohns sjukdom)
 • guld (för behandling av ledgångsreumatism) som injektion, kan också kallas natriumaurotiomalat
 • anestesimedel (läkemedel som används för anestesi under operationer)
 • kontrastämnen som ges intravenöst och används vid viss röntgen.
 • läkemedel, som vanligtvis används för att behandla diarré (racekadotril) eller för att förhindra avstötning av transplanterade organ (sirolimus, everolimus, temsirolimus och andra läkemedel som hör till gruppen så kallade mTOR -hämmare). Se avsnitt "Varningar och försiktighet”.
 • läkemedel som används för att behandla lågt blodtryck, chock eller astma (t.ex. efedrin, noradrenalin eller adrenalin).

 

Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

 • om du tar en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Coprenessa 4 mg/1,25 mg” och ”Varningar och försiktighet”)

Rådfråga din läkare om du är osäker vad dessa läkemedel är.

Coprenessa 4 mg/1,25 mg med mat och dryck

Det är att föredra att Coprenessa 4 mg/1,25 mg intas före en måltid.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Graviditet

Om du tror att du är gravid (eller kan bli gravid) under behandlingen, tala om för din läkare. Din läkare kommer antagligen att råda dig att sluta ta Coprenessa före graviditet eller så fort du vet att du är gravid. Din läkare kommer att rekommendera, att du tar något annat läkemedel i stället för Coprenessa. Coprenessa rekommenderas inte att användas i början av graviditeten och får inte användas om du är mer än 3 månader gravid, eftersom det kan orsaka allvarliga skador på ditt barn.

Amning

Berätta för din läkare om du ammar eller kommer att börja amma. Coprenessa rekommenderas inte till ammande mödrar. Din läkare kan välja ett annat läkemedel åt dig om du önskar amma.

Körförmåga och användning av maskiner

Coprenessa påverkar inte uppmärksamheten men en del patienter kan uppleva svindel eller svaghet som är förknippat med blodtryckssänkningen. Om du drabbas på detta sätt kan förmågan att framföra fordon eller använda maskiner vara nedsatt.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Coprenessa 4 mg/1,25 mg tablett innehåller laktosmonohydrat och natrium

Om din läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos är en tablett dagligen.

Din läkare kan justera dosen om du har njursjukdom.

Ta tabletten helst på morgonen före måltid. Svälj tabletten och drick ett glas vatten.

Om du har tagit för stor mängd av Coprenessa 4 mg/1,25 mg

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning. Det mest sannolika symtomet på överdosering är lågt blodtryck. Ifall kraftig blodtryckssänkning förekommer (med symtom såsom svindel eller svaghet) kan det hjälpa att man lägger sig ner och placerar fötterna i upphöjt läge.

Om du har glömt att ta Coprenessa 4 mg/1,25 mg

Det är viktigt att du tar din medicin varje dag, för en regelbunden behandling är effektivare. Om du ändå glömmer att ta en dos Coprenessa ta följande dos vid den sedvanliga tidpunkten. Ta inte dubbel dos för att kompensera glömd engångsdos.

Om du slutar att ta Coprenessa 4 mg/1,25 mg

Eftersom behandlingen av högt blodtryck vanligen varar hela livet ut, bör du tala med din läkare innan du slutar använda detta läkemedel.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Avsluta behandlingen och kontakta omedelbart läkare om du upplever någon av följande biverkningar, som kan vara allvarliga:

 • kraftig svindel eller svimning på grund av lågt blodtryck (vanliga - kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)
 • sammandragning av luftvägarna d.v.s. bronkospasm (tryckkänsla över bröstet, väsande andning och andfåddhet (mindre vanliga - kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)
 • svullnad av ansikte, läppar, mun, tunga eller hals, andningssvårigheter (angioödem) (se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används Varningar och försiktighet) (mindre vanliga - kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)
 • svåra hudreaktioner inklusive erythema multiforme (hudutslag som ofta börjar med röda kliande fläckar på ansikte, armar eller ben) eller kraftigt hudutslag, nässelutslag, hudrodnad på hela kroppen, svår klåda, blåsbildning, fjällning och svullnad av huden, inflammation i slemhinnor (Stevens-Johnsons syndrom) eller andra allergiska reaktioner (mycket sällsynta - kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer)
 • problem med hjärta och blodkärl (oregelbunden hjärtrytm, kärlkramp (smärta i bröstet, käken och ryggen vid fysisk ansträngning), hjärtattack (mycket sällsynta - kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer)
 • svaghet i armar eller ben eller talsvårigheter, vilket kan vara tecken på slaganfall (mycket sällsynta - kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer)
 • bukspottkörtelinflammation, som kan orsaka svår smärta i buken och ryggen samt stark sjukdomskänsla (mycket sällsynta - kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer)
 • gulfärgning av hud eller ögonvitor (gulsot), som kan vara tecken på leverinflammation (mycket sällsynta - kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer)
 • livshotande oregelbunden hjärtrytm (ingen känd frekvens)
 • sjukdom i hjärnan som orsakas av en leversjukdom (hepatisk encefalopati) (ingen känd frekvens).

Följande biverkningar har rapporterats:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

 • hudreaktioner hos personer med anlag för allergiska och astmatiska reaktioner
 • huvudvärk
 • synstörningar
 • yrsel
 • kraftlöshet (asteni)
 • tinnitus (ringande ljud i öronen)
 • svindel
 • stickande känsla på huden
 • andnöd
 • hosta
 • illamående och kräkningar
 • magsmärtor
 • smakstörningar
 • matsmältningsbesvär, diarré, förstoppning
 • muskelkramper
 • allergiska reaktioner (såsom hudutslag och klåda)
 • trötthet

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

 • humörsvängningar
 • sömnstörningar
 • nässelfeber, purpura (röda prickar i huden), grupper av blåsor
 • njurproblem
 • svettningar
 • impotens
 • ökad mängd eosinofiler (en typ av vita blodkroppar)
 • förändrade laboratorievärden: hög halt av kalium i blodet som går tillbaka vid avbrott av behandlingen, låg halt av natrium
 • sömnighet, svimning
 • hjärtklappning (medvetenhet om hjärtslagen), snabb hjärtrytm (takykardi)
 • mycket lågt blodsocker (hypoglykemi) hos diabetespatienter
 • blodkärlsinflammation (vaskulit)
 • muntorrhet
 • ljusöverkänslighetsreaktioner (ökad känslighet för solljus i huden)
 • ledsmärta (artralgi), muskelsmärta (myalgi), bröstsmärta, sjukdomskänsla, perifert ödem, feber
 • ökad halt av urea i blodet, ökad halt av kreatinin i blodet
 • fall

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer):

 • förvärring av psoriasis
 • förändrade laboratorievärden: ökad halt av leverenzymer, hög halt av bilirubin i serum
 • trötthet

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10000 personer):

 • förvirring
 • täppt eller rinnande näsa (rinit)
 • eosinofil pneumoni (en ovanlig form av lunginflammation)
 • svåra njurproblem, förändrade blodvärden såsom minskat antal vita och röda blodkroppar
 • sänkt hemoglobinvärde, minskat antal blodplättar
 • hög halt av kalcium i blodet
 • onormal leverfunktion

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • onormala EKG-värden
 • förändrade laboratorievärden: låg halt av kalium och hög halt av urinsyra i blodet, högt blodsocker
 • närsynthet (myopi), dimsyn, försämrad syn, nedsatt syn eller smärta i ögonen på grund av högt tryck (möjligt tecken på vätskeansamling i ögat (mellan åderhinnan och senhinnan) eller akut trångvinkelglaukom)
 • om du lider av lupus erythematosus (en viss bindvävssjukdom) kan sjukdomen förvärras i samband med behandlingen.
 • missfärgning, domning och smärta i fingrar eller tår (Raynauds fenomen).

Störningar i blod, njurar, lever eller bukspottkörtel samt förändrade laboratorievärden (blodprovsresultat) kan förekomma. Din läkare kan ordinera dig blodprov för att följa upp ditt tillstånd.

Koncentrerad urin (mörk färg), illamående eller kräkningar, muskelkramper, förvirring och kramper som kan bero på olämplig utsöndring av ADH (antidiuretiskt hormon). Om du har dessa symtom, kontakta läkare så fort som möjligt.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Förvaras vid högst 30°C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är perindopril tert-butylamin och indapamid. Varje tablett innehåller 4 mg perindopril tert-butylamin motsvarande 3,34 mg perindopril och 1,25 mg indapamid.
 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, natriumvätekarbonat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat. Se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används ”Coprenessa 4 mg/1,25 mg tablett innehåller laktosmonohydrat och natrium”.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Avlånga, vita, något bikonvexa tabletter med fasade kanter.

PVC/PE/PVDC/Alu blister på 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 tabletter i en kartong.

OPA/Alu/PVC/Alu blister på 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 tabletter i en kartong.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

Tillverkare

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

KRKA Polska Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Warszawa, Polen

 

Denna bipacksedel godkändes senast: 25.8.2020

Texten ändrad

25.08.2020