Pakkausseloste

COPRENESSA tabletti 4/1,25 mg

Coprenessa 4 mg/1,25 mg tabletit

perindopriili-tert-butyyliamiini/indapamidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Coprenessa on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Coprenessa 4 mg/1,25 mg -tabletteja

3. Miten Coprenessa 4 mg/1,25 mg -tabletteja otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Coprenessa 4 mg/1,25 mg -tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Tämä lääke on tarkoitettu korkean verenpaineen hoitoon niille potilaille, joille pelkkä perindopriilihoito ei ole ollut riittävän tehokasta.

Coprenessa 4 mg/1,25 mg -tabletit sisältävät kahta vaikuttavaa ainetta: perindopriilia ja indapamidia.

Perindopriili kuuluu angiotensiiniä konvertoivan entsyymin estäjien (eli ns. ACE:n estäjien) ryhmään.

Indapamidi on diureetti; lääke, joka lisää munuaisten erittämän virtsan määrää.

Perindopriilia ja indapamidia, joita Coprenessa sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Coprenessa 4 mg/1,25 mg -tabletteja

 • jos olet allerginen perindopriilille tai jollekin muulle ACE:n estäjälle
 • jos olet allerginen indapamidille tai joillekin muille sulfonamideille
 • jos olet allerginen tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on esiintynyt oireita, kuten hengityksen vinkumista, kasvojen tai kielen turpoamista, voimakasta kutinaa tai vaikeita ihottumia aiemman ACE:n estäjillä annetun hoidon yhteydessä tai jos sinulla tai sukulaisellasi on jossakin tilanteessa esiintynyt tällaisia oireita (angioedeemaksi kutsuttu tila)
 • jos sinulla on vaikea maksasairaus tai sairastat hepaattista enkefalopatiaa (rappeuttava aivosairaus)
 • jos sinulla on vaikea munuaissairaus tai käyt dialyysihoidoissa
 • jos sinulla on liian alhainen tai liian korkea veren kaliumpitoisuus
 • jos sinulla epäillään hoitamatonta, ei hallinnassa olevaa sydämen vajaatoimintaa (oireita voivat olla voimakas nesteen kertyminen elimistöön ja hengitysvaikeudet)
 • jos olet ollut raskaana yli 3 kuukautta. (Coprenessa-valmisteen käyttöä on syytä välttää myös alkuraskauden aikana – ks. kohta Raskaus.)
 • jos imetät
 • jos sinulla on diabetes tai munuaisten vajaatoiminta ja sinua hoidetaan verenpainetta alentavalla lääkkeellä, joka sisältää aliskireeniä
 • jos olet ottanut tai parhaillaan otat sakubitriilia ja valsartaania sisältävää yhdistelmävalmistetta, joka on aikuisten eräänlaisen pitkäaikaisen (kroonisen) sydämen vajaatoiminnan hoitoon käytettävä lääke, sillä angioedeeman (ihonalaisen kudoksen nopea turpoaminen esim. kurkussa) riski on tavanomaista suurempi.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Coprenessa 4 mg/1,25 mg ‑tabletteja:

 • jos sinulla on aortta-ahtauma (sydämestä pois johtavan pääasiallisen verisuonen ahtauma) tai hypertrofinen kardiomyopatia (sydänlihaksen sairaus) tai munuaisvaltimon ahtauma (munuaisiin verta tuovan valtimon ahtauma)
 • jos sinulla on sydämen vajatoiminta tai muita sydänvaivoja
 • jos sinulla on munuaisvaivoja tai saat dialyysihoitoa
 • jos aldosteroni-hormonin pitoisuus veressäsi on epänormaalin suuri (primaari aldosteronismi)
 • jos sinulla on maksasairaus
 • jos sinulla sidekudossairaus (ihosairaus), kuten SLE-tauti (systeeminen lupus erythematosus, kroonisen tulehduksen erityinen muoto) tai skleroderma (ihon kovettumatauti)
 • jos sinulla on ateroskleroosi (valtimonkovettumatauti)
 • jos sairastat hyperparatyreoosia (lisäkilpirauhasen liikatoiminta)
 • jos sairastat kihtiä
 • jos sinulla on diabetes
 • jos noudatat vähäsuolaista ruokavaliota tai käytät kaliumia sisältäviä suolan korvikkeita
 • jos käytät litiumia
 • jos käytät kaliumia säästäviä nesteenpoistolääkkeitä (spironolaktoni, triamtereeni), koska niiden samanaikaista käyttöä Coprenessa-valmisteen kanssa tulee välttää (ks. Muut lääkevalmisteet ja Coprenessa 4 mg/1,25 mg)
 • jos olet iäkäs
 • jos sinulla on ollut valoherkkyysreaktioita
 • jos otat mitä tahansa seuraavista korkean verenpaineen hoitoon käytetyistä lääkkeistä:
  • angiotensiini II -reseptorin salpaaja (tunnetaan myös sartaaneina, esimerkiksi valsartaani, telmisartaani, irbesartaani), erityisesti, jos sinulla on diabetekseen liittyviä munuaisongelmia.
  • aliskireeni.

Lääkärisi saattaa tarkistaa munuaistesi toiminnan, verenpaineen ja veresi elektrolyyttien (esim. kaliumin) määrän säännöllisesti.

Katso myös kohdassa ”Älä ota Coprenessa 4 mg/1,25 mg -tabletteja” olevat tiedot.

 • jos olet mustaihoinen, sillä angioedeeman riskisi saattaa olla suurentunut. Tämä lääke ei välttämättä alenna mustaihoisten potilaiden verenpainetta yhtä tehokkaasti kuin muilla potilailla.
 • jos saat hemodialyysihoitoa laitteella, jossa käytetään suuren virtauksen (high flux) mahdollistavia dialyysikalvoja.
 • jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä, angioedeeman (sellaisten alueiden kuin kurkun ihon nopea turpoaminen) riski on tavanomaista suurempi:
  • rasekadotriili (käytetään ripulin hoitoon)
  • sirolimuusi, everolimuusi, temsirolimuusi ja muut ns. mTOR-kinaasin estäjien ryhmään kuuluvat lääkkeet (käytetään elinsiirteiden hylkimisreaktioiden estoon ja syövän hoitoon)
  • vildagliptiini, joka on diabeteksen hoitoon käytettävä lääke.

Angioedeema

Angioedeemaa (vaikea allerginen reaktio, jossa kasvot, huulet, kieli tai nielu turpoavat ja siten vaikeuttavat nielemistä tai hengitystä) on ilmoitettu esiintyneen potilailla, joita hoidetaan ACE:n estäjillä, mukaan lukien Coprenessa-valmisteella. Angioedeema voi ilmetä koska tahansa hoidon aikana. Jos sinulle kehittyy tällaisia oireita, lopeta Coprenessa-valmisteen käyttö ja mene heti lääkäriin. Katso myös kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana (tai saatat tulla raskaaksi). Coprenessa-valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa eikä sitä saa käyttää kolmannen raskauskuukauden jälkeen, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi (ks. kohta Raskaus).

Kun käytät Coprenessa-valmistetta, sinun tulee myös ilmoittaa lääkärille tai hoitohenkilökunnalle:

 • jos sinut nukutetaan ja/tai leikataan
 • jos sinulla on äskettäin ollut ripulia tai oksentelua tai nestehukka
 • jos sinulle tehdään hemodialyysi tai LDL-kolesterolin afereesihoito (elimistöstä poistetaan kolesterolia laitteen avulla)
 • jos sinulle on tarkoitus antaa siedätyshoitoa mehiläisen- tai ampiaisenpistoallergian lieventämiseksi
 • jos sinulle tehdään tutkimuksia, jotka edellyttävät jodia sisältävän varjoaineinjektion antamista (aine, jonka avulla elimet, kuten munuaiset tai mahalaukku, näkyvät röntgenkuvassa)
 • jos sinulla on näön heikkenemistä tai silmäkipua. Nämä voivat olla oireita nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon (suonikalvon effuusio) tai lisääntyneestä silmänpaineesta ja voivat ilmetä tunneista viikkoihin Coprenessa–valmisteen ottamisen jälkeen. Tämä voi hoitamattomana johtaa pysyvään näönmenetykseen. Tämän haittavaikutuksen riski voi olla suurempi, jos sinulla on aiemmin todettu penisilliini- tai sulfonamidiallergia. Lopeta Coprenessa-hoito ja mene lääkäriin.

Urheilijoiden tulee ottaa huomioon, että Coprenessa-tabletit sisältävät vaikuttavaa ainetta (indapamidi), joka voi aiheuttaa positiivisen tuloksen dopingtesteissä.

Lapset

Coprenessa-tabletteja ei pidä antaa lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Coprenessa 4 mg/1,25 mg

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Sinun tulee välttää Coprenessa-tablettien käytön aikana:

 • litiumia (masennuslääke)
 • aliskireeniä (verenpainelääke), jos sinulla ei ole diabetesta eikä munuaisvaivoja
 • kaliumia säästäviä diureetteja (esim. triamtereenia, amiloridia), kaliumsuoloja, muut elimistön kaliumpitoisuutta suurentavat lääkkeet (kuten hepariini ja kotrimoksatsoli, joka tunnetaan myös nimellä trimetopriimi/sulfametoksatsoli)
 • estramustiinia (syöpälääke)
 • muita verenpainelääkkeitä: angiotensiinikonvertaasientsyymin estäjiä ja angiotensiinireseptorin salpaajia.

Kerro lääkärille, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä, sillä niillä voi olla yhteisvaikutuksia Coprenessa-valmisteen kanssa:

 • muita korkean verenpaineen hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä, mukaan lukien angiotensiini II -reseptorin salpaaja tai aliskireeni (katso tietoja myös kohdista "Älä ota Coprenessa–tabletteja" ja "Varoitukset ja varotoimet") tai diureetit (munuaisten virtsaneritystä lisäävät lääkkeet)
 • kaliumia säästävät lääkkeet sydämen vajaatoiminnan hoidossa: eplerenoni ja spironolaktoni, kun annos on 12,5–50 mg vuorokaudessa
 • sakubitriilia ja valsartaania sisältävä yhdistelmävalmiste (käytetään pitkäaikaisen sydämen vajaatoiminnan hoitoon). Ks. kohdat "Älä ota Coprenessa-tabletteja" ja "Varoitukset ja varotoimet".
 • prokainamidia (sydämen rytmihäiriölääke)
 • allopurinolia (kihtilääke)
 • terfenadiinia, astemitsolia tai mitsolastiinia (antihistamiineja heinänuhan ja allergian hoitoon)
 • kortisonivalmisteita, joita käytetään esim. vaikean astman ja reuman hoidossa
 • immuunivastetta vähentäviä lääkkeitä, joita käytetään hoitamaan autoimmuunitauteja ja elinsiirtojen jälkeen hylkimisreaktioiden estämiseksi (esim. siklosporiinia)
 • syöpälääkkeitä
 • erytromysiiniä (antibiootti) suonensisäisesti
 • halofantriinia (lääke tietyntyyppiseen malariaan)
 • sisapridia tai difemaniilia (mahalääkkeitä)
 • sparfloksasiinia tai moksifloksasiinia (antibiootteja tulehdusten hoitoon)
 • metadonia
 • pentamidiinia (keuhkokuumeen hoitoon)
 • vinkamiinia (muistihäiriöiden hoitoon ikääntyneille potilaille)
 • bepridiiliä (angina pectoriksen hoitoon)
 • sydämen rytmihäiriöiden hoidossa käytettäviä lääkkeitä (esim. kinidiiniä, hydrokinidiiniä, disopyramidia, amiodaronia, sotalolia, dofetilidia, ibutilidia tai bretyyliä)
 • digoksiinia tai muita sydänglykosideja (sydänlääkkeitä)
 • baklofeenia (lääke, jota käytetään helpottamaan lihasjäykkyyttä esim. MS-taudin yhteydessä)
 • diabeteslääkkeitä (esim. insuliinia tai metformiinia) tai vildagliptiiniä
 • kalsiumia sisältäviä valmisteita
 • suolen toimintaa stimuloivia laksatiiveja (esim. senna)
 • tulehduskipulääkkeitä (ns. NSAID-lääkkeet, esim. ibuprofeenia) tai suuria annoksia salisylaatteja (esim. asetyylisalisyylihappoa)
 • amfoterisiini B:tä (sienilääke) suonensisäisesti
 • neurologisia lääkkeitä, kuten tiettyjä masennukseen, ahdistuneisuuteen ja skitsofrenian hoitoon käytettäviä lääkkeitä mukaan lukien trisykliset masennuslääkkeet ja neuroleptit (esim. amisulpridi, sulpridi, sultopridi, tiapridi, haloperidoli, droperidoli)
 • tetrakosaktidia (Crohnin taudin hoitoon käytettävä lääke)
 • injektiona annettavaa kultaa (reuman hoitoon), jota saatetaan kutsua myös natriumaurotiomalaatiksi
 • nukutusaineita ennen leikkausta ja leikkauksen aikana
 • varjoaineita, joita annetaan laskimoon ja käytetään tietyissä röntgenkuvauksissa

lääkkeet, joita käytetään useimmiten ripulin hoitoon (rasekadotriili) tai elinsiirteen hylkimisreaktioiden estämiseen (sirolimuusi, everolimuusi, temsirolimuusi tai muut ns. mTOR-kinaasin estäjien ryhmään kuuluvat lääkkeet). Katso kohta ”Varoitukset ja varotoimet”.

 • lääkkeet liian matalan verenpaineen, sokin tai astman hoitoon (esim. efedriini, noradrenaliini ja adrenaliini).

Lääkärisi on ehkä muutettava annostustasi ja/tai ryhdyttävä muihin varotoimenpiteisiin

 • jos otat angiotensiini II ‑reseptorin salpaajaa tai aliskireeniä (katso tietoja myös kohdista ”Älä ota Coprenessa 4 mg/1,25 mg -tabletteja” ja ”Varoitukset ja varotoimet”).

Kysy lääkäriltäsi, jos et ole varma siitä mitä nämä lääkkeet ovat.

Coprenessa 4 mg/1,25 mg ruuan ja juoman kanssa

Ota Coprenessa 4 mg/1,25 mg -tabletit mieluiten ennen ateriaa.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana (tai saatat tulla raskaaksi). Yleensä lääkäri tuolloin neuvoo sinua lopettamaan Coprenessa-valmisteen käytön ennen raskautta tai heti kun tiedät olevasi raskaana ja neuvoo käyttämään toista lääkettä Coprenessa-valmisteen sijasta. Coprenessa-valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa ja sitä ei saa käyttää raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi, jos sitä käytetään kolmannen raskauskuukauden jälkeen.

Imetys

Kerro lääkärille jos imetät tai aiot aloittaa imettämisen. Imettävät äidit eivät saa käyttää Coprenessa-valmistetta, ja lääkäri voi valita sinulle toisen hoidon, jos haluat imettää.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Coprenessa-valmiste ei vaikuta autolla ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita, mutta toisinaan yksittäisillä potilailla voi esiintyä verenpaineen laskuun liittyvää huimausta tai heikkouden tunnetta. Sinun tulee varmistua, ettei lääke vaikuta tällä tavoin sinuun ennen kuin ajat autoa tai käytät koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Coprenessa 4 mg/1,25 mg –tabletti sisältää laktoosimonohydraattia ja natriumia

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavanomainen annos on 1 tabletti kerran päivässä.

Lääkäri voi muuttaa annostasi, jos sinulla on munuaissairaus.

Ota tabletit mieluiten aamuisin ennen ateriaa.

Juo lasillinen vettä tabletin ottamisen yhteydessä.

Jos käytät enemmän Coprenessa 4 mg/1,25 mg -tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Yliannostuksen todennäköisin vaikutus on alhainen verenpaine. Jos sinulla esiintyy huomattavan alhaista verenpainetta (oireina esim. huimausta tai heikotusta), asetu makuulle ja nosta jalat ylös.

Jos unohdat ottaa Coprenessa 4 mg/1,25 mg -tabletteja

On tärkeää, että otat lääkkeesi joka päivä, koska säännöllinen hoito on tehokkaampaa. Jos kuitenkin unohdat ottaa Coprenessa-tabletin, ota seuraava annos tavanomaiseen aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annokset.

Jos lopetat Coprenessa 4 mg/1,25 mg -tablettien käytön

Koska korkean verenpaineen hoito kestää tavallisesti koko eliniän, sinun on syytä keskustella lääkärisi kanssa ennen tämän lääkkeen käytön lopettamista.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta lääkkeen käyttö ja mene heti lääkäriin, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista mahdollisesti vakavista haittavaikutuksista:

 • vaikea huimaus tai pyörtyminen liian matalan verenpaineen vuoksi (yleinen - voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä)
 • keuhkoputkien kouristus eli bronkospasmi (puristava tunne rintakehässä, hengityksen vinkuna ja hengenahdistus (melko harvinainen - voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta)
 • kasvojen, huulien, suun, kielen tai nielun turpoaminen; hengitysvaikeudet (angioedeema) (Ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Varoitukset ja varotoimet”) (melko harvinainen - voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta)
 • vaikeat ihoreaktiot, mukaan lukien erythema multiforme (ihottuma, jossa ilmenee usein ensin punaisia kutiavia läiskiä kasvoissa, käsivarsissa ja jaloissa), tai voimakas ihottuma; nokkosrokko; ihon punoitus koko keholla; ihon vaikea kutina, rakkulointi, kuoriutuminen ja turvotus, limakalvojen tulehtuminen (Stevens-Johnsonin oireyhtymä) tai muut allergiset reaktiot (hyvin harvinainen - voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10 000:sta)
 • sydän- ja verisuonihäiriöt (epäsäännöllinen sydämensyke, rasitusrintakipu [fyysisessä rasituksessa ilmenevä kipu rinnassa, leukaperissä ja selässä], sydänkohtaus) (hyvin harvinainen - voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10 000:sta)
 • käsivarsien tai jalkojen heikkous tai puheen ongelmat, jotka voivat viitata mahdolliseen aivohalvaukseen (hyvin harvinainen - voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10 000:sta)
 • haimatulehdus, joka saattaa aiheuttaa vaikeaa vatsa- ja selkäkipua ja näihin liittyen hyvin voimakkaan sairaudentunteen (hyvin harvinainen - voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10 000:sta)
 • ihon tai silmänvalkuaisten kellertyminen (keltatauti), joka voi olla maksatulehduksen merkki (hyvin harvinainen - voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10 000:sta)
 • henkeä uhkaava epäsäännöllinen sydämensyke (esiintymistiheys tuntematon)
 • maksasairauden aiheuttama aivosairaus (hepaattinen enkefalopatia) (esiintymistiheys tuntematon).

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu:

Yleinen (korkeintaan yhdellä potilaalla kymmenestä):

 • ihoreaktiot henkilöillä, joilla on taipumusta allergisiin ja astmaattisiin reaktioihin
 • päänsärky
 • näköhäiriöt
 • heitehuimaus
 • heikkous (voimattomuus)
 • tinnitus (korvien soiminen)
 • kiertohuimaus
 • pistely ja kihelmöinti
 • hengenahdistus
 • yskä
 • pahoinvointi ja oksentelu
 • vatsakipu
 • makuaistin häiriöt
 • ruoansulatushäiriöt, ripuli, ummetus
 • lihaskrampit
 • allergiset reaktiot (kuten ihottuma, kutina)
 • väsymyksen tunne.

Melko harvinainen (korkeintaan yhdellä potilaalla sadasta):

 • mielialan vaihtelut
 • unihäiriöt
 • nokkosrokko, ihon punatäpläisyys (purppura), rakkularyppäät
 • munuaissairaus
 • hikoilu
 • impotenssi
 • eosinofiilien (valkosolutyyppi) liiallinen määrä
 • laboratorioarvojen muutokset: veren suuri kaliumpitoisuus, joka korjaantuu hoidon loputtua, veren pieni natriumpitoisuus
 • uneliaisuus, pyörtyminen
 • sydämentykytys (sydämenlyöntien tiedostaminen), sydämen tiheälyöntisyys (takykardia)
 • hyvin pieni verensokeripitoisuus (hypoglykemia) diabetesta sairastavilla potilailla
 • verisuonitulehdus (vaskuliitti)
 • suun kuivuminen
 • valoherkkyysreaktiot (ihon herkistyminen auringonvalolle)
 • nivelkipu (artalgia), lihaskipu (myalgia), rintakipu, sairaudentunne, kehon ääreisosien turvotus, kuume
 • veren ureapitoisuuden suureneminen, veren kreatiniinipitoisuuden suureneminen
 • kaatuminen.

Harvinainen (korkeintaan yhdellä potilaalla tuhannesta):

 • psoriaasin paheneminen
 • laboratorioarvojen muutokset: maksaentsyymiarvojen suureneminen, suuri seerumin bilirubiinipitoisuus
 • väsymys.

Hyvin harvinainen (korkeintaan yhdellä potilaalla kymmenestätuhannesta):

 • sekavuus
 • tukkeutunut tai vuotava nenä (nuha)
 • eosinofiilinen keuhkokuume (harvinainen keuhkokuume)
 • vaikeat munuaisvaivat, veriarvojen muutokset, kuten valko- ja punasolumäärien pieneneminen
 • hemoglobiiniarvon pieneneminen, verihiutalemäärän pieneneminen
 • veren suuri kalsiumpitoisuus
 • epänormaali maksan toiminta.

Yleisyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • epänormaali sydänsähkökäyrä
 • laboratorioarvojen muutokset: veren pieni kaliumpitoisuus, veren suuri virtsahappopitoisuus ja suuri verensokeripitoisuus
 • likitaittoisuus (myopia), näön sumeneminen, näkökyvyn heikkeneminen, näön heikkeneminen tai kipu silmissä korkean silmänpaineen takia (mahdollisia merkkejä nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon (suonikalvon effuusio) tai akuutista ahdaskulmaglaukoomasta)
 • jos sinulla on systeeminen lupus erythematosus (sidekudossairaus), se voi pahentua.
 • värimuutos, puutuminen ja kipu sormissa tai varpaissa (Raynaud'n oireyhtymä).

Vereen, munuaisiin, maksaan tai haimaan liittyviä häiriöitä ja laboratorioarvojen (verikokeen arvot) muutoksia voi esiintyä. Lääkärisi saattaa määrätä verikokeita otettavaksi tilanteesi seuraamiseksi.

Väkevöitynyt virtsa (väriltään tumma), pahoinvointi tai oksentelu, lihaskrampit, sekavuus ja kohtaukset, jotka voivat johtua vääränlaisesta ADH:n (antidiureettinen hormoni) erityksestä. Jos sinulla esiintyy näitä oireita, ota yhteys lääkäriisi mahdollisimman pian.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle. Säilytä alle 30 °C.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Coprenessa 4 mg/1,25 mg -tabletit sisältävät:

- Vaikuttavat aineet ovat perindopriili-tert-butyyliamiini ja indapamidi. Yksi tabletti sisältää 4 mg perindopriili-tert-butyyliamiinia, mikä vastaa 3,34 mg:aa perindopriilia, ja 1,25 mg indapamidia.

- Muut aineet ovat: mikrokiteinen selluloosa, laktoosimonohydraatti, natriumvetykarbonaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi ja magnesiumstearaatti. Ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ” Coprenessa 4 mg/1,25 mg –tabletti sisältää laktoosimonohydraattia ja natriumia”).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot:

Soikea, valkoinen, kaksoiskupera, viistoreunainen tabletti.

14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 tai 100 tabletin läpipainopakkaukset (PVC/PE/PVDC/Al-folio), kartonkisessa ulkopakkauksessa.

14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 tai 100 tabletin läpipainopakkaukset (OPA/Al/PVC/Al-folio), kartonkisessa ulkopakkauksessa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija:

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Tukholma, Ruotsi.

Valmistaja:

KRKA POLSKA Sp. z o.o., ul, Równolegla 5, 02-235 Varsova, Puola

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi: 25.8.2020

 

Tekstin muuttamispäivämäärä

25.08.2020