Package information leaflet

DIPROSALIC kutan lösning 0,5/20 mg/g, salva 0,5/30 mg/g

Tilläggsinformation

Diprosalic 0,5 mg/g + 30 mg/g salva
Diprosalic 0,5 mg/g + 20 mg/g kutan lösning

betametason, salicylsyra

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Diprosalic är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Diprosalic
 3. Hur du använder Diprosalic
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Diprosalic ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Kortikosteroidpreparaterna, som används utvärtes, delas i fyra styrkegrupper: I Milda, II Medelstarka, III Starka och IV Extra starka.

Diprosalic är ett kombinationspreparat, som innehåller betametason, en grupp III kortikosteroid med inflammationshämmande och klådstillande effekt, och salicylsyra, som avlägsnar mjällig och torr hud.

Diprosalic är avsedd att användas vid lokal behandling av inflammande och allergiska hudsjukdomar.

Salvan är avsedd för torra och fjällande hudsjukdomar, kutan lösning för behandling av hårbotten och andra hårbeklädda delar av kroppen.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Diprosalic

 • om du är allergisk mot betametason eller salicylsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • om du tidigare har fått allergiska symptom vid användning av denna eller något annat kortikosteroidpreparat
 • om du har någon bakterie-, virus- eller svampinfektion på huden

Varningar och försiktighet
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Diprosalic.

 • Använd inte Diprosalic på öppna sår eller på söndrad hud. Läkemedlet är avsett endast för hud eller hårbotten. Undvik att få det i ögonen eller på slemhinnor.
 • Diprosalic bör inte användas på stora kroppsytor. Med avseende på dosering och behandlingstid bör läkarens ordination följas
 • Om besvären försämras, ser infekterad eller mycket torr ut, bör läkaren kontaktas.
 • Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Andra läkemedel och Diprosalic
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet
Rådgör alltid med läkare före användning under graviditet och amning. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Diprosalic salva påstryks tunt eller några droppar av kutan lösning appliceras på eksemområdet vanligen två gånger dagligen (på morgonen och på kvällen) eller enligt läkarens ordination. Ocklusion bör ej användas, om läkaren inte ordinerat annat. Händerna tvättas efter applicering av preparatet. Vid behandling av huden i ansiktet, halsen, genitalier eller på områden där huden ligger mot hud t.ex. armhålor och ljumskar, måste man vara speciellt försiktig.

Om du använt för stor mängd av Diprosalic
Följ alltid läkarens ordination. Om du har använt detta läkemedel för stora doser eller alltför lång tid, eller man har ätit läkemedlet, bör läkare kontaktas.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har ibland förekommit i samband med användning av kortikosteroidpreparat: värmekänsla, klåda, uttorkning och irritation, dimsyn. Om kortikosteroider används långvarigt eller på stora kroppsytor kan hudförtunning uppträda.

Vid behandling av barn måste man vara speciellt försiktigt, då läkemedlet absorberas via huden och kan påverka barnets växt eller orsaka andra biverkningar.

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
Förvaras vid högst 25 °C.

Diprosalic kutan lösning är ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Salva:
De aktiva substanserna är betametason och salicylsyra. En gram Diprosalic salva innehåller 0,64 mg betametasondipropionat motsvarande 0,5 mg betametason, och 30 mg salicylsyra.
Övriga innehållsämnen är: Flytande paraffin och vitt vaselin.

Kutan lösning:
De aktiva substanserna är betametason och salicylsyra. En gram Diprosalic kutan lösning innehåller 0,64 mg betametasondipropionat motsvarande 0,5 mg betametason, och 20 mg salicylsyra.
Övriga innehållsämnen är: Natriumedetat, hypromellos, isopropylalkohol , natriumhydroxid och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Salva: genomskinlig, vit salva i aluminum tub, 100 g

Kutan lösning: färglös, klar lösning i plastic flaska (LDPE), 100 ml

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning
N.V. Organon
Kloosterstraat 6
5349 AB Oss
Nederländerna

Tillverkare
Salva:
Organon Heist bv
Industriepark 30
2220 Heist-op-den-Berg
Belgien

Kutan lösning:
Organon Heist bv
Industriepark 30
2220 Heist-op-den-Berg
Belgien

och

Cenexi HSC
Herouville-Saint-Clair
Frankrike

Denna bipacksedel ändrades senast den 2.11.2022

Texten ändrad

02.11.2022