Pakkausseloste

ZOVIRAX kräm 5 % (egenvård)

Tilläggsinformation

Zovirax 5 % kräm

aciklovir

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter10 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Zovirax är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Zovirax

3. Hur du använder Zovirax

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Zovirax ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Zovirax krämens aktiva substans, aciklovir, hämmar herpesvirusets förmåga att föröka sig och försnabbar utläkning. Tidigt påbörjad behandling kan t.o.m. förhindra utvecklingen till blåsor.

Zovirax kräm används absolut endast för lokal behandling av herpes simplex infektioner på huden, t.ex. återkommande herpes på läppar om inte läkaren ordnar annat.

Var mycket försiktig att du inte får preparatet i ögonen.

Aciklovir som finns i Zovirax kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Zovirax

Varningar och försiktighet

 • Om din herpes är allvarlig eller blir det, ska du kontakta läkare.
 • Undvik att få kräm i ögonen. Om du trots det får kräm i ögonen, ska du skölja ögonen med rikligt med vatten. Kontakta läkare vid behov.
 • Använd inte krämen på munnens insida (t ex på sår i munnen) eller i näsan. Men om du råkar få den i munnen är det inte farligt att oavsiktligt svälja Zovirax kräm. Trots att munnen kan kännas irriterad, behövs inga åtgärder.
 • Använd krämen bara för behandlingen av herpes på läppar om inte läkaren ordinerar annat.
 • Zovirax kräm har utvecklats speciellt för behandling av herpes på läppar och den inverkar inte på andra utslag i ansiktet. Endast för utvärtes bruk.
 • Herpes simplex -infektioner, såsom munsår, smittar. För att minska smittorisken låt inte andra röra ditt herpes utslag eller använda din handduk osv. Likaså ska du efter applicering av krämen undvika att röra andra kroppsdelar med dina fingrar innan du tvättat händerna. Var speciellt noggrant med att undvika ögonen.

Andra läkemedel och Zovirax

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Läkemedlets effekt kan förändras vid samtidig användning av andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Zovirax påverkar varken förmågan att köra bil eller att använda maskiner.

Zovirax innehåller propylenglykol, cetostearylalkohol och natriumlaurilsulfat

Detta läkemedel innehåller 400 mg propylenglykol per gram av produkt.

Propylenglykol kan ge hudirritation. Använd inte läkemedlet till nyfödda (yngre än 4 veckor) med öppna sår eller stora ytor med skadad hud (så som brännskador), utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel innehåller cetostearylalkohol 67,5 mg per gram av produkt.

Cetostearylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

Detta läkemedel innehåller 7,5 mg natrumlaurilsulfat per gram av produkt.

Natriumlaurilsulfat kan ge lokala hudreaktioner (stickande eller brännande) eller öka hudreaktioner orsakade av andra produkter som används på samma hudyta.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

För att bästa möjliga behandlingsresultat ska uppnås, är det viktigt att börja behandlingen genast när de första symptomen uppstår (t ex en stickande, kliande eller svidande känsla). Det är bra att ha Zovirax tuben/pumpförpackningen med sig, så att behandlingen kan börjas så snart som möjligt när herpes följande gång bryter ut. Behandlingen med Zovirax kan också börjas senare (upphöjning eller blåsor).

Tvätta händerna innan du applicerar kräm på området med blåsor och efter appliceringen, så att du inte förvärrar inflammationen eller för den vidare till andra områden med dina händer.

Applicera Zovirax kräm på området med herpes 5 gånger per dag med cirka 4 timmars intervall. Om du glömmer en behandlingsgång, ska du applicera krämen genast när du kommer ihåg och sedan fortsätta på normalt sätt.

Behandlingen ska pågå i 4 dagar. Om blåsorna inte har läkt inom denna tid, kan behandlingen fortsätta. Om läkningen inte är fullständig ens efter 10 dagar, ska du kontakta läkare.

Undvik att onödigt gnida eller röra vid området med blåsor.

Bruksanvisning för pumpflaskan

Genom att trycka en gång får du lagom mängd kräm för en applicering.

Grip ordentligt tag om tuben och pumpa lätt. Om krämen inte kommer ut ur pumpflaskan eller om pumpen inte använts på några veckor, kan det behövas flera pumpningar innan krämen kommer ut ur tuben. Ibland kan en luftbubbla inne i förpackningen förhindra eller försvåra krämens dosering. Då ska man skaka tuben eller knacka den mot bordet.

Om du har använt för stor mängd av Zovirax

Det finns inga rapporter på överdosering av Zovirax kräm.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111 ) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Zovirax

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar kan förekomma vid användning av detta läkemedel:

Mindre vanliga (hos färre än en patient av hundra) biverkningar: övergående svidande eller stickande efter applicering av krämen, lindrig hudtorrhet och fjällning, kliande.

Sällsynta (hos färre än en patient av tusen) biverkningar: hudrodnad, kontakteksem efter applicering av krämen.

Mycket sällsynta (hos färre än en patient av tiotusen) biverkningar: omedelbar överkänslighetsreaktion; anfallsvis plötslig begränsad svullnad i huden, slemhinnor eller inre organ (angioödem); nässelutslag. Om svullnaden är svår eller det blir svårt att andas, kontakta omedelbart en läkare.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 Fimea

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i rumstemperatur (15‒25 °C). Förvaras i skydd mot kyla.

Krämen håller också som öppnad till det sista utgångsdatumet, som angivits på förpackningen.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte detta läkemedel om du märker synliga försämringar i utseende av läkemedel.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är aciklovir av vilket det finns 50 mg i ett gram i krämen.
 • Övriga innehållsämnen är propylenglykol, cetostearylalkohol, flytande paraffin, glycerolmonostearat, makrogolstearat, poloxamer 407, natriumlaurilsulfat, dimetikon, vitt vaselin, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zovirax kräm är en jämn vit kräm.

Zovirax finns att tillgå utan recept i en tub eller pumpflaska på två gram.

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline Oy

PB 24

02231 Esbo

Tillverkare

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS

Postboks 61

2610 Rødovre

Danmark

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Finland Oy

PB 24

02231 Esbo

tel. 0800 77 40 80

scanda.consumer-relations@gsk.com

Denna bipacksedel ändrades senast 8.1.2021

Varumärken ägs av eller licensieras till GSK-koncernen. ©2021 GSK-koncernen eller dess licensgivare.

Texten ändrad

08.01.2021