Pakkausseloste

IMODIUM munsönderfallande tablett 2 mg

Tilläggsinformation

Imodium 2 mg munsönderfallande tabletter

loperamidhydroklorid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter två (2) dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Imodium är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Imodium
 3. Hur du använder Imodium
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Imodium skall förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Imodium är ett antidiarrémedel, som påverkar muskulaturen i magtarmkanalens vägg och gör tarmrörelserna långsammare, avföringen fastare och minskar antalet avföringstillfällen.

Imodium används för behandling av tillfällig (akut) diarré. Imodium kan även ordineras av läkare för annan användning som långvarig (kronisk) diarré, behandling av akuta diarréattacker i samband med irritabelt tarmsyndrom (irritable bowel syndrome, IBS) eller för att minska antalet avföringen hos stomipatienter.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter två (2) dagar.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Imodium

 • om du är allergisk mot loperamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • för barn under 6 år (under 20 kg)
 • vid blod i avföringen eller vid diarré med samtidig hög feber
 • vid tjocktarmsinflammation (t ex akut ulcerös kolit)
 • vid svår diarré orsakad av antibiotikabehandling
 • om passagen av föda genom tarmen redan är långsam, t ex om du är förstoppad eller besväras av uppspänd buk
 • vid tarminflammation orsakad av en s k invasiv bakterie (t ex salmonella, shigella eller kampylobakterie).

Om du inte är säker på om du kan använda preparatet, rådfråga apotekspersonal.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Imodium.

Behandling med Imodium lindrar symptom men botar inte orsaken. Även orsaken till diarrén bör alltid behandlas när det är möjligt.

Vid diarrétillstånd förlorar man mycket vätska. Det är därför viktigt att ersätta vätskeförlusten genom att dricka mycket. Behandling av vätskebrist är särskilt viktig hos barn. Behandlingsföreskrifter kan erhållas på apoteket.

Vid behandling med Imodium upphör symptomen på akut diarré vanligen inom 48 timmar. I annat fall avsluta Imodium behandlingen och kontakta läkare.

Meddela apotekspersonal om eventuella störningar i leverfunktionen innan behandling med Imodium påbörjas eftersom behandling med Imodium i sådana fall eventuellt måste ske under läkarkontroll.

Om du har AIDS och din mage svullnar upp under behandling med Imodium, avsluta behandlingen omedelbart och kontakta läkare.

Tag inte detta läkemedel för något annat än dess avsedda användning (se avsnitt Vad produkten är och vad det används för) och tag aldrig mer än den rekommenderade dosen (se avsnitt Hur produkten används). Allvarliga hjärtproblem (med symptom såsom snabba eller oregelbundna hjärtslag) har rapporterats hos patienter som har tagit för mycket loperamid, det aktiva innehållsämnet i Imodium.

Barn

Imodium skall ges till barn under 12 år för behandling av akut diarré endast enligt läkares föreskrift.

Andra läkemedel och Imodium

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta är särskilt viktigt om du använder läkemedel som innehåller:

 • kinidin (används för att behandla rubbningar i hjärtrytmen)
 • itrakonazol eller ketokonazol (medel mot svamp)
 • gemfibrozil (används för att behandla högt kolesterol)
 • ritonavir (används för att behandla HIV-infektion och AIDS)
 • desmopressin via munnen (används för att kontrollera törst och urinproduktion hos patienter med diabetes insipidus).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Läkemedlet rekommenderas inte under amning eftersom små mängder av läkemedlet passerar över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du som en följd av diarré upplever trötthet, dåsighet eller yrsel, skall du vara försiktig vid bilkörning och hantering av maskiner.

Imodium innehåller

 • 0,75 mg aspartam per tablett. Aspartam är en fenylalaninkälla. Det kan vara skadligt om du har fenylketonuri (PKU), en sällsynt, ärftlig sjukdom som leder till ansamling av höga halter av fenylalanin i kroppen.
 • Imodium innehåller maltodextrin (som innehåller glukos). Om du inte tål vissa sockerarter skall du tala med din läkare innan du använder detta läkemedel.
 • 0,66 mikrogram bensylalkohol per tablett. Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner. Om du är gravid eller ammar eller om du har nedsatt leverfunktion eller nedsatt njurfunktion, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Bensylalkohol kan lagras i kroppen och orsaka biverkningar (metabolisk acidos).
 • 0,03 mikrogram alkohol (etanol) per tablett. Den låga mängden alkohol ger inga märkbara effekter.
 • spår av sulfit som i sällsynta fall kan ge allvarliga överkänslighetsreaktioner och kramp i luftrören (bronkospasm).
 • mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Bruksanvisning

 1. Vik upp foliekanten.
 2. Dra av folien helt.
 3. Tryck upp tabletten.
 4. Lyft upp tabletten.

Tryck inte tabletten genom folien. Det kan skada tabletten eftersom den är spröd.

Doseringsanvisning

Tabletten placeras på tungan. Tabletten löser upp sig i munnen och kan sväljas med saliv. Inget vätskeintag är nödvändig. Imodium munsönderfallande tabletter kan tas när som helst under dygnet.

Vuxna och barn över 12 år

Vid behandling av akut diarré är inledningsdosen 2 tabletter och därefter 1 tablett efter varje avföringstillfälle med diarré. Dygnsdosen är högst 8 tabletter. Avbryt Imodium behandlingen om avföringen blir fast eller hård eller om ingen avföring förekommer under 24 timmar.

För barn under 12 år för långvarigt bruk och för andra sjukdomar endast enligt läkares föreskrift.

Om du har tagit för stor mängd av Imodium

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symptomen på överdosering kan bestå av ökad hjärtfrekvens, oregelbundna hjärtslag, förändringar av hjärtslagen (dessa symptom kan potentiellt få allvarliga, livshotande följder), muskelstelhet, okoordinerade rörelser, dåsighet, svårighet att urinera eller svag andning.

Barn reagerar kraftigare än vuxna på stora mängder av Imodium. Kontakta omedelbart läkare om ett barn fått i sig för mycket av läkemedlet eller har något av de ovan nämnda symptomen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Imodium tolereras i allmänhet väl och biverkningar är sällsynta om läkemedlet tas enligt föreskrift.

Vanliga biverkningar (hos färre än 1 användare av 10): huvudvärk, yrsel, förstoppning, illamående, gasbildning.

Mindre vanliga biverkningar (hos färre än 1 användare av 100): sömnighet, smärtor eller obehag i magen, muntorrhet, kräkningar, matsmältningsbesvär, utslag.

Sällsynta biverkningar (hos färre än 1 användare av 1 000): små pupiller, svårighet att kasta vatten, trötthet.

Sluta ta läkemedlet och sök omedelbart upp läkare om du får något av följande sällsynta biverkningar:

 • Allvarliga allergiska reaktioner, inklusive svullnad av ansikte, tunga eller svalg, andnöd, nässelutslag (urtikaria), hudrodnad eller blåsor.
 • Ekstrem trötthet, koordinationsproblem, medvetslöshet.
 • Svåra magsmärtor och/eller svullen mage vilket kan vara tecken på blockerad eller förstorad tarm.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen (Utg.dat.). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är loperamidhydroklorid som det finns 2 mg av i varje munsönderfallande tablett.
 • Övriga innehållsämnen är gelatin, mannitol (E421), aspartam (E951), natriumvätekarbonat, mintarom (som innehåller maltodextrin, bensylalkohol, etanol och spår av sulfit).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit eller nästan vit, rund tablett.

Förpackningsstorlekar: 2, 4, 6, 12, 18 och 24 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy, PB 15, 02621 Esbo

Tillverkare

Janssen-Cilag SpA, Via C. Janssen, Borgo San Michele, 04100 Latina, Italien

eller

Janssen-Cilag, Domaine de Maigremont, 27100 Val-de-Reuil, Frankrike

Denna bipacksedel ändrades senast 19.10.2021

Texten ändrad

19.10.2021