Pakkausseloste

ZOVIRAX tablett 200 mg, 400 mg, 800 mg

Tilläggsinformation

Zovirax 200 mg tabletter

Zovirax 400 mg tabletter

Zovirax 800 mg tabletter

aciklovir

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Zovirax är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Zovirax

3. Hur du använder Zovirax

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Zovirax ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Zovirax är ett medel för behandling och profylax av infektioner i hud och slemhinnor orsakade av herpes simplex -virus samt mot bältros och vattkoppor. Den används dessutom också till profylax mot vissa andra herpesvirus hos patienter, som skulle utsättas för risk om de insjuknade. Aciklovir, den aktiva substansen i Zovirax, förhindrar tillväxt av virusen som hör till herpesgrupp.

Aciklovir som finns i Zovirax kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Zovirax

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Zovirax.

 • Om du har njurinsufficiens, rikligt vätskeintag bör iakttas.
 • Speciellt hos äldre patienter är det viktigt att sköta om tillräckligt vätskeintag.

Andra läkemedel och Zovirax

Effekten av behandlingen kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Produktens verkan på körförmåga och användning av maskiner har inte undersökts.

Zovirax innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Zovirax 200 mg innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Doseringsanvisning för patienter med normalt immunförsvar:

Behandling av herpes simplex ‑infektioner

För vuxna och barn över 2 år: en 200 mg tablett 5 gånger om dagen (med ungefär 4 timmars mellanrum) under 5 dygn. Behandlingen bör påbörjas så tidigt som möjligt.

Vid profylaktisk behandling av herpes simplex ‑infektioner

Vuxna: en 400 mg tablett 2 gånger dagligen (med ungefär 12 timmars mellanrum).

Behandling av bältros och vattkoppor

Vuxna: en 800 mg tablett 5 gånger dagligen (med ungefär 4 timmars mellanrum) under 7 dygn.

Pediatriska patienter

Behandling av vattkoppor

för barn över 6 år: en 800 mg tablett 4 gånger om dagen

för barn 2–6 år: en 400 mg tablett 4 gånger om dagen

för barn under 2 år: en 200 mg tablett 4 gånger om dagen

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt på grund av sjukdomen och patienten.

Om du använt för stor mängd av Zovirax

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn. 0800 147111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Zovirax

Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det och därefter fortsätt att ta doserna efter det urspungliga schemat. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Viktigt

Detta läkemedel kan i några sällsynta fall (hos färre än en patient av tusen) orsaka en livsfarlig allergisk reaktion (anafylax). Om du får intensiva allergiska symtom (t.ex. ditt ansikte och dina läppar svullnar, andningen försvåras) under behandlingen, sök läkarhjälp omedelbart.

Vanliga biverkningar (hos fler än en patient av hundra)

 • huvudvärk, svindel
 • illamående, kräkningar, diarré, magont
 • klåda, hudutslag (även ljuskänslighet)
 • trötthet, feber.

Mindre vanliga biverkningar (hos färre än en patient av hundra)

 • nässelutslag, rikligt håravfall. Håravfallet kan även orsakas av en sjukdom.

Sällsynta biverkningar (hos färre än en patient av tusen)

 • andnöd
 • övergående förhöjning av levervärden (bilirubin och leverenzymer)
 • episodiskt och plötsligt uppträdande lokal svullnad av huden, slemhinnor och inre organ (angioödem)
 • förhöjning av blodets urea- och kreatininvärden.

Mycket sällsynta biverkningar (hos färre än en patient av tiotusen)

 • minskat antal röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar
 • upprördhet, förvirring, skakning, okordinerade muskelrörelser, tal- och uttalsstörning, hallucinationer, psykotiska symtom, kramper, sömnighet, hjärnsjukdom, koma. Dessa biverkningar försvinner vanligen spontant och förekommer mestadels hos patienter med nedsatt njurfunktion eller andra utsättande faktorer
 • leverinflammation, gulhet
 • akut njurskada, njursmärta.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 ºC. Förvaras i originalförpackningen.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är aciklovir, en 200 mg tablett innehåller 200 mg, en 400 mg tablett innehåller 400 mg och en 800 mg tablett innehåller 800 mg aciklovir.
 • Övriga innehållsämnen är 200 mg tablett: laktosmonohydrat 214 mg, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (typ A), povidon, magnesiumstearat, 400 mg tablett och 800 mg tablett: mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (typ A), povidon, magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zovirax 200 mg: vit, rund, bikonvex tablett, märkt GXCL3 på ena sidan.

25 tabletter i blisterförpackning eller i barnskyddade blisterförpackning.

Zovirax 400 mg: vit, hexagonal tablett, märkt GXCM1 på ena sidan.

56 tabletter eller 25 tabletter i blisterförpackning eller i barnskyddade blisterförpackning.

Zovirax 800 mg: vit, oval, bikonvex tablett, märkt GXCX5 på ena sidan.

35 tabletter i blisterförpackning eller i barnskyddade blisterförpackning.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland

Tillverkare

Glaxo Wellcome S.A., Aranda de Duero, Burgos, Spanien

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

GlaxoSmithKline Oy

PB 24

02231 Esbo

tfn. 010 30 30 30

Denna bipacksedel ändrades senast 22.9.2020

Texten ändrad

22.09.2020