Pakkausseloste

ORIDIP tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg

Oridip 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

lerkanidipiinihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle . Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Oridip on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Oridip-tabletteja

3. Miten Oridip-tabletteja otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Oridip-tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Oridip kuuluu lääkeaineryhmään nimeltä kalsiuminestäjät (dihydropyridiinijohdokset). Oridip-tabletteja käytetään lievän tai keskivaikean kohonneen verenpaineen eli hypertension hoitoon.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Oridip-tabletteja, jos

 • olet allerginen lerkanidipiinihydrokloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • sinulla on jokin sydänsairaus:
  • hoitamaton sydämen vajaatoiminta
  • sydämen ulosvirtauskanavan ahtauma
  • epästabiili angina pectoris (rintakipu, joka ilmenee levossa tai tihenevänä)
  • sydäninfarkti kuukauden sisällä
 • sinulla on vaikea maksasairaus
 • sinulla on vaikea munuaissairaus tai saat dialyysihoitoa
 • käytät sellaisia lääkkeitä, jotka estävät maksan aineenvaihduntaa kuten:
  • sienilääkkeitä (kuten ketokonatsolia tai itrakonatsolia)
  • makrolidiantibiootteja (kuten erytromysiiniä, troleandomysiiniä tai klaritromysiiniä)
  • viruslääkkeitä (kuten ritonaviiriä)
 • käytät siklosporiinia (käytetään elinsiirtojen jälkeen hylkimisen estoon)
 • käytät greippiä tai greippimehua.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Oridip-tabletteja, jos sinulla on

 • sydänsairaus
 • maksa- tai munuaissairaus.

Kerro lääkärille, jos epäilet olevasi raskaana (tai saatat tulla raskaaksi) tai jos imetät (ks. kohta Raskaus, imetys ja hedelmällisyys).

Lapset ja nuoret

Oridip-valmisteen tehoa ja turvallisuutta alle 18-vuotaiden lasten lääkityksessä ei ole varmistettu.

Muut lääkevalmisteet ja Oridip

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Jos Oridip-valmistetta käytetään samanaikaisesti muiden lääkkeiden kanssa, Oridip-lääkkeen tai muiden lääkkeiden vaikutus saattaa muuttua tai tiettyjä haittavaikutuksia voi esiintyä yleisemmin (ks. lisäksi kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä).

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät:

 • fenytoiini, fenobarbitaali tai karbamatsepiini (epilepsialääkkeitä)
 • rifampisiini (tuberkuloosiläääke)
 • astemitsoli tai terfenadiini (allergialääkkeitä)
 • amiodaroni, kinidiini tai sotaloli (lääkkeitä nopean sydämensykkeen hoitoon)
 • midatsolaami (unilääke)
 • digoksiini (sydänlääke)
 • beetasalpaajat, kuten metoprololi (käytetään kohonneen verenpaineen, sydämen vajaatoiminnan tai poikkeavan sydämen rytmin hoitoon)
 • simetidiini (yli 800 mg:n vuorokausiannoksin; mahahaava-, ruoansulatusvaiva- ja närästyslääke)
 • simvastatiini (veren kolesterolitason alentamiseen)
 • muut verenpainelääkkeet.

Oridip ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

 • runsaasti rasvaa sisältävä ateria suurentaa lääkkeen pitoisuutta veressä huomattavasti (ks. kohta Miten valmistetta käytetään)
 • alkoholi saattaa voimistaa Oridip-tablettien vaikutusta. Älä käytä alkoholia Oridip-hoidon aikana.
 • Oridip-tabletteja ei saa käyttää greippien ja greippimehun kanssa (sillä greippi voi lisätä lääkkeen verenpainetta laskevaa vaikutusta) (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä).

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Oridip-lääkkeen käyttöä ei suositella raskauden aikana, ja sitä ei pidä käyttää imetysaikana. Lerkanidipiinin raskauden- tai imetyksenaikaisesta käytöstä ei ole olemassa tietoja. Jos olet raskaana tai imetät, jos et käytä ehkäisyä, jos epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Jos sinulle tulee huimausta, heikkoutta tai uneliaisuutta tämän lääkkeen käytön aikana, älä aja autoa tai käytä koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Apuaineet

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti, eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset

Tavallinen annos on yksi 10 mg Oridip-tabletti vuorokaudessa samaan kellonaikaan joka päivä, mieluiten aamulla vähintään 15 minuuttia ennen aamiaista. Lääkäri voi tarvittaessa suurentaa annoksen yhteen 20 mg Oridip-tablettiin tai kahteen 10 mg Oridip-tablettiin vuorokaudessa. Tabletti otetaan kokonaisena riittävän nestemäärän kanssa (esimerkiksi lasi vettä). Tabletissa on jakouurre osiin jakamisen helpottamiseksi, jos sinulla on vaikeuksia niellä se kokonaisena.

Lapset

Alle 18-vuotiaat lapset eivät saa käyttää tätä lääkettä.

Iäkkäät

Vuorokausiannosta ei tarvitse muuttaa. Erityistä huomiota tulee kuitenkin kiinnittää hoidon aloitukseen.

Maksa- tai munuaissairauksia sairastavat

Erityistä huomiota tulee kiinnittää hoidon aloitukseen. Annoksen suurentaminen 20 mg:aan vuorokaudessa tulee tehdä varoen.

Jos otat enemmän Oridip-tabletteja kuin sinun pitäisi

Älä ylitä lääkärin määräämää annosta. Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Liian suuren annoksen ottaminen voi alentaa verenpainetta liikaa, ja sydämensyke saattaa muuttua epäsäännölliseksi tai nopeammaksi.

Jos unohdat ottaa Oridip-tabletteja

Jos unohdat ottaa annoksen, jätä se väliin ja ota seuraava annos ajallaan entiseen tapaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Oridip-tablettien käytön

Jos lopetat Oridip-tablettien käytön, verenpaineesi saattaa kohota uudelleen. Kysy lääkäriltä neuvoa ennen hoidon lopettamista.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jotkut haittavaikutukset voivat olla vakavia.

Jos sinulle tulee jotain seuraavista haittavaikutuksista, ota heti yhteyttä lääkäriin:

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

rasitusrintakipu (esim. puristava tunne rinnassa, joka johtuu siitä, ettei sydän saa verta), allergiset reaktiot (oireita ovat mm. kutina, ihottuma, nokkosihottuma), pyörtyminen.

Jos potilaalla on esiintynyt aiemmin rasitusrintakipua, kipukohtauksia voi esiintyä useammin, ne voivat kestää kauemmin ja olla vakavampia, kun käytetään sen lääkeryhmän lääkkeitä, johon Oridip kuuluu. Yksittäisiä sydänkohtauksia voi esiintyä.

Muut mahdolliset haittavaikutukset:

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

päänsärky, nopea sydämensyke, nopean tai epätasaisen sydämensykkeen tunne (sydämentykytys), äkillinen kasvojen, kaulan tai rinnan punoitus, nilkkaturvotus.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

huimaus, verenpaineen aleneminen, närästys, pahoinvointi, vatsakipu, ihottuma, kutina, lihaskipu, runsasvirtsaisuus, heikotus ja väsymys.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

uneliaisuus, oksentelu, ripuli, nokkosihottuma, tihentynyt virtsaamistarve, rintakipu.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

ienturvotus, maksan toiminnan muutokset (havaitaan verikokeilla), samea neste (dialyysissä letkulla vatsaan), kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turvotus, joka voi aiheuttaa hengitys- tai nielemisvaikeuksia.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä läpipainoliuskaan ja lääkepakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Oridip sisältää

Vaikuttava aine on lerkanidipiinihydrokloridi. Yksi 10 mg kalvopäällysteinen tabletti sisältää vaikuttavana aineena 10 mg lerkanidipiinihydrokloridia, joka vastaa 9,4 mg:aa lerkanidipiiniä.

Muut aineet ovat:

 • tablettiytimen apuaineet: maissitärkkelys, natriumtärkkelysglykolaatti, kolloidinen vedetön piidioksidi, mikrokiteinen selluloosa, poloksameerit, natriumstearyylifumaraatti, makrogolit
 • kalvopäällysteen apuaineet: hypromelloosi, makrogolit, keltainen rautaoksidi (E172), titaanidioksidi (E171).

Oridip-tablettien kuvaus ja pakkauskoot

Oridip 10 mg tabletit ovat keltaisia, pyöreitä, kaksoiskuperia ja kalvopäällysteisiä. Tablettien halkaisija on 6,5 mm. Niiden toisella puolella on jakouurre ja toinen puoli on sileä.

Pakkauskoot:

7, 14, 28, 35, 42, 50, 56, 98, 100, 280 (10 x 28) kalvopäällysteistä tablettia

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 20.1.2021

Tekstin muuttamispäivämäärä

20.01.2021