Package information leaflet

KETIPINOR filmdragerad tablett 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg

Tilläggsinformation

Ketipinor 25 mg, 100 mg, 200 mg och 300 mg filmdragerade tabletter

quetiapin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Ketipinor är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Ketipinor
 3. Hur du tar Ketipinor
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Ketipinor ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Ketipinor innehåller en substans som kallas quetiapin. Denna tillhör en grupp läkemedel som kallas antipsykotika. Ketipinor kan användas för att behandla flera sjukdomar, som t.ex.:

 • Bipolär depression: då du kan känna dig nedstämd eller deprimerad, skuldtyngd, energilös, har dålig aptit eller sömnproblem.
 • Mani: då du kanske känner dig väldigt uppvarvad, upprymd, upprörd, entusiastisk, hyperaktiv eller har dåligt omdöme med inslag av aggressivt och splittrat beteende.
 • Schizofreni: då du kanske ser, hör eller känner sådant som inte finns, tror på sådant som inte är verkligt eller känner dig ovanligt misstänksam, orolig, förvirrad, spänd eller deprimerad.

Det kan hända att din läkare vill att du fortsätter att ta Ketipinor även när du känner dig bättre.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Ketipinor:

 • om du är allergisk mot quetiapin eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).
 • om du använder något av följande läkemedel:
  • vissa läkemedel mot HIV
  • azoler (läkemedel mot svampinfektioner)
  • erytromycin och klaritromycin (läkemedel mot infektioner)
  • nefazodon (läkemedel mot depression).

Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Ketipinor.

Varningar och försiktighet

Tala med läkaren eller apotekspersonal innan du tar Ketipinor, om:

 • du eller någon i din familj har eller har haft något hjärtproblem, till exempel rubbningar av hjärtrytmen (QT-förlängning), svag hjärtmuskel eller inflammation i hjärtat eller om du tar några läkemedel som kan påverka hur hjärtat slår
 • du har lågt blodtryck
 • du har haft en stroke, framförallt om du är äldre
 • du har leverproblem
 • du har någon gång haft ett krampanfall (epilepsi)
 • du har diabetes eller risk att få diabetes. Då kan din läkare behöva mäta din blodsockernivå när du använder Ketipinor.
 • du vet om att du tidigare haft en låg halt av vita blodkroppar (som kan ha varit, eller inte varit orsakade av andra läkemedel)
 • du är äldre och lider av demens (en förlust av hjärnfunktioner). Om detta stämmer på dig ska du inte ta Ketipinor, eftersom den grupp av läkemedel som Ketipinor tillhör kan öka risken för stroke, eller i vissa fall risken för dödsfall, hos äldre personer med demens.
 • du är äldre med Parkinsons sjukdom eller parkinsonism
 • du eller någon i din släkt har haft blodpropp eftersom liknande läkemedel har förknippats med bildande av blodproppar
 • du har eller har haft ett tillstånd där du slutar att andas under korta perioder under din normala nattsömn (kallas ”sömnapné”) och tar läkemedel som minskar den normala aktiviteten i hjärnan (”lugnande medel”)
 • du har eller har haft ett tillstånd där du inte kan tömma blåsan helt (urinretention), har förstorad prostata, stopp i tarmarna eller ökat tryck inuti ögat. Dessa tillstånd orsakas ibland av läkemedel (som kallas ”antikolinergika”) som påverkar hur nervcellerna fungerar för att behandla vissa sjukdomstillstånd.
 • du har eller har haft alkohol- eller läkemedelsmissbruk i anamnesen.

Tala genast med din läkare om du upplever något av följande efter att du tagit denna medicin:

 • en kombination av feber, svår muskelstelhet, svettningar samt sänkt medvetandegrad (ett tillstånd som kallas malignt neuroleptikasyndrom). Du kan behöva omedelbar medicinsk behandling.
 • okontrollerbara rörelser, framför allt i ansiktet eller tungan.
 • yrsel eller besvärande sömnighet. Detta skulle hos äldre patienter kunna öka risken för olycksfallsskador (genom att man ramlar).
 • krampanfall
 • långvarig och smärtsam erektion (priapism)
 • snabba oregelbundna hjärtslag även vid vila, hjärtklappning, andningsproblem, bröstsmärta eller oförklarlig trötthet. Läkaren behöver undersöka ditt hjärta och, vid behov, omedelbart skicka (remittera) dig till en hjärtläkare.

Sådana tillstånd kan orsakas av den här typen av läkemedel.

Tala med läkare så snart som möjligt om du får:

 • feber, influensaliknande symtom, halsont eller någon annan infektion, eftersom detta skulle kunna bero på ett mycket lågt antal vita blodkroppar, vilket kan kräva att behandlingen med Ketipinor avbryts och/eller att behandling mot infektion ges
 • förstoppning tillsammans med ihållande smärta i magen eller förstoppning som inte svarar på behandling, eftersom detta kan leda till en allvarligare blockering av tarmen.
 • självmordstankar och förvärrad depression
  Du som är deprimerad kan ibland ha tankar på att vilja skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvarras när du börjar behandlingen, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, men ibland längre tid. Tankar av den här typen kan även öka om du plötsligt slutar ta ditt läkemedel. Dessa tankar kan vara vanliga om du är ung vuxen. Kliniska studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med depression har en ökad risk för självmordstankar och/eller tankar på att skada sig själv.
  Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att depressionen blir värre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

Allvarliga hudreaktioner (SCAR)

Allvarliga hudreaktioner, som kan vara livshotande eller leda till döden, har mycket sällan rapporterats vid användning av detta läkemedel. Dessa reaktioner visar sig oftast som:

 • Stevens-Johnsons syndrom (SJS), utbredda hudutslag med blåsor och flagnande hud, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganen
 • Toxisk epidermal nekrolys (TEN), en svårare form som orsakar utbredd hudavlossning
 • Läkemedelsutlöst hudutslag med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) som uppträder som influensaliknande symtom samt hudutslag, hög kroppstemperatur, föstrorade lymfknutor och blodavvikelser (inklusive förhöjda vita blodkroppar (eosinofili) och leverenzymer)
 • Akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP), små varfyllda blåsor
 • Erythema multiforme (EM), hudutslag med kliande oregelbundna röda fläckar.

Sluta använda Ketipinor om du får dessa symtom och kontakta din läkare eller uppsök omedelbart läkare.

Viktökning

Man har sett att vissa patienter som tar Ketipinor går upp i vikt. Du och din läkare bör kontrollera din vikt regelbundet.

Barn och ungdomar

Ketipinor ska inte användas av barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Ketipinor

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen had använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Ta inte Ketipinor om du använder något av följande läkemedel:

 • vissa läkemedel mot HIV
 • azoler (läkemedel mot svampinfektioner)
 • erytromycin eller klaritromycin (läkemedel mot infektioner)
 • nefazodon (läkemedel mot depression)

Tala om din läkare om du använder något av följande läkemedel:

 • epilepsiläkemedel (som fenytoin eller karbamazepin)
 • läkemedel mot högt blodtryck
 • barbiturater (läkemedel mot sömnsvårigheter)
 • tioridazin eller litium (andra antipsykotiska läkemedel)
 • läkemedel som påverkar hur hjärtat slår, till exempel läkemedel som kan orsaka obalans hos elektrolyterna (låga halter av kalium eller magnesium) såsom diuretika (urindrivande läkemedel) eller vissa antibiotika (läkemedel mot infektioner)
 • läkemedel som kan orsaka förstoppning
 • läkemedel (som kallas ”antikolinergika”) som påverkar hur nervcellerna fungerar för att behandla vissa sjukdomstillstånd.

Prata med din läkare innan du slutar ta något av dessa läkemedel.

Ketipinor med mat, dryck och alkohol

 • Ketipinor kan tas antigen i samband med måltid eller på tom mage.
 • Du bör vara försiktig med hur mycket alkohol du dricker eftersom kombinationen av Ketipinor och alkohol kan göra dig sömnig.
 • Drick inte grapefruktjuice när du tar Ketipinor. Det kan påverka hur läkemedlet fungerar.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Du ska inte ta Ketipinor under graviditet, om du inte har diskuterat det med läkare. Du ska inte ta Ketipinor om du ammar.

Följande symtom, som motsvarar besvär som kan uppstå när man slutar med läkemedlet, kan förekomma hos nyfödda barn till mödrar som använt Ketipinor under den sista trimestern (de sista tre månaderna av graviditeten): skakningar, muskelstelhet och/eller muskelsvaghet, sömnighet, oro, andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn uppvisar något av dessa symtom kan du behöva kontakta läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Dina tabletter kan göra dig sömnig. Kör inte bil och använd heller inte verktyg eller maskiner förran du vet hur tabletterna påverkar dig.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Effekter på drogtester i urin

Om du lämnar urinprov för ett drogtest kan användning av Ketipinor göra att du testar positivt för metadon eller vissa läkemedel mot depression som kallas tricykliska antidepressiva (TCA). Detta kan ske när vissa testmetoder används, trots att du kanske inte tar metadon eller TCA, och i så fall kan ett mer specifikt test utföras.

Ketipinor innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller 19,7 mg (100 mg tablett), 39,3 mg (200 mg tablett) eller 59 mg (300 mg tablett) laktos (i form av monohydrat). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Övriga innehållsämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablet, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Din läkare bestämmer din startdos. Underhållsdosen (den dagliga dosen) beror på din sjukdom och dina behov men är normalt mellan 150 mg och 800 mg.

 • Du ska ta tabletterna 1 gång per dag till natten eller 2 gånger per dag, beroende på din sjukdom.
 • Svälj tabletterna hela med ett glas vatten.
 • Du kan ta tabletterna med eller utan mat.
 • Drick inte grapefruktjuice när du tar Ketipinor. Det kan påverka hur läkemedelt fungerar.
 • Sluta inte ta dina tabletter även om du känner dig bättre, om inte din läkare säger att du ska göra det.

Leverproblem

Om du har problem med levern kan det hända att din läkare ändrar dosen.

Äldre patienter

Om du är äldre kan det hända att din läkare ändrar dosen.

Användning för barn och ungdomar

Ketipinor ska inte användas av barn och ungdomart under 18 år.

Om du har tagit för stor mängd av Ketipinor

Om du tagit större dos än vad din läkare föreskrivit kan du känna dig sömnig, yr och känna att hjärtat slår på ett onormalt sätt.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta läkemedelsförpackningen med om du uppsöker läkare eller sjukhus.

Om du har glömt att ta Ketipinor

Om du har glömt att ta en tablett, ta den då så fort du kommer på det. Om det snart är dags för nästa tablett, vänta tilldess. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Ketipinor

Om du plötsligt slutar att ta Ketipinor kan du få sömnsvårigheter, känna dig illamående eller uppleva huvudvärk, diarré, kräkningar, yrsel eller känna dig lättretlig. Din läkare kan föreslå att du minskar dosen gradvis innan du avslutar din behandling.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • yrsel (kan leda till fall), huvudvärk, munntorrhet
 • sömnighet (kan försvinna med tiden när du tar Ketipinor) (kan leda till fall)
 • utsättningssymtom (symtom som inträffar när du slutar att ta Ketipinor) som omfattar svårigheter att somna (sömnlöshet), sjukdomskänsla (illamående), huvudvärk, diarré, kräkningar, yrsel och irritabilitet. Det är lämpligt att man slutar gradvis med läkemedlet under en period på minst 1-2 veckor.
 • viktökning
 • onormala muskelrörelser, t.ex. svårt att påbörja rörelser, skakningar, en känsla av rastlöshet eller muskelstelhet utan smärta
 • förändrade halter av vissa fetter (triglycerider och totalt kolesterol).

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • snabb hjärtrytm
 • känsla av att hjärtat bultar, rusar eller hoppar över hjärtslag
 • förstoppning, orolig mage (matsmältningsproblem)
 • kraftlöshet
 • svullnad i armar eller ben
 • blodtrycksfall då du reser dig upp. Det kan få dig att känna dig yr eller svimma (kan leda till fall).
 • ökad blodsockerhalt
 • dimsyn
 • konstiga drömmar och mardrömmar
 • ökade hungerkänslor
 • känsla av irritation
 • störningar i tal och språk
 • självmordstankar och försämring av din depression
 • andfåddhet
 • kräkningar (främst hos äldre)
 • feber
 • förändrade halter av sköldkörtelhormoner i blodet
 • sänkt halt av vissa typer av blodkroppar
 • ökad halt av leverenzymer mätt i blodprov
 • ökad halt av hormonet prolaktin i blodet. En ökning av hormonet prolaktin kan i sällsynta fall leda till följande:
  • män och kvinnor kan få en svullnad av brösten och oväntad produktion av bröstmjölk
  • hos kvinnor kan menstruationerna upphöra eller bli oregelbundna.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • epilepsi eller kramper
 • allergiska reaktioner som kan inkludera upphöjda knottror eller strimmor, hudsvullnad och svullnad runt munnen
 • obehagkänsla i benen (även kallad restless legs (RLS))
 • svårighet att svälja
 • ofrivilliga rörelser, framför allt i ansiktet och tungan
 • sexuella dysfunktion
 • diabetes
 • ändring i hjärtats elektriska aktivitet som kan ses i EKG-mätning (QT-förlängning)
 • en långsammare hjärtfrekvens än normalt kan förekomma i början av behandlingen och kan vara förknippad med lågt blodtryck och svimning
 • svårighet att urinera
 • svimning (kan leda till fall)
 • nästäppa
 • sänkt halt röda blodkroppar
 • sänkt halt natrium i blodet
 • försämrad diabetes
 • förvirring.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • en kombination av feber, svettningar, muskelstelhet, kraftig dåsighet eller svimning (ett tillstånd som kallas ”malignt neuroleptikasyndrom”)
 • gulfärgad hud och ögon (gulsot)
 • leverinflammation (hepatit)
 • ihållande och smärtsam erektion (priapism)
 • svullnad av brösten och oväntat produktion av bröstmjölk (galaktorré)
 • menstruationsrubbning
 • blodproppar i venerna, särskilt i benen (med symptom som svullnad, smärta och rodnad) som kan föras vidare i blodkärlen till lungorna och förorsaka bröstsmärtor och andningssvårigheter. Om du får symtom som liknar dessa ska du omedelbart uppsöka läkare.
 • att du går, pratar, äter eller har andra aktiviteter när du sover
 • sänkt kroppstemperatur (hypotermi)
 • bukspottkörtelinflammation
 • ett tillstånd (så kallat ”metabolt syndrom”) där du kan ha en kombination av minst 3 av följande tecken: en ökning av bukfettet, en sänkning av ”det goda kolesterolet” (HDL-C), en ökning av en typ av fetter i blodet som kallas triglycerider, högt blodtryck och en ökning av blodsockret
 • en kombination av feber, influensaliknande symtom, halsont eller någon annan infektion med mycket lågt antal vita blodkroppar (ett tillstånd som kallas agranulocytos)
 • blockering av tarmen
 • ökad halt av kreatininfosfokinas i blodet (ett ämne som kommer från musklerna).

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • svåra utslag, blåsor eller röda fläckar på huden
 • allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion) som kan ge svårigheter att andas och chock
 • hastig svullnad av huden, vanligen runt ögon, läppar eller hals (angioödem)
 • en allvarlig sjukdom med blåsbildning i huden, munnen, ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom), se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används
 • störd utsöndring av ett hormon som reglerar urinvolymen
 • nedbrytning av muskelfibrer och värk i musklerna (rabdomyolys).

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • hudutslag med oregelbundna röda fläckar (erythema multiforme)
 • snabbt uppträdande områden av röd hud som är full med små pustler (små blåsor med vit/gul vätska), så kallad akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP), se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används
 • allvarlig, plötslig allergisk reaktion med symtom som feber, hudblåsor och fjällning av hud (toxisk epidermal nekrolys), se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används
 • läkemedelsutlöst hudutslag med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) som uppträder som influensaliknande symtom samt hudutslag, hög kroppstemperatur, förstorade lymfknutor och blodavvikelser (inklusive förhöjda vita blodkroppar (eosinofili) och leverenzymer), se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används
 • hjärtmuskelsjukdom (kardiomyopati)
 • hjärtmuskelinflammation (myokardit)
 • inflammation i blodkärlen (vaskulit) ofta med hudutslag med små röda eller lila knölar
 • besvär i samband med att man slutar med läkemedlet kan förekomma hos nyfödda barn till mödrar som har använt Ketipinor under graviditeten
 • slaganfall.

Ketipinor tillhör en typ av läkemedel som kan orsaka rubbningar av hjärtrytmen. Sådana rubbningar kan vara allvarliga och i svåra fall dödliga.

Vissa biverkningar syns bara om man tar ett blodprov. Det gäller förändrade halter av vissa fetter (triglycerider och totalt kolesterol) och socker i blodet, förändrade halter av sköldkörtelhormoner i blodet, förhöjda halter av leverenzymer, minskning av antalet av vissa typer av blodkroppar, sänkt halt röda blodkroppar, förhöjd halt av kreatininfosfokinas (en substans i musklerna) i blodet, sänkt halt natrium i blodet och förhöjda halter i blodet av hormonet prolaktin. En ökning av hormonet prolaktin kan i sällsynta fall leda till att:

 • män och kvinnor kan få en svullnad av brösten och oväntad produktion av bröstmjölk.
 • hos kvinnor kan menstruationerna upphöra eller bli oregelbundna.

Din läkare kan be dig att ta blodprov regelbundet.

Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Samma biverkningar som kan förekomma hos vuxna kan också uppträda hos barn och ungdomar.

Följande biverkningar har setts oftare hos barn och ungdomar eller har inte setts hos vuxna:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • ökad mängd av hormonet prolaktin i blodet. Ökade mängder av hormonet prolaktin kan i sällsynta fall leda till följande:
  • brösten kan svullna hos både pojkar och flickor och oväntat bilda bröstmjölk
  • menstruationen kan upphöra eller bli oregelbunden hos flickor.
 • ökad aptit
 • kräkningar
 • onormala muskelrörelser. Dessa omfattar svårigheter att påbörja muskelrörelser, skakningar, rastlöshet eller muskelstelhet utan smärta.
 • ökat blodtryck.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • kraftlöshet, svimning (kan leda till fall)
 • nästäppa
 • att man känner sig irriterad.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är quetiapin. En filmdragerad tablett innehåller 25 mg, 100 mg, 200 mg eller 300 mg quetiapin (som fumarat).
 • Övriga innehållsämnen i 25 mg tablettens tablettkärna är mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, povidon (K 30) och magnesiumstearat.
 • Övriga innehållsämnen i 100 mg, 200 mg och 300 mg tabletternas tablettkärna är mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfatdihydrat, laktosmonohydrat, natriumstärkelseglykolat, povidon (K30) och magnesiumstearat.
 • Övriga innehållsämnen i 25 mg och 100 mg tabletternas filmdragering är Opadry II (Opadry II innehåller partiellt hydrolyserad polyvinylalkohol, makrogol, talk, titandioxid och järnoxider).
 • Övriga innehållsämnen i 200 mg och 300 mg tabletternas filmdragering är Opadry II (Opadry II innehåller partiellt hydrolyserad polyvinylalkohol, makrogol, talk och titandioxid).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ketipinor 25 mg är en brun/mörk rosa, rund, konvex, filmdragerad tablett, diameter 6 mm, märkta ‘OR41’ på ena sidan och inga märkningar på den andra sidan.

Ketipinor 100 mg är en ljusgul, rund, konvex, filmdragerad tablett, diameter 8 mm, märkta ‘OR411’ på ena sidan och inga märkningar på den andra sidan.

Ketipinor 200 mg är en vit, rund, konvex, filmdragerad tablett, diameter 11 mm, märkta ‘OR412’ på ena sidan och inga märkningar på den andra sidan.

Ketipinor 300 mg är en vit, kapselformad, filmdragerad tablett, längd 19 mm, märkta ‘OR413’ på ena sidan och inga märkningar på den andra sidan.

Tabletterna är förpackade i blisterförpackningar som är i kartongen och i HDPE-burkar.

Blisterförpackningar:

25 mg: 6, 10, 30, 60 och 100 tabletter.

100 mg, 200 mg och 300 mg: 30, 60, 90 och 100 tabletter.

Burkar:

25 mg, 100 mg, 200 mg och 300 mg: 100 tabletter.

Alla förpackningsstorlekar finns eventuellt inte till försäljning.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 16.12.2021

Texten ändrad

16.12.2021