Pakkausseloste

BRICANYL TURBUHALER inhalationspulver 0,25 mg/dos, 0,5 mg/dos

Tilläggsinformation

Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/dos och 0,5 mg/dos inhalationspulver

terbutalinsulfat

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Bricanyl Turbuhaler är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Bricanyl Turbuhaler
 3. Hur du använder Bricanyl Turbuhaler
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Bricanyl Turbuhaler ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Bricanyl Turbuhaler utvidgar luftrören och minskar andningssvårigheter. Läkemedlet följer med den inandade luften ned i luftvägarna och i lungorna.

Bricanyl Turbuhaler lindrar och förhindrar andfåddhet och andra tillstånd som astmatiker eller patienter med motsvarande sjukdomar har.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Bricanyl Turbuhaler

Varningar och försiktighet
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Bricanyl Turbuhaler.

 • Informera läkaren om alla tidigare ovanliga reaktioner mot terbutalin eller andra läkemedel.
 • I vissa fall behöver du använda Bricanyl Turbuhaler med särskilt försiktighet. Berätta för läkaren om alla dina hälsoproblem, särskilt om du har någon hjärtsjukdom, oregelbunden puls, angina, diabetes eller ökad sköldkörtelfunktion (hypertyreos).
 • Informera läkaren om alla andra mediciner du använder, även receptfria (se också paragraf "Andra läkemedel och Bricanyl Turbuhaler".

Andra läkemedel och Bricanyl Turbuhaler
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även receptfria sådana.

Vid samtidigt användning med s.k. betablockare (en del blodtryckssänkande mediciner, mediciner som påverkar hjärtats funktion, ögondroppar) kan effekten av Bricanyl Turbuhaler försämras eller förhindras. Samtidig användning med Bricanyl Turbuhaler och vissa andra mediciner kan påverka blodets saltbalans (låg kaliumhalt). Normalt har denna ingen betydelse men i vissa fall kan det påverka hjärtats rytm.

Om du ska genomgå en operation som kräver anestesi, tala om för läkaren att du använder Bricanyl Turbuhaler.

Graviditet, amning och fertilitet
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Bricanyl Turbuhaler har inte konstaterats ge några biverkningar för fostret under graviditet eller åt det nyfödda barnet under amning. Om du blivit gravid medan du använder Bricanyl Turbuhaler kontakta läkare så snart som möjligt.

Körförmåga och användning av maskiner
Bricanyl Turbuhaler påverkar inte din förmåga att köra bil eller att använda maskiner.

Bricanyl Turbuhaler innehåller laktos
Bricanyl Turbuhaler innehåller laktos, som är en typ av socker. Om du har fått veta av din läkare att du inte tål vissa sockerarter, tala då med läkaren innan du använder detta läkemedel. Mängden laktos i det här läkemedlet orsakar normalt inte problem hos personer som är laktosintoleranta.

Laktos kan innehålla små rester av mjölkprotein. Hos patienter med överkänslighet mot mjölkproteiner kan dessa små rester orsaka allergiska reaktioner.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Bricanyl Turbuhaler rekommenderas för bruk vid behov hellre än kontinuerligt.

Innan du använder Bricanyl Turbuhaler för första gången är det viktigt att du läser och följer bruksanvisningen noggrant.
Barn bör inte självrådigt använda Bricanyl Turbuhaler. Med detta garanteras rätt inhalationsteknik och iakttagande av läkares ordination.

Kontakta omedelbart läkare, om den normala Bricanyl Turbuhaler dosen inte längre lindrar dina besvär. Läkaren måste troligen anpassa dosen på nytt. Ändra aldrig dosen på egen hand.

Bricanyl Turbuhaler verkar vanligen inom 5 minuter och dosen har en verkningstid på upp till 6 timmar. Bricanyl Turbuhaler är också effektivt under akut astmaanfall.

Vid varje inhalation kan en del av läkemedlet fastna inuti munnen och i svalget. Med tiden är det möjligt att inhalationspulver ansamlas i munstycket på inhalatorn. Detta pulver kan lossna om inhalatorn tappas eller faller ner (t.ex. från ett bord). För att minska risken för biverkningar rekommenderas det att du sköljer munnen med vatten och spottar ut vattnet efter det att du har använt Bricanyl Turbuhaler, om detta är möjligt.

Att förbereda din nya Bricanyl Turbuhaler inhalator
Innan du använder din nya Bricanyl Turbuhaler inhalator för första gången behöver du förbereda den för användning enligt följande:

 • Skruva av skyddshylsan och lyft av den. Du kan höra ett rasslande ljud.
 • Håll din Bricanyl Turbuhaler inhalator upprätt med det blå vredet nedåt.
 • Vrid det blå vredet åt ena hållet så långt det går. Vrid det sedan åt andra hållet så långt det går (det spelar ingen roll åt vilket håll du vrider först). Du bör höra ett klickande ljud.
 • Upprepa detta igen, vrid det blå vredet i båda riktningarna.
 • Din Bricanyl Turbuhaler inhalator är nu färdig att användas.

Hur du gör en inhalation
Varje gång du behöver göra en inhalation, följ instruktionerna nedan.

1. Skruva av skyddshylsan och lyft av den. Du kan höra ett rasslande ljud.
2. Håll din Bricanyl Turbuhaler inhalator upprätt med det blå vredet nedåt.
3. Håll inte i munstycket när du laddar din Turbuhaler. För att mata fram en dos, vrid det blå vredet åt ena hållet så långt det går. Vrid det sedan åt andra hållet så långt det går (det spelar ingen roll åt vilket håll du vrider först). Du bör höra ett klickande ljud. Din Bricanyl Turbuhaler är nu laddad och färdig att användas. Ladda endast din Turbuhaler när du behöver använda den.

4. Håll din Turbuhaler borta från munnen. Andas ut lugnt (så mycket som känns bekvämt). Andas inte ut genom din Turbuhaler.
5. Placera försiktigt munstycket mellan tänderna. Slut läpparna. Andas in genom munnen så djupt och kraftigt som du kan. Tugga eller bit inte på munstycket.

6. Ta bort din Turbuhaler från munnen. Andas sedan ut försiktigt. Mängden läkemedel som inhaleras är väldigt liten. Det betyder att du kanske inte känner någon smak av det efter inhalationen. Om du har följt instruktionerna kan du vara säker på att du har inhalerat dosen och att läkemedlet nu finns i dina lungor.
7. Om du ska ta ytterligare en dos, upprepa steg 2 till 6.
8. Sätt tillbaka skyddshylsan ordentligt efter användningen.
9. Om möjligt skölj munnen med vatten efter varje dos för att ta bort läkemedel som finns kvar i munnen.

Liksom med andra inhalatorer bör vårdgivarna säkerställa att barn som ordinerats Bricanyl Turbuhaler använder rätt inhalationsteknik, såsom beskrivs ovan.

Försök inte att ta bort munstycket eftersom det sitter fast på din Turbuhaler och får inte tas bort. Munstycket kan vridas men vrid det inte i onödan. Använd inte din Turbuhaler om den har skadats eller om munstycket har lossnat från din Turbuhaler.

Hur du rengör din Turbuhaler
Torka utsidan av munstycket en gång i veckan med en torr trasa. Använd inte vatten eller vätskor.

När du ska börja använda en ny Turbuhaler
Dosindikatorn anger hur många doser som är kvar i din Turbuhaler. När den är full innehåller den 120 doser.

 

 • Dosindikatorn är markerad i intervaller om 10 doser. Den visar alltså inte varje dos. När du ser en röd markering vid kanten av indikatorfönstret finns det ungefär 20 doser kvar. För de sista 10 doserna är bakgrunden till dosindikatorn röd. När "0" med röd bakgrund visas i mitten av fönstret måste du börja på en ny Turbuhaler.

Observera:

 • Vredet går att vrida och ”klickar” även när din Turbuhaler är tom.
 • Ljudet du hör när du skakar din Turbuhaler kommer från ett torkmedel och inte från läkemedlet. Ljudet anger därför inte hur mycket läkemedel som finns kvar i din Turbuhaler.
 • Om du av misstag laddar din Bricanyl Turbuhaler mer än en gång innan du tar din dos, kommer du fortfarande att få endast en dos. Dosindikatorn kommer dock att registrera alla laddade doser.

Om du har tagit för stor mängd av Bricanyl Turbuhaler
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.
Följ alltid noga läkarens dosföreskrifter. De vanligaste symptomen vid överdosering är: illamående, huvudvärk, snabb eller oregelbunden puls, muskelkramp, nervositet, rastlöshet, darrning, svindel eller ovanlig trötthet.
Om ovannämnda eller andra oväntade symptomen förekommer och kvarstår, kontakta läkare.

Om du har glömt att ta Bricanyl Turbuhaler
Bricanyl Turbuhaler rekommenderas för bruk vid behov hellre än kontinuerligt. Om Bricanyl Turbuhaler har ännu ordinerats för kontinuerligt bruk och du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg den. Om det däremot snart är dags för nästa dos, hoppa över den glömda dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Biverkningar är sällsynta vid användning av Bricanyl Turbuhaler. Om biverkningar ändå förekommer avklingar de vanligen efter 1-2 veckors behandling. Kontakta läkare om biverkningar förekommer och kvarstår.

Mycket vanliga (hos fler än 1 av 10 människor)

 • Darrning.
 • Huvudvärk.

Vanliga (hos färre än 1 av 10 människor)

 • Palpitationer.
 • Muskelkramper.
 • Låga halter kalium i blodet.

Ingen känd frekvens*:

 • Oregelbunden hjärtrytm.
 • Myokardischemi (minskat blodflöde till hjärtat).
 • Illamående.
 • Sömn och beteendestörningar såsom upprördhet, hyperaktivitet, rastlöshet, störd sömn.
 • Bronkospasm (sammandragning av musklerna i luftvägarna, vilket orsakar pipande andning).**
 • Nässelutslag.
 • Exantem.

*Biverkningar har noterats från rapporter efter att produkten kommit ut på marknaden och därför är frekvensen ingen känd.

**Inhalerade läkemedel kan orsaka bronkospasm.

Även om det är okänt hur ofta det händer kan vissa människor uppleva bröstsmärta (relaterad till hjärtproblem såsom angina).

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras vid högst 30 °C.
Tillslut ordentligt efter användning.
Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum (EXP) som anges på förpackningen. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

En dos (inhalation) innehåller:

 • Den aktiva substansen är terbutalinsulfat 0,25 mg eller 0,5 mg.
 • Övrigt hjälpämne är laktos.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Bricanyl Turbuhaler är en inhalator som innehåller läkemedel. Färgen på inhalationspulvret är vit.
Turbuhaler är vitfärgad med ett blått vridgrepp.

0,25 mg/dos: Varje inhalator innehåller 120 doser. Varje förpackning innehåller 1 inhalator (1 x 120 doser).

0,5 mg/dos: Varje inhalator innehåller 120 doser. Varje förpackning innehåller 1 eller 2 inhalatorer (1 x 120 doser eller 2 x 120 doser).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning
AstraZeneca Oy, Självstyrelsegränden 4, 02600 Esbo

Tillverkare
AstraZeneca AB, Södertälje, Sverige

Denna bipacksedel ändrades senast 16.1.2020.

Texten ändrad

16.01.2020