Package information leaflet

NOBIVAC DHPPI VET injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten

ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Nobivac DHPPi vet. kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, injektionestettä varten, suspensio koiralle

VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

Yksi annos (1 ml) käyttökuntoon saatettua rokotetta sisältää:

Vaikuttavat aineet:

Eläviä, heikennettyjä koiran penikkatautiviruksia (CDV), kanta Onderstepoort 4,0–6,1 log10 TCID50

Eläviä, heikennettyjä koiran adenoviruksia (CAV2), kanta Manhattan LVP3 4,0–7,5 log10 TCID50

Eläviä, heikennettyjä koiran parvoviruksia (CPV), kanta 154 7,0–8,3 log10 TCID50

Eläviä, heikennettyjä koiran parainfluenssaviruksia (CPiV), kanta Cornell 5,5–7,3 log10 TCID50.

Kuiva-aine, kylmäkuivattu: luonnonvalkoinen tai kermanvärinen pelletti.

Liuotin: kirkas, väritön liuos.

KÄYTTÖAIHEET

Koirien aktiivinen immunisointi penikkatautia, tarttuvaa maksatulehdusta ja parvovirusinfektiota sekä adeno- ja parainfluenssavirusten aiheuttamia hengitystieinfektioita vastaan.

Immuniteetin kehittyminen: CDV, CAV2 ja CPV: 1 viikko rokotuksesta; CPi: 4 viikkoa.

Immuniteetin kesto: CDV, CAV2 ja CPV: 3 vuotta, CPi: Immuniteetin kestoa ei ole osoitettu, mutta koirilla, joille annettiin tehosterokotus vuoden kuluttua ensimmäisestä rokotuksesta, todettiin kuitenkin anamnestinen vaste.

VASTA-AIHEET

Ei ole.

HAITTAVAIKUTUKSET

Koira:

Hyvin harvinainen

(< 1 eläin 10 000 hoidetusta eläimestä, yksittäiset ilmoitukset mukaan luettuina):

Injektiokohdan turvotus1

Ruumiinlämmönnousu2, voimakas väsymys

Koordinaatiovaikeuksia, vapina

Oksentelu, ripuli

Hengenahdistus

Yliherkkyysreaktio (anafylaksia, kasvojen turvotus, kutina)3.

1 Pientä ja ohimenevää (≤ 5 mm), joka voi toisinaan olla kova ja kivulias tunnusteltaessa. Yleensä vastaava turvotus on joko hävinnyt tai selvästi pienentynyt 14 vuorokauden kuluttua rokotuksesta.

2 Ohimenevää.

3 Tällainen reaktio voi kehittyä vakavammaksi tilaksi (anafylaksia), joka voi olla henkeä uhkaava. Mikäli tällaisia reaktioita ilmenee, suositellaan asianmukaista hoitoa.

Haittatapahtumista ilmoittaminen on tärkeää. Se mahdollistaa eläinlääkkeen turvallisuuden jatkuvan seurannan. Jos havaitset haittavaikutuksia, myös sellaisia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai olet sitä mieltä, että lääke ei ole tehonnut, ilmoita ensisijaisesti asiasta eläinlääkärillesi. Voit ilmoittaa kaikista haittavaikutuksista myös myyntiluvan haltijalle käyttämällä tämän pakkausselosteen lopussa olevia yhteystietoja tai kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, www-sivusto: https://fimea.fi/elainlaakkeet .

KOHDE-ELÄINLAJI

Koira.

ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Yksi annos (1 ml) käyttökuntoon saatettua rokotetta annetaan injektiona ihon alle.

Yksi annos on 1 ml riippumatta koiran iästä ja koosta.

Annos kylmäkuivattua rokotetta liuotetaan yhteen ampulliin liuotinta tai yhteen annokseen Nobivac Rabies -rokotetta.

Rokotusohjelma:

Perusrokotus:

8 viikon iässä ja uusintarokotus 4 viikon kuluttua perusrokotuksesta tai yksi rokotus 12 viikon iässä tai vanhempana.

Tehosterokotus:

Pysyvä immuniteetti penikkatauti-, adeno- ja parvoviruksia vastaan varmistetaan antamalla ylläpitorokotus 3 vuoden välein ja parainfluenssaa vastaan antamalla rokotus vuosittain.

Rokotussuositus: Tartuntavaarassa olevat pennut rokotetaan ensimmäisen kerran 6 viikon iässä ja tehosterokotukset annetaan 8 ja 12 viikon iässä.

Käyttökuntoon saatettu valmiste: vaaleanpunainen tai lähes vaaleanpunainen suspensio.

ANNOSTUSOHJEET

Rokote on käytettävä välittömästi liuottamisen jälkeen.

VAROAIKA

Ei oleellinen.

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C). Ei saa jäätyä.

Älä käytä tätä eläinlääkettä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen, joka on ilmoitettu ulkopakkauksessa ja etiketissä merkinnän Exp. jälkeen. Viimeisellä käyttöpäivämäärällä tarkoitetaan kuukauden viimeistä päivää.

Ohjeiden mukaan käyttökuntoon saatetun eläinlääkkeen kestoaika: käytettävä heti.

ERITYISVAROITUKSET

Erityisvaroitukset:

Rokota vain terveitä eläimiä.

Erityiset varotoimet, jotka liittyvät turvalliseen käyttöön kohde-eläinlajilla:

Koiria ei saa altistaa tarpeettomalle infektioriskille ensimmäisen viikon aikana rokotusohjelman päättymisen jälkeen.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkettä eläimille antavan henkilön on noudatettava:

Jos vahingossa injisoit itseesi valmistetta, käänny välittömästi lääkärin puoleen ja näytä hänelle pakkausseloste tai myyntipäällys.

Tiineys:

Voidaan käyttää tiineyden aikana.

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset:

Turvallisuus- ja tehotietojen perusteella (viruseritys) tämä rokote voidaan sekoittaa ja antaa Nobivac Rabies -rokotteen ja inaktivoitujen Nobivac-sarjan rokotteiden kanssa koiran leptospiroosia vastaan, jonka aiheuttajana ovat kaikki tai jotkin seuraavista serovaareista: L. interrogans seroryhmä Canicola serovaari Canicola, L. interrogans seroryhmä Icterohaemorrhagiae serovaari Copenhageni, L. interrogans seroryhmä Australis serovaari Bratislava ja L. kirschneri seroryhmä Grippotyphosa serovaari Bananal/Liangguang.

Katso Nobivac-rokotteiden valmisteyhteenvedot ennen yhteiskäyttöä. Koiran injektoitavan parainfluenssaviruskomponentin indusoiman anamnestisen vasteen ei ole todettu heikentyvän yhteiskäytössä Nobivac leptospiroosirokotteen kanssa vuosittaisessa tehosterokotuksessa.

Kun valmistetta annetaan yhdessä leptospiroosirokotteen kanssa, voidaan havaita lievää ja ohimenevää ruumiinlämmön nousua (≤ 1°C) muutama päivä rokotuksen jälkeen. Jotkut pennut voivat olla vähemmän aktiivisia ja/tai niiden ruokahalu voi olla heikentynyt. Pientä ohimenevää turvotusta (≤ 4 cm), joka voi ajoittain olla kiinteä ja kivulias palpoitessa, voi esiintyä injektiokohdassa. Turvotus joko häviää tai selvästi vähenee 14 vuorokauden kuluessa rokotuksesta.

Kun yhteiskäyttöön liittyy Nobivac DHPPi ja leptospiroosirokotteen yliannostus, voidaan ohimeneviä paikallisreaktioita, kuten epätarkkarajaista tai kiinteää turvotusta halkaisijaltaan 1–5 cm havaita. Yleensä nämä häviävät 5 viikon kuluessa, tosin joskus turvotuksen kokonaan häviäminen kestää pidempään.

Tämän rokotteen sisältämien koiran penikkatauti-, adeno- ja parvoviruskomponenttien turvallisuus- ja tehotietojen perusteella tätä rokotetta voidaan annostella samanaikaisesti Nobivac -sarjan Bordetella bronchiseptica -bakteeria vastaan tarkoitetun inaktivoidun rokotteen kanssa. Valmisteita ei saa kuitenkaan sekoittaa keskenään.

Kun tätä rokotetta annetaan yhdessä Nobivac-sarjan Bordetella bronchiseptica -bakteeria vastaan tarkoitetun inaktivoidun rokotteen kanssa, osoitettu vasta-ainevaste tämän rokotteen koiran parainfluenssakomponentille on sama kuin annosteltaessa rokote yksinään.

Kun Nobivac DHPPi -rokotetta käytetään jonkin muun kuin yllä mainitun rokotteen kanssa, vähimmäisrokotusikä täytyy olla vähintään pienin kyseessä olevien rokotteiden valmisteyhteenvedoissa mainittu ikä.

Rokotteen turvallisuudesta ja tehosta yhteiskäytössä muiden kuin yllä mainittujen eläinlääkkeiden kanssa ei ole tietoa. Tästä syystä päätös rokotteen käytöstä ennen tai jälkeen muiden eläinlääkkeiden antoa on tehtävä tapauskohtaisesti.

Yliannostus:

Ei erityisiä oireita kymmenkertaisella annoksella.

Merkittävät yhteensopimattomuudet:

Ei saa sekoittaa muiden eläinlääkkeiden kanssa, lukuun ottamatta eläinlääkkeen kanssa toimitettua liuotinta ja lukuun ottamatta ylempänä mainittuja Nobivac-rokotteita (maissa, joissa näillä rokotteilla on myyntilupa).

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Lääkkeitä ei saa kaataa viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana.

Eläinlääkkeiden tai niiden käytöstä syntyvien jätemateriaalien hävittämisessä käytetään paikallisia palauttamisjärjestelyjä sekä kyseessä olevaan eläinlääkkeeseen sovellettavia kansallisia keräysjärjestelmiä. Näiden toimenpiteiden avulla voidaan suojella ympäristöä.

PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

23.4.2024

Tätä eläinlääkettä koskevaa yksityiskohtaista tietoa on saatavilla unionin valmistetietokannassa ( https://medicines.health.europa.eu/veterinary ).

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija ja erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Alankomaat

Paikalliset edustajat ja yhteystiedot epäillyistä haittatapahtumista ilmoittamista varten:

MSD Animal Health Oy

info_ah_finland@merck.com

Puh: 010 2310 750

Lisätietoja tästä eläinlääkkeestä saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta.