Package information leaflet

POSTAFEN tablett 25 mg

Tilläggsinformation

Postafen 25 mg tablett

meklozinhydroklorid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Postafen är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Postafen
 3. Hur du använder Postafen
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Postafen ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Postafen används för vuxna och ungdomar över 12 år för att förebygga åksjuka (bil-, flyg- och sjösjuka).

Det aktiva innehållsämnet, meklozin, inverkar på det centrala nervsystemet och minskar retbarheten av balansorganet som finns i innerörat. Meklozin är också ett medel mot kräkningar. Meklozin är ett antihistamin och det har dessutom s.k. antikolinerga effekter.

Meklozin som finns i Postafen kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Postafen

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Postafen.

Var särskilt försiktig om du har:

 • prostataförstoring
 • urinvägsförträngning
 • grön starr (glaukom)
 • förträngning av nedre magmunnen
 • muskelsvaghet (myastenia gravis)
 • demens
 • epilepsi
 • störningar i mag-tarmkanalens funktion (rörelser).

Äldre personer är extra känsliga för de antikolinerga effekterna av meklozin (såsom muntorrhet, förstoppning, problem vid urinering) och bör iaktta försiktighet vid användning av Postafen. Behandlingen bör påbörjas med den lägsta rekommenderade dosen.

Ta inte Postafen de närmaste 4 dagarna före ett allergitest, eftersom resultatet av testet kan bli missvisande.

Andra läkemedel och Postafen

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Använd inte Postafen samtidigt med läkemedel som dämpar centrala nervsystemet.

Andra antikolinergiska läkemedel samt s.k. MAO-hämmare kan öka förekomsten av antikolinerga biverkningar, om de används samtidigt med Postafen. Du kan få ytterligare information om detta av din behandlande läkare samt från apoteket.

Postafen med alkohol

Använd inte Postafen samtidigt med alkohol.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Använd inte Postafen när du kör bil eller använder farliga maskiner, eftersom läkemedlet kan orsaka dåsighet eller synrubbningar.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Postafen innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad startdos vid förebyggande av åksjuka för vuxna och ungdomar över 12 år är 1 tablett. Det rekommenderas att startdosen tas 1 timme före resan. Om effekten av startdosen inte är tillräcklig kan man efter en timme ta en dos till. Maximal dos är 2 tabletter (= 50 mg) per dygn.

Användning för barn

Postafen är inte avsett för barn under 12 år.

Tabletten tas med vatten.

Om du har använt för stor mängd av Postafen

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t. ex ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Dåsighet
 • Trötthet
 • Utmattning och svaghetskänsla

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Yrsel
 • Huvudvärk
 • Muntorrhet

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Hallucinationer
 • Sömnlöshet
 • Psykotiska störningar (allvarliga psykiska problem)
 • Rörelsestörningar (inklusive parkinsonism)
 • Tinnitus
 • Påverkan på hjärtats rytm, takykardi eller hjärtklappning
 • Förstoppning
 • Utslag
 • För stora urinmängder
 • Svårigheter att helt tömma blåsan (urinretention)

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Onormala känselförnimmelser som stickningar och myrkrypningar
 • Dubbelseende
 • Dimsyn
 • Lågt blodtryck
 • Magsmärtor
 • Diarré
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Nässelfeber

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • Allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk chock)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data):

 • Aptitlöshet, ökad aptit
 • Ångest, upprymdhet, retbarhet
 • Balansproblem
 • Torrhet i näsa och svalg
 • Svårigheter med att urinera
 • Viktökning

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats:  www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är meklozinhydroklorid. En tablett innehåller 25 mg meklozinhydroklorid.
 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, talk, povidon, kalciumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit, rund tablett med mittskåra på ena sidan, diameter ungefär 7 mm, tjocklek 3 mm.

Förpackningsstorlek: 10 tabletter i blisterförpackning.

Innehavare av godkännande för försäljning
CampusPharma AB
Karl Gustavsgatan 1A
411 25 Göteborg
Sverige

Tillverkare
Delpharm Evreux
5 rue du Guesclin
27000 Evreux
Frankrike

Denna bipacksedel ändrades senast 31.05.2022

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Fimeas webbplats www.fimea.fi

Texten ändrad

31.05.2022