Package information leaflet

POSTAFEN tabletti 25 mg

Postafen 25 mg tabletti

meklotsiinihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkäriin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Postafen on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Postafenia
 3. Miten Postafenia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Postafenin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Postafenia käytetään matkapahoinvoinnin (autossa, lentokoneessa ja vesillä) ehkäisyyn aikuisille ja yli 12-vuotiaille nuorille.

Vaikuttava aine, meklotsiini, vaikuttaa keskushermostoon ja vähentää sisäkorvassa olevan tasapainoelimen ärtyvyyttä. Meklotsiinilla on myös oksentelua hillitsevä vaikutus. Meklotsiini on antihistamiini ja sillä on lisäksi ns. antikolinergisiä vaikutuksia.

Meklotsiinia, jota Postafen sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Postafenia

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Postafenia.

Ole erityisen varovainen, jos sinulla on

 • eturauhasen liikakasvua
 • virtsateiden ahtauma
 • silmänpainetauti (glaukooma)
 • mahanportin ahtauma
 • lihasheikkous (myasthenia gravis)
 • dementia
 • epilepsia
 • häiriintynyt ruoansulatuskanavan toiminta (liikkuvuus).

Iäkkäät ovat erityisen herkkiä meklotsiinin antikolinergisille vaikutuksille (suun kuivuminen, ummetus, virtsaamisvaikeudet), joten heidän on noudatettava varovaisuutta Postafenin käytössä. Hoito on aloitettava pienimmällä suositellulla annoksella.

Postafenin käyttö pitää lopettaa 4 päivää ennen allergiatestausta, jottei se vaikuttaisi testitulosten tulkintaan.

Muut lääkevalmisteet ja Postafen

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Älä käytä Postafenia keskushermostoa lamaavien lääkkeiden kanssa.

Muut antikolinergiset lääkkeet sekä ns. MAO:n estäjät saattavat lisätä antikolinergisten haittavaikutusten ilmaantumista, jos niitä käytetään samanaikaisesti Postafenin kanssa. Lisätietoja asiasta saat hoitavalta lääkäriltä sekä apteekista.

Postafen alkoholin kanssa

Älä käytä Postafenia alkoholin kanssa.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Älä käytä Postafenia, kun ajat autoa tai käytät vaarallisia koneita, koska lääke voi aiheuttaa uneliaisuutta ja näön hämärtymistä.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Postafen sisältää laktoosia

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu aloitusannos matkapahoinvoinnin ehkäisyssä aikuisille ja yli 12-vuotiaille nuorille on 1 tabletti. Aloitusannos suositellaan otettavaksi 1 tuntia ennen matkan alkamista. Jos aloitusannoksen teho ei riitä, voidaan tunnin kuluttua ottaa toinen annos. Maksimiannos on 2 tablettia (= 50 mg) vuorokaudessa.

Käyttö lapsille

Postafen ei ole tarkoitettu alle 12-vuotiaille lapsille.

Tabletti otetaan veden kera.

Jos käytät enemmän Postafenia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä useammalla kuin 1 henkilöllä 10:stä):

 • Raukeus
 • Väsymys
 • Uupumus tai heikkouden tunne

Yleiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä):

 • Huimaus
 • Päänsärky
 • Suun kuivuminen

Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:stä):

 • Aistiharhat
 • Univaikeudet
 • Psykoottiset häiriöt (vakavat mielenterveysongelmat)
 • Liikehäiriöt (parkinsonismi mukaan lukien)
 • Korvien soiminen
 • Sydämen tiheälyöntisyys tai sydämentykytys
 • Ummetus
 • Ihottuma
 • Virtsamäärän suureneminen
 • Virtsarakon tyhjenemisongelmat (virtsaumpi)

Harvinaiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään 1 henkilöllä 1 000:sta):

 • Pistely ja ryömivä tunne iholla
 • Kahtena näkeminen
 • Näön hämärtyminen
 • Verenpaineen aleneminen
 • Vatsakipu
 • Ripuli
 • Pahoinvointi
 • Oksentelu
 • Nokkosihottuma

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään 1 henkilöllä 10 000:sta):

 • Vakava allerginen reaktio (anafylaktinen sokki)

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

 • Ruokahaluttomuus
 • Ruokahalun lisääntyminen
 • Ahdistuneisuus, voimakas onnentunne, ärtyneisyys
 • Tasapainohäiriöt
 • Nenän ja nielun kuivuus
 • Virtsaamisvaikeudet
 • Painon nousu

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen EXP. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Postafen sisältää

 • Vaikuttava aine on meklotsiinihydrokloridi. 1 tabletti sisältää 25 mg meklotsiinihydrokloridia.
 • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, talkki, povidoni, kalsiumstearaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoinen, pyöreä tabletti, halkaisija noin 7 mm, paksuus 3 mm, toisella puolella jakouurre.

Pakkauskoko: 10 tablettia läpipainopakkauksessa.

Myyntiluvan haltija
CampusPharma AB
Karl Gustavsgatan 1A
411 25 Göteborg
Ruotsi

Valmistaja
Delpharm Evreux
5 rue du Guesclin
27000 Evreux
Ranska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 31.05.2022

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Fimean kotisivuilta www.fimea.fi

Tekstin muuttamispäivämäärä

31.05.2022