Package information leaflet

KESTINE LYO frystorkad tablett 20 mg (egenvård)

Tilläggsinformation

Kestine® Lyo 20 mg frystorkad tablett

ebastin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 5 dagar.

30 tabletters förpackning är avsedd för behandling av allergiska symptom som läkare har konstaterat tidigare. Det är viktigt att läkaren fastställer den rätta diagnosen och behovet av långvarig antihistaminbehandling. På det sättet undviker man situationer i vilka allergimediciner tas onödigtvis för symptom som av misstag anses vara beroende av allergi.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Kestine Lyo är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Kestine Lyo
 3. Hur du använder Kestine Lyo
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Kestine Lyo ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Kestine hör till antihistaminerna (H1-blockare). Antihistaminerna lindrar kroppens allergisymptom genom att förhindra effekten av histaminet, som frigörs från cellerna vid en allergisk reaktion, i kroppen.

Kestine 20 mg är avsett för behandling av svåra allergiska reaktioner vid följande tillfällen:

 • allergisk snuva, säsongbunden och året runt, vilken i allmänhet framträder som nysningar och rinnande snuva
 • allergiska symptom i ögonen, såsom röda, kliande och svidande ögon.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Kestine Lyo

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Kestine Lyo,

 • om du samtidigt använder svampdödande medel såsom ketokonazol och itrakonazol, antibiotika såsom erytromycin, läkemedel mot tuberkulos såsom rifampicin, läkemedel mot depression eller rytmstörningar
 • om du har nedsatt leverfunktion.

Andra läkemedel och Kestine Lyo

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas använda andra läkemedel. Speciellt om du använder läkemedel mot rytmstörningar eller depression eller andra läkemedel för mental hälsa. Kom ihåg att tala om för din läkare om användningen av Kestine Lyo-tabletter, om du får långvarig läkemedelsbehandling med antibiotika (erytromycin), svampdödande medel (ketokonazol, itrakonazol) eller läkemedel mot tuberkulos (rifampicin).

Kestine Lyo med mat, dryck och alkohol

Kestine Lyo kan intas antingen i samband med måltider eller oberoende av dem. Kestine Lyo har inga betydande samverkningar med alkohol.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Använd inte Kestine Lyo under graviditet eller under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Kestine Lyo påverkar normalt inte förmågan att köra bil eller använda maskiner. Eftersom trötthet och yrsel är möjliga biverkningar, bör du se hur detta läkemedel påverkar dig innan du kör bil eller använder maskiner.

Kestine Lyo innehåller aspartam

Detta läkemedel innehåller 2 mg aspartam per frystorkad tablett.

Aspartam är en fenylalaninkälla. Det kan vara skadligt om du har fenylketonuri (PKU), en sällsynt, ärftlig sjukdom som leder till ansamling av höga halter av fenylalanin i kroppen.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos för vuxna och barn över 12 år är 1 frystorkad tablett (20 mg) en gång per dygn vid behandling av svåra allergiska reaktioner, såsom snuva och ögonsymtom. Vid lindrigare fall och vid långvarig behandling rekommenderas en dos av 10 mg per dygn.

Effekten och säkerheten av detta läkemedel vid behandling av barn under 12 år har inte säkerställts.

Patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion bör inte ta mer än 10 mg dagligen.

Om symptomen inte lindras inom fem (5) dagar efter att behandlingen has påbörjats, ta kontakt med läkare.

Användaranvisning

 1. Tag ut den frystorkade Kestine Lyo-tabletten ur folieförpackningen först strax innan du ska använda läkemedlet.
 2. Använd inte kraft när du tar ut den frystorkade tabletten ur folieförpackningen. Öppna förpackningen strax innan du tar tabletten genom att med torra händer försiktigt lyfta upp baksidan av folielockets öppna hörn vid en tablett (bild 1).
 3. Drag folien så att du får tabletten ut ur förpackningen (bild 2).
 4. Tryck upp den frystorkade tabletten från förpackningens botten försiktigt utan att vidröra den (bild 3).
 5. Tag den frystorkade tabletten försiktigt ur förpackningen (bild 4) och tag den genast när du öppnat folieförpackningen. Placera den frystorkade tabletten på tungan där den snabbt smälter och svälj den med saliven. Drick inte vatten eller annan vätska.

Om du har tagit för stor mängd av Kestine Lyo

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning. Symtomen på överdosering är huvudvärk, trötthet, muntorrhet, hjärtklappning och lägre blodtryck. Rådfråga alltid läkare om du misstänker en överdos.

Om du har glömt att ta Kestine Lyo

Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt. Tiden mellan doserna måste vara 24 timmar och dygnsdosen får inte överskrida 20 mg.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har rapporterats från kliniska prövningar och efter lansering:

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

 • huvudvärk

Vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 användare):

 • dåsighet
 • muntorrhet

Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare):

 • allergiska reaktioner
 • nervositet, sömnlöshet
 • yrsel, nedsatt känsel, smakförändringar
 • hjärtklappning, onormal hjärtrytm
 • buksmärtor, kräkningar, illamående, matsmältningsproblem
 • lever problem, onormala leverfunktionstester
 • nässelutslag, hudutslag, hudinflammation
 • menstruationsrubbningar
 • ödem, trötthet

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): 

 • viktökning 
 • ökad aptit

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackningen.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte läkemedlet om det synbart har förändrats.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är ebastin. En tablett innehåller 20 mg ebastin.
 • Övriga innehållsämnen är gelatin, mannitol (E421), aspartam (E951) och mint (smakämne).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

En rund, vit, frystorkad tablett.

Förpackningsstorlekar är 10, 20 och 30 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Almirall, S.A., Rda General Mitre, 151, 08022 Barcelona, Spanien

Tillverkare

Industrias Farmacéuticas Almirall S.L., Ctra. de Martorell 41-61, 08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona, Spanien

Denna bipacksedel ändrades senast 27.08.2021

Texten ändrad

27.08.2021