Package information leaflet

NASOLIN nässpray, lösning 0,5 mg/ml, 1 mg/ml

Tilläggsinformation

Nasolin 0,5 mg/ml nässpray, lösning

Nasolin 1 mg/ml nässpray, lösning

xylometazolinhydroklorid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.
 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 5 dagar (Nasolin 0,5 mg/ml) eller 7 dagar (Nasolin 1 mg/ml).

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Nasolin nässpray är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Nasolin nässpray

3. Hur du använder Nasolin nässpray

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Nasolin nässpray ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Den aktiva substansen i läkemedlet, xylometazolin, sammandrar blodkärlen i näsans slemhinna och minskar därmed av olika orsaker förorsakad svullnad i slemhinnan, varvid andningen genom näsan underlättas. Effekten börjar snabbt och varar i 6 till 8 timmar.

Läkemedlet används för tillfällig behandling av nästäppa vid snuva eller bihåleinflammation.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 5 dagar (Nasolin 0,5 mg/ml) eller 7 dagar (Nasolin 1 mg/ml).

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Nasolin nässpray

 • om du är allergisk mot xylometazolin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • om du har konstaterats ha förhöjt ögontryck (glaukom med sluten kammarvinkel)
 • om du har kronisk snuva med liten eller inget sekret (rhinitis sicca eller atrofisk rinit)
 • om du har nyligen genomgått en hjärnoperation som utförts via näsan eller munnen.

Varningar och försiktighet

Rådgör med läkare eller apotekspersonal innan du använder läkemedlet, om du har

 • benägenhet att lätt reagera på sympatomimetika (dvs. läkemedel som liknar adrenalin); läkemedlet kan orsaka sömnlöshet, yrsel, darrningar, rytmstörningar eller förhöjning av blodtrycket
 • hjärt- eller kärlsjukdom (t.ex. långt QT-syndrom)
 • högt blodtryck
 • hypertyreos (överaktiv sköldkörtel)
 • diabetes
 • feokromocytom (hormonproducerande tumör i binjuren)
 • prostatahypertrofi (förstorad prostata).

Andra läkemedel och Nasolin nässpray

Det rekommenderas att läkemedlet inte används samtidigt med vissa antidepressiva mediciner, såsom tri- eller tetracykliska antidepressiva eller s.k. MAO-hämmare (monoaminoxidashämmare), och inte heller under två veckor efter att behandlingen med MAO-hämmare avslutats.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

På grund av sin kärlsammandragande verkan ska Nasolin inte användas under graviditet. Försiktighet bör iakttas om läkemedlet används under amning och läkemedlet bör då användas endast enligt läkarens anvisningar.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid korrekt användning påverkar läkemedlet varken förmågan att köra eller att använda maskiner.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Nasolin 0,5 mg/ml

Användning hos barn

Nasolin 0,5 mg/ml nässpray är avsedd för behandling av täppt näsa hos 2–10 år gamla barn.

Rekommenderad dos för barn är en spraydos vid behov i vardera näsborren högst var 6:e till 8:e timme (inte mer än 3 gånger per dygn) under högst 5 dygn.

Spraydosen för barn bör ges i sittande ställningen. Små barn bör helst sitta i famnen på sin medhjälpare.

Läkemedlet rekommenderas inte till barn under 2 år.

För patienter över 10 år ges Nasolin 1 mg/ml.

Nasolin 1 mg/ml

Patienter över 10 år och vuxna

Nasolin 1 mg/ml nässpray är avsedd för behandling av täppt näsa hos barn över 10 år och vuxna.

Rekommenderad dos är 1–2 spraydoser vid behov i vardera näsborren högst var 6:e till 8:e timme (inte mer än 3 gånger per dygn) under högst 7 dygn.

Behandlingstiden bör hållas så kort som möjligt. Efter att en långvarig behandling avslutas kan snuvsymtomen och slemhinnesvullnad återkomma.

Om symtomen inte förbättras

Vid fortsatta eller förvärrade symtom bör läkare kontaktas.

Bruksanvisning

Snyt näsan före användning.

Avlägsna skyddshuven enligt bild 1.

Klipp inte av nässtyckets spets. Sprayens funktionsduglighet kontrolleras med testsprayningar.

Bild 1.

Håll flaskan mellan tummen och pek- och långfingret som i bild 2, flaskans botten mot tummen och nässtyckets hals mellan pek- och långfingret. Spraya genom att trycka ner nässtycket mot flaskans botten.

Vid första brukstillfället spraya i luften 3–6 gånger så att sprayen blir jämn. Också senare är det bra att i början kontrollera att sprayen är jämn med 1–2 testsprayningar.

Bild 2.

För in nässtycket i näsborren enligt bild 3 och spraya läkemedlet i näsan enligt doseringsavisningarna. Andas in genom näsborren under sprayningen och kläm ihop den motsatta näsborren med pekfingret med ett lätt tryck. Spraya därefter i den andra näsborren.

Bild 3.

Rengöring: Skölj nässtycket och skyddshuven med varmt vatten och torka omsorgsfullt.

Observera att risken för att infektioner sprider sig kan öka om flera personer använder samma sprayflaska.

Om du har tagit för stor mängd av Nasolin nässpray

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t. ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

För stora doser kan förorsaka depression av det centrala nervsystemet, trötthet, muntorrhet och svettning samt symtom som orsakas av att det sympatiska nervsystemet stimuleras (snabb, oregelbunden puls och förhöjt blodtryck).

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • sveda och brännande känsla i näsan och halsen samt uttorkning av näsans slemhinna.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • näsblödning.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • huvudvärk, förhöjt blodtryck, nervositet, illamående, yrsel, sömnlöshet eller hjärtklappning. Övergående synstörningar och systemiska allergiska reaktioner har också förekommit.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

FI‑00034 Fimea

Hur produkten ska förvaras

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Öppnad flaska kan förvaras fram till utgångsdatum som anges på förpackningen.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är xylometazolinhydroklorid, varav det finns 0,5 mg eller 1 mg i en milliliter lösning. 1 spraydos (= 50 mikroliter) av Nasolin 0,5 mg/ml nässpray innehåller 25 mikrogram xylometazolinhydroklorid. 1 spraydos (= 50 mikroliter) av Nasolin 1,0 mg/ml nässpray innehåller 50 mikrogram xylometazolinhydroklorid.
 • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumedetat och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Klar, färglös eller gulaktig lösning.

10 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

02200 Esbo

Tillverkare

Orion Corporation

Volttikatu 8

70700 Kuopio

Denna bipacksedel ändrades senast

5.3.2024

Texten ändrad

05.03.2024