Package information leaflet

NASOLIN nenäsumute, liuos 0,5 mg/ml, 1 mg/ml

Nasolin 0,5 mg/ml nenäsumute, liuos

Nasolin 1 mg/ml nenäsumute, liuos

ksylometatsoliinihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen,ellei olosi parane 5 päivän (Nasolin 0,5 mg/ml) tai 7 päivän (Nasolin 1 mg/ml) jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Nasolin-nenäsumute on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Nasolin-nenäsumutetta

3. Miten Nasolin-nenäsumutetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Nasolin-nenäsumutteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Valmisteen vaikuttava aine ksylometatsoliini supistaa nenän limakalvon verisuonia ja siten vähentää eri syistä johtuvaa limakalvon turvotusta, jolloin nenän kautta hengittäminen helpottuu. Vaikutus alkaa nopeasti ja kestää 6–8 tuntia.

Valmistetta käytetään nenän tukkoisuuden lyhytaikaiseen hoitoon nuhan tai poskiontelotulehduksen yhteydessä.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi 5 päivän (Nasolin 0,5 mg/mg) tai 7 päivän (Nasolin 1 mg/ml) jälkeen.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Nasolin-nenäsumutetta

 • jos olet allerginen ksylometatsoliinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on todettu silmänpainetauti (ahdaskulmaglaukooma)
 • jos sinulla on krooninen nuha, johon liittyy vain vähän tai ei lainkaan eritystä (rhinitis sicca tai atrofinen nuha)
 • jos olet ollut hiljattain nenän tai suun kautta suoritetussa aivoleikkauksessa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Nasolin‑nenäsumutetta, jos sinulla on

 • taipumus reagoida herkästi sympatomimeetteihin (eli adrenaliinin kaltaisiin valmisteisiin); käyttö saattaa aiheuttaa unettomuutta, huimausta, vapinaa, rytmihäiriöitä tai verenpaineen kohoamista
 • sydän- tai verisuonisairaus (esim. pitkä QT -oireyhtymä)
 • korkea verenpaine
 • hypertyreoosi (kilpirauhasen liikatoiminta)
 • diabetes
 • feokromosytooma (hormonia tuottava kasvain lisämunuaisen ytimessä)
 • prostatahypertrofia (eturauhasen liikakasvu).

Muut lääkevalmisteet ja Nasolin‑nenäsumute

Valmistetta ei suositella käytettäväksi samanaikaisesti tiettyjen masennuslääkkeiden, kuten tri- tai tetrasyklisten antidepressiivien tai ns. MAO:n estäjien (monoamiinioksidaasin estäjät), kanssa eikä kahteen viikkoon MAO:n estäjien käytön jälkeen.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Verisuonia supistavan vaikutuksensa vuoksi Nasolinia ei pidä käyttää raskauden aikana. Imetyksen aikana lääkkeen käytössä tulee noudattaa varovaisuutta ja lääkettä tulisi tälloin käyttää vain lääkärin ohjeiden mukaan.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Valmisteella ei oikein käytettynä ole vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Nasolin 0,5 mg/ml

Käyttö lapsille

Nasolin 0,5 mg/ml nenäsumute on tarkoitettu 2–10‑vuotiaiden lasten nenän tukkoisuuden hoitoon.

Suositeltu annos lapsille on yksi suihke tarvittaessa molempiin sieraimiin enintään joka 6.–8. tunti (ei enempää kuin 3 kertaa vuorokaudessa) enintään 5 vuorokauden ajan.

Sumuteannos annetaan lapsille istuvassa asennossa. Pienten lasten tulisi tällöin istua avustajansa sylissä.

Valmistetta ei suositella käytettäväksi alle 2‑vuotiaille lapsille.

Yli 10-vuotiaiden lasten hoitoon tulee käyttää valmistetta Nasolin 1 mg/ml.

Nasolin 1 mg/ml

Yli 10‑vuotiaat ja aikuiset

Nasolin 1 mg/ml nenäsumute on tarkoitettu yli 10‑vuotiaiden lasten ja aikuisten nenän tukkoisuuden hoitoon.

Suositeltu annos on 1–2 suihketta tarvittaessa molempiin sieraimiin enintään joka 6.–8. tunti (ei enempää kuin 3 kertaa vuorokaudessa) enintään 7 vuorokauden ajan.

Hoidon kesto tulee rajata niin lyhyeksi kuin mahdollista. Pitkäkestoisen hoidon lopettamisen jälkeen nuhaoireet ja limakalvon turvotus voivat palata uudelleen.

Mikäli oireet eivät helpota

Oireiden jatkuessa tai pahentuessa tulee kääntyä lääkärin puoleen.

Käyttöohje

Niistä nenä ennen käyttöä.

Poista nenäkappaleen suojus kuvan 1 mukaisesti.

Älä leikkaa nenäkappaleen kärkeä. Suihkeen toimivuus varmistetaan koesumutuksilla.

Kuva 1.

Pidä pulloa kuvan 2 mukaisesti peukalon sekä etu- ja keskisormen välissä, pullon pohja vasten peukaloa ja nenäkappaleen kaulus etu- ja keskisormen välissä. Sumutus tapahtuu painamalla nenäkappaletta pullon pohjaa kohti.

Ensimmäisellä käyttökerralla sumuta 3–6 kertaa ilmaan tasaisen suihkeen aikaansaamiseksi. Myös myöhemmin on aluksi hyvä varmistaa sumutuksen tasaisuus 1–2 koesumutuksella.

Kuva 2.

Vie nenäkappale sieraimeen kuvan 3 mukaisesti ja sumuta ohjeen mukainen lääkemäärä nenäonteloon. Sumutuksen aikana hengitä sisään sieraimen kautta ja sulje vastakkainen sierain painamalla kevyesti toisen käden etusormella. Sumuta tämän jälkeen toiseen sieraimeen.

Kuva 3.

Puhdistus: Huuhtele nenäkappale ja suojus lämpimällä vedellä ja kuivaa huolellisesti.

Huomaa, että infektiot saattavat levitä, jos sama sumutepullo on usean henkilön käytössä.

Jos käytät enemmän Nasolin-nenäsumutetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Ylisuuret annokset saattavat aiheuttaa keskushermoston lamaantumista, väsyneisyyttä, suun kuivumista ja hikoilua sekä sympaattisen hermoston stimulaatiosta johtuvia oireita (nopea, epäsäännöllinen pulssi ja kohonnut verenpaine).

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • nenän ja kurkun kirvely tai kuumoitus ja nenän limakalvon kuivuminen.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • nenäverenvuoto.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • päänsärky, verenpaineen kohoaminen, hermostuneisuus, pahoinvointi, huimaus, unettomuus tai sydämentykytys. Myös ohimeneviä näköhäiriöitä ja systeemisiä allergisia reaktioita on ilmennyt.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI‑00034 Fimea

Valmisteen säilyttäminen

Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Käyttöön otettu pullo säilyy pakkauksessa mainittuun viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Nasolin-nenäsumute sisältää

 • Valmisteen vaikuttava aine on ksylometatsoliinihydrokloridi, jota on 0,5 mg tai 1 mg millilitrassa liuosta. 1 kerta-annos (= 50 mikrolitraa) Nasolin 0,5 mg/ml ‑sumutetta sisältää 25 mikrogrammaa ksylometatsoliinihydrokloridia. 1 kerta-annos (= 50 mikrolitraa) Nasolin 1,0 mg/ml sumutetta sisältää 50 mikrogrammaa ksylometatsoliinihydrokloridia.
 • Apuaineet ovat natriumkloridi, dinatriumfosfaattidihydraatti, natriumdivetyfosfaattidihydraatti, dinatriumedetaatti ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Kirkas, väritön tai kellertävä liuos.

10 ml.

Myyntiluvan haltija 

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation

Volttikatu 8

70700 Kuopio

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

5.3.2024

Tekstin muuttamispäivämäärä

05.03.2024