Package information leaflet

SLINDA filmdragerad tablett 4 mg

Tilläggsinformation

Bipacksedel: Information till användaren

Slinda 4 mg filmdragerade tabletter

drospirenon

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare/barnmorska eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare/barnmorska eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Slinda är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Slinda
 3. Hur du tar Slinda
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Slinda ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Slinda är ett p-piller och används för att förhindra graviditet. Varje blisterkarta innehåller 24 vita tabletter, som också kallas aktiva tabletter, och 4 gröna tabletter, som också kallas placebotabletter och som inte innehåller någon aktiv substans. De olikfärgade tabletterna är placerade i ordning.

Var och en av de 24 vita aktiva tabletterna innehåller en liten mängd av ett kvinnligt könshormon, gestagenet drospirenon. Slinda är en typ av p-piller som kallas mellanpiller. Till skillnad från kombinerade p-piller innehåller mellanpiller inte något östrogenhormon utan endast gestagen. Därför kan Slinda användas av kvinnor som inte tål östrogener.

Slinda ger ett gott skydd mot graviditet. Skyddet beror på hämning av ägglossningen, förändringar i sekretet i livmoderhalsen och påverkan på livmoderslemhinnan, som blir tunnare.

En nackdel är att du kan få oregelbundna vaginalblödningar medan du använder Slinda. Det kan också hända att du inte får några blödningar alls.

Drospirenon som finns i Slinda kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare/barnmorska, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Slinda:

 • om du är allergisk mot drospirenon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).
 • om du har en blodpropp i ett blodkärl t.ex. i benen (djup ventrombos) eller i lungorna (lungemboli).
 • om du har eller har haft en leversjukdom och din leverfunktion fortfarande inte har normaliserats.
 • om dina njurar inte fungerar som de ska (njursvikt).
 • om du har eller misstänks ha cancer som är känslig för könshormoner, som vissa typer av bröstcancer.
 • om du har en oförklarlig vaginalblödning.

Om något av detta uppkommer medan du använder Slinda ska du omedelbart sluta att ta detta läkemedel och kontakta läkare/barnmorska.

Varningar och försiktighet

I likhet med andra hormonella preventivmedel skyddar inte Slinda mot hiv-infektion (AIDS) eller någon annan sexuellt överförbar sjukdom.

Tala om för läkaren/barnmorskan innan du börjar använda Slinda om något av följande gäller dig:

 • Om du har eller har haft trombos (blodproppsbildning i ett blodkärl).
 • Om du har levercancer, om du har gulsot (gulfärgning av huden) eller en leversjukdom och levern inte fungerar normalt.
 • Om du har haft bröstcancer.
 • Om du har eller har haft kloasma (gulbruna pigmentfläckar på huden, särskilt i ansiktet). I sådant fall ska du undvika exponering för solljus och ultraviolett strålning under tiden du använder Slinda.
 • Om du har diabetes.
 • Om du har högt blodtryck.
 • Om dina njurar inte fungerar bra eftersom läkaren/barnmorskan i så fall kommer att ta ett blodprov för att kontrollera kaliumnivån under användning av den första blisterkartan.

Om något av dessa tillstånd förvärras eller uppkommer för första gången ska du kontakta läkare/barnmorska. Läkaren/barnmorskan kommer då att besluta om du ska sluta att ta Slinda och det kan hända att du får rådet att använda ett icke-hormonellt preventivmedel.

Bröstcancer

Kontrollera dina bröst regelbundet och kontakta läkare/barnmorska snarast om du känner en knöl i brösten.

Bröstcancer har upptäckts något oftare hos kvinnor som tar kombinerade p-piller än hos kvinnor i samma ålder som inte tar kombinerade p-piller. När behandling med kombinerade p-piller upphör minskar risken gradvis så att risken efter 10 år är densamma som för kvinnor som aldrig har tagit kombinerade p-piller.

Bröstcancer är sällsynt under 40 års ålder. Sannolikheten för bröstcancer som har spridits förefaller att vara lägre hos kvinnor som tar kombinerade p-piller än hos kvinnor som inte tar kombinerade p-piller. Man vet inte om skillnaden i risken för bröstcancer orsakas av kombinerade p-piller. Det kan hända att bröstcancern upptäcktes tidigare därför att kvinnorna undersöktes oftare.

Risken för bröstcancer hos användare av gestagena preparat, som Slinda, anses vara jämförbar med risken hos kvinnor som använder kombinerade p-piller, men bevisen är inte lika starka.

Trombos (blodproppsbildning i ett blodkärl)

Uppsök omedelbart läkare/barnmorska om du märker eventuella tecken på trombos (se även ”Regelbundna kontroller”).

Trombos innebär att det har bildats en blodpropp som kan täppa till ett blodkärl. Trombos förekommer ibland i de djupa venerna i benen (djup ventrombos). Om blodproppen lossnar från den ven där den har bildats kan den vandra till lungartärerna där den kan fastna och orsaka så kallad lungemboli. Detta kan leda till livshotande situationer.

Gestagena preparat kan vara förenade med en något ökad risk för trombos. Risken för trombos är högre om en familjemedlem (ett syskon eller en förälder) har haft trombos i relativt ung ålder, samt vid stigande ålder, fetma, om du blir sängliggande under en längre tid, större operationer eller allvarlig skada.

Gestagena preparat är inte förenade med någon uppenbar risk för hjärtinfarkt eller stroke (en blodpropp i hjärnan). Risken hänger snarare samman med stigande ålder, förhöjt blodtryck och rökning.

Risken för stroke kan vara något högre hos kvinnor med högt blodtryck som tar gestagena preparat.

Psykiska störningar

Vissa kvinnor som använder hormonella preventivmedel, inklusive Slinda, har rapporterat depression eller nedstämdhet. Depression kan vara ett allvarligt tillstånd och kan ibland leda till självmordstankar. Om du märker att ditt stämningsläge förändras eller om du får symtom på depression ska du snarast möjligt kontakta läkare/barnmorska för medicinsk rådgivning.

Läkarundersökning

Innan du börjar ta Slinda för första gången, eller om du börjar om med behandlingen efter att inte ha använt den under en tid, kommer läkaren/barnmorskan att ställa några frågor om din hälsa och göra en hälsoundersökning och mäta blodtrycket. Läkaren/barnmorskan kommer att tala om hur ofta du ska gå på kontroller.

Barn och ungdomar

Slinda används efter menarke (en kvinnas första menstruation).

Andra läkemedel och Slinda

Tala om för läkare/barnmorska eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. De kan tala om för dig om du behöver använda extra skydd (t.ex. använda kondom), och i så fall hur länge, eller om användningen av andra läkemedel som du behöver ska ändras.

Vissa läkemedel:

 • kan påverka nivåerna av Slinda i blodet
 • kan göra det mindre effektivt i att förhindra graviditet
 • kan orsaka oväntad blödning.

Detta gäller läkemedel som används för behandling av:

 • epilepsi (t.ex. primidon, fenytoin, barbiturater, karbamazepin, oxkarbazepin, felbamat, topiramat)
 • tuberkulos (t.ex. rifampicin)
 • hiv-infektioner (t.ex. ritonavir, nelfinavir, nevirapin, efavirenz)
 • hepatit C-virusinfektioner (t.ex. boceprevir, telaprevir)
 • andra infektioner (griseofulvin)
 • högt blodtryck i blodkärlen i lungorna (bosentan)
 • nedstämdhet ((traditionella) växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört)
 • vissa bakterieinfektioner (t.ex. klaritromycin, erytromycin)
 • svampinfektioner (t.ex. flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, vorikokonazol)
 • högt blodtryck (hypertoni), kärlkramp eller vissa hjärtrytmrubbningar (t.ex. diltiazem).

Om du behandlas under en kortare tid med läkemedel som kan göra Slinda mindre effektivt ska även en barriärmetod (t.ex. kondom) användas. Eftersom andra läkemedels effekt på Slinda kan kvarstå i upp till 28 dagar efter den sista dosen av läkemedlet, ska den ytterligare barriärmetoden användas lika länge. Läkaren/barnmorskan kan tala om för dig om du behöver skydda dig extra och i så fall hur länge. Om du tar läkemedel eller (traditionella) växtbaserade läkemedel och de vita aktiva tabletterna tar slut ska du kasta de gröna placebotabletterna och fortsätta direkt med nästa karta.

Om du behandlas under en längre tid med läkemedel som kan göra Slinda mindre effektivt kan läkaren/barnmorskan råda dig att använda ett icke-hormonellt preventivmedel.

Slinda kan också påverka hur andra läkemedel fungerar, t.ex.:

 • ciklosporin som används för att förhindra avstötning av transplanterade organ (effekten kan öka)
 • lamotrigin som används mot epilepsi (effekten kan minska)
 • vissa diuretika (aldosteronantagonister, kaliumsparande diuretika). Läkaren/barnmorskan kan rekommendera ett blodprov för att kontrollera kaliumnivån under användningen av den första blisterkartan med Slinda.

Slinda med mat och dryck

Undvik grapefrukt och grapefruktjuice medan du tar Slinda.

Graviditet och amning

Graviditet

Använd inte Slinda om du är gravid eller tror att du kan vara gravid.

Användning av Slinda före eller under graviditet har inte visats öka risken för medfödda missbildningar. Det går dock inte att utesluta biverkningar.

Amning

Slinda kan användas under amning.

Inga effekter förväntas på nyfödda barn/spädbarn som ammas. Mycket små mängder av drospirenon utsöndras dock i bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner observeras hos användare av p-piller men inga studier har utförts med Slinda.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare/barnmorska eller apotekspersonal om du är osäker.

Slinda innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare/barnmorska innan du tar detta läkemedel.

Regelbundna kontroller

När du använder Slinda kommer din läkare/barnmorska att tala om för dig när du ska komma tillbaka för kontroll. Hur ofta du behöver gå på kontroll och vad den innehåller varierar från person till person.

Kontakta läkare/barnmorska snarast möjligt om:

 • du får svår smärta eller svullnad i ett ben, oförklarliga smärtor i bröstet, andnöd, onormal hosta, särskilt om du hostar upp blod (kan tyda på trombos).
 • du plötsligt får svåra smärtor i magen eller tecken på gulsot (gulfärgning av huden och ögonvitorna eller mörk urin, vilket kan tyda på leverproblem).
 • du känner en knöl i bröstet (kan tyda på bröstcancer).
 • du får plötslig eller svår smärta i nedre delen av buken eller magen (kan tyda på utomkvedshavandeskap, dvs. en graviditet utanför livmodern).
 • du blir sängliggande eller ska opereras (rådfråga läkare/barnmorska minst fyra veckor i förväg).
 • du får en onormal, kraftig vaginalblödning.
 • du misstänker att du är gravid.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens/barnmorskans anvisningar. Rådfråga läkare/barnmorska eller apotekspersonal om du är osäker.

Varje blisterkarta innehåller 24 vita aktiva tabletter och 4 gröna placebotabletter. De olikfärgade tabletterna är placerade i ordning.

Ta en tablett Slinda varje dag, med lite vatten vid behov. Du kan ta tabletterna med eller utan mat (se avsnittet ”Slinda med mat och dryck”). Du ska ta tabletterna varje dag vid samma tid på dagen så att tiden mellan två tabletter alltid är 24 timmar.

Blanda inte ihop tabletterna: Eftersom tabletterna har olika innehåll ska du börja med den första vita tabletten i det övre vänstra hörnet och ta tabletterna varje dag. Följ pilarnas riktning och nummerföljden på blisterkartan så att du tar tabletterna i rätt ordning.

Den första tabletten i behandlingen ska tas på den första menstruationsdagen. Därefter ska du ta tabletterna kontinuerligt. Ta en vit aktiv tablett de första 24 dagarna och sedan en grön placebotablett de sista 4 dagarna. Därefter ska du börja direkt med en ny karta utan att göra något uppehåll i det dagliga tablettintaget. Du ska alltså inte göra något uppehåll mellan två kartor.

Det kan hända att du får viss blödning under användning av Slinda eller att du inte får någon blödning alls, men du ska fortsätta att ta tabletterna som vanligt, utan avbrott.

Om du använder Slinda på detta sätt är du skyddad mot graviditet även under de 4 dagar då du tar placebotabletter.

Förbereda blisterkartan

För att hjälpa dig att ta tabletterna varje dag innehåller förpackningen 7 självhäftande etiketter med de 7 veckodagarna. Välj den veckodagsetikett som börjar med den dag då du tar den första tabletten (om du exempelvis börjar på en torsdag, använder du den veckodagsetikett som börjar med ”TORS”) och fäst den på blisterkartan över orden ”Fäst veckodagsetiketten här” så att den första dagen står ovanför tabletten märkt ”START”. Nu står det en veckodag ovanför varje tablett så att du kan se om du har tagit den dagens tablett. Pilarna och siffrorna visar i vilken ordning du ska ta tabletterna.

När du börjar med din första karta med Slinda

 • Om du inte använt ett hormonellt preventivmedel under den senaste månaden

Börja med Slinda den första blödningsdagen i mensen. När du gör det skyddas du direkt mot graviditet och du behöver inte använda något extra skydd, som kondom.

 • Om du byter från ett kombinerat p-piller, p-ring eller p-plåster

Du ska börja med Slinda dagen efter den sista aktiva tabletten (den sista tabletten som innehåller de aktiva substanserna) av ditt tidigare p-piller eller den dag du tar ut p-ringen eller tar bort p-plåstret (det betyder att du inte ska ha något tablett-, ring- eller plåsterfritt uppehåll). Om du följer dessa anvisningar behövs inget extra skydd.

Du kan också börja med Slinda senast dagen efter det vanliga tablett-, ring- eller plåsterfria uppehållet för ditt tidigare preventivmedel. I detta fall ska du även använda en barriärmetod (t.ex. kondom) under de första 7 dagarna som du tar Slinda.

 • Om du byter från ett annat mellanpiller

Du kan byta när som helst från ett annat mellanpiller och börja ta Slinda nästa dag. Du behöver inget extra skydd.

 • Om du byter från p-spruta eller p-stav med enbart gestagen eller från en hormonspiral

Du ska börja med Slinda den dag då du skulle ta nästa spruta eller den dag då p-staven eller spiralen tas ut. Du behöver inget extra skydd.

 • Efter att ha fött barn

Du kan börja med Slinda 21 till 28 dagar efter att du fött barn. Om du börjar senare än dag 28 men innan menstruationen har återkommit ska du försäkra dig om att du inte är gravid och använda en barriärmetod, t.ex. kondom, tills du har tagit de första 7 tabletterna.

Information för ammande kvinnor finns i avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används (”Graviditet och amning”).

 • Efter ett missfall eller en abort

Följ läkarens/barnmorskans råd.

Fråga läkaren/barnmorskan om du fortfarande är osäker på när du ska börja.

Om du har tagit för stor mängd av Slinda

Det har inte kommit några rapporter om allvarliga skadliga effekter av att ta för många Slinda-tabletter på en gång. Symtom som kan förekomma är illamående, kräkningar och mindre vaginalblödning.

I händelse av överdosering ska du rådfråga läkare/barnmorska eftersom blodprover bör tas.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare/barnmorska, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 [i Sverige], 0800 147 111 [i Finland]) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Slinda

Du ska ta tabletterna varje dag vid samma tid på dagen så att tiden mellan två tabletter alltid är 24 timmar. Om du har missat någon enskild tablett med mindre än 24 timmar ska du ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det och sedan ta nästa tablett vid den vanliga tiden, även om det innebär att du tar två tabletter samtidigt. Om du har missat någon vit aktiv tablett med mer än 24 timmar ska du ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det innebär att du tar två tabletter samtidigt och också använda extra preventivmedelsskydd (såsom kondom) under de följande 7 dagarna. Fortsätt sedan ta tabletterna på din vanliga tid. Ju fler tabletter i följd du har glömt, desto större är risken för att preventivmedelsskyddet minskar.

Om du har glömt en tablett under den första veckan efter att du började med tabletterna och du hade samlag under veckan innan du glömde tabletten finns det en risk att du blivit gravid. Kontakta i så fall läkare/barnmorska.

Om du har glömt en tablett mellan dag 15 och 24 (tredje eller fjärde raden) ska du ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det innebär att du tar två tabletter samtidigt. Fortsätt att ta de vita aktiva tabletterna vid den vanliga tiden. Ta inte de gröna placebotabletterna utan kasta dem och börja omedelbart med nästa karta (du kommer att börja på en annan veckodag). Genom att du hoppar över placebotabletterna är du fortfarande skyddad mot graviditet.

De sista 4 gröna tabletterna i blisterkartans 4:e rad är placebotabletter. Om du glömmer någon av dessa tabletter försämras inte skyddet. Kasta den glömda placebotabletten.

Om du kräks eller får kraftig diarré

Om du kräks eller får kraftig diarré finns det risk för att kroppen inte tagit upp den aktiva substansen från tabletten. Situationen är nästan densamma som om du glömmer en tablett. I dessa fall kan du behöva skydda dig extra. Rådfråga läkare/barnmorska.

Om du kräks eller får kraftig diarré inom 3‑4 timmar efter att ha tagit en vit aktiv tablett av Slinda, ska du snarast möjligt ta en ny vit tablett från en annan blisterkarta. Ta om möjligt tabletten inom 24 timmar från den vanliga tidpunkten. Inget ytterligare skydd behövs. Om det inte är möjligt eller om det har gått 24 timmar ska du följa råden i avsnittet ”Om du har glömt att ta Slinda” ovan.

Om du slutar att ta Slinda

Du kan sluta att ta Slinda när du vill. Från den dag då du slutar att ta Slinda är du inte längre skyddad mot graviditet.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare/barnmorska eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Slinda orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga biverkningar i samband med användning av Slinda beskrivs under rubrikerna ”Bröstcancer” och ”Trombos” i avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används ”Vad du behöver veta innan du tar Slinda”. Läs det avsnittet för att få mer information och rådfråga omedelbart läkare/barnmorska vid behov.

Du kan få oregelbundna vaginalblödningar medan du använder Slinda. Det kan handla om mindre stänkblödningar som kanske inte ens kräver binda, eller kraftigare blödningar som liknar sparsamma menstruationer och som kräver mensskydd. Det kan också hända att du inte får någon blödning alls. Oregelbundna blödningar är inte tecken på att Slinda har sämre skydd mot graviditet. I allmänhet behöver du inte göra något utan fortsätt bara att ta Slinda. Om blödningen är kraftig eller långvarig ska du dock rådfråga läkare/barnmorska.

Om blödningarna kommer mycket tätt eller oregelbundet ska ett annat preventivmedel övervägas. Om du inte får någon vaginalblödning under behandlingen kan du behöva göra ett graviditetstest om du inte har tagit tabletterna i enlighet med anvisningarna i avsnitt Hur produkten används, ”Hur du tar Slinda”.

Följande biverkningar har förekommit i samband med användning av Slinda:

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

 • huvudvärk
 • illamående, buksmärta
 • förändrad sexuell lust, humörförändringar
 • akne
 • bröstbesvär, smärtsamma menstruationer, blödningar och oregelbundna menstruationer
 • viktökning.

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

 • anemi (minskat antal röda blodkroppar), trötthet, ansamling av vätska (ödem)
 • yrsel
 • kräkningar, diarré, förstoppning
 • vaginala infektioner
 • ökad nivå av följande som ses vid blodprover: kalium, leverenzymer (ALAT, ASAT, GGT), bilirubin, kreatinfosfokinas, triglycerider
 • aptitförändringar
 • uterint leiomyom (godartad tumör i livmodern)
 • nedstämdhet, depression, ångest
 • utebliven menstruation, förändrad menstruation, bäckensmärta, äggstockscystor, vaginal flytning och torrhet
 • håravfall, ökad svettning, klåda, hudutslag, seborré (fet hy), dermatit (hudinflammation)
 • förhöjt blodtryck, värmevallningar
 • överkänslighet.

Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer:

 • intolerans mot kontaktlinser
 • viktminskning
 • stor urinvolym
 • cysta i bröstet, utsöndring från brösten, avvikelser i cellprover från livmoderhalsen, genital klåda.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare/barnmorska eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartong och blister efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 ºC.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Vita aktiva filmdragerade tabletter:

Den aktiva substansen är drospirenon.

Varje vit aktiv filmdragerad tablett innehåller 4 mg drospirenon.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa; laktos; kolloidal kiseldioxid (E551); magnesiumstearat (E470b).

Tablettdragering: polyvinylalkohol; titandioxid (E171); makrogol; talk (E553b)

 • Gröna filmdragerade placebotabletter:

De gröna filmdragerade placebotabletterna innehåller ingen aktiv substans.

Tablettkärna: laktosmonohydrat, majsstärkelse; povidon; kolloidal kiseldioxid (E551); magnesiumstearat (E470b)

Tablettdragering: hypromellos (E464); triacetin; polysorbat 80 (E433); titandioxid (E171); indigokarmin aluminiumlack (E132); gul järnoxid (E172)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Varje blisterkarta innehåller 24 aktiva filmdragerade tabletter och 4 filmdragerade placebotabletter.

Den aktiva tabletten är en rund, vit tablett med bokstäverna ”E” och ”D” präglade på motsatta sidor, med en diameter på 5 mm.

Placebotabletten är en rund, grön tablett med bokstaven ”E” och siffran ”4” präglade på motsatta sidor, med en diameter på 5 mm.

I förpackningen medföljer också ett pappetui för blisterkartan.

Slinda finns i kalenderförpackningar med 1, 3, 6 och 13 blisterkartor med vardera 28 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Exeltis Healthcare S.L.

Avenida Miralcampo 7

Polígono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara

Spanien

Tillverkare

Laboratorios León Farma, S.A.

C/ La Vallina s/n, Pol. Ind. Navatejera

24008 - Navatejera, León.

Spanien

Lokal företrädare

Exeltis Sverige AB

Strandvägen 7A

114 56 Stockholm

Sverige

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark

Slinda

Finland

Slinda 4 mg kalvopäällysteiset tabletit

Island

Slinda

Norge

Slinda

Sverige

Slinda

Denna bipacksedel ändrades senast [i Sverige], 08.04.2022 [i Finland]

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se

Texten ändrad

08.04.2022