Package information leaflet

JEKOVIT D3 orala droppar, lösning 2440 IU/ml

Tilläggsinformation

Jekovit D 3  2440 IU/ml orala droppar, lösning

kolekalciferol m.a.o. D3‑vitamin

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Jekovit D3 är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Jekovit D3
 3. Hur du tar Jekovit D3
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Jekovit D3 ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Jekovit D3 är ett vattenbaserat vitaminpreparat, som används för att förebygga och behandla brist på D-vitamin hos barn och vuxna.

D-vitamin behövs för att upprätthålla kalcium- och fosfatbalansen i kroppen. Rubbningar i kalcium- och fosfatbalansen som beror på D-vitaminbrist kan leda till engelska sjukan (rakitis) hos barn och till benskörhet hos vuxna.

För doseringsanvisningar av Jekovit D3 preparatet, se avsnitt Hur produkten används.

D‑vitaminet är väsentligt för en normal utveckling av benbyggnaden hos barn. I födan för barn i spädbarnsåldern finns i regel inte tillräckligt med D‑vitamin, och solljuset barnet får under sommaren ger inte ett D‑vitaminförråd som skulle räcka till för hela den mörka vintern. Spädbarn och småbarn, åldringar samt veganer löper risk för att drabbas av brist på D‑vitaminet. För alla barn under uppväxttiden samt gravida och ammande kvinnor rekommenderas D‑vitamintillskott året om.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Jekovit D3

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Jekovit D3:

 • om du samtidigt använder andra preparat som innehåller D‑vitamin, såsom fiskleverolja eller ‑kapslar (risk för överdosering av D‑vitamin)
 • om du regelbundet använder rikligt D‑vitaminerade livsmedel, såsom mjölkprodukter som innehåller D‑vitamin 2 mikrog/100 ml (risk för överdosering av D‑vitamin)
 • om du har sarkoidos
 • om du har nedsatt lever‑ eller njurfunktion
 • om du får dialysbehandling
 • om du samtidigt tar något hjärt- eller vätskedrivande läkemedel
 • om du har ateroskleros
 • om du har njursten.

Andra läkemedel och Jekovit D3

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Till dessa läkemedel hör:

 • vätskedrivande läkemedel (tiaziddiuretika); kan leda till att för mycket kalcium ansamlas i kroppen
 • hjärtglykosider som används för behandling av rytmstörningar och hjärtsvikt, såsom digoxin eller digitalis
 • många epilepsimediciner, barbiturater (läkemedel mot sömnlöshet och epilepsi) och rifampicin (läkemedel mot tuberkulos), som kan öka det dagliga behovet av D‑vitamin
 • kolesterolläkemedel (kolestipol och kolestyramin), som kan minska upptagningen av D‑vitamin. Detta kan undvikas genom att man har en paus på flera timmar mellan intagningen av Jekovit D3‑droppar och preparat som innehåller de ovannämnda läkemedlen.
 • orlistat (läkemedel för behandling av fetma).

Graviditet och amning

Det finns inget hinder för användning av Jekovit D3 och användningen rekommenderas enligt doseringsanvisningarna under graviditet och amning året om. Man bör dock observera att kalcium och D‑vitamin utsöndras i bröstmjölken. Därför fortgående överdosering av D‑vitamin under graviditet och amning kan förorsaka allvarliga skador hos barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Jekovit D3 har ingen eller försumbar effekt på körförmågan eller förmågan att använda maskiner.

Jekovit D3 innehåller etanol och makrogolglycerolhydroxistearat

Detta läkemedel innehåller 81 mg alkohol (etanol) per milliliter. Mängden i dygnsdosen på 5 droppar av detta läkemedel motsvarar mindre än 1 ml öl eller vin (0,3 ml öl och 0,1 ml vin). Den låga mängden alkohol i detta läkemedel ger inga märkbara effekter hos vuxna och fullgångna barn från och med 2 veckors ålder.

Den låga mängden alkohol i detta läkemedel ger troligtvis inga märkbara effekter hos för tidigt födda barn eller spädbarn som på grund av rakit behandlas med en större dygnsdos. Några biverkningar, såsom dåsighet, kan dock förekomma. Dessutom kan alkoholen i detta läkemedel påverka effekten av andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal, om andra läkemedel ges till ett för tidigt fött barn eller spädbarn med rakit.

Makrogolglycerolhydroxistearat kan ge magbesvär och diarré.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Avlägsna ringen kring flaskkapsylen före användning. Dosera alltid dropparna på en ren sked. Undvik att vidröra maten med flaskans spets.

1 ml = ca 31 droppar. En droppe innehåller ca 2 mikrog och 5 droppar ca 10 mikrog D‑vitamin.

Användning för barn och ungdomar

Barn under 1 år:

Rekommenderad dos per dygn året om från två veckors ålder:

 • 5 droppar (= 10 mikrog) för helammade barn och barn som får under 500 ml modersmjölksersättning eller tillskottsnäring per dygn
 • 3 droppar (= 6 mikrog) för barn som får 500–800 ml modersmjölksersättning eller tillskottsnäring per dygn
 • 1 droppe (= 2 mikrog) för barn som får över 800 ml modersmjölksersättning eller tillskottsnäring per dygn.

D-vitamerad barnvälling och -gröt ska räknas med i mängden modersmjölksersättning/tillskottsnäring.

1-åriga barn:

Rekommenderad dos är 5 droppar (=10 mikrog) per dygn året om.

2–17‑åriga barn och ungdomar:

Rekommenderad dos är 4 droppar (= 8 mikrog) per dygn året om.

Användning för vuxna

 • Rekommenderad dos är 5 droppar (= 10 mikrog) per dygn när D-vitaminerade mjölkprodukter, bredbara fetter och/eller fisk inte används dagligen (från början av oktober till slutet av mars). Dessutom rekommenderas 10 droppar (= 20 mikrog) per dygn året om för personer som vistas mycket litet utomhus, för personer som klär sig täckande och för mörkhyade.
 • Rekommenderad dos för gravida och ammande kvinnor är 5 droppar (= 10 mikrog) per dygn året om.
 • Rekommenderad dos för över 75‑åringar är 10 droppar (= 20 mikrog) per dygn året om. En lägre dos, 5 droppar (= 10 mikrogram) av D-vitamintillskott kan vara tillräcklig, om man använder regelbundet och mycket D-vitaminberikade mjölkprodukter, bredbara fetter och/eller fisk.

För behandling av engelska sjukan

Dosering enligt läkarens anvisningar.

Om du har tagit för stor mängd av Jekovit D3

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

En överdos under 20 milliliter förutsätter inga speciella åtgärder, om Ni/barnet mår bra. Man ska dock avbryta att använda preparatet för en tid som motsvarar mängden överdos och inta tillräckligt med vätska. Om överdosen är större än 20 milliliter, ska man omedelbart kontakta läkare.

Om den dagliga dosen ständigt överskrids kan detta leda till D‑vitaminförgiftning och en för stor kalciumhalt i blodet. Som en följd av långvarig användning av för stora D‑vitaminmängder, anhopar sig kalcium i kroppen. Detta kan leda till förkalkning av flera olika organ. De första symtomen på en för stor kalciumhalt i blodet är anorexi, trötthet, illamående, kräkningar, förstoppning eller diarré, ökad urinmängd, ökad urineringsfrekvens nattetid, svettning, huvudvärk, törst, sömnighet och svindel.

Om du har glömt att ta Jekovit D3

Om du glömmer en dos, ta/ge följande dos vid den normala tidpunkten. Ta/ge inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men all användare behöver inte få dem.

Om man doserar Jekovit D3‑droppar enligt anvisningarna, förekommer vanligen inga biverkningar. Överkänslighetsreaktioner är möjliga. Biverkningar beror i allmänhet på att man kontinuerligt använder för stora dagsdoser, vilket kan leda till D‑vitaminförgiftning. Symtomen finns uppräknade i avsnittet 3 ”Om du har tagit för stor mängd av Jekovit D3”.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Används inom 4 månader efter den första öppningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är kolekalciferol m.a.o. D3-vitamin varav det finns 2440 IU (= internationella enheter) i en milliliter lösning.
 • Övriga innehållsämnen är butylhydroxianisol (E 320), propylgallat, propylenglykol, etanol, sukralos, citronsyra, glycerol, makrogolglycerolhydroxistearat och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Klar gulaktig lösning, 20 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Volttikatu 8

FI-70700 Kuopio

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 7.10.2021.

Texten ändrad

07.10.2021