Package information leaflet

JEKOVIT D3 tipat, liuos 2440 IU/ml

Jekovit D 3  2440 IU/ml tipat, liuos

kolekalsiferoli eli D3-vitamiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Jekovit D3 on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Jekovit D3 -tippoja
 3. Miten Jekovit D3 -tippoja otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Jekovit D3 -tippojen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Jekovit D3 on vesipohjainen D‑vitamiinivalmiste, joka on tarkoitettu D‑vitamiinin puutteen ehkäisyyn ja hoitoon lapsille ja aikuisille.

D‑vitamiinia tarvitaan elimistön kalsium- ja fosfaattitasapainon ylläpitämiseen. D‑vitamiinin puutteesta johtuva kalsiumin ja fosfaatin tasapainon häiriö voi johtaa lapsilla riisitautiin ja aikuisilla luiden haurastumiseen.

Katso Jekovit D3 ‑valmisteen annostusohjeet kohdasta Miten valmistetta käytetään.

D‑vitamiini on oleellinen lapsen luuston normaalin kehityksen kannalta. Imeväisikäisen lapsen ravinto ei yleensä sisällä riittävästi D‑vitamiinia, eikä kesäinen auringonvaloaltistus turvaa riittävää D‑vitamiinivarastoa pimeän talven yli. D‑vitamiinipuutoksesta kärsivien riskiryhmiä ovat imeväisikäiset ja pikkulapset sekä vanhukset ja vegaanit. Ympärivuotista D-vitamiinilisää suositellaan kaikille kasvuikäisille lapsille, sekä raskaana oleville ja imettäville naisille.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Jekovit D3 ‑tippoja

 • jos olet allerginen D‑vitamiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on liian korkea veren kalsiumpitoisuus (hyperkalsemia)
 • jos sinulla on D‑vitamiinimyrkytys.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Jekovit D3 ‑tippoja:

 • jos käytät samanaikaisesti jotakin muuta D‑vitamiinia sisältävää valmistetta, kuten kalanmaksaöljyä tai ‑kapseleita (D‑vitamiinin yliannostuksen vaara)
 • jos käytät runsaasti D‑vitaminoituja elintarvikkeita säännöllisesti, kuten esim. maitovalmisteita, joissa on D‑vitamiinia 2 mikrog/100 ml (D‑vitamiinin yliannostuksen vaara)
 • jos sinulla on sarkoidoosi

jos sinulla on maksan tai munuaisten vajaatoiminta

 • jos olet dialyysihoidossa
 • jos sinulla on samanaikaisesti jokin sydän- tai nesteenpoistolääkitys
 • jos sinulla on valtimoiden kovettumatauti
 • jos sinulla on munuaiskiviä.

Muut lääkevalmisteet ja Jekovit D3

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Tällaisia lääkkeitä ovat:

 • nesteenpoistolääkkeet (tiatsididiureetit), jotka saattavat lisätä kalsiumin kertymistä elimistöön
 • sydämen rytmihäiriöihin ja vajaatoimintaan käytettävät sydänglykosidit, kuten digoksiini eli digitalis
 • monet epilepsialääkkeet, barbituraatit (epilepsia- ja unilääkkeitä) ja rifampisiini (tuberkuloosilääke), jotka voivat lisätä D‑vitamiinin päivittäistä tarvetta
 • kolesterolilääkkeet (kolestipoli ja kolestyramiini), jotka voivat heikentää D‑vitamiinin imeytymistä. Tämä on vältettävissä ottamalla Jekovit D3 ‑tipat useita tunteja ennen tai jälkeen näitä lääkkeitä.
 • orlistaatti (lihavuuden hoitoon käytettävä lääke).

Raskaus ja imetys

Jekovit D3 ‑tippojen käytölle ei ole estettä ja niitä suositellaan käytettäväksi ohjeen mukaisesti raskauden ja imetyksen aikana ympäri vuoden. On kuitenkin otettava huomioon, että kalsium ja D‑vitamiini erittyvät rintamaitoon. Sen vuoksi raskauden ja imetyksen aikainen D‑vitamiinin jatkuva yliannostelu voi aiheuttaa vakavia haittoja lapselle.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Jekovit D3 ‑tipoilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn.

Jekovit D3 sisältää etanolia ja makrogoliglyserolihydroksistearaattia

Tämä lääkevalmiste sisältää 81 mg alkoholia (etanolia) per millilitra. Alkoholimäärä 5 tipan vuorokausiannoksessa tätä lääkevalmistetta vastaa alle 1 ml:aa olutta tai viiniä (0,3 ml:aa olutta ja 0,1 ml:aa viiniä). Tämän lääkevalmisteen sisältämä pieni määrä alkoholia ei aiheuta havaittavia vaikutuksia aikuisille ja täysiaikaisina syntyneille lapsille 2 viikon iästä alkaen.

Tämän lääkevalmisteen sisältämä pieni määrä alkoholia ei todennäköisesti aiheuta havaittavia vaikutuksia keskosille eikä vauvoille, joita hoidetaan riisitaudin vuoksi suuremmalla vuorokausiannoksella. Heillä saattaa kuitenkin esiintyä joitain vaikutuksia, kuten uneliaisuutta. Lisäksi tämän lääkevalmisteen sisältämä alkoholi saattaa muuttaa muiden lääkkeiden vaikutusta. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos keskoselle tai vauvalle, jolla on riisitauti, annetaan muita lääkkeitä.

Makrogoliglyserolihydroksistearaatti voi aiheuttaa vatsavaivoja ja ripulia.

Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Poista korkin kaulus pullosta ennen käyttöä. Annostele tipat aina puhtaaseen lusikkaan. Vältä koskemasta pullon kärjellä ruokaan.

1 ml = noin 31 tippaa. Yksi tippa sisältää noin 2 mikrog ja 5 tippaa noin 10 mikrog D‑vitamiinia.

Käyttö lapsille ja nuorille

Alle 1-vuotiaat lapset:

Suositeltu vuorokausiannos ympäri vuoden kahden viikon iästä lähtien:

 • täysimetetyille ja alle 500 ml/vrk äidinmaidonkorviketta tai vieroitusvalmistetta saaville lapsille 5 tippaa (= 10 mikrog)
 • äidinmaidonkorviketta tai vieroitusvalmistetta 500–800 ml/vrk saaville lapsille 3 tippaa (= 6 mikrog)
 • äidinmaidonkorviketta tai vieroitusvalmistetta yli 800 ml/vrk saaville lapsille 1 tippa (= 2 mikrog).

Äidinmaidonkorvikkeen/vieroitusvalmisteen määrään lasketaan mukaan D-vitaminoidut lastenvellit ja -puurot.

1-vuotiaat lapset:

Suositeltu annos on 5 tippaa (= 10 mikrog) vuorokaudessa ympäri vuoden.

2–17‑vuotiaat lapset ja nuoret:

Suositeltu annos on 4 tippaa (= 8 mikrog) vuorokaudessa ympäri vuoden.

Käyttö aikuisille

 • Suositeltu annos on 5 tippaa (= 10 mikrog) vuorokaudessa silloin, kun ei käytetä päivittäin D-vitaminoituja maitovalmisteita, rasvalevitteitä ja/tai kalaa (lokakuun alusta maaliskuun loppuun). Lisäksi hyvin vähän ulkona oleskeleville, peitetysti pukeutuville ja tummaihoisille suositellaan 10 tippaa (= 20 mikrog) vuorokaudessa ympäri vuoden.
 • Raskaana oleville ja imettäville naisille suositeltu annos on 5 tippaa (= 10 mikrog) vuorokaudessa ympäri vuoden.
 • Yli 75‑vuotiaille suositeltu annos on 10 tippaa (= 20 mikrog) vuorokaudessa ympäri vuoden. Pienempi annos 5 tippaa (= 10 mikrog) D‑vitamiinilisää voi riittää, jos käyttää säännöllisesti ja paljon D‑vitaminoituja maitovalmisteita, rasvalevitteitä ja/tai kalaa.

Riisitaudin hoitoon

Annostus lääkärin ohjeen mukaan.

Jos otat enemmän Jekovit D3  -tippoja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Alle 20 millilitran yliannos Jekovit‑tippoja ei edellytä erityisiä toimenpiteitä, jos voit/lapsi voi hyvin. Valmisteen käyttö tulee kuitenkin lopettaa nautittua määrää vastaavaksi ajaksi ja nestettä tulee nauttia runsaasti. Yli 20 millilitran yliannostuksen yhteydessä tulee välittömästi ottaa yhteys lääkäriin.

Päivittäisten suositusannosten jatkuva ylittäminen voi johtaa D‑vitamiinimyrkytykseen ja veren liialliseen kalsiumpitoisuuteen. Pitkäaikaisen D‑vitamiinin liikakäytön seurauksena kalsiumia kertyy elimistöön, mistä voi seurata monien elinten kalkkiutumista. Veren liiallisen kalsiumpitoisuuden ensioireita ovat ruokahaluttomuus (anoreksia), väsymys, pahoinvointi, oksentelu, ummetus tai ripuli, runsasvirtsaisuus, tihentynyt virtsaamistarve yöllä, hikoilu, päänsärky, jano, uneliaisuus ja huimaus.

Jos unohdat ottaa Jekovit D3  ‑tippoja

Jos unohdat annoksen, ota/anna seuraava annos normaalina ajankohtana. Älä ota/anna kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ohjeen mukaista annostusta käytettäessä Jekovit D3 ‑tipoilla ei yleensä ole haittavaikutuksia. Yliherkkyysreaktiot ovat mahdollisia. Haittavaikutukset johtuvat yleensä jatkuvasta päivittäisten annosten ylittämisestä, mikä voi johtaa D‑vitamiinimyrkytykseen. Oireet on lueteltu kohdassa Miten valmistetta käytetään ”Jos otat enemmän Jekovit D3 ‑tippoja kuin sinun pitäisi”.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa ja pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Käytettävä 4 kuukauden kuluessa ensimmäisen avaamisen jälkeen.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Jekovit D3 ‑tipat sisältävät

 • Vaikuttava aine on kolekalsiferoli eli D3‑vitamiini, jota on 2440 IU (= kansainvälistä yksikköä) millilitrassa liuosta.
 • Muut aineet ovat butyylihydroksianisoli (E 320), propyyligallaatti, propyleeniglykoli, etanoli, sukraloosi, sitruunahappo, glyseroli, makrogoliglyserolihydroksistearaatti ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Kirkas kellertävä liuos, 20 ml.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Volttikatu 8

70700 Kuopio

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 7.10.2021.

Tekstin muuttamispäivämäärä

07.10.2021