Package information leaflet

EFFORTIL injektioneste, liuos 10 mg/ml

Effortil 10 mg/ml injektioneste, liuos

etilefriinihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Effortil-injektioneste on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Effortil-injektionestettä
 3. Miten Effortil-injektionestettä käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Effortil-injektionesteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Effortil tasaa verenpaineen vaihtelua. Effortil-hoidon seurauksena verisuonet supistuvat varsinkin jaloissa. Tämän seurauksena sydämeen palaava verimäärä lisääntyy ja sydämen pumppausvoima kasvaa, jolloin verenpaineen säätely paranee ja verenkierto eri elimissä lisääntyy.

Valmistetta käytetään matalan verenpaineen ja siihen liittyvien oireiden hoitoon.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Effortil-injektionestettä

 • jos olet allerginen etilefriinihydrokloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on kilpirauhasen liikatoiminta (tyreotoksikoosi)
 • jos sinulla on noradrenaliinin ylituotantoa (feokromosytooma)
 • jos sinulla on ahdaskumaglaukooma
 • jos sinulla on eturauhasvaivoja, joihin liittyy virtsaamisvaivoja
 • jos sinulla on verenpainetauti
 • jos sinulla on sepelvaltimotauti tai sydänlihassairaus
 • jos olet raskaana ensimmäisellä raskauskolmanneksella
 • jos imetät
 • jos sinulla on sydämen vajaatoiminta
 • jos sinulla on sydänläppien tai suurten valtimoiden ahtauma

Valmistetta ei tule myöskään käyttää potilaille, joiden verenpaine kohoaa epänormaalin korkealle seisomaan noustessa (hypertensiivinen reaktio).

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Effortil-injektionestettä

 • jos sinulla on vaikea sydän- ja verisuonitauti
 • jos sinulla on nopea tai epätasainen pulssi
 • jos sinulla on diabetes
 • jos sinulla on kilpirauhasen liikatoiminta

Effortil-injektioneste voi antaa positiivisen tuloksen urheilijoiden doping-testissä.

Muut lääkevalmisteet ja Effortil-injektioneste
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Effortil-injektionesteellä voi olla yhteisvaikutuksia etenkin seuraavien lääkkeiden kanssa: tietyt verenpainelääkkeet (reserpiini, alfa- tai beeta-salpaajat), migreenilääke (dihydroergotamiini), diabeteslääkkeet, kilpirauhashormonit, kortisonivalmisteet tai tietyt sympaattiseen hermostoon vaikuttavat lääkkeet (trisykliset masennuslääkkeet tai MAO-estäjät), antihistamiinit tai atropiini.  

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.
Effortil-injektionestettä ei saa käyttää kolmen ensimmäisen raskauskuukauden eikä imetyksen aikana.

Valmisteen vaikutusta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tutkittu.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty.

Effortil-injektionesteellä voi jossain määrin olla vaikutusta kykyysi ajaa autoa ja käyttää koneita, koska se saattaa aiheuttaa haittavaikutuksena huimausta. Jos huomaat tällaista vaikutusta, älä aja autoa tai käytä koneita ennen kuin oireet ovat hävinneet. Kysy lääkäriltä neuvoa.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma.
Lääkärin tulee annostella Effortil-injektioneste. Lääkäri määrää annoksen perustuen kliiniseen tarpeeseen ja potilaan fyysiseen tilaan.

Jos käytät enemmän Effortil-injektionestettä kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleinen (yli 1 potilaalla sadasta): päänsärky

Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla sadasta): muutokset sydämen rytmissä, ahdistuneisuus, unettomuus, levottomuus, vapina, huimaus ja pahoinvointi

Lisäksi Effortil -injektionesteen markkinoille tulon jälkeen on raportoitu allergisia reaktioita, rintakipua, korkeaa verenpainetta ja hikoilua. Näiden haittavaikutusten esiintyvyyttä ei tunneta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 30 °C.

Kemiallinen ja fysikaalinen käytönaikainen säilyvyys on osoitettu enimmillään 48 tunnin ajalla 30 °C:ssa, kun injektioneste on laimennettu fysiologisella keittosuolaliuoksella tai Ringerin laktaattiliuoksella konsentraatioon 1 ampulli/250 ml tai 1 ampulli/500 ml.

Käyttökuntoon saattamisen jälkeen: Mikrobiologiselta kannalta valmiste pitää käyttää heti käyttökuntoon saattamisen jälkeen. Ellei sitä käytetä heti, käytönaikainen säilytysaika ja käyttöä edeltävät olosuhteet ovat käyttäjän vastuulla.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Effortil-injektioneste sisältää

 • Vaikuttava aine on etilefriinihydrokloridi
 • Muut apuaineet ovat injektionesteisiin käytettävä vesi

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Kirkas, väritön tai lähes väritön liuos.

5 x 1 ml:n ruskea lasiampulli

Myyntiluvan haltija

SERB SA

Avenue Louise 480

1050 Bryssel

BELGIA

Valmistaja
Cenexi
52 rue Marcel et Jacques Gaucher
94120 Fontenay sous Bois
RANSKA

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 01.12.2021.

Tekstin muuttamispäivämäärä

01.12.2021