Pakkausseloste

BUSCOPAN injektionsvätska, lösning 20 mg/ml

Tilläggsinformation

Buscopan 20 mg/ml injektionsvätska, lösning
hyoskinbutylbromid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
 • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Buscopan injektionsvätska är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Buscopan injektionsvätska
 3. Hur du använder Buscopan injektionsvätska
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Buscopan injektionsvätska ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Buscopan verkar genom att lindra spasmer i den glatta muskulaturen i de inre organens väggar.

Buscopan används för lindring av krampaktiga smärttillstånd i de inre organen, t.ex. i matsmältningskanalen, gallgångar, bukspottkörtel, urinvägar och kvinnliga genitalier. Buscopan kan också användas för att lindra spasmer t.ex. vid gastroduodenoskopi.

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Buscopan injektionsvätska

 • om du är allergisk mot hyoskinbutylbromid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).
 • om du har obehandlad ögontryckssjukdom som beror på ögats trånga kammarvinkel (trångvinkelglaukom)
 • om du har prostatahypertrofi med urinretention.
 • om du har förträngning i magtarmkanalen (stenos), tarmstopp eller tarmvred, utvidgad och trög tjocktarm (megakolon).
 • om du har takykardi eller sjukdom med muskelsvaghet (myastenia gravis).

Om du använder bloduttunnande läkemedel, får injektionen inte ges intramuskulärt (det finns risk för intramuskulär blodutgjutning).

Varningar och försiktighet
Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Buscopan injektion

 • om du får ögonsmärta, röda ögon eller synstörningar efter en Buscopan injektion, kontakta läkaren omedelbart, eftersom symptomen kan orsakas av underliggande dold ögontryckssjukdom som beror på att ögats inre tryck förhöjs (trångvinkelglaukom)
 • Ögats förmåga att anpassa sig till olika avstånd kan tillfälligt försämras. Kör inte bil och använd inte maskiner innan din synförmåga har återvänt till det normala.

Ifall en stark oförklarlig smärta i magområdet fortsätter eller blir värre eller det till smärtan hör symtom, såsom feber, illamående, kräkningar, förändringar i tarmens rörelser, ömt magområde, lågt blodtryck, svimning eller blod i avföringen, tag omedelbart kontakt med läkare.

Andra läkemedel och Buscopan
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Buscopan kan ha interaktioner främst med följande läkemedel: tri- eller tetracykliska antidepressiva läkemedel, vissa antihistaminer, neuroleptika (läkemedel för vård av psykoser), amantadin, kinidin, disopyramid, tiotropium, ipratropium, atropinliknande föreningar, metoklopramid och β-adrenergiska läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Buscopan injektionsvätska rekommenderas inte att användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner
Inga studier har utförts med preparatet med avseende på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Buscopan injektionsvätska kan i viss grad påverka din förmåga att framföra fordon och använda maskiner, eftersom den kan orsaka som biverkning ögonsymtom (ögats förmåga att anpassa sig till olika avstånd kan tillfälligt försämras) eller svindel. Om du upplever de här symtomen, framför inte fordon eller använd inte maskiner, innan symtomen har försvunnit. Fråga läkare om råd.

Buscopan innehåller natrium
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23mg) natrium per ml d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

Dosen ges av läkaren. Rekommenderad dos i akuta smärtstillstånd är 1 ampull flera gånger om dagen. Den dagliga dosen skall inte överskrida 100 mg. För intramuskulär, subkutan eller långsam intravenös användning.

Buscopan injektionsvätska får inte användas dagligen utan avbrott eller långa tider utan att orsaken till smärtan i magområdet klargörs.

Om du har tagit för stor mängd av Buscopan injektionsvätska
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga biverkningar (hos fler än en av 100 patienter): ackommodationsstörningar (svårighet att ställa in synen på olika avstånd), takykardi, svindel, muntorrhet.

Andra eventuella biverkningar (med okänd frekvens): kraftig allergisk reaktion (anafylaktisk chock), anafylaktiska reaktioner, andnöd, hudreaktioner, nässelutslag, eksem, hudrodnad, klåda, överkänslighet, rodnad, pupilldilatation, förhöjt ögontryck, lågt blodtryck, onormal svettning, urineringsbesvär.

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är hyoskinbutylbromid
 • Övriga innehållsämnen är natriumklorid och vatten för injektionsvätskor

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Klar, färglös eller nästan färglös lösning. 5 x 1 ml färglös glasampull.

Innehavare av godkännande för försälning
Sanofi Oy
Norrskensgränden 1
02100 Esbo

Tillverkare
Boehringer Ingelheim España S.A.
Prat de la Riba
08173 San Cugat del Vallés
Barcelona
Spanien

eller

Sanofi S.r.l.
Via Valcanello 4,
03012 Anagni (FR),
Italien

Denna bipacksedel ändrades senast 20.04.2021

Texten ändrad

20.04.2021