Package information leaflet

ERDOPECT kapsel, hård 300 mg

Tilläggsinformation

Erdopect 300 mg kapsel, hård

erdostein

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Erdopect är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Erdopect
 3. Hur du tar Erdopect
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Erdopect ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Erdopect är en hostmedicin som lösgör slem (ett mucolyticum). Det verksamma ämnet i Erdopect, erdostein, gör segt slem mera lättflytande och därmed lättare att lösgöras.

Erdostein höjer också halten av ett antibiotikum, amoxicillin, som patienten använder samtidigt, vilket höjer den antibakteriella effekten hos amoxicillin.

Erdopect används vid luftvägssjukdomar med rikliga eller sega upphostningar (t.ex. akuta försämringstillstånd av kronisk luftrörskatarr).

Erdopect är inte avsett för behandling av barn.

Vad du behöver veta innan produkten används

Ta inte Erdopect
 • om du är allergisk mot erdostein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)
 • om du har aktivt mag- eller duodenalsår
 • om du har svår lever- eller njursjukdom
 • om du lider av homocystinuri (metabolisk sjukdom).
Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Erdopect

 • om du har tidigare haft mag- eller duodenalsår
 • om du har lever- eller njursjukdom.
Andra läkemedel och Erdopect

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Erdopect kan användas samtidigt med antibiotika och astmamediciner.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Emedan erfarenheterna av användning av Erdopect tillsvidare är begränsande, bör Erdopect inte användas under graviditet eller amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Erdopect påverkar sannolikt varken förmågan att köra eller att använda maskiner.

Hur produkten används

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är 1 kapsel morgon och kväll som intas genom munnen tillsammans med en riklig mängd vätska (till exempel ett glas vatten). Kapseln får inte tuggas sönder. Erdopect kan tas före, efter eller i anslutning till måltid.

Erdopect används vanligen under högst 10 dagar.

Vid försvård kronisk obstruktiv lugnsjukdom (COPD) kan behandlingen vid behov pågå i 4 veckor.

Om du har tagit för stor mängd av Erdopect

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Ta läkemedelsförpackningen med, om du uppsöker läkare eller sjukhus.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vid rekommenderade doser är biverkningarna få.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • överkänslighetsreaktioner, förändringar av smaksinnet, huvudvärk
 • andnöd
 • bukbesvär och illamående (speciellt vid intag av betydligt större doser än vad som anges)
 • hudreaktioner (nässelutslag, hudrodnad, eksem och hudinflammation).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvaras vid rumstemperatur (15 ‑ 25ºC).

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är erdostein, varav det finns 300 mg i en kapsel.
 • Övriga innehållsämnen i kapselinnehåll är magnesiumstearat, povidon, mikrokristallin cellulosa
 • Övriga innehållsämnen i kapselhölje är gelatin, titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172) och indigotin (E 132).

Läkemedlets utseende och förpackningstorlekar

Erdopect är en gul/grön hård gelatinkapsel.

Förpackningsstorlekar: 20 or 60 kapslar.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Denna bipacksedeln ändrades senast

11.02.2022

Texten ändrad

11.02.2022