Package information leaflet

IMATINIB KRKA D.D. filmdragerad tablett 100 mg

Tilläggsinformation

Imatinib Krka d.d. 100 mg filmdragerade tabletter

imatinib

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Imatinib Krka d.d. är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Imatinib Krka d.d.
 3. Hur du tar Imatinib Krka d.d.
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Imatinib Krka d.d. ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Imatinib Krka d.d. är ett läkemedel som innehåller en aktiv substans som kallas imatinib. Läkemedlet verkar genom att hämma tillväxten av onormala celler vid sjukdomarna listade nedan. Dessa omfattar vissa typer av cancer.

Imatinib Krka d.d. är en behandling för vuxna och barn för:

 • Kronisk myeloisk leukemi (KML). Leukemi är en cancersjukdom i de vita blodkropparna. Dessa vita blodkroppar hjälper vanligen kroppen att bekämpa infektioner. Kronisk myeloisk leukemi är en form av leukemi där vissa onormala vita blodkroppar (så kallade myeloida celler) börjar tillväxa utom kontroll.
 • Philadelphia-kromosom-positiv akut lymfoblastisk leukemi (Ph-positiv ALL). Leukemi är en cancer i de vita blodkropparna. Dessa vita blodkroppar hjälper normalt kroppen att bekämpa infektion. Akut lymfoblastisk leukemi är en form av leukemi vid vilken vissa onormala, omogna vita blodkroppar (så kallade lymfoblaster) börjar tillväxa utom kontroll. Imatinib Krka d.d. hämmar tillväxten av dessa celler.

Imatinib Krka d.d. är också en behandling för vuxna för:

 • Myelodysplastiska/myeloproliferativa sjukdomar (MDS/MPD). Dessa utgör en grupp av blodsjukdomar vid vilka vissa blodceller börjar tillväxa utom kontroll. Imatinib Krka d.d. hämmar tillväxten av dessa celler hos en viss undergrupp av dessa sjukdomar.
 • Hypereosinofilt syndrom (HES) och/eller kronisk eosinofil leukemi (CEL). Dessa är blodsjukdomar i vilka vissa blodceller (så kallade eosinofiler) börjar tillväxa utom kontroll. Imatinib Krka d.d. hämmar tillväxten av dessa celler hos en viss undergrupp av dessa sjukdomar.
 • Gastrointestinala stromacellstumörer (GIST). GIST är en cancerform i magen och tarmarna. Den uppstår genom okontrollerad tillväxt i stödjevävnaden för dessa organ.
 • Dermatofibrosarkom protuberans (DFSP). DFSP är en cancer i vävnaden under huden i vilken vissa celler börjar tillväxa utom kontroll. Imatinib Krka d.d. hämmar tillväxten av dessa celler.

I resten av denna bipacksedel kommer förkortningarna att användas då man pratar om dessa sjukdomar.

Fråga din läkare om du har några frågor om hur detta läkemedel verkar eller varför detta läkemedel har skrivits ut till dig.

Imatinib som finns i Imatinib Krka d.d. kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks-eller annan hälso-och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan produkten används

Imatinib Krka d.d. kommer bara att ordineras till dig av läkare med medicinsk erfarenhet av att behandla olika typer av blodcancer eller solida tumörer.

Följ din läkares alla instruktioner noggrant, även om dessa kan avvika från den allmänna informationen i denna bipacksedel.

Ta inte Imatinib Krka d.d.

Om detta gäller dig, ta inte Imatinib Krka d.d. utan meddela din läkare.

Om du tror att du kan vara allergisk men inte är säker, fråga din läkare ytterligare om råd.

Varningar och försiktighet
Tala med läkare innan du tar Imatinib Krka d.d.:

 • om du har eller har haft en lever-, njur- eller hjärtsjukdom
 • om du tar läkemedlet levotyroxin pga. att din sköldkörtel har tagits bort
 • om du någonsin haft eller nu kan ha en hepatit B-infektion. Skälet till detta är att Imatinib Krka d.d. kan orsaka att din hepatit B blir aktiv igen, vilket i vissa fall kan vara dödligt. Patienter kommer att kontrolleras noggrant av sin läkare avseende tecken på denna infektion innan behandlingen påbörjas.
 • om du får blåmärken, blödningar, feber, blir mycket trött och förvirrad när du tar Imatinib Krka d.d., kontakta din läkare. Detta kan vara tecken på en skada på blodkärlen som kallas trombotisk mikroangiopati (TMA).

Om något av detta stämmer in på dig, tala om det för din läkare innan du tar Imatinib Krka d.d.

Du kan bli mer känslig för solen medan du tar Imatinib Krka d.d.. Det är viktigt att täcka utsatta delar av huden och använda solskyddsmedel med hög solskyddsfaktor (SPF). Dessa försiktighetsåtgärder gäller även barn.

Vid behandling med Imatinib Krka d.d. meddela din läkare omedelbart om du snabbt ökar i vikt. Imatinib Krka d.d. kan göra att din kropp binder vätska (kraftig vätskeretention).

När du tar Imatinib Krka d.d. kommer din läkare regelbundet kontrollera om läkemedlet fungerar. Du kommer också att lämna blodprover och vägas regelbundet.

Barn och ungdomar
Imatinib Krka d.d. är även en behandling för barn med KML. Det finns ingen erfarenhet från barn med KML under 2 år. Det finns begränsad erfarenhet från barn med Ph-positiv ALL och mycket begränsad erfarenhet från barn med MDS/MPD, DFSP, GIST och HES/CEL.

En del barn och ungdomar som tar Imatinib Krka d.d. kan växa långsammare än normalt. Läkaren kommer regelbundet att kontrollera tillväxten.

Andra läkemedel och Imatinib Krka d.d.
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana (t.ex. paracetamol) och även växtbaserade läkemedel (t.ex. johannesört). Vissa läkemedel kan ha inverkan på Imatinib Krka d.d.s effekt när de tas tillsammans. De kan öka eller minska effekten hos Imatinib Krka d.d. och antingen leda till mer biverkningar eller till att göra Imatinib Krka d.d. mindre effektivt. Imatinib Krka d.d. kan göra samma sak mot vissa andra läkemedel.

Tala om för läkare om du använder läkemedel som förhindrar bildningen av blodproppar.

Graviditet, amning och fertilitet

 • Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.
 • Imatinib Krka d.d. rekommenderas inte under graviditet såvida det inte är nödvändigt då det kan skada ditt barn. Din läkare kommer att diskutera möjliga risker med att ta Imatinib Krka d.d. under graviditet.
 • Kvinnor som kan komma att bli gravida rekommenderas att använda effektiv preventivmetod under behandlingen och under 15 dagar efter avslutad behandling.
 • Amma inte under behandling med Imatinib Krka d.d. och under 15 dagar efter behandlingen avslutats eftersom det kan vara skadligt för ditt barn.
 • Patienter som är oroliga över sin fertilitet vid intag av Imatinib Krka d.d. rekommenderas att rådgöra med sin läkare.

Körförmåga och användning av maskiner
Du kan känna dig yr eller trött eller få dimsyn när du använder detta läkemedel. Om detta sker, kör då inte bil och använd inte verktyg eller maskiner förrän du känner dig bra igen.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Imatinib Krka d.d. innehåller laktos
Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.

Hur produkten används

Din läkare har ordinerat Imatinib Krka d.d. för att du lider av en allvarlig sjukdom. Imatinib Krka d.d. kan hjälpa dig att bekämpa detta tillstånd.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Det är viktigt att du gör det så länge din läkare eller apotekspersonalen säger att du ska göra det. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Sluta inte att ta Imatinib Krka d.d. om inte din läkare säger åt dig att göra det. Om du inte kan ta läkemedlet enligt din läkares ordination eller om du känner att du inte behöver det längre, kontakta omedelbart din läkare.

Hur mycket Imatinib Krka d.d. ska man ta?

Användning för vuxna
Din läkare informerar dig om exakt hur många tabletter Imatinib Krka d.d. du ska ta.

Om du behandlas för KML:
Beroende på ditt tillstånd är den vanliga startdosen antingen 400 mg eller 600 mg:

 • 400 mg som tas som 4 tabletter en gång om dagen,
 • 600 mg som tas som 6 tabletter en gång om dagen.

Om du behandlas för GIST:
Startdosen är 400 mg, som tas som fyra tabletter en gång om dagen

För KML och GIST kan din läkare förskriva en högre eller lägre dos beroende på hur du svarar på behandlingen. Om din dagliga dos är 800 mg (8 tabletter) ska du ta 4 tabletter på morgonen och 4 tabletter på kvällen.

Om du behandlas för Ph-positiv ALL:
Startdosen är 600 mg som tas som 6 tabletter en gång dagligen.

Om du behandlas för MDS/MPD:
Startdosen är 400 mg som tas som 4 tabletter en gång dagligen.

Om du behandlas för HES/CEL:
Startdosen är 100 mg som tas som en tablett en gång dagligen.
Din läkare kan bestämma sig för att öka dosen till 400 mg, som tas som 4 tabletter en gång dagligen, beroende på hur du svarar på behandlingen.

Om du behandlas för DFSP:
Dosen är 800 mg per dygn (8 tabletter) som tas som 4 tabletter på morgonen och 4 tabletter på kvällen.

Användning för barn och ungdomar
Din läkare informerar dig om hur många tabletter Imatinib Krka d.d. som ska ges till ditt barn. Mängden Imatinib Krka d.d. som ges är beroende av ditt barns tillstånd, kroppsvikt och längd. Den totala dosen till barn ska inte överstiga 800 mg vid KML och 600 mg vid Ph-positiv ALL. Behandlingen kan antingen ges till ditt barn som en engångsdos eller alternativt kan den dagliga dosen ges vid två olika tillfällen (hälften på morgonen och hälften på kvällen).

När och hur ska man ta Imatinib Krka d.d.

 • Ta Imatinib Krka d.d. i samband med en måltid. Det hjälper till att skydda mot magproblem när du tar Imatinib Krka d.d.
 • Svälj tabletterna hela med ett stort glas vatten.

Om du inte kan svälja tabletterna, kan du slamma upp dem i ett glas icke kolsyrat vatten eller äppeljuice:

 • Ta cirka 50 ml för varje 100 mg-tablett.
 • Rör om med en sked tills tabletterna har lösts upp sig fullständigt.
 • När tabletten har lösts upp drick omedelbart upp hela innehållet i glaset. Rester av de upplösta tabletterna kan finnas kvar i glaset.

Hur länge ska man ta Imatinib Krka d.d.
Fortsätt att ta Imatinib Krka d.d. varje dag så länge din läkare säger åt dig att göra det.

Om du har tagit för stor mängd av Imatinib Krka d.d.
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus, apotekspersonal eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111 i Finland, tel. 112 i Sverige) för bedömning av risken samt rådgivning. Du kan behöva medicinsk vård. Ta med dig läkemedelsförpackningen.

Om du har glömt att ta Imatinib Krka d.d.

 • Om du glömt att ta en dos, tag den så snart du kommer ihåg. Hoppa däremot över missad dos om det snart är dags att ta nästa dos.
 • Fortsätt därefter med ditt normala schema.
 • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De är vanligtvis av lätt till måttlig svårighetsgrad.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Meddela din läkare omedelbart om du får något av följande:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) eller vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Snabb viktökning. Imatinib Krka d.d. kan göra så att din kropp binder vatten (svår vätskeretention).
 • Tecken på infektion, t.ex. feber, frossbrytningar, ont i halsen eller sår i munnen. Imatinib Krka d.d. kan leda till minskning av antalet vita blodkroppar så att du lättare kan få infektioner.
 • Plötsliga blödningar eller sår (när du inte har skadat dig).

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) eller sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Bröstsmärta, oregelbunden hjärtrytm (tecken på hjärtproblem).
 • Hosta, svårigheter att andas eller smärtsam andning (tecken på lungproblem).
 • Känna sig snurrig, yrsel eller svimning (tecken på lågt blodtryck).
 • Illamående, med minskad aptit, mörk urin, gulfärgning av hud eller ögon (tecken på leverproblem).
 • Hudutslag, rodnad med blåsor på läppar, ögon, hud eller mun, flagning av huden, feber, upphöjda röda eller lila hudområden, klåda, brännande känsla, utslag med små varfyllda blåsor (tecken på hudproblem).
 • Svår buksmärta, blod i uppkastning, avföring eller urin, svartfärgad avföring (tecken på magtarmsjukdom).
 • Kraftig urinminskning, törst (tecken på njurproblem).
 • Illamående, med diarré och kräkningar, buksmärta eller feber (tecken på tarmproblem).
 • Svår huvudvärk, svaghet eller förlamning i ben eller ansikte, svårighet att prata, plötslig medvetslöshet (tecken på problem i nervsystemet så som blödning eller svullnad i skalle/hjärna).
 • Blekhet, trötthet och andfåddhet med mörk urin (tecken på låg nivå av röda blodkroppar).
 • Ögonsmärtor eller försämrad syn, blödning i ögonen.
 • Smärta i ben eller leder (tecken på osteonekros).
 • Blåsor i hud eller slemhinnor (tecken på pemfigus).
 • Domnade eller kalla tår och fingrar (tecken på Raynauds syndrom).
 • Plötslig svullnad och rodnad i hud (tecken på en hudinfektion som kallas cellulit).
 • Nedsatt hörsel.
 • Muskelsvaghet och muskelkramper med onormal hjärtrytm (tecken som tyder på förändringar i mängden kalium i ditt blod).
 • Tendens att få blåmärken.
 • Magsmärta, med illamående.
 • Muskelkramper, med feber, röd-brun urin, smärta eller svaghet i dina muskler (tecken på muskelproblem).
 • Bäckensmärta ibland med illamående och kräkningar, med oväntad vaginalblödning, yrsel eller svimning på grund av lågt blodtryck (tecken på problem med äggstockar eller livmoder).
 • Illamående, andfåddhet, oregelbundna hjärtslag, grumlig urin, trötthet och/eller ledbesvär associerat med onormala laboratorievärden (t.ex. höga kalium-, urinsyra- och kalciumnivåer, samt låga fosfornivåer i blodet).
 • Blodproppar i små blodkärl (trombotisk mikroangiopati).

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

 • Kombination av svåra utbredda hudutslag, illamående, feber, höga nivåer av vissa vita blodkroppar eller gul hud eller ögon (tecken på gulsot) med andfåddhet, bröstsmärta/obehag, kraftigt minskad urinproduktion och känsla av törst etc. (tecken på behandlingsrelaterad allergisk reaktion).
 • Kronisk njursvikt.
 • Återkomst (reaktivering) av hepatit B-infektion när du tidigare haft hepatit B (en leverinfektion).

Meddela omedelbart din läkare om du får något av ovanstående.

Andra biverkningar kan omfatta:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Huvudvärk eller trötthet.
 • Illamående, kräkningar, diarré eller matsmältningsbesvär.
 • Hudutslag.
 • Muskelkramper eller smärta i leder, muskler eller skelett under behandling med Imatinib Krka d.d. eller efter du har slutat ta Imatinib Krka d.d.
 • Svullnad runt leder eller uppsvullna ögon.
 • Viktuppgång.

Meddela din läkare om något av detta påverkar dig allvarligt.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Minskad aptit, viktnedgång eller smakstörningar.
 • Yrsel eller svaghet.
 • Sömnproblem (insomnia).
 • Rinnande ögon med klåda, rodnad och svullnad (bindhinneinflammation), vätskande ögon eller dimsyn.
 • Näsblödning.
 • Buksmärta eller utspänd buk, väderspänning, halsbränna, förstoppning.
 • Klåda.
 • Oväntat kraftigt håravfall eller uttunning av håret.
 • Domningar i händer och fötter.
 • Sår i munnen.
 • Ledsmärta med svullnad.
 • Muntorrhet, torr hud eller torra ögon.
 • Minskad eller ökad känslighet i huden.
 • Heta blodvallningar, frossa eller nattsvettning.

Meddela din läkare om något av detta påverkar dig allvarligt.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Smärtsamma röda knölar i huden, hudsmärta, hudrodnad (inflammation i fettvävnad under huden).
 • Hosta, rinnande eller täppt näsa, tyngdkänsla eller smärta vid tryck på området ovanför ögonen eller på sidorna av näsan, nästäppa, nysningar, halsont, med eller utan huvudvärk (tecken på övre luftvägsinfektion).
 • Kraftig huvudvärk med bultande smärta eller pulserande känsla, vanligtvis på ena sidan av huvudet och ofta åtföljd av illamående, kräkningar och känslighet för ljus eller ljud (tecken på migrän).
 • Influensaliknande symtom (influensa).
 • Smärta eller brännande känsla vid urinering, förhöjd kroppstemperatur, smärta i ljumsken eller bäckenområdet, röd, brunfärgad eller grumlig urin (tecken på urinvägsinfektion).
 • Smärta och svullnad i lederna (tecken på artralgi).
 • Konstant känsla av nedstämdhet och förlust av intresse som hindrar dig från att utföra dina normala aktiviteter (tecken på depression).
 • Oroskänslor tillsammans med fysiska symtom som bultande hjärta, svettningar, darrningar, muntorrhet (tecken på ångest).
 • Sömnighet/dåsighet/överdriven sömn.
 • Skakningar eller skakiga rörelser (tremor).
 • Försämrat minne.
 • Oemotståndligt behov av att röra på benen (restless leg syndrome).
 • Ljud i öronen (t.ex. ringningar, surrningar) som inte kommer från en extern källa (tinnitus).
 • Högt blodtryck (hypertension).
 • Rapningar.
 • Inflammation i läpparna.
 • Svårigheter att svälja.
 • Ökade svettningar.
 • Missfärgning av huden.
 • Sköra naglar.
 • Röda knölar eller vita finnar kring hårrötterna, eventuellt med smärta, kliande eller brännande känsla (tecken på inflammation i hårsäckarna, även kallat follikulit).
 • Fjällande hudutslag (exfoliativ dermatit).
 • Förstorade bröst (kan förekomma hos män eller kvinnor).
 • Dov smärta och/eller tyngdkänsla i testiklarna eller nedre delen av buken, smärta vid urinering, samlag eller ejakulation, blod i urinen (tecken på svullna testiklar).
 • Oförmåga att få eller behålla erektion (erektil dysfunktion).
 • Kraftiga eller oregelbundna menstruationer.
 • Svårigheter att uppnå/upprätthålla sexuell upphetsning.
 • Minskad sexlust.
 • Smärta i bröstvårtan.
 • Allmän sjukdomskänsla (malaise).
 • Virusinfektion såsom munsår.
 • Smärta I ländryggen till följd av njursjukdom.
 • Tätare urineringar.
 • Ökad aptit.
 • Smärta eller brännande känsla i övre delen av buken och/eller bröstkorgen (halsbränna), illamående, kräkningar, sura uppstötningar, mättnadskänsla och uppblåsthet, svartfärgad avföring (tecken på magsår).
 • Led- och muskelstelhet.
 • Onormala laboratorietestresultat.

Meddela din läkare om något av detta påverkar dig allvarligt.

Sällsynta (kan förekomma hos 1 av 1000 användare):

 • Förvirring.
 • Missfärgning av naglarna.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

 • Rodnad och/eller svullnad i handflatorna och på fotsulorna som kan vara åtföljt av en stickande känsla eller brännande smärta.
 • Smärtsamma förändringar i huden med eller utan blåsor.
 • Långsam tillväxt hos barn och ungdomar.

Meddela din läkare om något av detta påverkar dig allvarligt.

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistet
PB 55
00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blistret och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är imatinib.
Varje filmdragerad tablett innehåller 100 mg imatinib (som mesilat).

Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är laktosmonohydrat, majsstärkelse, hydroxipropylcellulosa, mikrokristallin cellulosa (E460), krospovidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid och magnesiumstearat (E470b) i tablettkärnan, samt poly(vinylalkohol), titandioxid (E171), makrogol 3000, talk, röd järnoxid (E172) och gul järnoxid (E172) i filmdrageringen. Se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används ”Imatinib Krka d.d. innehåller laktos”

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
De filmdragerade tabletterna är orangebruna, runda (diameter 11 mm), aningen bikonvexa med avfasade kanter och brytskåra på ena sidan. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Imatinib Krka d.d. tillhandahålls i blisterförpackningar med 20, 30, 60, 90, 120 eller 180 filmdragerade tabletter (tabletter) i en kartong.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

Lokal företrädare
KRKA Finland Oy, Bertel Jungs plats 5, 02600 Esbo, Finland

Tillverkare
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland
KRKA – FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Kroatien

Denna bipacksedel ändrades senast: 5.10.2022

Ytterligare information om detta läkemedel finns på webbplatsen för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea www.fimea.fi.

Texten ändrad

05.10.2022