Pakkausseloste

SELEXID tabletti, kalvopäällysteinen 200 mg, 400 mg

Selexid 200 mg ja 400 mg kalvopäällysteiset tabletit

pivmesillinaamihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle . Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1.    Mitä Selexid on ja mihin sitä käytetään
2.    Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Selexid-tabletteja
3.    Miten Selexid-tabletteja käytetään
4.    Mahdolliset haittavaikutukset
5.    Selexid-tablettien säilyttäminen
6.    Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Selexid on antibiootti, joka kuuluu penisilliinilääkeryhmään. Selexid tappaa virtsatietulehduksia aiheuttavia bakteereja. Jos tulehdusta ei hoideta, bakteerit jatkavat lisääntymistä elimistössäsi. Tulehdus voi tehdä sinut todella huonovointiseksi ja saattaa jopa olla hengenvaarallinen.

Selexid-valmistetta käytetään virtsarakon tai virtsaputken tulehdusten (virtsatieinfektiot) hoitoon.

Pivmesillinaami, jota Selexid sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Selexid-tabletteja

 • jos olet allerginen pivmesillinaamille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos olet allerginen muille antibiooteille, kuten penisilliinille tai kefalosporiineille
 • jos sinulla on todettu hidastunut ruokatorven toiminta (ruokatorven ahtauma tai muita muutoksia ruuansulatuskanavassa)
 • jos sinulla on todettu perinnöllinen aineenvaihdunnan häiriö, joka saattaa vähentää karnitiini-nimisen aineen määrää elimistössäsi tai lisätä happojen määrää veressä tai virtsassa.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Selexid-tabletteja. Ennen hoidon aloittamista kerro lääkärille:

 • jos käytät epilepsian hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä: valproaattihappoa tai valproaattia
 • jos olet käyttänyt lääkettä pitkään (lisää karnitiinivajeen riskiä)
 • jos sinulla on todetty porfyria (harvinainen aineenvaihdunnan häiriö)
 • jos saat vaikean ripulin Selexid-hoidon aikana, ota heti yhteys lääkäriin. Ripuli saattaa johtua paksusuolen tulehduksesta (koliitti).

Pivmesillinaamin käyttö juuri ennen synnytystä saattaa vaikuttaa vastasyntyneiden aineenvaihduntasairauksien seulontatutkimukseen ja antaa väärän positiivisen tuloksen. ”Väärä positiivinen tulos” tarkoittaa, että tutkimus osoittaa virheellisesti, että lapsellasi on aineenvaihduntasairaus. Vaikka vastasyntyneelle ei koidu mitään riskiä, kerro lääkärille, jos olet ottanut Selexid-valmistetta juuri ennen synnytystä.

Muut lääkevalmisteet ja Selexid
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät seuraavia lääkkeitä:

 • probenesidi (kihdin hoitoon). Tämä voi lisätä Selexid-tablettien tehoa
 • metotreksaatti (reuman, syövän hoitoon)
 • muut antibiootit (kuten erytromysiini tai tetrasykliini)
 • valproaatti (epilepsian hoitoon).

Selexid ruuan ja juoman kanssa
Juo vähintään puoli lasillista vettä, kun otat Selexid-tabletin. On tärkeää juoda runsaastinestettä lääkkeen oton yhteydessä ja hyvissä ajoin ennen nukkumaan menoa. Tämä ehkäisee tabletin juuttumista ruokatorveen. Ruokailu ei vaikuta Selexid-tabletin imeytymiseen.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus
Valmistetta voi käyttää raskauden aikana.
Joissakin tapauksissa on ilmoitettu vastasyntyneiden seulontatutkimusten vääristä positiivisista tuloksista, jotka mukailevat isovaleerihappon  esiintymistä veressä. Pivmesillinaamin käyttö juuri ennen synnytystä saattaa vaikuttaa vastasyntyneiden aineenvaihduntasairauksien seulontatutkimukseen ja antaa väärän positiivisen tuloksen. ”Väärä positiivinen tulos” tarkoittaa, että tutkimus osoittaa virheellisesti, että lapsellasi on aineenvaihduntasairaus. Vaikka vastasyntyneelle ei koidu mitään riskiä, kerro lääkärille, jos olet ottanut Selexid-valmistetta juuri ennen synnytystä.

Imetys
Mesillinaamia erittyy ihmisen rintamaitoon, mutta normaaleita hoitoannoksia käytettäessä eiole odotettavissa vaikutuksia vastasyntyneisiin/imeväisiin. Valmistetta voi käyttää imetyksen aikana.

Hedelmällisyys
Hedelmällisyyteen liittyviä kliinisiä tutkimuksia ei ole tehty.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Selexid-tableteilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Tarkista lääkäriltäsi, jos sinusta tuntuu, että jokin haittavaikutus haittaa ajokykyäsi tai koneiden käyttökykyä.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostus
Lääkäri kertoo sinulle, kuinka monta tablettia sinun pitää ottaa tai antaa lapsellesi ja kuinka usein lääkettä
otetaan.

Aikuiset:
Suositeltu annos äkillisessä virtsarakkotulehduksessa on yksi 200 mg tabletti kolmesti päivässä.
Jos sinulla on vaikea virtsatietulehdus, lääkäri voi kehottaa sinua ottamaan yhden 400 mg tabletin kolmesti päivässä.

Käyttö lapsille:
Annos riippuu lapsen painosta.
Lapset, alle 40 kg, yli 6-vuotiaat: 20–40 mg/kg/päivä jaettuna kolmeen annokseen, korkeintaan 1200 mg päivässä.

Tabletit pitää niellä kokonaisina runsaan nestemäärän kera. Juo aina vähintään puoli lasillista vettä tai muuta juomaa, kun otat tabletin. Lääkkeen ottamista tulee välttää juuri ennen nukkumaan menoa.
Lääkäri määrää hoitokuurin pituuden.

Jos käytät enemmän Selexid-tabletteja kuin sinun pitäisi
Yliannos tapauksista ei ole kokemusta, mutta liian suuri annos voi aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua, vatsakipua ja ripulia.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 1800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Selexid-tabletteja
Jos unohdat ottaa lääkkeesi, ota lääke heti kun muistat. Ota seuraava annos normaaliin aikaan.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Selexid-tablettien käytön
On erittäin tärkeä noudattaa lääkärin antamia ohjeita. Sinun tulee syödä kuuri loppuun, vaikka tuntisitkin olosi jo paremmaksi. Muutoin oireet voivat palata uudelleen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavat haittavaikutukset:
Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos huomaat jonkin, seuraavista vakavista haittavaikutuksista – saatat tarvita kiireellistä hoitoa:

 • Vakavat allergiset reaktiot (anafylaktiset reaktiot, angioedeema, anafylaktinen sokki) – oireita saattavat olla äkillinen ihottuma, kasvojen, huulten, kielen ja/tai kurkun turpoaminen, hengitys- ja nielemisvaikeudet, yliherkkyydestä johtuva pyörtyminen. Nämä reaktiot saattavat olla hengenvaarallisia.

Anafylaktiset reaktiot ovat melko harvinaisia, ja niitä voi esiintyä enintään 1 potilaalla sadasta. Angioedeeman ja anafylaktisen sokin esiintyvyys on tuntematon. 

Muita mahdollisia haittavaikutuksia:

Yleiset (esiintyy yli 1 potilaalla sadasta)

 • emättimen hiivatulehdus
 • ripuli
 • pahoinvointi

Melko harvinaiset (esiintyy alle 1 potilaalla sadasta)

 • paksusuolen tulehdus (koliitti)
 • verihiutaleiden vähäinen määrä
 • anafylaktinen reaktio (vaikea allerginen reaktio)
 • karnitiinin pitoisuuden pieneneminen
 • päänsärky
 • huimaus
 • kiertohuimaus (vertigo)
 • oksentelu
 • vatsakipu
 • ruuansulatusvaivat
 • ruokatorven haavaumat
 • ruokatorven tulehdus
 • suun haavaumat
 • poikkeava maksan toiminta
 • ihottuma
 • nokkosihottuma
 • kutina
 • väsymys

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia  haittavaikutuksia,  joita   ei  ole  mainittu   tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa   haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Selexid sisältää

 • Vaikuttava aine on pivmesillinaamihydrokloridi. Yksi Selexid 200 mg -tabletti sisältää 200 mg pivmesillinaamihydrokloridia ja yksi Selexid 400 mg -tabletti sisältää 400 mg pivmesillinaamihydrokloridia.
 • Muut aineet ovat hydroksipropyyliselluloosa, magnesiumstearaatti, mikrokiteinen selluloosa, hypromelloosi, simetikoni (emulsio) ja synteettinen parafiini.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Selexid 200 mg -tabletti on valkoinen tabletti. Toisella puolella tablettia on painettu leijonan kuva, toisella puolella on luku 137.
Pakkauskoot: 14, 20, 30 ja 100 tablettia läpipainopakkauksessa

Selexid 400 mg -tabletti on valkoinen, kapselin muotoinen tabletti. Pakkauskoot: 10, 15 ja 20 tablettia läpipainopakkauksessa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:
Karo Pharma AB
Box 16184
103 24 Stockholm
Ruotsi
medinfo@karopharma.com

Valmistaja:
Recipharm Strängnäs AB
Mariefredsvägen 35
S-645 41 Strängnäs
Ruotsi

Tekstin muuttamispäivämäärä

05.01.2022