Pakkausseloste

ARAVA filmdragerad tablett 20 mg

Tilläggsinformation

Arava 20 mg filmdragerade tabletter

leflunomid

Allmänna direktiv

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Eventuella biverkningar.

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Arava är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du använder Arava
 3. Hur du använder Arava
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Arava ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad produkten är och vad den används för

Arava tillhör en grupp läkemedel som kallas anti-reumatiska läkemedel. Arava innehåller den aktiva substansen leflunomid.

Arava används för behandling av vuxna patienter med aktiv reumatoid artrit eller med aktiv psoriasisartrit.

Symtom på reumatoid artrit inkluderar inflammation av leder, svullnad, svårighet att röra sig och smärta. Andra symtom som kan påverka hela kroppen inkluderar minskad aptit, feber, minskad energi och anemi (brist på röda blodkroppar).

Symtom på aktiv psoriasisartrit inkluderar inflammation av leder, svullnad, svårighet att röra sig och smärta samt röda och fjällande fläckar på huden (hudskada).

Vad du behöver veta innan produkten används

Använd inte Arava:

 • om du någon gång fått en allergisk reaktion av leflunomid (särskilt en allvarlig hudreaktion, ofta tillsammans med feber, ledsmärta, röda prickar på huden eller blåsor, t ex Stevens-Johnsons syndrom) eller av något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar), eller om du är allergisk mot teriflunomid (som används vid behandling av multipel skleros).
 • om du har leverproblem,
 • om du har måttligt till svårt nedsatt njurfunktion,
 • om du har en kraftig sänkning av blodprotein(äggvite)koncentrationen (hypoproteinemi),
 • om du lider av någon sjukdom som försämrar ditt immunförsvar (t ex AIDS),
 • om du har försämrad benmärgsfunktion eller om antalet röda eller vita blodkroppar eller antalet blodplättar är lågt,
 • om du lider av en allvarlig infektion,
 • om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller ammar.

Varningar och försiktighetsmått
Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Arava

 • om du någon gång haft inflammation i lungan (interstitiell lungsjukdom).
 • om du någon gång haft tuberkulos eller om du har varit i nära kontakt med någon som har eller har haft tuberkulos. Din läkare kan komma att ta prover för att se om du har tuberkulos.
 • om du är man och önskar skaffa barn. Eftersom det inte kan uteslutas att Arava passerar över till sädesvätskan ska tillförlitligt preventivmedel användas under behandling med Arava. Män som önskar skaffa barn bör kontakta sin läkare som kanske kommer råda dem att avbryta behandlingen med Arava och ta vissa mediciner för att snabbt avlägsna Arava från kroppen. Ett blodprov kommer bekräfta att Arava har utsöndrats tillräckligt. Därefter bör du vänta i åtminstone ytterligare 3 månader innan du försöker skaffa barn.
 • om du ska ta specifikt blodprov (kalciumnivå). Mätningar kan visa på falskt låga kalciumnivåer.

Arava kan påverka ditt blod, din lever, dina lungor eller nerver i dina armar eller ben. Arava kan även orsaka allvarliga allergiska reaktioner (innefattande läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom [DRESS]), eller öka risken för att insjukna i allvarliga infektioner. För ytterligare information läs avsnitt Eventuella biverkningar.

DRESS uppträder till en början med influensaliknande symtom och utslag i ansiktet, följt av utbredda utslag och hög feber, ökade leverenzymnivåer som ses i blodprov och en ökning av en typ av vita blodkroppar (eosinofili) samt förstorade lymfknutor.

Din läkare kommer regelbundet ta blodprover, innan och under behandlingen med Arava för att kontrollera ditt blod och din lever. Din läkare kommer även regelbundet att kontrollera ditt blodtryck eftersom Arava kan orsaka förhöjt blodtryck.

Tala om för din läkare om du har diarré som pågår länge utan särskild orsak. Din läkare kan behöva utföra ytterligare tester för att undersöka vad det beror på.

Tala om för din läkare om du får hudsår under behandlingen med Arava (se även avsnitt Eventuella biverkningar).

Barn och ungdomar
Arava rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Arava
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel.

Detta är särskilt viktigt om du använder:

 • andra läkemedel mot reumatoid artrit så som antimalariamedel (t ex klorokin och hydroxiklorokin); intramuskulärt eller oralt guld, D-penicillamin, azatioprin och andra immunosuppressiva läkemedel (t ex metotrexat) eftersom dessa kombinationer ej rekommenderas.
 • warfarin och andra blodförtunnande läkemedel som tas via munnen, då övervakning är nödvändigt för att minska risken för biverkningar av det här läkmedlet
 • teriflunomid vid multipel skleros
 • repaglinid, pioglitazon, nateglinid eller rosiglitazon vid diabetes
 • daunorubicin, doxorubicin, paclitaxel eller topotecan vid cancer
 • duloxetin vid depression, urininkontinens eller njursjukdom hos diabetiker
 • alosetron vid behandling av svår diarré
 • teofyllin vid astma
 • tizanidin, ett muskelavslappnande läkemedel
 • p-piller (som innehåller etinylestradiol och levonorgestrel)
 • cefaklor, bensylpenicillin (penicillin G), ciprofloxacin vid infektioner
 • indometacin, ketoprofen vid smärta eller inflammation
 • furosemid vid hjärtsjukdom (diuretikum, vattendrivande)
 • zidovudin vid HIV-infektion
 • rosuvastatin, simvastatin, atorvastatin, pravastatin for hyperkolesterolemi (högt kolesterol)
 • sulfasalazin vid inflammatorisk tarmsjukdom eller reumatoid artrit
 • ett läkemedel som heter kolestyramin (används vid behandling av ökade blodfettvärden) och aktivt kol då dessa läkemedel kan minska kroppens upptag av Arava.

Om du redan använder icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och/eller kortikosteroider kan du fortsätta ta dessa efter påbörjad behandling med Arava.

Vaccinationer
Om du måste vaccineras be din läkare om råd. Vissa vacciner skall inte ges under behandling med Arava, och under en period efter att behandlingen avslutats.

Arava med mat, dryck och alkohol
Arava kan tas oberoende av födointag.
Intag av alkohol bör undvikas under behandling med Arava. Konsumtion av alkohol under behandling kan öka risken för leverskada.

Graviditet och amning
Använd inte Arava om du är eller tror att du kan vara gravid. Om du är gravid eller blir gravid under tiden du tar Arava så ökar risken att få ett barn med allvarliga fosterskador. Fertila kvinnor skall inte använda Arava utan att använda tillförlitligt preventivmedel.

Tala om för din läkare om du planerar att bli gravid efter avslutad behandling med Arava eftersom du måste försäkra dig om att Arava fullständigt utsöndrats från din kropp innan du försöker bli gravid.
Detta kan ta upp till 2 år, men denna period kan kortas ned till några veckor om du tar särskilda läkemedel som påskyndar utsöndringen av Arava från din kropp.
I båda fallen skall det bekräftas med ett blodprov att Arava utsöndrats tillräckligt från din kropp. Därefter måste du vänta åtminstone ytterligare en månad innan du blir gravid.

För ytterligare information om laboratorietester, vänligen kontakta din läkare.

Om du misstänker att du är gravid under behandlingen med Arava eller under de två följande åren efter avslutad behandling måste du kontakta din läkare omedelbart för ett graviditetstest. Om testet bekräftar att du är gravid, kan din läkare föreslå behandling med särskilda läkemedel för att snabbt avlägsna Arava från din kropp eftersom detta kan minska risken för ditt barn.

Använd inte Arava om du ammar eftersom Arava kan utsöndras i bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner
Arava kan orsaka yrsel vilket kan försämra din koncentrations- och reaktionsförmåga. Om du känner dig påverkad skall du inte köra bil eller manövrera maskiner.

Arava innehåller laktos
Om din läkare har informerat dig om att du inte tål vissa sockerarter kontakta läkaren innan du börjar använda detta läkemedel.

Hur produkten används

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Den vanliga startdosen av Arava är 100 mg leflunomid en gång dagligen de första tre dagarna. Därefter, behöver de flesta:

 • Vid reumatoid artrit: 10 eller 20 mg Arava en gång per dag, beroende på sjukdomens svårighetsgrad.
 • Vid psoriasisartrit: 20 mg Arava en gång per dag.

Svälj tabletten hel med riklig mängd vatten.

Det kan ta ca 4 veckor eller längre innan du känner en förbättring av ditt tillstånd. Vissa patienter kan t o m känna ytterligare förbättring efter 4 till 6 månaders behandling.

Behandling med Arava sker vanligtvis under längre tidsperioder.

Om du har tagit för stor mängd av Arava
Om du tar mera Arava än vad du borde, kontakta din läkare eller sök annan medicinsk rådgivning. Om så är möjligt, ta med dina tabletter eller förpackningen till läkaren.

Om du har glömt att ta Arava
Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg, om det inte snart är dags för nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta omedelbart din läkare och sluta använd Arava:

 • om du känner dig svag, yr eller har svårigheter att andas, eftersom detta kan vara symtom på en allvarlig allergisk reaktion.
 • om du får hudutslag eller slemhinneskador i munnen, eftersom detta kan vara symtom på svåra, ibland livshotande, reaktioner (t. ex. Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, erythema multiforme, läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom [DRESS]), se avsnitt Vad du behöver veta innan produkten används.

Kontakta omedelbart din läkare om du upplever:

 • blekhet, trötthet eller ökad benägenhet för blåmärken, eftersom detta kan tyda på blodsjukdom orsakad av en obalans mellan olika sorters blodkroppar i blodet.
 • trötthet, magsmärta eller gulsot (gulfärgning av ögon och hud), eftersom detta kan tyda på allvarliga tillstånd såsom leverproblem som kan vara livshotande.
 • symtom på infektion såsom feber, ont i halsen eller hosta, eftersom detta läkemedel kan öka risken för allvarliga infektioner som kan vara livshotande.
 • hosta eller andningssvårigheter eftersom detta kan tyda på lungproblem (interstitiell lungsjukdom eller pulmonell hypertension).
 • ovanliga stickningar, svaghet eller smärta i dina händer eller fötter eftersom dessa kan tyda på problem med dina nerver (perifer neuropati).

Vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 10 personer)

 • en marginell sänkning av antalet vita blodkroppar (leukopeni),
 • milda allergiska reaktioner,
 • förlorad aptit, viktminskning (vanligen utan betydelse),
 • trötthet (asteni),
 • huvudvärk, yrsel,
 • onormala hudförnimmelser såsom stickningar (parestesi),
 • lindrigt ökat blodtryck,
 • kolit (tarminflammation),
 • diarré,
 • illamående, kräkning,
 • inflammation i munnen eller påverkad munslemhinna,
 • buksmärta,
 • förhöjning av vissa levervärden,
 • håravfall,
 • eksem, torr hud, utslag och klåda,
 • seninflammation (smärta orsakad av inflammation i membranet som omger senan, vanligtvis i fötter eller händer),
 • en ökning av vissa blodenzymer (kreatinkinas).

Mindre vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 100 personer)

 • en sänkning av antalet röda blodkroppar (anemi) och en sänkning av antalet blodplättar (trombocytopeni),
 • en sänkning av kaliumnivån i blodet,
 • ångest,
 • smakförändringar,
 • nässelfeber,
 • senbristning,
 • en ökning av fetthalterna i blodet (kolesterol och triglycerider),
 • en minskning av fosfathalten i blodet.

Sällsynta biverkningar (kan drabba upp till 1 av 1000 personer)

 • ökning av antalet eosinofila blodkroppar (eosinofili); en lindrig sänkning av antalet vita blodkroppar (leukopeni); och en sänkning av antalet blodkroppar (pancytopeni),
 • kraftigt ökat blodtryck,
 • inflammation i lungorna (interstitiell lungsjukdom),
 • en ökning av vissa levervärden som kan utvecklas till allvarliga tillstånd som hepatit och gulsot,
 • allvarliga infektioner, så kallad sepsis, vilken kan vara livshotande,
 • en ökning av vissa enzymer i blodet (laktatdehydrogenas).

Mycket sällsynta biverkningar (kan drabba upp till 1 av 10 000 personer)

 • en markerad minskning av vissa vita blodkroppar (agranulocytos),
 • svåra och möjligen allvarliga allergiska reaktioner,
 • inflammation i blodkärl (vaskulit, inklusive kutan nekrotiserande vaskulit),
 • perifer nervpåverkan i armar och ben (perifer neuropati),
 • inflammation i bukspottkörteln (pankreatit),
 • allvarlig leverskada så som leversvikt eller nekros, vilket kan få dödlig utgång,
 • svåra, ibland livshotande, reaktioner (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, erythema multiforme).

Andra biverkningar såsom njursvikt, en sänkning av urinsyra i blodet, pulmonell hypertension, manlig infertilitet (denna biverkan går tillbaka när behandlingen med detta läkemedel avslutas), kutan lupus (kännetecknas av utslag/rodnad på hudområden som utsätts för ljus), psoriasis (ny eller förvärrad), DRESS och hudsår (ett runt, öppet sår i huden genom vilket de underliggande vävnaderna kan ses), kan också förekomma med okänd frekvens.

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55 
00034 FIMEA

Hur produkten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.
Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Blister: Förvaras i originalförpackningen.

Burk: Tillslut burken väl.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är leflunomid. En filmdragerad tablett innehåller 20 mg leflunomid.
 • Övriga innehållsämnen är: majsstärkelse, povidon (E1201), krospovidon (E1202), kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat (E470b) och laktosmonohydrat i tablettkärnan såväl som talk (E553b), hypromellos (E464), titandioxid (E171), makrogol 8000 och gul järnoxid (E172) i filmdrageringen.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Arava 20 mg filmdragerade tabletter är gulaktiga till ockrafärgade och trekantiga.
Gravyr på ena sidan: ZBO.

Tabletterna är förpackade i tryckförpackningar eller burkar. Förpackningar om 30, 50 eller 100 tabletter är tillgängliga.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland

Tillverkare
Opella Healthcare International SAS
56, Route de Choisy
60200 Compiègne
Frankrike

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:
Sanofi Oy
Tel: +358 (0) 201 200 300

Denna bipacksedel ändrades senast 03/2022

Övriga informationskällor
Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Texten ändrad

25.03.2022