Pakkausseloste

PERINDOPRIL KRKA tabletti 4 mg

Perindopril Krka 4 mg tabletit

perindopriili-tert-butyyliamiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Perindopril Krka on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Perindopril Krka -tabletteja
 3. Miten Perindopril Krka -tabletteja otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Perindopril Krka -tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Perindopril Krka -tablettien vaikuttava aine kuuluu angiotensiiniä konvertoivan entsyymin estäjien (ACE:n estäjien) ryhmään.

Perindopril Krka -tabletteja käytetään

 • kohonneen verenpaineen (verenpainetaudin) hoitoon
 • sydämen vajaatoiminnan hoitoon (tila, jossa sydän ei pysty pumppaamaan tarpeeksi verta elimistön tarpeisiin)
 • ehkäisemään sydänkohtausten riskiä, kuten sydäninfarktia potilailla, joilla on vakaassa tilassa oleva sepelvaltimotauti (tila, jossa verenkierto sydänlihakseen on vähentynyt tai estynyt), ja potilailla, joilla on jo aiemmin ollut sydäninfarkti ja/tai joille on tehty sydämeen johtavien verisuonien laajennus verenkierron parantamiseksi sydänlihakseen.

Perindopriiliä, jota Perindopril Krka sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Perindopril Krka -tabletteja

 • jos olet yliherkkä perindopriilille, tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa) tai muille ACE:n estäjille
 • jos sinulla on aiemmin ACE:n estäjähoidon aikana esiintynyt yliherkkyysreaktio, johon on liittynyt huulien ja kasvojen, kaulan ja mahdollisesti käsien ja jalkojen äkillistä turvotusta, hengitysvaikeuksia tai äänen käheytymistä (angioedeema)
 • jos sukulaisellasi on esiintynyt angioedeemaa tai jos sinulla on ollut angioedeemaa mistä muusta syystä hyvänsä
 • jos olet raskaana yli 3 kuukautta. (Perindopril Krka -tablettien käyttöä on syytä välttää myös alkuraskauden aikana, ks. kohta Raskaus ja imetys)
 • jos sinulla on diabetes tai munuaisten vajaatoiminta ja sinua hoidetaan verenpainetta alentavalla lääkkeellä, joka sisältää aliskireeniä
 • jos saat dialyysihoitoa tai jotain muuta kehon ulkoista hoitoa veren suodattamiseksi. Voi olla, ettei Perindopril Krka sovi sinulle riippuen käytetystä laitteesta.
 • jos sinulla on munuaisongelma, jossa verenvirtaus munuaisiin on vähentynyt (munuaisvaltimon stenoosi)
 • jos olet ottanut tai parhaillaan otat sakubitriilia ja valsartaania sisältävää yhdistelmävalmistetta, joka on aikuisten eräänlaisen pitkäaikaisen (kroonisen) sydämen vajaatoiminnan hoitoon käytettävä lääke, sillä angioedeeman (ihonalaisen kudoksen nopea turpoaminen esim. kurkussa) riski on tavanomaista suurempi.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Perindopril Krka ‑tabletteja.

On mahdollista, että Perindopril Krka -tabletit eivät sovi sinulle, tai että yksilöllinen seuranta on tarpeellista säännöllisesti. Siksi ennen kuin aloitat Perindopril Krka -tablettien ottamisen, kerro lääkärille:

 • jos sinulle on kerrottu, että sinulla on aortta-ahtauma (sydämestä pois johtavan tärkeimmän verisuonen ahtauma), että sydänlihaksesi on suurentunut tai että sydänläpissäsi on jotain vikaa,
 • jos sinulle on kerrottu, että sinulla on munuaisvaltimon ahtauma
 • jos sinulla aldosteroni-hormonin pitoisuus veressäsi on epänormaalin suuri (primaari aldosteronismi)
 • jos sinulla on diabetes
 • jos sinulla on jokin muu munuais-, maksa- tai sydänsairaus
 • jos saat dialyysihoitoa tai sinulle on äskettäin tehty munuaisensiirto
 • jos sinulla on verisuonten kollageenisairaus (sidekudossairaus), kuten SLE-tauti (systeeminen lupus erythematosus) tai skleroderma
 • jos noudatat suolatonta ruokavaliota, tai olet kärsinyt voimakkaasta oksentelusta tai ripulista tai käyttänyt lääkkeitä, jotka lisäävät virtsan määrää (nesteenpoistolääkkeitä)
 • jos käytät litium-lääkitystä maniaan tai masennukseen
 • jos käytät kaliumvalmisteita tai kaliumia sisältäviä suolankorvikkeita
 • jos otat mitä tahansa seuraavista korkean verenpaineen hoitoon käytetyistä lääkkeistä:
  • angiotensiini II -reseptorin salpaaja (tunnetaan myös sartaaneina, esimerkiksi valsartaani, telmisartaani, irbesartaani), erityisesti, jos sinulla on diabetekseen liittyviä munuaisongelmia.
  • aliskireeni.

Lääkärisi saattaa tarkistaa munuaistesi toiminnan, verenpaineen ja veresi elektrolyyttien (esim. kaliumin) määrän säännöllisesti. Katso myös kohdassa ”Älä ota Perindopril Krka -tabletteja” olevat tiedot.

 • jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä, angioedeeman (sellaisten alueiden kuin kurkun ihon nopea turpoaminen) riski voi olla tavallista suurempi:
  • rasekadotriili (käytetään ripulin hoitoon)
  • sirolimuusi, everolimuusi, temsirolimuusi tai muut ns. mTOR-kinaasin estäjien ryhmään kuuluvat lääkkeet (käytetään elinsiirteiden hylkimisreaktioiden estoon ja syövän hoitoon)
  • vildagliptiiniä, joka on diabeteksen hoitoon käytettävä lääke
 • jos olet mustaihoinen, sillä sinulla saattaa olla tavallista suurempi angioedeeman riski ja tämän lääkkeen verenpainetta alentava vaikutus voi olla tavallista heikompi.

Angioedeema

Angioedeemaa (vaikea allerginen reaktio, johon liittyy kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turpoamista ja nielemis- tai hengitysvaikeuksia) on raportoitu potilailla, joita on hoidettu ACE:n estäjillä, Perindopril Krka mukaan lukien. Tätä voi esiintyä missä tahansa vaiheessa hoitoa. Jos sinulle ilmaantuu näitä oireita, lopeta Perindopril Krka ‑tablettien käyttö ja hakeudu heti lääkäriin. Ks. myös kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana (tai saatat tulla raskaaksi). Perindopril Krka -tabletteja ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa eikä niitä pidä käyttää raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen, koska tuolloin käytettynä ne voivat aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi (ks. kohta Raskaus ja imetys).

Perindopril Krka ‑hoidon aikana

Jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista oireista, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin:

 • jos sinua alkaa huimata otettuasi ensimmäisen annoksen. Osa potilaista reagoi ensimmäiseen annokseen tai kun annosta nostetaan. Heitä huimaa, heikottaa tai he pyörtyvät tai tuntevat itsensä sairaiksi.
 • jos sinulle tulee kuumetta, kurkkukipua tai haavaumia suuhun (nämä voivat olla veren valkosolujen määrän vähenemisen aiheuttaman tulehduksen oireita)
 • jos sinulla esiintyy ihon ja silmien keltaisuutta (keltatauti), joka voi olla merkki maksasairaudesta
 • jos sinulla esiintyy pitkäaikaista kuivaa yskää. ACE:n estäjien käytön yhteydessä on raportoitu yskää, mutta se voi olla myös oire jostakin ylähengitysteiden sairaudesta.

Hoidon aloittaminen ja/tai annostuksen sovittaminen sinulle sopivaksi saattaa edellyttää tavallista useampia seurantakäyntejä lääkärin vastaanotolla. Sinun on käytävä lääkärin vastaanotolla, vaikka tuntisitkin vointisi hyväksi. Lääkärisi päättää seurantakäyntien tiheydestä.

Kaikkien mahdollisten komplikaatioiden välttämiseksi Perindopril Krka -hoidon aikana, sinun tulee myös ilmoittaa lääkärille, että käytät Perindopril Krka -tabletteja:

 • ennen kuin sinut nukutetaan ja/tai ennen kuin olet menossa leikkaukseen (myös hammaslääkärille mentäessä)
 • ennen ampiais- tai mehiläisyliherkkyyden hoitamista (siedätyshoito)
 • ennen hemodialyysiä tai LDL-kolesteroliafereesia (toimenpide, jossa kolesterolia poistetaan elimistöstäsi koneellisesti).

Lapset ja nuoret

Perindopriilia ei suositella käytettäväksi alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Perindopril Krka

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Älä ota reseptittä saatavia lääkkeitä kysymättä ensin lääkäriltä.

Tällä tarkoitetaan lähinnä:

 • flunssalääkkeitä, jotka sisältävät pseudoefedriiniä tai fenyyliefedriiniä
 • kipulääkkeitä, mukaan lukien aspiriinia (vaikuttava aine asetyylisalisyylihappo, jota käytetään useissa lääkkeissä helpottamaan kipua, ja alentamaan kuumetta sekä estämään veren hyytymistä)
 • kaliumvalmisteita ja kaliumia sisältäviä suolan korvikkeita.

Kerro lääkärille, jos käytät jotain seuraavista valmisteista, jotta voit olla varma, että on turvallista käyttää Perindopril Krka -tabletteja samanaikaisesti:

 • muiden kohonneen verenpaineen ja/tai sydämen vajaatoiminnan hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden kanssa, mukaan lukien lääkkeet, jotka lisäävät virtsan määrää (nesteenpoistolääkkeet)
 • vasodilataattorien kanssa, mukaan lukien nitraatit (verisuonia laajentavat lääkkeet)
 • kaliumia säästävät diureetit (esim. triamtereeni, amiloridi), kaliumlisät tai kaliumia sisältävät suolan korvikkeet, muut lääkkeet, jotka voivat lisätä kaliumin määrää elimistössä (kuten hepariini, verenohennuslääke veritulppien estoon; trimetopriimi ja kotrimoksatsoli, joka tunnetaan myös nimellä trimetopriimi/sulfametoksatsoli, bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoon; siklosporiini tai takrolimuusi, immuunivastetta heikentäviä lääkkeitä, joita käytetään elinsiirteiden hyljintäreaktioiden estoon)
 • kaliumia säästävät lääkkeet, joita käytetään sydämen vajaatoiminnan hoitoon: eplerenoni ja spironolaktoni annosvälillä 12,5–50 mg/vrk
 • sydämen rytmihäiriöiden hoidossa käytettäviä lääkkeitä (prokaiiniamidi)
 • diabeteksen hoidossa käytettäviä lääkkeitä (insuliini ja suun kautta otettavat lääkkeet, kuten vildagliptiini)
 • baklofeeni (käytetään lihasjäykkyyden hoitoon eräissä sairauksissa, kuten multippeliskleroosissa)
 • kihtilääkkeitä (allopurinoli)
 • tulehduskipulääkkeitä (kuten ibuprofeenia, diklofenaakkia) tai asetyylisalisyylihappoa kivunhoitoon käytettävinä annoksina
 • estramustiini (syövän hoitoon)
 • keskushermostoa stimuloivia lääkkeitä, kuten efedriiniä, noradrenaliinia tai adrenaliinia (sympatomimeetteja)
 • manian tai masennuksen hoitoon käytettäviä lääkkeitä (litium)
 • mielenterveyshäiriöiden, kuten masennuksen, ahdistuneisuuden, skitsofrenian ja muiden psykoosien hoitoon käytettäviä lääkkeitä (trisykliset masennuslääkkeet ja psykoosilääkkeet)
 • kultaa (natriumaurotiomalaattia) injektiona reuman hoitoon
 • lääkkeet, joita käytetään useimmiten ripulin hoitoon (rasekadotriili) tai elinsiirteen hylkimisreaktioiden estämiseen (sirolimuusi, everolimuusi, temsirolimuusi ja muut ns. mTOR-kinaasin estäjien ryhmään kuuluvat lääkkeet). Ks. kohta ”Varoitukset ja varotoimet”.

Lääkärisi on ehkä muutettava annostustasi ja/tai ryhdyttävä muihin varotoimenpiteisiin

 • jos otat angiotensiini II -reseptorin salpaajaa tai aliskireeniä (katso tietoja myös kohdista ”Älä ota Perindopril Krka -tabletteja” ja ”Varoitukset ja varotoimet”).

Perindopril Krka ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Perindopril Krka -tabletit suositellaan otettavan ennen ateriaa, jotta voidaan välttää ruuan aiheuttama vaikutus lääkkeen tehoon. Alkoholin käyttö Perindopril Krka -hoidon yhteydessä voi aiheuttaa huimausta. Sinun tulisi varmistaa lääkäriltä, että voitko käyttää alkoholia Perindopril Krka -hoidon aikana.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana (tai saatat tulla raskaaksi). Yleensä lääkäri tuolloin neuvoo sinua lopettamaan Perindopril Krka -valmisteen käytön ennen raskautta tai heti, kun tiedät olevasi raskaana ja neuvoo käyttämään toista lääkettä Perindopril Krka -valmisteen sijaan. Perindopril Krka -valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa, eikä sitä saa käyttää raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen, koska se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi, jos sitä käytetään kolmannen raskauskuukauden jälkeen.

Imetys

Kerro lääkärille, jos imetät tai olet aikeissa aloittaa imettämisen. Perindopril Krka -valmisteen käyttöä ei suositella imettäville äideille ja lääkäri voi valita sinulle toisen hoidon, jos haluat imettää erityisesti, jos lapsesi on vastasyntynyt tai syntynyt keskosena.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Vältä autolla ajamista ja koneiden käyttämistä kunnes tiedät, miten Perindopril Krka vaikuttaa sinuun. Perindopril Krka ei tavallisesti vaikuta huomiokykyyn, mutta huimausta tai heikkoutta matalan verenpaineen vuoksi voi esiintyä joillakin potilailla, erityisesti hoidon alussa tai jos samanaikaisesti käytetään toista verenpainetta alentavaa lääkettä. Tämän seurauksena ajokyky tai kyky käyttää koneita voi olla heikentynyt.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Perindopril Krka sisältää laktoosia ja natriumia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Verenpainetauti

Suositeltu aloitus- ja ylläpitoannos on 4 mg (yksi Perindopril Krka 4 mg -tabletti) kerran päivässä. Annos voidaan tarvittaessa kuukauden kuluttua suurentaa 8 mg:aan (kaksi Perindopril Krka 4 mg -tablettia) kerran päivässä.

Sydämen vajaatoiminta

Suositeltu aloitusannos on 2 mg perindopriilia (1/2 Perindopril Krka 4 mg -tabletti) kerran päivässä, joka voidaan tarvittaessa suurentaa 4 mg:aan perindopriilia (yksi Perindopril Krka 4 mg) kerran päivässä.

Vakaassa tilassa oleva sepelvaltimotauti

Suositeltu aloitusannos on 4 mg (yksi Perindopril Krka 4 mg -tabletti) kerran päivässä. Jos annos on hyvin siedetty, sitä voidaan tarvittaessa suurentaa 8 mg:aan (kaksi Perindopril Krka 4 mg -tablettia) kerran päivässä.

Perindopril Krka tabletit otetaan aamuisin, mieluiten aina samaan aikaan ennen aamiaista riittävän nestemäärän kanssa.

Hoidon aikana lääkäri muuttaa annosta hoidon tehon sekä sinun tarpeesi mukaan.

Munuaissairaudet

Lääkäri saattaa määrätä pienemmän annoksen.

Maksasairaudet

Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen.

Iäkkäät

Annostus riippuu munuaisten toiminnasta.

Lääkäri määrittelee hoidon keston yksilöllisesti.

Käyttö lapsille ja nuorille

Perindopriilin tehoa ja turvallisuutta ei ole tutkittu lapsilla ja alle 18-vuotiailla nuorilla. Siksi Perindoprli Krka -tablettien käyttöä ei suositella lapsille eikä nuorille.

Jos lääkkeen vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai liian heikko, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

Jos otat enemmän Perindopril Krka -tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannostuksen todennäköisin oire on verenpaineen äkillinen aleneminen (hypotensio). Muita mahdollisia oireita ovat nopea tai hidas sydämensyke (takykardia tai bradykardia), sydämen epäsäännöllisen ja/tai voimakkaan sykkeen aiheuttama epämiellyttävä tunne, kiihtynyt ja syvä hengitys, huimaus, ahdistuneisuus ja/tai yskä.

Jos verenpaine laskee huomattavasti, sinun on syytä mennä makuulle, nostaa alaraajat koholle ja asettaa vain pieni tyyny pääsi alle.

Jos unohdat ottaa Perindopril Krka -tabletteja

On tärkeätä, että otat lääkkeesi joka päivä. Kuitenkin, jos unohdat ottaa yhden annoksen, jatka hoitoa normaalisti ottamalla seuraava annos sen normaalina ottoajankohtana. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jos unohdat ottaa useampia annoksia, ota seuraava annos niin pian kuin muistat ja jatka sitten hoitoa normaalisti.

Jos lopetat Perindopril Krka -tablettien käytön

Hoidon lopettamisen jälkeen verenpaineesi voi jälleen nousta, mikä voi lisätä verenpaineesta aiheutuvia, erityisesti sydämeen, aivoihin ja munuaisiin kohdistuvia, vaikutuksia. Sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden tila voi heikentyä siinä määrin, että sairaalahoito voi olla tarpeen. Jos harkitset Perindopril Krka -hoidon lopettamista, keskustele ensin lääkärin kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärinä tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista oireista, jotka voivat olla vakavia:

 • kasvojen, huulten, suun, kielen tai nielun turvotus, hengitysvaikeudet (angioedeema) (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Varoitukset ja varotoimet”) (melko harvinainen – korkeintaan 1 käyttäjällä sadasta)
 • vaikea huimaus tai pyörtyminen alhaisen verenpaineen vuoksi (yleinen – korkeintaan 1 käyttäjällä kymmenestä)
 • epätavallisen nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke, rintakipu (angina pectoris) tai sydänkohtaus (hyvin harvinainen – korkeintaan 1 käyttäjällä kymmenestätuhannesta)
 • heikkouden tunne jäsenissä tai puhevaikeudet, jotka voivat olla aivohalvauksen merkkejä (hyvin harvinainen – korkeintaan 1 käyttäjällä kymmenestätuhannesta)
 • äkillinen hengityksen vinkuminen, puristava tunne rinnassa ja hengenahdistus (bronkospasmi) (melko harvinainen – korkeintaan 1 käyttäjällä sadasta)
 • haimatulehdus, joka voi aiheuttaa kovaa vatsa- ja selkäkipua sekä huonovointisuutta (hyvin harvinainen – korkeintaan 1 käyttäjällä kymmenestätuhannesta)
 • ihon tai silmien keltaisuus (ikterus), joka voi olla merkki maksatulehduksesta (hyvin harvinainen – korkeintaan 1 käyttäjällä kymmenestätuhannesta)
 • ihottuma, joka alkaa usein punaisina, kutisevina iholaikkuina kasvoissa, käsivarsissa tai jaloissa (erythema multiforme) (hyvin harvinainen – korkeintaan 1 käyttäjällä kymmenestätuhannesta).

Haittavaikutusten esiintymistiheydet on määritelty seuraavasti:

Yleiset (korkeintaan 1 käyttäjällä kymmenestä):

 • päänsärky
 • heitehuimaus
 • kiertohuimaus
 • pistely
 • näköhäiriö
 • tinnitus (korvien soiminen)
 • yskä
 • hengenahdistus
 • ruuansulatuselimistön häiriöt (pahoinvointi, oksentelu, vatsakipu, makuaistin häiriöt, dyspepsia tai ruoansulatushäiriöt, ripuli, ummetus)
 • allergiset reaktiot (kuten ihottumat, kutina)
 • lihaskrampit
 • heikkouden tunne.

Melko harvinaiset (korkeintaan 1 käyttäjällä sadasta):

 • mielialan häiriöt
 • unihäiriöt
 • suun kuivuminen
 • voimakas kutina tai vaikea ihottuma
 • ihon rakkulamuodostelmat
 • munuaisvaivat
 • impotenssi
 • hikoilu
 • eosinofiilien (eräiden valkosolujen) runsaus
 • uneliaisuus
 • pyörtyminen
 • sydämentykytys
 • nopealyöntisyys
 • verisuonitulehdus
 • valoyliherkkyysreaktio (ihon herkistyminen auringonvalolle)
 • nivelkipu
 • lihaskipu
 • rintakipu
 • huonovointisuus
 • ääreisosien turvotus
 • kuume
 • kaatuminen
 • laboratorioarvojen muutokset: veren suuri kaliumpitoisuus, joka korjautuu, kun lääke lopetetaan, veren pieni natriumpitoisuus, diabeetikoilla hypoglykemia (hyvin matala verensokeri), veren ureapitoisuuden suureneminen ja kreatiniinitason nousu.

Harvinaiset (esiintyy korkeintaan yhdellä käyttäjällä tuhannesta):

 • laboratorioarvojen muutokset: maksaentsyymien nousu, korkea seerumin bilirubiinitaso
 • psoriaasin paheneminen.

Hyvin harvinaiset (korkeintaan1 käyttäjällä kymmenestätuhannesta):

 • sekavuus
 • eosinofiilinen pneumonia (harvinainen keuhkokuume)
 • nuha (tukkoinen tai vuotava nenä)
 • akuutti munuaisten vajaatoiminta
 • veriarvojen muutokset, kuten veren valko- ja punasolujen määrän väheneminen, matala hemoglobiini, verihiutaleiden määrän pieneneminen.

ACE:n estäjien käytössä voi ilmetä väkevöitynyttä virtsaa (väriltään tummaa), pahoinvointia tai oksentelua, lihaskramppeja, sekavuutta ja kohtauksia, jotka voivat johtua vääränlaisesta ADH:n (antidiureettinen hormoni) erityksestä.

Yleisyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

 • värimuutos, puutuminen ja kipu sormissa tai varpaissa (Raynaud’n oireyhtymä).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Perindopril Krka sisältää

 • Vaikuttava aine on perindopriili-tert-butyyliamiini.
 • Perindopril Krka 4 mg –tabletit: Yksi tabletti sisältää 4 mg perindopriilin tertiääristä butyyliamiinisuolaa, mikä vastaa 3,338 mg:aa perindopriilia.
 • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa (E460), natriumvetykarbonaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi ja magnesiumstearaatti (E572). Ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Perindopril Krka sisältää laktoosia ja natriumia”.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Perindopril Krka 4 mg –tabletit: tabletit ovat valkoisia, soikeita, kaksoiskuperia, viistoreunaisia ja niiden toisella puolella on jakouurre. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Perindopril Krka ‑tabletteja on saatavana rasioissa, jotka sisältävät 7, 14, 28, 30, 50, 60, 90 tai 100 tablettia läpipainopakkauksissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Tukholma, Ruotsi.

Valmistaja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

KRKA Polska Sp.z.o..o, ul. Równolegla 5, 02-235 Varsova, Puola

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 28.8.2019

Tekstin muuttamispäivämäärä

28.08.2019